Wednesday, December 31, 2008

Rif Bava Kamma 1a {2a - 3a}

1a

{Bava Kamma 2a}
Mishna:

ארבעה אבות נזיקין השור והבור והמבעה וההבער
לא הרי השור כהרי המבעה ולא הרי המבעה כהרי השור
ולא זה וזה שיש בהן רוח חיים כהרי האש שאין בו רוח חיים
ולא זה וזה שדרכן לילך ולהזיק כהרי הבור שאין דרכו לילך ולהזיק
הצד השוה שבהן שדרכן להזיק וממונך ושמירתן עליך וכשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ:
THE PRINCIPAL CATEGORIES OF DAMAGE ARE FOUR: THE OX, THE PIT, THE 'SPOLIATOR' [MAV'EH] AND THE FIRE. THE ASPECTS OF THE OX ARE [IN SOME RESPECTS] NOT [OF SUCH LOW ORDER OF GRAVITY] AS THOSE OF THE 'SPOLIATOR'; NOR ARE [IN OTHER RESPECTS] THOSE OF THE 'SPOLIATOR' [OF SUCH LOW ORDER OF GRAVITY] AS THOSE OF THE OX; NOR ARE THE ASPECTS OF EITHER OF THEM, IN WHICH THERE IS LIFE, [OF SUCH LOW ORDER OF GRAVITY] AS THOSE OF THE FIRE WHICH IS NOT ENDOWED WITH LIFE; NOR ARE THE ASPECTS OF ANY OF THESE, THE HABIT OF WHICH IS TO BE MOBILE AND DO DAMAGE, [OF SUCH LOW ORDERS OF GRAVITY] AS THOSE OF THE PIT OF WHICH IT IS NOT THE HABIT TO MOVE ABOUT AND DO DAMAGE. THE FEATURE COMMON TO THEM ALL IS THAT THEY ARE IN THE HABIT OF DOING DAMAGE; AND THAT THEY HAVE TO BE UNDER YOUR CONTROL SO THAT WHENEVER ANY ONE [OF THEM] DOES DAMAGE THE OFFENDER IS LIABLE TO INDEMNIFY WITH THE BEST OF HIS ESTATE

Gemara:
מדקתני אבות מכלל דאיכא תולדות תולדותיהן כיוצא בהן או לא
פירוש כיון דקיי"ל דנזק שלם ממונא הוא וחצי נזק קנסא הוא ומועד שהזיק משלם נזק שלם מן העליה ותם משלם חצי נזק מגופו בעינן למידע הני תולדות דהני אבות אי כיוצא בהן נינהו דכל מועד מינייהו תולדה דיליה כוותיה ומשלם נ"ש מן העלייה ותם תולדה דיליה כוותיה ומשלם חצי נזק מגופו או דלמא תולדותיהן לאו כיוצא בהן
ואסיקנא דכולהו תולדותיהן כיוצא בהן בר מתולדה דרגל ומאי ניהו חצי נזק צרורות דהלכתא גמירי לה דלא משלם אלא חצי נזק
ואמאי קרו לה תולדה דרגל דמשלם מן העליה ולפוטרה ברה"ר
ומאי עלייה מעולה שבנכסיו
כדתנן הניזקין שמין להן בעדית ובעל חוב בבינונית וכתובת אשה בזיבורית:
From the fact that it taught "principle categories," we may derive that there are derivative categories. Are the derivatives like them or not?
To explain: Since we establish that full {payment for} damages is considered monetary {mamon} while half-damages are a fine, and a muad {warned} who damages pays full damages from the aliyah {to be defined}, while a tam {unwarned} pays half-damages from its own body, we need to know whether the derivatives of these principle categories, if they are like them, such that all muads of them, its derivative is like it such that he pays full damages from the aliyah, while a tam, its derivative category is like it such that he pays half damages, or perhaps there derivatives are not like them.
And we conclude that for all of them, their derivative categories are like them, except for a derivative of "leg." And which is that? The half-damages of {kicked} pebbles, for they have a halachic tradition that he only pays half-damages. And who do they call it {pebbles} a derivative of "leg?" That he {still} pays from the aliyah, and to exempt it in the public domain.
And what is aliyah? The best of his assets. Like they learnt {in a Mishna}: Damages, they assess them from the best {assets, idit}, debtors from the medium grade, and the ketuba of a woman, from the worst.

{Bava Kamma 2b}
ת"ר ג' אבות נאמרו בשור הקרן והשן והרגל
תולדה דקרן מאי היא נגיפה נשיכה רביצה בעיטה.
נשיכה תולדה דשן היא כי אמרי' תולדה דשן היא היכא דיש הנאה להיזקה הא אין הנאה להיזקה
רביצה ובעיטה תולדה דרגל היא
כי אמרי' הנ"מ היכא דהיזיקן מצוי הני אין היזקן מצוי:
The Sages learnt {in a brayta}: There were three principle categories stated by an ox: The horn, the tooth, and the foot.
What are the derivative categories of horn? Collision, biting, lying down, kicking.
But biting is a derivative category of tooth?! When did they say that something is a derivative of tooth, where there is benefit to the damage, but here, there is no benefit to the damage.
But are not lying down and kicking derivative categories of foot? When they said these words {that something is a derivative of foot}, it was where there damage is common, but these, their damage is not common.

{Bava Kamma 3a}
תולדה דשן מאי היא נתחככה בכותל להנאתה וטינפה פירות להנאתה:
What are the derivative categories of tooth? When it rubbed itself against a wall for its benefit, or spoiled fruits {by e.g. rolling in them} for its benefit.

תולדה דרגל מאי היא הזיקה בגופה דרך הלוכה בשערה דרך הלוכה:
What are the derivative categories of foot? Where it damaged with its body in the course of moving, or with its hair in the course of moving.

תולדה דבור מאי היא
What are the derivative categories of foot?

Rif Kiddushin 22b {82a - b} END MASECHET

33b

{Kiddushin 82a}
Gemara:

לא ילמד רווק סופרים
מאי טעמא אילימא משום חשדא דינוקי והתניא אמרו לרבי יהודה לא נחשדו ישראל על משכב זכור ולא על הבהמה
אלא רווק משום אמהתא דינוקי אשה משום אבהתא:
"A bachelor should not teach children":
What is the reason? If because of suspicion of {inappropriate conduct with} the children, but they learnt {in a brayta}: They said to Rabbi Yehuda: Israel is not suspect on homosexuality nor on bestiality. Rather, a bachelor is because of the mothers of the children, while a woman is because of the fathers.

ר' יהודה אומר לא ירעה רווק בהמה:
תניא אמרו לו לרבי יהודה לא נחשדו ישראל על הזכור ולא על הבהמה:
תניא רבי נהוראי אומר מניח אני כל אומניות שבעולם ומלמד את בני תורה שכל אומניות שבעולם עומדות לו לאדם בעת ילדותו ולעת זקנותו מת מוטל ברעב אבל תורה עומדת לו לאדם בילדותו ובזקנותו
בילדותו הוא אומר וקוי ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרים
ובזקנותו הוא אומר עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו:
"Rabbi Yehuda says: A bachelor should not graze animals":
They learnt {in a brayta}: They said to Rabbi Yehuda: Israel is not suspect on homosexuality nor bestiality.

{Kiddushin 82b}
They learnt {in a brayta}: Rabbi Nehorai says: I will set aside all the professions in the words and teach my son Torah. For all professions in the world stand for a man at the time of his youth, but at the time of his old age, he dies, stretched out in hunger. But Torah stands for a man in his youth and in his old age. In his youth, it states {Yeshaya 40:31}:
לא וְקוֹיֵ ה יַחֲלִיפוּ כֹחַ, יַעֲלוּ אֵבֶר כַּנְּשָׁרִים; יָרוּצוּ וְלֹא יִיגָעוּ, יֵלְכוּ וְלֹא יִיעָפוּ. {ס} 31 But they that wait for the LORD shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run, and not be weary; they shall walk, and not faint. {S}
and in his old age, it states {Tehillim 92:15}:
טו עוֹד, יְנוּבוּן בְּשֵׂיבָה; דְּשֵׁנִים וְרַעֲנַנִּים יִהְיוּ. 15 They shall still bring forth fruit in old age; they shall be full of sap and richness;
הדרן עלך עשרה יוחסין וסליקא לה מסכת קדושין
END PEREK AND MASCHET

Rif Kiddushin 33a {80b - 82a}

33a

{Kiddushin 80b}

אבל אשה אחת מתייחדת עם שני אנשים:
אמר רב יהודה אמר רב לא שנו אלא בכשרים אבל בפרוצים אפילו עשרה נמי אסור
ומעשה היה והוציאוה עשרה במטה
אמר רב יוסף תדע דמחברי בי עשרה וגנבי כשורא ולא מיכספי מהדדי:
"but a single woman may seclude herself with two men":
Rav Yehuda cited Rav: They only learned this regarding moral people, but by immoral people, even 10 are also forbidden.
And there was an incident in which 10 {immoral men} took her out on a bier {in order to have relations with her}.
Rav Yosef said: Know that ten will join together to steal a beam, and will not be ashamed of one another.

{Kiddushin 81a}
אמר רב מלקין על הייחוד ואין אוסרין על הייחוד
אמר רב אשי לא שנו אלא ייחוד דפנויה אבל ייחוד דאשת איש נמצא מוציא לעז על בניה
אמר רב מלקין על לא טובה השמועה
שנאמר אל בני כי לא טובה השמועה אשר אנכי שומע:
Rav said: We lash for seclusion, but do not forbid {Rashi: to her husband; Tosafot: to a kohen} because of seclusion.
Rav Ashi said: They only learned this {our gemara: lo amran, which allows greater latitude for Rashi; indeed, Rashi has the girsa of lo amru} about the seclusion of a penuya, but for seclusion of a married woman {we do not lash, for otherwise} we will be slandering her children.
Rav said: We lash on not good rumors. For it is stated {I Shmuel 2:24}
כד אַל, בָּנָי: כִּי לוֹא-טוֹבָה הַשְּׁמֻעָה אֲשֶׁר אָנֹכִי שֹׁמֵעַ, מַעֲבִרִים עַם-ה. 24 Nay, my sons; for it is no good report which I hear the LORD'S people do spread abroad.

אמר רבא בעלה בעיר אין חוששין לה משום ייחוד
אמר רב יוסף פתח פתוח לר"ה אין חוששין לה משום ייחוד:
Rava {our gemara: Rabba} said: If her husband is in the city, we do not worry about seclusion for her.
Rav Yosef said: If the door is open to the public domain, we do not worry about seclusion for her.

{Kiddushin 80b}
Mishna:
בזמן שאשתו עמו ישן עמהן בפונדקי מפני שאשתו משמרתו
מתייחד אדם עם אמו ועם בתו וישן עמהן בקירוב בשר
הגדילו זה ישן בכסותו וזו ישנה בכסותה
At a time that his wife is with him, he may sleep with them in an inn, because his wife is guarding him.
A male may seclude himself with his mother and with his daughter, and sleep with them with closeness of flesh {=without clothing}. When they grow up, this one sleeps in his clothes and this one sleeps in her clothes.

{Kiddushin 81b}
Gemara:
אמר רב יהודה אמר רב אסי מתייחד אדם עם אחותו ודר עם [אמו ועם] בתו
כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי אסור להתייחד עם כל העריות שבתורה ואפי' עם בהמה
אמר רבא מתייחד אדם עם שתי יבמות ועם שתי צרות ועם אשה ויבמתה ועם אשה ובת בעלה ועם אשה ותינוקת שיודעת טעם ביאה ואינה מוסרת עצמה לביאה:
Rav Yehuda cited Rav Assi: A man may be secluded with his sister, and may dwell with [his mother and with] his daughter.
When I {=Rav Yehuda} said this before Shmuel, he said to me {our gemara makes this a statement, not necessarily said to Shmuel}: It is forbidden to be secluded with all of the forbidden relations in the Torah, and even with an animal.
Rava said: A man may seclude himself with two yevamot {that is, married to brothers}; with two rivals {wives of another man}; with a woman and her yevama {sister-in-law; our gemara has mother-in-law}; with a woman and her husband's daughter; and with a woman and a female child who knows the meaning of intercourse, but who does not give herself over to intercourse {since is to young to want to engage in it}.

הגדילו זה ישן בכסותו וזו ישנה בכסותה:
וכמה
אמר רב אחא בר רב עזא אמר רב אשי תינוקת בת תשעה שנים ויום אחד ותינוק בן שתים עשרה שנה ויום אחד
ואיכא דאמרי תינוקת בת שתים עשרה שנה ויום אחד ותינוק בן שלש עשרה שנה ויום אחד
וזה וזה עד דאיכא שדים נכונו ושערך צמח
אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא לא שאנו אלא שבושה לעמוד ערומה אבל לא בושה לעמוד ערומה לא
אמר רבא לא אמרן אלא דמקדשה אבל לא מקדשה לית לן בה:
"When they grow up, this one sleeps in his clothes and this one sleeps in her clothes":
And how much? Rav Acha bar Rav Aza cited Rav Ashi: A female child 9 years and a day and a male child 12 years and a day. And some say: A female child 12 years and a day and a male child 13 years and a day.
And both this and that is until there is {Yechezkel 16}:
ז רְבָבָה, כְּצֶמַח הַשָּׂדֶה נְתַתִּיךְ, וַתִּרְבִּי וַתִּגְדְּלִי, וַתָּבֹאִי בַּעֲדִי עֲדָיִים: שָׁדַיִם נָכֹנוּ וּשְׂעָרֵךְ צִמֵּחַ, וְאַתְּ עֵרֹם וְעֶרְיָה. 7 I cause thee to increase, even as the growth of the field. And thou didst increase and grow up, and thou camest to excellent beauty: thy breasts were fashioned, and thy hair was grown; yet thou wast naked and bare.

Rafram bar Pappa cited Rav Chisda: They only learned this where she is embarrassed to stand naked, but if she is not embarrassed to stand naked, no.
Rava said: They only said this where she is betrothed, but if she is not betrothed, we have no issue with it.

{Kiddushin 82a}
Mishna:
לא ילמד רווק סופרים ולא תלמד אשה סופרים
רבי אליעזר אומר אף מי שאין עמו אשה לא ילמד סופרים
רבי יהודה אומר לא ירעה רווק בהמה ולא ישנו שני רווקים בטלית אחד
וחכמים מתירין
כל שעסקו עם הנשים לא יתיחד עם הנשים
לא ילמד אדם את בנו אומנות בין הנשים
לא ילמד אדם את בנו חמר גמל ספן קדר חנוני ורועה מפני שאומנותן אומנות ליסטים:
A bachelor should teach children, and a woman should not teach children.
Rabbi Eliezer says: Even one whose wife is not with him should not teach children.
Rabbi Yehuda says: A bachelor should not graze animals, nor should two bachelors sleep in a single sheet.
And the Sages permit.

Anyone who deals with women {as a profession} should not seclude himself with the women.
One should not teach his son a profession among the women; One should not teach his son to me a donkey-driver, a camel-driver, a sailor, a wagon-driver, a shopkeeper, or a shepherd, because their professions are professions of robbers.

Rif Kiddushin 32b {79a - 80b}

32b

{Kiddushin 79a}
Gemara:

איתמר קדשה אביה בדרך וקדשה היא עצמה בעיר והרי היא בוגרת לפנינו
רב אמר הרי היא בוגרת לפנינו
ושמואל אמר חיישינן לקדושי שניהם
אימת אילימא תוך ששה בהא נימא רב הרי היא בוגרת לפנינו השתא הוא דבגרה
ואלא לאחר ששה בהא נימא שמואל חיישינן לקדושי שניהם
והא אמר שמואל אין בין נערות לבגרות אלא ששה חדשים בלבד
וכי תימא בציר הוא דליכא הא טפי איכא והא בלבד קאמר
לא צריכא בההוא יומא דמשלם שיתא
רב אמר הרי היא בוגרת לפנינו מדהשתא בוגרת מצפרא נמי בוגרת
ושמואל אמר השתא אייתיאת סימנים
והלכה כוותיה דרב:
It was stated {by Amoraim}:
If her father betrothed her off while on the road, while she betrothed herself off while in the city, and behold she is a mature woman {bogeret} before us.
Rav said: Behold she is a mature woman {bogeret} before us.
And Shmuel said: We worry for the betrothal of both of them.
When {is the case they are discussing}? If within the six months {of becoming a naarah, after which she becomes a bogeret}, would Rav say "behold she is a bogeret before us?" Now is when she became a bogeret! And if it is, rather, after the six months, in this would Shmuel says that we worry for the betrothal of both of them {when a naarah cannot effect her own betrothal}? But Shmuel said that there is no difference between naarut and bagrut except for six months!
And if you say that less than that {six months} is what there is not {as a period to mature, according to Shmuel}, but more, there is -- but it states "except" {bilvad, in Shmuel's statement}.
No, it is necessary -- for that day that the six {months} are completed. Rav said: Behold she is a bogeret before us -- that from the fact that now she is a bogeret, from morning she was also a bogeret. And Shmuel said: Now is when the {physical} signs came to be.
And the halacha is like Rav.

{Kiddushin 79b}
Mishna:
מי שיצא הוא ואשתו למדינת הים ובא הוא ואשתו ובניו ואמר אשה שיצאה עמי למדינת הים הרי היא זו ואלו הן בניה אין צריך להביא ראיה לא על האשה ולא על הבנים
מתה ואלו בניה מביא ראיה על הבנים ואינו מביא ראיה על האשה
אשה נשאתי במדינת הים הרי היא זו ואלו בניה מביא ראיה על האשה ואינו מביא ראיה על הבנים
מתה ואלו הן בניה מביא ראיה על האשה ועל הבנים
If someone went with his wife to an overseas contry, and then he came with his wife and children and said "the the woman who went with me to the overseas country, behold she is this one, and these are her children," he does not need to bring a proof, neither on the woman nor on the children.
"She died, and these are her children" -- he brings a proof on the children {that they are hers} and does not bring a proof on the woman {as to her lineage}.
"I married a woman in the overseas country; behold she is this one and these are her children" -- he brings a proof on the woman and does not bring a proof on the children.
"She died {the woman he married in the overseas country} and these are her children" -- he brings a proof on the woman and on the children.

Gemara:
אמר רבה בר רב הונא מתני' דקתני אינו מביא ראיה על הבנים בכרוכים אחריה:
Rabba bar Rav Huna said: Our Mishna which taught "he does not bring a proof on the children" is where they are clinging after her.

תנו רבנן [אשה נשאתי במדה"י] מביא ראיה על האשה ואין צריך להביא ראיה על הבנים על הגדולים ואין צריך להביא ראיה על הקטנים
במה דברים אמורים באשה אחת אבל בשתי נשים מביא ראיה על האשה ומביא ראיה על הבנים על הגדולים ומביא ראיה על הקטנים
The Sages learnt {in a brayta}: "[I married a woman in an overseas country]", he brings a proof about the woman and does not need to bring a proof about the children; on the adult ones, and he does not need to bring a proof on the minors.
Where are these words said? By one woman, but by two women, he brings a proof about the woman and brings a proof on the children; on the adult ones and brings a proof on the minors.

{Kiddushin 80a}
אמר ריש לקיש לא שנו אלא בקדשי הגבול אבל ביוחסין לא
ור' יוחנן אמר אפי' ביוחסין
Resh Lakish said: They only learned this {about clinging to the mother} regarding the sanctified items of the border {=terumah}, but for lineage, no.
And Rabbi Yochanan said: Even for lineage.

ואזדא ר"י לטעמיה
דא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן מלקין על החזקות ושורפין וסוקלין על החזקות
מלקין על החזקות כדרב יהודה דאמר ר"י הוחזקה נדה בשכנותיה בעלה לוקה עליה משום נדה
שורפין וסוקלין על החזקות כדרבין בר רב הונא דאמר רבין בר רב הונא איש ואשה תינוק ותינוקת שהגדילו בתוך הבית נסקלין זה על זה ונשרפין זה על זה
And Rabbi Yochanan goes according to his reasoning. For Rabbi Chiyya bar Abba cited Rabbi Yochanan: We impose lashes based on chazaka, and we burn and stone based on chazaka.
We lash based on chazaka, like Rav Yehuda. For Rav Yehuda said: If she was established as a niddah via her neighbors, her husband is lashed upon her for niddah.
We burn and stone based on chazaka, like Ravin son of Rav Huna. For Ravin bar Rav Huna said: A man and a woman, a baby boy and a baby girl who grew up within a house, they are stoned {for intercourse} one on the other and are burned, on on the other.

אמר ר"ש בן פזי א"ר יהושע בן לוי משום בר קפרא מעשה באשה אחת שבאה לירושלים ותינוק מורכב על כתפה והגדילתו ובא עליה והביאוה לבית דין וסקלוה לא מפני שהיה בנה [וודאי] אלא מפני שהיה כרוך אחריה
Rabbi Shimon ben Pazi cited Rabbi Yehoshua ben Levi in the name of bar Kappara: There was an incident by a certain woman who came to Yerushalayim, with a baby boy riding on her shoulder, and she raised him, and then had intercourse with him. And they brought her to bet din and stoned her. Not because he was her son [for certain], but because he clung to her.

{Kiddushin 80b}
Mishna:
לא יתייחד אדם עם שתי נשים אבל אשה אחת מתייחדת עם שני אנשים
ר"ש אומר אף איש אחד מתייחד עם שתי נשים:
A man should not seclude himself with two women, but a single woman may seclude herself with two men.
Rabbi Shimon says: Even a single man may seclude himself with two women.

Gemara:
לא יתייחד אדם עם שתי נשים
מאי טעמא תנא דבי אליהו הואיל ונשים דעתן קלה עליהן
מנא הני מילי אמר ר' יוחנן משום ר' ישמעאל רמז לייחוד מן התורה מנין
שנאמר כי יסיתך אחיך בן אמך
וכי בן אם מסית בן אב אינו מסית
אלא לומר לך בן מתייחד עם אמו ואסור להתייחד עם כל עריות שבתורה
"A man should not seclude himself with two women":
What is the reason?
It was taught in the academy of Eliyahu: Since women, their minds are light upon them. {easily persuaded?}

From where do we know these words? Rabbi Yochanan said in the name of Rabbi Yishmael: A hint to {the prohibition on} seclusion from the Torah, from where? For it is stated {Devarim 13:7}:
ז כִּי יְסִיתְךָ אָחִיךָ בֶן-אִמֶּךָ אוֹ-בִנְךָ אוֹ-בִתְּךָ אוֹ אֵשֶׁת חֵיקֶךָ, אוֹ רֵעֲךָ אֲשֶׁר כְּנַפְשְׁךָ--בַּסֵּתֶר לֵאמֹר: נֵלְכָה, וְנַעַבְדָה אֱלֹהִים אֲחֵרִים, אֲשֶׁר לֹא יָדַעְתָּ, אַתָּה וַאֲבֹתֶיךָ. 7 If thy brother, the son of thy mother, or thy son, or thy daughter, or the wife of thy bosom, or thy friend, that is as thine own soul, entice thee secretly, saying: 'Let us go and serve other gods,' which thou hast not known, thou, nor thy fathers;
{Where "your brother the son of your mother" is understood as a single phrase.}
Now does the son of a mother entice, while the son of a father not entice? Rather to say to you that a son may seclude himself with his mother, but is forbidden to seclude himself with all of the forbidden relations in the Torah.

וייחוד דפנויה נמי אסור מבית דינו של דוד
דגרסי' בפרק אין מעמידין
אמר רב יהודה אמר רב באותה שעה גזרו על ייחוד של פנויה
וייחוד דעובדת כוכבים נמי אסור מגזרת שמאי והלל
דאמר באלי אמר אבימי משמיה דרב פתן ושמנן ויינן ובנותיהן כולן משמנה עשר דבר הן:
And seclusion with a penuya {unattached female} is also forbidden, from the bet din of David. For we learnt in perek Ain Maamidin:
Rav Yehuda cited Rav: At that time {of Tamar and Amnon} they decreed upon the seclusion of a penuya.
And seclusion with a gentile woman is also forbidden, from the decree of Shammai and Hillel. For Beili cited Avimi in the name of Rav: Their bread, oil, wine, and daughters -- all are from the 18 matters {decreed}.

Monday, December 29, 2008

Rif Kiddushin 32a {77b - 79a}

32a

{Kiddushin 77b}

כשם שחלוקה גרושה מזונה וחללה בכהן הדיוט כך אלמנה חלוקה מגרושה וחללה זונה בכהן גדול
חללה אין חללה אלא מאיסור כהונה
זונה נאמר כאן זונה ונאמר להלן זונה מה כאן עושה זרעו חולין אף להלן עושה זרעו חולין
אמר רב אשי הלכך כהן הבא על אחותו בביאה ראשונה עשאה זונה חזר ובא עליה עשאה חללה:
{to teach you} that just as a divorcee is distinguished from a harlot and a chalalah by a regular kohen, so too is a widow distinguished from a divorcee, chalalah and harlot by a kohen gadol.
A chalala -- there is no chalala except from one forbidden to the priesthood.
Rav Ashi said: Therefore, a kohen who had intercourse with his sister, with the first intercourse he renders her a harlot. If he returns and has intercourse with her, he renders her a chalala.

{Kiddushin 78a}
Mishna:
רבי אליעזר בן יעקב אומר ישראל שנשא גיורת בתו כשרה לכהונה
וגר שנשא בת ישראל בתו כשרה לכהונה
אבל גר שנשא גיורת בתו פסולה לכהונה
אחד גרים וא' עבדים משוחררים אפילו עד עשרה דורות עד שתהא אמן מישראל
רבי יוסי אומר אף גר שנשא גיורת בתו כשרה לכהונה:
Rabbi Eliezer ben Yaakov says: An Israelite who married a female convert, his daughter is valid to the priesthood. And a convert who married an Israelite woman, his daughter is valid to the priesthood. But a convert who married a female convert, his daughter is invalid to the priesthood. Both converts, and freed slaves, even for ten generations, until their mother is from Israel.
Rabbi Yossi says: Even a convert who marries a female convert, his daughter is valid to the priesthood.

{Kiddushin 78b}
Gemara:
אמר רב המנונא משמיה דעולא הלכה כר' יוסי
וכן אמר רבה בר בר חנה הלכה כרבי יוסי ומיום שחרב בית המקדש נהגו כהנים סילסול בעצמן כר' אליעזר בן יעקב
אמר רב נחמן בא לימלך מורין לו כר' אליעזר בן יעקב נשא אין מוציאין ממנו כרבי יוסי:
Rav Hamnuna said in the name of Ulla: The halacha is like Rabbi Yossi.
And so did Rabba bar bar Channa say: The halacha is like Rabbi Yossi, but from the day that the Temple was destroyed, the kohanim practiced loftiness {/dignity} for themselves, like Rabbi Eliezer ben Yaakov.
Rav Nachman said: If one comes to ask for advice, he instruct him like Rabbi Eliezer ben Yaakov. If if married, we do not take her away from him, like Rabbi Yossi.

Mishna:
האומר בני זה ממזר אינו נאמן ואפילו שניהם אמרו על העובר שבמעיה ממזר הוא אין נאמנין ר' יהודה אומר נאמנין:
If a man says "This son of mine is a bastard," he is not believed. And even if both both of them say about the fetus in her womb that he is a bastard, they are not believed.
Rabbi Yehuda says: They are believed.

Gemara:
מאי טעמא דר' יהודה דתניא יכיר יכירנו לאחרים
מכאן א"ר יהודה נאמן אדם לומר זה בני בכור וכשם שהוא נאמן לומר זה בני בכור כך נאמן לומר זה בן גרושה ובן חלוצה וחכמים אומרים אינו נאמן
ואפסיקא הלכתא בהדיא כר' יהודה בפרק יש נוחלין
What is the reason of Rabbi Yehuda? For they learnt {in a brayta}: {Devarim 21:17}:
יז כִּי אֶת-הַבְּכֹר בֶּן-הַשְּׂנוּאָה יַכִּיר, לָתֶת לוֹ פִּי שְׁנַיִם, בְּכֹל אֲשֶׁר-יִמָּצֵא, לוֹ: כִּי-הוּא רֵאשִׁית אֹנוֹ, לוֹ מִשְׁפַּט הַבְּכֹרָה. {ס} 17 but he shall acknowledge the first-born, the son of the hated, by giving him a double portion of all that he hath; for he is the first-fruits of his strength, the right of the first-born is his.
{with the intensive yakir being taken as causative.}
That he shall make him known to others.
From here Rabbi Yehuda said that a man is believed to say "this is my son the firstborn." And just as he is believed to say "this is my son the firstborn," so is he believed to say "this is the son of a divorcee" or "the son of a chalutza." And the Sages say: He is not believed.
And they rule the halacha explicitly like Rabbi Yehuda in perek Yesh Nochalin.

ובפרק החולץ ליבמתו נמי אמרינן מעשה באחד שבא לפני ר' יהודה ואמר לו נתגיירתי ביני לבין עצמי
אמר לו יש לך עדים אמר לו לא
יש לך בנים
אמר לו הן
אמר לו נאמן אתה לפסול עצמך ואין אתה נאמן לפסול את בניך
And in perek Hacholetz leYivimto, we also say:
There was an incident with someone who came before R' Yehuda and said to him: I converted while alone.
He {=R' Yehuda} said to him: Do you have witnesses? He said to him: No.
"Do you have children?" He said to him: Yes.
He said to him: You are believed to invalidate yourself, but you are not believed to invalidate your child.

ואקשינן ואבנים לא מהימן
והתניא יכיר יכירנו לאחרים מכאן א"ר יהודה נאמן אדם לומר זה בני בכור וכשם שנאמר לומר זה בני בכור כך נאמן לומר זה בן גרושה ובן חלוצה
אמר רב נחמן בר יצחק ה"ק ליה לדבריך עובד כוכבים אתה ואין עדות לעובד כוכבים
והלכה כר"נ בר יצחק דאמר משום דעובד כוכבים הוא ואין עדות לעובד כוכבים אבל ישראל מהימן
And we ask: And upon children, is he not believed? But we learnt {in a brayta}: {Devarim 21:17}:
יז כִּי אֶת-הַבְּכֹר בֶּן-הַשְּׂנוּאָה יַכִּיר, לָתֶת לוֹ פִּי שְׁנַיִם, בְּכֹל אֲשֶׁר-יִמָּצֵא, לוֹ: כִּי-הוּא רֵאשִׁית אֹנוֹ, לוֹ מִשְׁפַּט הַבְּכֹרָה. {ס} 17 but he shall acknowledge the first-born, the son of the hated, by giving him a double portion of all that he hath; for he is the first-fruits of his strength, the right of the first-born is his.
{with the intensive yakir being taken as causative.}
That he shall make him known to others.
From here Rabbi Yehuda said that a man is believed to say "this is my son the firstborn." And just as he is believed to say "this is my son the firstborn," so is he believed to say "this is the son of a divorcee" or "the son of a chalutza."
{And the assumption of this question of this foreign gemara is that we rule in accordance with Rabbi Yehuda.}
Rav Nachman bar Yitzchak said: This is what he meant to say to him: In accordance with your words, you are a gentile, and there is no testimony to gentiles.
And the halacha is like Rav Nachman bar Yitzchak, who said that it was because he was a gentile and there is no testimony to gentiles -- but an Israelite would be believed.

והני מילי אבנו אבל אבן בנו לא מהימן
כדתניא ר' יהודה אומר נאמן הוא על בנו קטן ואינו נאמן על בנו גדול
וא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן לא גדול גדול ממש ולא קטן קטן ממש אלא קטן ויש לו בנים זהו גדול גדול ואין לו בנים זהו קטן
וכן הלכתא
And these words {that he would be believed} is about his son, but about his son's son, he is not believed. As they learnt {in a brayta}: Rabbi Yehuda said: He is believed about his minor son but is not believed about his adult son.
And Rabbi Chiyya bar Abba cited Rabbi Yochanan: This is not an actual adult and not an actual minor, but rather, a minor who has children -- this is an adult; an adult and he does not have children -- this is a minor.
And so is the halacha.

{Kiddushin 79a}
Mishna:
מי שנתן רשות לשלוחו לקדש את בתו והלך האב וקדשה
אם שלו קדמו קדושיו קדושין ואם של שלוחו קדמו קדושיו קידושין
[ואם] אין ידוע שניהם נותנין גט
ואם רצו אחד נותן גט ואחד כונס

וכן היא שנתנה רשות לשלוחה לקדשה והלכה היא וקדשה את עצמה אם שלה קדמו קדושיה קידושין ואם של שלוחה קדמו קדושיו קדושין [ואם] אין ידוע שניהם נותנין גט ואם רצו אחד נותן גט ואחד כונס:
One who gave authority to his agent to betroth off his daughter, and then the {he, the} father went and betrothed her off -- then if his own {acceptance of betrothal} preceded, then his betrothal is valid betrothal; and if that of his agent preceded, then his {=the agent's} betrothal is valid betrothal; [and if] it is not known, both of them {who were betrothed via the father and via the agent} give a get. And if they want, one may give a get and one may marry {=nisuin}.

And so too, if she granted authority to her agent to betroth her off, and she went and had herself betrothed -- then if her own preceded, then her betrothal is valid betrothal; and if that of her agent preceded, then his betrothal is valid betrothal; [and if] it is not known, both of them give a get. And if they want, one gives a get and the other may marry.

Monday, December 22, 2008

Rif Kiddushin 31b {75a; 77a - b}

31b

{Kiddushin 75a}
Gemara:

אמר רב יהודה אמר רב הלכה כר' אליעזר
Rav Yehuda cited Rav: The halacha is like Rabbi Eliezer.

{Kiddushin 77a}
Mishna:
בת חלל זכר פסולה מן הכהונה לעולם
ישראל שנשא חללה בתו כשרה לכהונה
חלל שנשא בת ישראל בתו פסולה מן הכהונה
ר' יהודה אומר בת גר זכר כבת חלל זכר:
The daughter of a male chalal is invalid to {marry into} the priesthood forever.
An Israelite who married a female chalal, his daughter is valid to the priesthood.
A chalal who married a female Israelite, his daughter is invalid to the priesthood.
Rabbi Yehuda says: The daughter of a male convert is like the daughter of a male chalal.

Gemara:
מאי לעולם
מהו דתימא מידי דהוה אמצרי ואדומי
מה להלן לאחר שלשה דורות אף כאן לאחר שלשה דורות
קא משמע לן דלעולם:
What is meant by "forever"?
I would have said that it is just like the situation by an Egyptian or an Edomite -- just as there, after 3 generations {it is permitted} so too here, after 3 generations. Therefore it informs us that it is forever.

תנו רבנן אי זה היא חללה כל שנולדה מן הפסולין
מאי פסולין
אילימא פסולה לו הרי מחזיר גרושתו דפסולה לו ובניה כשרים דכתיב כי תועבה היא היא תועבה ואין בניה תועבין
אלא כשרים
אמר רב יהודה הכי קאמר אי זו היא חללה כל שנולדה מפסולי כהונה
נולדה אין לא נולדה לא והרי אלמנה וגרושה דלא נולדה וקא הויא חללה
אמר רב יצחק הכי קאמר אי זו היא חללה שעיקרה מדברי תורה ואין צריך לפרש מדברי סופרים כל שנולדה מן הפסולין שבכהונה
The Sages learnt {in a brayta}: What is the chalala? Anyone who was born from those who are invalid.
What is meant by "those who are invalid"?
If you say "those who are invalid to him," behold there is the one {Israelite} who takes back his divorcee {after she married someone in the interim}, who is forbidden to him, and {yet} her children are valid, for it is written {Devarim 24:4}:
ד לֹא-יוּכַל בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן אֲשֶׁר-שִׁלְּחָהּ לָשׁוּב לְקַחְתָּהּ לִהְיוֹת לוֹ לְאִשָּׁה, אַחֲרֵי אֲשֶׁר הֻטַּמָּאָה--כִּי-תוֹעֵבָה הִוא, לִפְנֵי ה; וְלֹא תַחֲטִיא, אֶת-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר ה אֱלֹהֶיךָ, נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה. {ס} 4 her former husband, who sent her away, may not take her again to be his wife, after that she is defiled; for that is abomination before the LORD; and thou shalt not cause the land to sin, which the LORD thy God giveth thee for an inheritance. {S}
{taking hi as referring to the woman rather than the act}
She is an abomination, and her children are not abominations, but rather considered valid.

Rav Yehuda said: This is what it means to say: Who is the chalala? Anyone born from those invalid to the priesthood.
{The implication of this is:} Those who are born, yes, but those who are not born, no? But behold there is the widow and divorcee who were not born {to an invalid person} and yet are reckoned as chalala!
Rav Yitzchak said: This is what it means to say: Who is the chalala whose basis is in the words of the Torah, such that it need not be explained from the words of the Soferim? Anyone who is born from these invalid to the priesthood.

{Kiddushin 77b}
א"ל רב פפא לאביי ישראל שבא על אחותו זונה משוי לה חללה משוי לה או לא משוי לה
מי אמרינן קל וחומר מחייבי לאוין הויא חללה מחייבי כריתות לא כל שכן
או דלמא אין חללה אלא מאיסור כהונה
אמר ליה אין חללה אלא מאיסור כהונה
Rav Pappa said to Abaye: An Israelite who had intercourse with his sister renders her a harlot. Does he also render her a chalala, or does he not so render her?
Do we say that this is a kal vachomer -- if from liabilities of prohibitions {chayvei lavin, such as almana lekohen gadol} she is a chalala, of liabilities of karet, is it not all the more so? Or perhaps there is no such thing as chalala except from the prohibitions to the priesthood?
He said to him: There is no such thing as chalala except from the prohibitions to the priesthood.

אמר רבא מנא הא מילתא דאמור רבנן אין חללה אלא מאיסור כהונה
דתניא לא יאמר גרושה בכהן גדול ותיתי בקל וחומר מכהן הדיוט ואנא אמינא השתא ומה לכהן הדיוט אסורה לכהן גדול מיבעיא למה נאמרה אלא לומר לך
Rava said: From where do we know this matter which the Sages have said, "there is no chalala except from the prohibitions to the priesthood?" For they learnt {in a brayta}: It should not state a divorcee regarding a kohen gadol, and I would learn it via kal vachomer from a regular kohen. And I will say, now, by a normal kohen she is forbidden, to a kohen gadol need it be stated? Rather, to tell you

Sunday, December 21, 2008

Rif Kiddushin 31a {73b - 74a}

31a

{Kiddushin 73b}
Gemara:

אמר רב יהודה אמר רב אסופי כל זמן שהוא בשוק אביו ואמו נאמנין עליו
נאסף מן השוק אין אביו ואמו נאמנין עליו
אמר רבא ובשני רעבון אף על פי שנאסף מן השוק נאמנין עליו:
Rav Yehuda cited Rav: An asufi, as long as he is in the marketplace, his mother and father are believed about him. Once he is gathered from the marketplace, his mother and father are not believed about him.
Rava said: And in year of famine, even though he is gathered from the marketplace, they are believed about him.

תנו רבנן נאמנת חיה לומר זה כהן וזה לוי זה נתין וזה ממזר במה דברים אמורים שלא קרא עליו ערער אפי' חד אבל קרא עליו ערער אפי' חד אינה נאמנת
ואע"ג דאמר רבי יוחנן אין ערער פחות משנים ה"מ היכא דאית ליה חזקה דכשרות אבל היכא דלית ליה חזקה דכשרות חד נמי נאמן:
The Sages learnt {in a brayta}: The midwife is believed to say "this is a kohen"; "this is a Levi"; "this is a Netin"; "this is a bastard." When are these words said? When no one is protesting about him {regarding his lineage}, even one individual. But if even one person is protesting about him, she is not believed.
And even though Rabbi Yochanan said that there is no protest by less than two, these words are where he has a presumption {chazaka} of validity, but where he does not has a presumption of validity, one is also believed.

נאמן בעל המקח לומר לזה מכרתי ולזה לא מכרתי במה דברים אמורים בזמן שמקחו בידו אבל אין מקחו בידו אינו נאמן
ונחזי זוזי ממאן נקט
לא צריכא דנקט מתרוייהו
ואמר חד מדעתאי וחד בעל כרחאי
The {original} owner of a purchase is believed to say "to this one I sold and to this one I did not sell." Where are these words said? When his item is in his hands, but if his item is not in his hands, he is not believed.

{Kiddushin 74a}
And let us see from whom he took the money?! No, it is necessary -- where he took from both of them, and said, "from this willingly and from this against my will."

נאמן דיין לומר לזה זכיתי ולזה חייבתי במה דברים אמורים בזמן שבעלי דינין עומדין לפניו אבל אין בעלי דינין עומדין לפניו אינו נאמן
ולחזי זכוותא מאן נקיט להו לא צריכא דקריען זכוותא
ונהדר ונדיינינהו
בשודא דדייני:
A judge is believed to say "I ruled in favor of this one and declared this one liable." Where are these words said? When the litigants are standing before him. But if the litigants are not standing before him, he is not believed.

And let us see who took the written verdict? No, it is necessary -- where the written verdict was torn up.
So let us go and judge them again {and thus arrive at an identical ruling}?
Where it was done on the judges estimation.

אמר רב נחמן שלשה נאמנין על הבכור ואלו הן חיה ואמו ואביו
חיה לאלתר
דתניא נאמנת חיה לומר זה יצא ראשון וזה יצא שני
במה דברים אמורים שלא יצאה וחזרה אבל יצאה וחזרה אינה נאמנת
אמו כל שבעה אביו לעולם:
Rav Nachman said: Three are believed on the firstborn, and these are they: The midwife, his mother, and his father.
The midwife, immediately. For they learnt {in a brayta}: A midwife is believed to say "this one come out first and this one came out second." When are these words said? Where she did not leave and then return. But if she left and then returned, she is not believed.
His mother, all seven. His father, forever.

אבא שאול היה קורא לשתוקי בדוקי:
מאי בדוקי שבודקין את אמו ואם אמרה לכשר נבעלתי נאמנת ואף על גב דאיכא רוב פסולין אצלה
אמר רבא הלכה כאבא שאול
"Abba Shaul would call a Shtuki a Beduki":
What is a Beduki? That they interrogate his mother, and if she says "I had intercourse with a valid person," she is believed, and even though the majority are invalid as regards to her.
Rava said: The halacha is like Abba Shaul.

Mishna:
כל האסורין לבא בקהל מותרין לבא זה בזה
ר' יהודה אוסר
ר' אליעזר אומר ודאן בודאן מותר ודאן בספקן וספקן בודאן וספקן בספקן אסור
ואלו הן הספקות שתוקי ואסופי וכותי:
All who are forbidden to enter the "congregation" are permitted to marry one another. Rabbi Yehuda forbids. Rabbi Eliezer says: People of certain {forbidden} status are permitted to others of certain status; but of certain status with those of doubtful status, those of doubtful status with those of certain status, and those of doubtful status to those of doubtful status are forbidden.
And these are those of doubtful status: A Shtuki, Asufi, and a Cuthean.

Friday, December 19, 2008

Rif Kiddushin 30b {72b - 73a; 71b; 69a}

30b

{Kiddushin 72b}
{compare with our girsa, if this is indeed a girsa and not a perush}

תנו רבנן גר נושא ממזרת והולד ממזר דברי רבי יוסי
רבי יהודה אומר גר לא ישא ממזרת
אחד גר ואחד עבד משוחרר וחלל מותר בכהנת:
The Sages learnt {in a brayta}: A convert may marry a bastardess, but the child will be a bastard. These are the words of Rabbi Yossi. Rabbi Yehuda says: A convert may not marry a bastardess. Both the {male} convert and the {male} freed slave are permitted to the female kohen.

{Kiddushin 73a}
והלכתא גר מותר בכהנת ומותר בממזרת
מותר בכהנת לא הוזהרו כשרות לינשא לפסולין
ומותר בממזרת כר' יוסי:
And the halacha is that a convert is permitted to a female kohen and permitted to a female bastard. He is permitted to a female kohen, for valid females were not adjured against marrying invalid. And he is permitted to a bastardess, in accordance with Rabbi Yossi.


אמר שמואל כיון שנתמנה אדם פרנס על הצבור אסור לעשות מלאכה בפני שלשה
ואמר שמואל אין משתמשין באשה בין גדולה בין קטנה
ואמר שמואל אין שואלין בשלום אשה כלל ואפילו על ידי שליח:
Shmuel said: Once a person is appointed a leader upon the community, he is forbidden from performing labor before three {people}.
And Shmuel said: We do not make use of a woman, whether an adult or a minor woman.
And Shmuel said: We do not send greetings to a woman at all, even via an agent.

תניא כל הפוסל פסול ואמר שמואל במומו פוסל:
אמר רב שתיקותא היינו מיחסותא
כי הא דאמרי במערבא כי מינצו בי תרי בהדי הדדי חזו הי מיניהו קדים ושתיק הוא מיוחס טפי:
They learnt {in a brayta}: Anyone who invalidates {others} is himself invalid.
And Shmuel said: He was invalidating {others} with his own defect.
{Kiddushin 71b}
Rav said: The silent ones are the ones with lineage.
Like this that they say in the West {=Eretz Yisrael}: When two people are arguing with one another, see which of them falls silent first. He is the one with greater lineage.

{Kiddushin 69a}
Mishna:
אי זהו שתוקי כל שמכיר את אמו ואין מכיר את אביו ואי זהו אסופי כל שנאסף מן השוק ואינו מכיר לא את אביו ולא את אמו אבא שאול היה קורא לשתוקי בדוקי:
Who is a Shtuki? Anyone who recognizes his mother and does not recognize his father. And who is an Asufi? Whoever was gathered from the marketplace, and recognizes neither his father nor his mother.
Abba Shaul would call a Shtuki a Beduki.

Thursday, December 18, 2008

Rif Kiddushin 30a {68b - 69a; 70b; 72b}

30a

{Kiddushin 68b}

ולדה כמוה מנלן אמר קרא כי תהיין וילדו לו
כל היכא דקרינא ביה כי תהיין קרינא ביה וילדו לו
וכל היכא דלא קרינא ביה כי תהיין לא קרינא ביה וילדו לו
That her child {of the gentile woman} is like her, from where do we know? Scriptures states {Devarim 21}:
טו כִּי-תִהְיֶיןָ לְאִישׁ שְׁתֵּי נָשִׁים, הָאַחַת אֲהוּבָה וְהָאַחַת שְׂנוּאָה, וְיָלְדוּ-לוֹ בָנִים, הָאֲהוּבָה וְהַשְּׂנוּאָה; וְהָיָה הַבֵּן הַבְּכֹר, לַשְּׂנִיאָה. 15 If a man have two wives, the one beloved, and the other hated, and they have borne him children, both the beloved and the hated; and if the first-born son be hers that was hated;
Any place where we call upon it "when he has" {and thus marriage is possible}, we call upon it "and they have borne to him." And any place where we do not call upon it "when he has," we do not call upon it "and they have borne to him."

{Kiddushin 69a}
Mishna:
רבי טרפון אומר יכולין הן ממזרים ליטהר כיצד ממזר שנשא שפחה הולד עבד שחררו נמצא הבן בן חורין
רבי אליעזר אומר הרי זה עבד וממזר:
Rabbi Tarfon says: The bastards are able to purify themselves.
How so? A bastard who married a {Canaanite} maidservant, the child is a slave. If they free him {=the child}, the child will thus be a free man {and an Israelite without pegam}.
Rabbi Eliezer says: Behold he is both a slave and a bastard.

Gemara:
א"ר יהודה אמר שמואל הלכה כר' טרפון
ואיבעיא לן ר' טרפון לכתחלה קאמר או דיעבד קאמר
ואסיקנא דלכתחלה קאמר ודוקא ממזר לשפחה אבל ממזרת לעבד לא דעבד אין לו חייס
והיינו דאמר ר' יהושע בן לוי כסף מטהר ממזרים שנאמר וישב מצרף ומטהר כסף:
Rav Yehuda cited Shmuel: The halacha is like Rabbi Tarfon.
And it was a question to us -- was Rabbi Tarfon speaking ab initio or after the fact?
And we conclude that he was speaking ab initio. And specifically a bastard to a maidservant, but a bastardess to a slave, no, for a slave has no lineage.
And this is what Rabbi Yehoshua ben Levi said: Money can purify bastards, for it is written {Malachi 3:3}:
ג וְיָשַׁב מְצָרֵף וּמְטַהֵר, כֶּסֶף, וְטִהַר אֶת-בְּנֵי-לֵוִי וְזִקַּק אֹתָם, כַּזָּהָב וְכַכָּסֶף; וְהָיוּ, לַה', מַגִּישֵׁי מִנְחָה, בִּצְדָקָה. 3 And he shall sit as a refiner and purifier of silver; and he shall purify the sons of Levi, and purge them as gold and silver; and there shall be they that shall offer unto the LORD offerings in righteousness.
{where we split kesef off}
סליק פירקא

BEGIN PEREK FOUR

Mishna:
עשרה יוחסין עלו מבבל כהני לויי ישראלי חללי גירי חרורי ממזרי נתיני שתוקי ואסופי
כהני לויי וישראלי מותרין לבא זה בזה
לויי וישראלי חללי גירי חרורי מותרין לבא זה בזה
גירי חרורי ממזרי נתיני שתוקי ואסופי מותרין לבא זה בזה:
Ten lineages came up from Bavel. Kohanim, Levites, Israelites, chalalim {from certain improper relationships pf Kohanim}, converts, freed slaves, bastards, Netinim, Shetukim, and Asufim.
Kohanim, Levites, and Israelites are permitted to marry with each other.
Levites and Israelites, chalalim, converts, and freed slaves are permitted to marry with each other.
Converts, freed slaves, bastards, Netinim, Shetukim, Asufim are permitted to marry with each other.

{Kiddushin 70b}
Gemara:
אמר רבי אבין בר רב אדא אמר רב כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו כשהקב"ה מעיד על השבטים אין מעיד עליו שנאמר ששם עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל
אמר רב חמא בר חנינא כשהקב"ה משרה שכינתו אין משרה אותה אלא על משפחות מיוחסות שבישראל שנאמר בעת ההיא נאם ה' אהיה לאלהים לכל משפחות ישראל:
Rabbi Avin bar Rav Adda cited Rav: Anyone who marries a women who is not appropriate for him, when Hashem testifies upon the tribes {see girsa in our gemara}, He will not testify about him. For it is stated {Tehillim 122:4}:
ד שֶׁשָּׁם עָלוּ שְׁבָטִים, שִׁבְטֵי-יָהּ--עֵדוּת לְיִשְׂרָאֵל: לְהֹדוֹת, לְשֵׁם ה. 4 Whither the tribes went up, even the tribes of the LORD, as a testimony unto Israel, to give thanks unto the name of the LORD.
Rav Chama bar Chanina said: When Hashem makes his Divine Presence dwell, He will only make it dwell upon the families with {pure}lineage in Israel. For it is stated {Yirmeyahu 30:25}:
כה בָּעֵת הַהִיא, נְאֻם-ה, אֶהְיֶה לֵאלֹהִים, לְכֹל מִשְׁפְּחוֹת יִשְׂרָאֵל; וְהֵמָּה, יִהְיוּ-לִי לְעָם. {ס} 25 At that time, saith the LORD, will I be the God of all the families of Israel, and they shall be My people.

{Kiddushin 72b}
תנו רבנן ממזרים ונתינין טהורין לעתיד לבא דברי רבי יוסי
אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי
The Sages learnt {in a brayta}: Bastards and Nitinim {the descendants of Gibeonite converts} will be purified in the future. These are the words of Rabbi Yossi.
Rav Yehuda cited Shmuel: The halacha is like Rabbi Yossi.

Tuesday, December 16, 2008

Rif Kiddushin 29b {Nedarim 90b - 91a; Kiddushin 66b; 68a-b}

29b

{The Mishna in Nedarim, 90b continues}

חזרו לומר שלא תהא נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה אלא האומרת טמאה אני לך תביא ראיה לדבריה השמים ביני לבינך יעשו דרך בקשה נטולה אני מן היהודים יפר חלקו ותהא משמשתו ותהא נטולה מן היהודים:
BUT SUBSEQUENTLY, TO PREVENT HER FROM CONCEIVING A PASSION FOR ANOTHER TO THE INJURY OF HER HUSBAND, THE RULING WAS AMENDED THUS: SHE WHO DECLARED, 'I AM DEFILED UNTO YOU,' MUST BRING PROOF: 'HEAVEN IS BETWEEN ME AND YOU' — THEY SHOULD ENGAGE IN REQUEST, AND 'MAY I BE REMOVED FROM JEWS' — HE [THE HUSBAND] MUST ANNUL HIS PORTION, AND SHE SHALL MINISTER TO HIM, WHILST REMAINING REMOVED FROM JEWS.

{Nedarim 91a}

ההיא איתתא דכל יומא דתשמיש הות קיימא ומתיא מיא ומשיא ידיה דגברא יומא חדא איתיאת ליה מיא לממשא
אמר לה הדא מילתא לא הות האידנא
אמרה ליה אם כן חד מן עובדי כוכבים אהלויי דהוו הכא האידנא אי את לא הוית דלמא חד מנהון הוה
אמר רב נחמן עיניה נתנה באחר ואין ממש בדבריה:
There was a certain woman, who each day of intercourse, she would bring water to wash the hands of her husband. One day she brought him water to wash his hands.
He said to her: What is this matter? There was nothing this time!
{Nedarim 91b}
She said to him: If so, one of the gentile dealers in aloe {=perfume sellers} were here today. If it was not you, perhaps it was one of them.
Rav Nachman said: Her eyes were cast on another {and so she wanted this divorce}, and so there is no substance to her word.

ההיא איתתא דלא הוות בדיחא דעתה בהדי גברא אמר לה האידנא מאי שנא אמרה ליה מעולם לא צערתן בדרך ארץ כי האידנא אמר לה לא הות הדא מילתא האידנא אמרה ליה אם כן מן הלין עובדי כוכבים נפטויי דהוו הכא האידנא אי את לא הוית דלמא חד מנייהו הוה
אמר להו רב נחמן לא תשגחו בה עיניה נתנה באחר:
There was a certain woman who showed displeasure with her husband.
He said to her: Why this change now?
She said to him: You have never caused me such pain in intercourse as today!
He said: There was nothing of the sort today.
She said to him: If so, there are these gentile {missing in Rif in Nedarim} naphta sellers who are her. If not you, perhaps it was one of them.
Rav Nachman said to them: Do not heed her. Her eyes were cast upon another.

ההוא גברא דהוה מהרזק בביתא דאינתתא
עאל אתא מריה דביתא פרטיה נואף להוצא וערק
אמר רבא איתתא שריא אי איתא דעבד איסורא ארכוסי הוה מירכס
There was a certain man was closeted in the house, he and a {married woman}. One time, the master of the house came and entered, and so he broke through a hedge and fled.
Rava said: The woman is permitted, for if he were performing a prohibition, he would have hid in the house. {So that the husband would not know of his presence.}

ההוא נואף דעאל לביתא דההיא איתתא
אתא גברא סליק נואף אותיב בבאלא דבבא הוה מחתך תחלי תמן וטעמינון חויא
בעא מריה דביתא למיכל מהנך תחלי בלא דעתא דאיתתיה
אמר ליה ההוא נואף לא תיכול מנהון דטעמינון חויא
אמר רבא איתתא שריא אם איתא דעבד איסורא ניחא ליה דליכול ולימות דכתיב כי נאפו ודם בידיהם
פשיטא מהו דתימא איסורא מהוה הוה והאי דא"ל ניחא ליה דלא לימות דתהוי אנתתיה עליה מים גנובים ימתקו קמ"ל:
There was a certain adulterer who entered visited a certain woman. The husband came, and the adulterer went out and stayed behind the curtain by the door. And there was some cress there which a snake had tasted {and thus poisoned}.
The master of the house wished to eat from those cresses, without the knowledge of his wife.
The adulterer said to him: Do not eat of them, for a snake tasted them.
Rava said: The wife is permitted, for if it were so that he was doing a prohibition, it would have been better for the adulterrer that the husband eat and die. For it is written {Yechezkel 23:37}

לז כִּי נִאֵפוּ, וְדָם בִּידֵיהֶן, וְאֶת-גִּלּוּלֵיהֶן, נִאֵפוּ; וְגַם אֶת-בְּנֵיהֶן אֲשֶׁר יָלְדוּ-לִי, הֶעֱבִירוּ לָהֶם לְאָכְלָה. 37 For they have committed adultery, and blood is in their hands, and with their idols have they committed adultery; and their sons, whom they bore unto Me, they have also set apart unto them to be devoured.
This is obvious! {No.} I would have thought that there was indeed a violation, and this that the adulterer did not leave him to eat was because it is better for the adulterer that the husband not die, such that his wife be cheating with him {this word מזנה is missing from our text of gemara, but is in Rif}, because it is written {Proverbs 9:17}
יז מַיִם-גְּנוּבִים יִמְתָּקוּ; וְלֶחֶם סְתָרִים יִנְעָם. 17 'Stolen waters are sweet, and bread eaten in secret is pleasant.'
Therefore it informs us.

{Kiddushin 66b}
Mishna:
כל מקום שיש קדושין ואין עבירה הולד הולך אחר הזכר
ואי זו זו כהנת ולויה וישראלית שנשאו לכהן וללוי וישראל
וכל מקום שיש קדושין ויש עבירה הולד הולך אחר הפגום
ואי זו זו אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין
וכל מי שאין לה עליו קדושין אבל יש לה קדושין על אחרים הולד ממזר
ואי זה זה הבא על אחת מכל העריות האמורות בתורה
וכל מי שאין לה עליו ולא על אחרים קדושין הולד כמוה
ואי זה זה ולד שפחה ועובדת כוכבים:
Any place that there is {valid} betrothal and no transgression, the child goes after the father. And what is this? This is a kohenet, leviyah, and Israalite woman who were married to a kohen, Levi, or Israelite.

And any place that there is betrothal and there is a transgression, the child goes after the flaw. And what is this? A widow to a kohen gadol; a divorcee or a chalutza to a regular kohen; a female bastard or a netina {female descendant of Giveonite converts} to an Israelite; the daughter of an Israelite to a bastard or a netin.

And any woman whom he can not have valid betrothal but she could have valid betrothal with others, the child is a bastard.
And who is this? This is one who has intercourse with any of the incestuous relations mentioned in the Torah.

And anyone who does not have with him, or with anyone else, valid betrothal, the child is like her.
And who is this? This is the child of a {Canaanite} maidservant or a gentile woman.

{Kiddushin 68a}
Gemara:
כל מי שאין לה עליו ולא על אחרים קדושין הולד כמוה
מנלן אמר קרא שבו לכם פה עם החמור
עם הדומה לחמור
אשכחן דלא תפסי בה קדושין
ולדה כמוה מנלן אמר קרא האשה וילדיה תהיה לאדוניה:
"And anyone who does not have with him, or with anyone else, valid betrothal, the child is like her":
From where do we know? {Our gemara: Rav Huna said:}
The verse said {Bereishit 22:5}:
ה וַיֹּאמֶר אַבְרָהָם אֶל-נְעָרָיו, שְׁבוּ-לָכֶם פֹּה עִם-הַחֲמוֹר, וַאֲנִי וְהַנַּעַר, נֵלְכָה עַד-כֹּה; וְנִשְׁתַּחֲוֶה, וְנָשׁוּבָה אֲלֵיכֶם. 5 And Abraham said unto his young men: 'Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder; and we will worship, and come back to you.'
The nation {im read as am} compared to a donkey. We thus find that betrothal does not take hold of her.
{Kiddushin 68b}
Her child being like her, how do we know? Scriptures states {Shemot 21:4}
ד אִם-אֲדֹנָיו יִתֶּן-לוֹ אִשָּׁה, וְיָלְדָה-לוֹ בָנִים אוֹ בָנוֹת--הָאִשָּׁה וִילָדֶיהָ, תִּהְיֶה לַאדֹנֶיהָ, וְהוּא, יֵצֵא בְגַפּוֹ. 4 If his master give him a wife, and she bear him sons or daughters; the wife and her children shall be her master's, and he shall go out by himself.

עובדת כוכבים מנלן
אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי אמר קרא כי יסיר את בנך מאחרי
בנך קרוי בנך ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך אלא בנה
האי בשבעה אומות כתיב
אמר קרא כי יסיר את בנך לרבות כל המסירין
הא ניחא לרבי שמעון דדריש טעמיה דקרא אלא לרבנן מנלן
אמר קרא ואחר כן תבא אליה ובעלתה מכלל דמעיקרא לית בה הויה אשכחן דלא תפסי בה קדושין
A gentile woman, from where do we know?
Rabbi Yochanan cited Rabbi Shimon ben Yochai: The verse states {Devarim 7}:
ג וְלֹא תִתְחַתֵּן, בָּם: בִּתְּךָ לֹא-תִתֵּן לִבְנוֹ, וּבִתּוֹ לֹא-תִקַּח לִבְנֶךָ. 3 neither shalt thou make marriages with them: thy daughter thou shalt not give unto his son, nor his daughter shalt thou take unto thy son.
ד כִּי-יָסִיר אֶת-בִּנְךָ מֵאַחֲרַי, וְעָבְדוּ אֱלֹהִים אֲחֵרִים; וְחָרָה אַף-ה בָּכֶם, וְהִשְׁמִידְךָ מַהֵר. 4 For he will turn away thy son from following Me, that they may serve other gods; so will the anger of the LORD be kindled against you, and He will destroy thee quickly.
Your son is called "your son," but your son who comes from the gentile woman is not called "your son" but rather "her son."
But this was speaking about the 7 nations!
The verse states כִּי-יָסִיר אֶת-בִּנְךָ to include all who would turn away.
This is fine for Rabbi Shimon {ben Yochai} who expounds the meaning of the Scriptures. But for the Sages, from where? Scriptures states {Devarim 21}:
יג וְהֵסִירָה אֶת-שִׂמְלַת שִׁבְיָהּ מֵעָלֶיהָ, וְיָשְׁבָה בְּבֵיתֶךָ, וּבָכְתָה אֶת-אָבִיהָ וְאֶת-אִמָּהּ, יֶרַח יָמִים; וְאַחַר כֵּן תָּבוֹא אֵלֶיהָ, וּבְעַלְתָּהּ, וְהָיְתָה לְךָ, לְאִשָּׁה. 13 and she shall put the raiment of her captivity from off her, and shall remain in thy house, and bewail her father and her mother a full month; and after that thou mayest go in unto her, and be her husband, and she shall be thy wife.
We thus derive that initially, there was no "having" {becoming betrothed}. Thus we found that betrothal does not take hold of her.

Monday, December 15, 2008

Rif Kiddushin 29a {66a}

29a

{Kiddushin 66a}

אבל בבא לצאת ידי שמים אי מהימן ליה כבי תרי מחייב לאפוקה ומיהב לה כתובה
But for someone coming to fulfill the hands {/dictates} of heaven, if he believes him like a set of two {witnesses}, he is obligated to divorce her, and to give her a ketuba.

גרסינן בכתובות פרקא קמא
אין האשה נאסרת על בעלה בעד אחד אלא בשני עדים וקנוי וסתירה אפי' בע"א נמי
תנן התם בנדרים בראשונה היו אומרים שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובה האומרת טמאה אני לך השמים ביני לבינך נטולה אני מן היהודים
We learn in the first perek of Ketubot:
A woman is not forbidden upon her husband via one witness, but only by two witnesses. And {establishing} jealousy and seclusion, even with a single witness as well.
We learn over there, in Nedarim {90b}:
AT FIRST IT WAS RULED THAT THREE WOMEN MUST BE DIVORCED AND RECEIVE THEIR KETUBA: SHE WHO DECLARES: I AM DEFILED TO YOU'; OR 'HEAVEN IS BETWEEN YOU AND ME'; AND 'MAY I BE REMOVED FROM JEWS.'

Sunday, December 14, 2008

Rif Kiddushin 28b {65b - 66a}

28b


גרסינן בפרק חמש עשרה נשים
אמר רב יהודה אמר רב אסי עובד כוכבים שקדש בזמן הזה חוששין לקדושיו חיישינן שמא מעשרת השבטים הוא
ודוקא בדוכתא דקביעי
כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי בנך קרוי בנך ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך אלא בנה
והא איכא בנות
ואמר רבינא בן בתך הבא מן העובד כוכבים קרוי בנך
הא גמירי דבנתא דההוא דרא אצטרויי אצטרוי פי' נבקע הרחם שלהם ונעשו עקרות
איכא דאמרי כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי לא זזו משם עד שעשאום עובדי כוכבים גמורים שנאמר בה' בגדו כי בנים זרים ילדו:
We learn in perek Chamesh Esrei Nashim {the end of the first perek of Yevamot}:
Rav Yehuda cited Rav Assi: A gentile who betroths nowadays, we worry for his betrothal -- we worry that perhaps he is from the 10 Tribes.
And this is specifically in a place where they are established.
When I said this in front of Shmuel, he said to me: {based on a derasha from the pasuk on intermarriage} Your son is called "your son" but your son who comes from a gentile woman is not called "your son," but rather "her son."
But there are {Jewish} daughters {of the 10 tribes}? And Ravina said: the son of your daughter who comes from a gentile man is called "your son"??
{The answer}: We learn {or have a tradition} that that generation were itztaruyei itztaruy. To explain: Their wombs were split, and they were made into barren women.
Some say: When I said it before Shmuel, he said to me: They did not leave from there until they made them wholly gentiles for it is stated {Hoshea 5:7}:
ז בַּה' בָּגָדוּ, כִּי-בָנִים זָרִים יָלָדוּ; עַתָּה יֹאכְלֵם חֹדֶשׁ, אֶת-חֶלְקֵיהֶם. {ס} 7 They have dealt treacherously against the LORD, for they have begotten strange children; now shall the new moon devour them with their portions. {S}

{Kiddushin 65b}
מר זוטרא ורב אחא סבא בריה דרב מרי בר יוסי פלוג נכסייהו בהדי הדדי
אתו לקמיה דרב אשי אמרו על פי שנים עדים אמר רחמנא דאי בעו לא מצו הדרי בהו ואנן לא הדרינן או דלמא לא מתוקמא מילתא אלא בסהדי
אמר להו לא איברו סהדי אלא לשקרי
מהא שמעינן דהיכא דמודו בעלי דינין דקנו מהדדי לא מצי חד מנייהו למהדר ביה ואע"ג דלא הויא מילתא קמי סהדי דלא איברו סהדי אלא לשקרי:
Mar Zutra and {his brother} Rav Acha {our gemara: Rav Ada} the elder, the son of Rav Mari bar Yossi were dividing his assets with each other. They came before Rav Ashi. They said, "based on the word of two witnesses," says the All-Merciful, such that if they wish, they cannot retract. And we {who had no witnesses}, may we not retract, or perhaps the matter is not established except with witnesses?
He said to them: Witnesses were only created for {chasing away} falsehood.

From this we derive that where the litigants admit that they acquired from each other, one of them is not able to retract, even though the matter was not before witnesses, for witnesses were only created for {dealing with} falsehood.

עד אחד אומר נטמאו טהרותיך והלה שותק נאמן עד אחד
אומר שורך נרבע והלה שותק נאמן
ותנא תונא עד אחד אומר נטמאת והלה אומר לא נטמאתי פטור
טעמא דאמר הא לא אמר מהימן
אביי אמר היא היא
אמר אביי מנא אמינא לה
דההוא סומא דהוה מסדר מתניתא קמי דמר שמואל יומא חד נגה ולא אתא שלח שליח אבתריה אדאזיל בהאי אורחא אתי איהו בהאי אורחא כי אתא אמר אשתו זינתה
א"ל מר שמואל אי מהימן לך זיל אפקה ואי לא לא תפקה
מאי לאו אי מהימן לך דלאו גזלנא הוא אפקה
לא אי מהימן לך כבי תרי אפקה אי לא לא תפקה
[איבעיא להו זינתה אשתו בעד אחד מהו]
אמר רבא הוי דבר שבערוה ואין דבר שבערוה פחות משנים
וכן הלכה
והני מילי בדיני אדם
A single witness says "your tahor food was rendered impure," and the other one {the owner}is silent, the single witness is believed.
{Kiddushin 66a}
If he says "a person had intercourse with your cow {such that is must be stoned" and the other one {=the owner} is silent, he is believed.

And a Tanna {also} taught: If a single witness says "You became impure" and the other one says "I did not become impure," he is exempt.
The reason is that he said, but if he had not said, he {=the witness} would have been believed.

{see our gemara for how this is presented, with some text moved}
Abaye said: This {?that the person's wife was mezaneh?} is the same case.
Abaye said: From where do I say this?
For there was a certain blind man who ordered the Mishnayot before Mar Shmuel. One day, he delayed and did not come. He {=Mar Shmuel} sent a messenger after him. While this was {the messenger} was leaving out this path, he came out that path. When he arrived, he {=the messenger} said that his {=the blind man's} wife was committing adultery.
Mar Shmuel said to him: If he is believed to you, go and divorce her, and if not, do not divorce her.
Does this not mean that if you believe him, that he is not a thief {meaning a liar}, you must divorce her?
No. {Rather,} If he is believed to you {to the extent that he is believed} like a set of two witnesses, divorce her, and if not, do not divorce her.

[It was a question to them: That his wife had adultery, via one witness, what is the law?]
Rava said: This is a matter of illicit intercourse, and there is no matter of illicit intercourse {established} with less than two {witnesses}.
And so is the halacha.
And these words are by the laws of man.

Rif Kiddushin 28a {64b - 65a}

28a

{Kiddushin 64b}
Mishna:

מי שיש לו ב' כתי בנות מב' נשים ואמר קדשתי את בתי הגדולה ואיני יודע אם גדולה שבגדולות או גדולה שבקטנות או קטנה שבגדולות שהיא גדולה מן הגדולה שבקטנות כולן אסורות חוץ מן הקטנה שבקטנות דברי רבי מאיר
רבי יוסי אומר כולן מותרות חוץ מן הגדולה שבגדולות

קדשתי את בתי קטנה ואיני יודע אם קטנה שבקטנות או קטנה שבגדולות או גדולה שבקטנות שהיא קטנה מן הקטנה שבגדולות כולן אסורות חוץ מן הגדולה שבגדולות דברי ר"מ
ר' יוסי אומר כולן מותרות חוץ מן הקטנה שבקטנות
If someone has two sets of daughters from two different wives, and he says "I betrothed my daughter the gedolah, and I do not know if she was the eldest of the elder ones; the eldest of the younger ones; or the youngest of the eldest ones who happens to be older than the eldest of the younger ones," then all of them are forbidden except for the youngest of the younger ones. These are the words of Rabbi Meir.
Rabbi Yossi says: All of them are permitted except for the eldest of the eldest.

"I betrothed off my daughter the ketana, and I do not know if it was the youngest of the younger ones, the youngest of the older ones, or the eldest of the younger ones who is younger than the younger of the older ones" -- all of them are forbidden except for the oldest of the older ones. These are the words of Rabbi Meir.
Rabbi Yossi says: All of them are permitted except for the youngest of the younger ones.

Gemara:
וקיימא לן דר' מאיר ורבי יוסי הלכה כר' יוסי
And we establish that {in a case of a dispute between} Rabbi Meir and Rabbi Yossi, the halacha is like Rabbi Yossi.

{Kiddushin 65a}
Mishna
:
האומר לאשה קדשתיך והיא אומרת לא קדשתני הוא אסור בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו
קדשתני והוא אומר לא קדשתיך הוא מותר בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו
קדשתיך והיא אומרת לא קדשת אלא בתי הוא אסור בקרובות גדולה וגדולה מותרת בקרוביו ומותר בקרובות קטנה וקטנה מותרת בקרוביו
קדשתי את בתך והיא אומרת לא קדשת אלא אותי הוא אסור בקרובות קטנה וקטנה מותרת בקרוביו ומותר בקרובות גדולה וגדולה אסורה בקרוביו:
If one says to a woman, "I betrothed you," and she says "you did not betroth me," then he is forbidden to her relatives and she is permitted to his relatives.
"You have betrothed me," and he says "I did not betroth you," he is permitted to her relatives and she is forbidden to his relatives.
"I betrothed you" and she says "you only betrothed my daughter," he is forbidden to the relatives of the older {Rashi: this means the mother} and the older is permitted to his relatives; and he is permitted to the relatives of the younger {Rashi: this means the daughter} and the younger is permitted to his relatives.
"I betrothed your daughter" and she says "you only betrothed me," then he is forbidden to the relatives of the younger {=the daughter}, and the younger is permitted to his relatives; and he is permitted to the older {=the mother} and the older one is permitted to his relatives.

Gemara:
קדשתני והוא אומר לא קדשתיך
איתמר אמר שמואל מבקשין ממנו ליתן גט
אמר רב ואם נתן גט מעצמו כופין אותו ליתן כתובה:
"You have betrothed me" and he says "I did not betroth you":
It was stated {by Amoraim}:
Shmuel said: We request from him to give a get.
Rav said: And if he gave a get of his own accord, we force him to give a ketuba.

איתמר אמר רב נחמן אמר שמואל המקדש בעד אחד אין חוששין לקדושיו ואפילו שניהם מודים
וכן הלכתא
ואי קשיא לך הא דתנן האומר לאשה קדשתיך והיא אומרת לא קדשתני הוא אסור בקרובותיה
התם כגון דאמר לה קדשתיך בפני פלוני ופלוני והלכו להם למד"ה:
It was stated {by Amoraim}:
Rav Nachman cited Shmuel: If one betrothed using one witness, we do not worry about his betrothal {it is not valid}, even if both admit.
And so is the halacha.
And if it is a question to you, this which was stated {in the Mishna},
If one says to a woman, "I have betrothed you," and she says "you did not betroth me," he is forbidden to her relatives,
there was where he said to her "I betrothed you before X and Y," and they went off to an overseas country.

Friday, December 12, 2008

Rif Kiddushin 27b {64a}

27b

{Kiddushin 64a}
Mishna:

קדשתי את בתי קטנה קדשתיה וגרשתיה כשהיא קטנה והרי היא קטנה נאמן
קדשתיה וגרשתיה כשהיא קטנה והרי היא גדולה אינו נאמן
נשבית ופדיתיה בין שהיא קטנה בין שהיא גדולה אינו נאמן
מי שאמר בשעת מיתתו יש לי בנים נאמן יש לי אחים אינו נאמן:

המקדש את בתו סתם אין הבוגרות בכלל
"I have betrothed off my daughter as a minor"; "I have betrothed her off and gotten her divorced when she was a minor {such that she may not marry a kohen}" -- and behold she is a minor -- he is believed.
"I have betrothed her off and gotten her divorced when she was a minor" -- and behold she is an adult, he is not believed.
"She was captured and I redeemed her," whether she is a minor or an adult, he is not believed.
One who says at the time of his death "I have children," he is believed {to exempt his widow from yibbum or chalitza}. "I have brothers" {to require her to wait for a levir}, he is not believed.
If one betrothed off his daughter without stipulation {which daughter he was betrothing}, the adult ones are not in the general statement {but only minor daughters}.

Gemara:
מ"ש רישא גבי קדושין דנאמן ומאי שנא סיפא גבי שבויה דאינו נאמן
אמר רב אשי רישא רחמנא הימניה
כדרב הונא דאמר רב הונא אמר רב מנין לאב שנאמן לאסור את בתו מן התורה
שנאמר את בתי נתתי לאיש הזה
לאיש אסרה הזה התירה לנשואין הימניה רחמנא לאב בשבויה לא הימניה רחמנא:
Why is there a difference, in that in the resha regarding betrothal, he is believed, while in the sefa, regarding a captive, he is not believed?
Rav Ashi said: In the resha, the All-Merciful grants him believability.
Like Rav Huna. For Rav Huna cited Rav: How do we know that a father is believed to make his daughter forbidden, from the Torah? For it is stated {Devarim 22:16}:
טז וְאָמַר אֲבִי הַנַּעֲרָ, אֶל-הַזְּקֵנִים: אֶת-בִּתִּי, נָתַתִּי לָאִישׁ הַזֶּה לְאִשָּׁה--וַיִּשְׂנָאֶהָ. 16 And the damsel's father shall say unto the elders: 'I gave my daughter unto this man to wife, and he hateth her;
"To a man" -- he forbids her; "this one" -- he permits her for marriage {nisuin}. The All-Merciful grants believability to the father. By a captive, the All-Merciful does not grant him believability.

Rif Kiddushin 27a {63b}

27a

{Kiddushin 63b}

קדשתי את בתי ואיני יודע למי קדשתיה ובא אחד ואמר אני קדשתיה נאמן
זה אומר אני קדשתיה וזה אומר אני קדשתיה שניהם נותנין גט ואם רצו אחד נותן גט ואחד כונס
"I betrothed off my daughter and I do not know to whom I betrothed her," and someone comes and says "I betrothed her," he is believed.
This one says "I betrothed her" and this one says "I betrothed her," both of them give a get. And if they want, one of them gives a get and one of them marries.

Gemara:
אמר רב נאמן ליתן גט ואינו נאמן לכנוס
נאמן ליתן גט דאין אדם חוטא ולא לו
ואינו נאמן לכנוס אימר יצרו תקפו
ורב אסי אמר אף נאמן לכנוס
ומודה רב אסי באומרת נתקדשתי ואיני יודע למי נתקדשתי ובא אחד ואמר אני קדשתיך שאינו נאמן לכנוס
Rav said: He is trusted to give a get but is not trusted to marry.
He is trusted to give a get -- for a person does not sin {or cause others to sin} with no benefit to himself. And he is not trusted to marry -- we might say that his inclination got the better of him.
And Rav Assi said: He is even trusted to marry.
And Rav Assi admits that where she says I was betrothed, and I do not know to whom I was betrothed, and someone comes and says "I betrothed you," that he is not believed to marry.

תניא כוותיה דרב אסי קדשתי את בתי ואיני יודע למי קדשתיה ובא אחד ואמר אני קדשתיה נאמן אף לכנוס
כנסה ובא אחר ואמר אני קדשתיה לא כל הימנו לאוסרה עליו
והאשה שאמרה נתקדשתי ובא אחד ואמר אני קדשתיה אינו נאמן לכנוס מפני שמחפה עליו
וכן הלכתא
There is a brayta in accordance with Rav Assi: "I betrothed off my daughter and I do not know to whom I betrothed her," and someone comes and says "I betrothed her," he is trusted, even to marry. If he married her and {subsequently} someone else came and said "I betrothed her," he {=this second fellow} is not believed to forbid her upon him. And a woman who says "I was betrothed" {and don't remember to whom}, and someone comes and says "I betrothed her," he is not trusted such that he can marry her, because she is {perhaps} covering for him.
And so is the halacha.

תניא בני זה בן שלש עשרה שנה ויום אחד בתי זו בת שתים עשרה שנה ויום אחד נאמן לנדרים ולערכין ולחרמין ולהקדשות אבל לא למכות ולא לעונשין
They learnt {in a brayta}: This son of mine is 13 years old and a day; this daughter of mine is 12 years old and a day -- he is believed for vows, estimation {for hekdesh}, for cherem {another type}, and consecration, but not for lashes or for punishments.

Thursday, December 11, 2008

Rif Kiddushin 26b {63a}

26b

{Kiddushin 63a}

על מנת שאדבר עליך לשלטון ואעשה עמך כפועל דבר עליה לשלטון ועשה עמה כפועל מקודשת ואם לאו אינה מקודשת:
"On condition that I speak on your behalf to the ruler," or "that I will conduct myself with you like a laborer," if he speaks on her behalf to the ruler, and if he conducts himself with her like a laborer {works for her}, she is betrothed, and if not, she is not betrothed,

Gemara:
אמר ריש לקיש והוא שנתן לה שוה פרוטה משלו אבל בשכר לא
ובשכר מאי טעמא לא משום דישנה לשכירות מתחילה ועד סוף והויא לה כמלוה והמקדש במלוה אינה מקודשת:
Resh Lakish said: And this was where he gave to her {in addition to his working, to fulfill the condition} the value of a perutah of his own, but for the wages, no.
And for the wages, for what reason not? Because wages exist {accruing} from the beginning {of the job} until the end, and so it is like a loan, and one who betroths with a loan, she is not betrothed.

Mishna:
על מנת שירצה אבא רצה האב מקודשת ואם לאו אינה מקודשת
מת האב הרי זו מקודשת מת הבן מלמדין האב שיאמר לא רציתי
On condition that {his} father wants, if the father wants, she is betrothed, and if not she is not betrothed.
If the father dies, she is betrothed. If the son {=the groom} dies, we direct the father to say "I do not want."

Wednesday, December 10, 2008

Rif Kiddushin 25b - 26a {19b; 61a; 62a}

25b

גרסינן בפרקא קמא האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאין ליך עלי שאר כסות ועונה הרי זו מקודשת ותנאו בטל דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר בדבר שבממון תנאו קיים ואיתא נמי בפרק הזהב:
We learn in the first perek {Kiddushin 19b}:
If one says to a woman, "behold you are betrothed to me on condition that you do not have upon me {the obligations to provide} food, clothing, or marital relations," behold she is betrothed, yet his condition is nullified. These are the words of Rabbi Meir. Rabbi Yehuda says: In a monetary matter, his condition stands. And it also appears in perek haZahav {Bava Metzia 51a}.

{Kiddushin 61a}
Mishna:
ר"מ אומר כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאי
שנא' ויאמר משה אליהם אם יעברו בני גד ובני ראובן אתכם את הירדן וגו' ואם לא יעברו חלוצים
רבי חנינא בן גמליאל אומר צריך הדבר לאמרו שאלמלא כן יש במשמע שאפילו בארץ כנען לא ינחלו:
המקדש את האשה ואמר סבור הייתי שהיא כהנת והרי היא לוייה לוייה והרי היא כהנת
Rabbi Meir says: Any condition which is not like the condition of the children of Gad and the children of Reuven is not a valid condition. For it is stated {Bemidbar 32:29-30}:
כט וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֲלֵהֶם, אִם-יַעַבְרוּ בְנֵי-גָד וּבְנֵי-רְאוּבֵן אִתְּכֶם אֶת-הַיַּרְדֵּן כָּל-חָלוּץ לַמִּלְחָמָה לִפְנֵי יְהוָה, וְנִכְבְּשָׁה הָאָרֶץ, לִפְנֵיכֶם--וּנְתַתֶּם לָהֶם אֶת-אֶרֶץ הַגִּלְעָד, לַאֲחֻזָּה. 29 And Moses said unto them: 'If the children of Gad and the children of Reuben will pass with you over the Jordan, every man that is armed to battle, before the LORD, and the land shall be subdued before you, then ye shall give them the land of Gilead for a possession;
ל וְאִם-לֹא יַעַבְרוּ חֲלוּצִים, אִתְּכֶם--וְנֹאחֲזוּ בְתֹכְכֶם, בְּאֶרֶץ כְּנָעַן. 30 but if they will not pass over with you armed, they shall have possessions among you in the land of Canaan.'
Rabbi Chanina ben Gamliel says: The matter needed to be said, for if not so, the implication would have been that even in the land of Canaan they would not inherit.

{Kiddushin 62a}
If one betrothed a woman and said: I thought that she was a kohenet and she is in fact a leviya; a Leviya and behold she is a kohenet;

26a
ענייה והרי היא עשירה עשירה והרי היא ענייה
הרי זו מקודשת מפני שלא הטעתו
a pauper and behold she is a rich woman; a rich woman and behold she is a pauper -- behold she is betrothed, for she did not trick him.

Rif Kiddushin 25a {60a - b}

25a

{Kiddushin 60a}

איתמר
רב הונא אמר והוא יתן
ורב יהודה אמר לכשיתן
מאי בינייהו איכא בינייהו שפשטה ידה וקבלה קדושין מאחר
לרב הונא לא תפשי בה קדושין ולרב יהודה תפשי
והלכתא כרב הונא
דקיימא לן האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי:
It was stated {by Amoraim}:
Rav Huna said: {She is betrothed immediately} and {then} he gives {subsequently}.
And Rav Yehuda said: Once he gives {she is betrothed}.

What is the distinction between them? This is the distinction between them: That she extended her hand and accepted betrothal from another. According to Rav Huna, the {second, intervening} betrothal does not take hold of her. And according to Rav Yehuda, it does take hold.

And the halacha is like Rav Huna. For we establish that one who says "on condition" is like one who says "from now."

{Kiddushin 60b}
על מנת שיש לי מאתים זוז הרי היא מקודשת ויש לו:
וניחוש שמא יש לו
ועוד דתניא חיישינן שמא יש לו
לא קשיא הא בקדושי ודאי הא בקדושי ספק:
""On condition that I have 200 zuz," she is betrothed, assuming he has it":
And let us worry lest he does have it!? And furthermore, we learnt {in a brayta}: We worry lest he does have it.
This is no contradiction. Here is by certain betrothal, while here is by betrothal in doubt.

על מנת שאראך מאתים זוז הרי זו מקודשת ויראנה הראה על השולחן אינה מקודשת:
תנא לא נתכוונה זו אלא להראותה משלו
פשיטא לא צריכא אף על גב דנקיט זוזי בעיסקא
""On condition that I show you 200 zuz," she is betrothed, and he shows her. If he shows her on the table {money which is not his} she is not betrothed":
A tanna taught: {For} this one {=the woman} only intended that he would show her of his own {money}.
This is obvious?!
No, it is necessary -- even though he received the money to invest.

Monday, December 08, 2008

Rif Kiddushin 24b {59b - 60a}

24b

{Kiddushin 59b}

האומר לאשה הרי את מקודשת לי מעכשיו לאחר שלשים יום ובא אחר וקדשה בתוך ל' יום מקודשת ואינה מקודשת
אמר רב מקודשת ואינה מקודשת לעולם ולא פקעו קדושי שני אלא בגט
ושמואל אמר מקודשת ואינה מקודשת עד שלשים יום
לאחר שלשים יום פקעי קדושי שני וגמרי קדושי ראשון
וקי"ל כרב:
""From now, and after 30 days," and another person comes and betroths her within the thirty days, she is betrothed and not betrothed":
Rav said: She is betrothed and not betrothed forever -- and the betrothal of the second {=this intervening fellow} does not go away except with a get.
And Shmuel said: She is betrothed and not betrothed until thirty days. After thirty days, the betrothal of the second {=intervening} one goes away and the betrothal of the initial one completes.
And we establish like Rav.

{Kiddushin 60a}
Mishna:
האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאתן ליך מאתים זוז הרי זו מקודשת ויתן
על מנת שאתן ליך מכאן ועד שלשים יום נתן לה בתוך שלשים יום מקודשת ואם לאו אינה מקודשת
על מנת שיש לי מאתים זוז הרי היא מקודשת ויש לו
על מנת שאראך מאתים זוז מקודשת ויראנה
הראה על השולחן אינה מקודשת:
If one says to a woman, "behold you are betrothed to me on condition that I give you 200 zuz," behold he is betrothed, and he gives.
"On condition that I give you from now until 30 days," then if he gave it to her within thirty days, she is betrothed, and if not, she is not betrothed.
"On condition that I have 200 zuz," she is betrothed, assuming he has it.
"On condition that I show you 200 zuz," she is betrothed, and he shows her.
If he shows her on the table {money which is not his} she is not betrothed.

Sunday, December 07, 2008

Rif Kiddushin 24a {59a - b}

24a

{Kiddushin 59a}

יהבוה ניהליה (לבריה לא יהבוה ניהליה) לבריה לא יהבוה ניהליה
איבעי ליה לאודועי
סבר אדהכי והכי אתי איניש אחרינא ומקדש לה
He {=the girl's father} gave her over to him, but would not give her over to his son.
{Still, } he should have informed him?!
He thought that in the meantime, another man would come and betroth her.

רבה בר בר חנה יהב זוזי לרב
א"ל זבנה ניהלי להאי ארעא
אזל זבנה לנפשיה
והתניא מה שעשה עשוי אלא שנהג בו מנהג רמאין
באגא דאלמי הוה
לרב נהגי ביה כבוד לרבה בר בר חנה לא נהגי ביה כבוד
איבעי ליה לאודועי
סבר אדהכי והכי אתי איניש אחרינא וזבין לה
Rabba bar bar Channa gave money to Rav. He said to him, "buy for me this land." He {=Rav} went and bought it for himself.
But they learnt {in a brayta}: That which was done was done, but he conducted himself in this in the manner of swindlers?!
It was in a valley of tough guys. To Rav, they would have accorded respect. To Rabba bar bar Channa, they would not have accorded respect.
He should have informed him?!
He thought that in the meantime, someone else would have come and bought it.

רב גידל הוה מהפך בארעא למזבן יתה
אזל רבי אבא זבנה אזל רב גידל קבליה לרבי זירא
אזל רבי זירא קבליה לרבי יצחק נפחא
א"ל המתן עד שיעלה לרגל אצלנו
כי סליק אשכחיה
א"ל עני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה ממנו מאי
א"ל נקרא רשע
ואלא מר מאי טעמא עבד הכי
א"ל לא הוה ידענא
השתא נמי ניתבה ניהליה מר
א"ל זבוני לא מזבנינא לה דארעא קמייתא היא ולא מסמנא מילתא
דאמר מר המוכר נכסיו הראשונים אינו רואה סימן ברכה לעולם
איבעי במתנה נשקלה רב גידל לא נחית לה
שנאמר ושונא מתנות יחיה לא
מר נחית לה ולא מר נחית לה ומתקריא ארעא דרבנן:
Rav Gidel was inspecting a piece of land to buy it. Rabbi Abba came and bought it. Rav Gidel went before Rabbi Zera. Rabbi Zera went before Rabbi Yitzchak Nafcha. He said to him: Wait until he {=Rabbi Abba} arises to visit us. When he came, he found him. He {=Rav Yitzchak Nafcha} said to him: A pauper who inspects a coal-baked cake and another one comes and takes it, what {would one say about the other one}? He said to him: He is called an evildoer.
"But master {=Rabbi Abba}, for what reason did he act so?"
He said to him: I did not know.
"Now as well, let master give it to him."
He said to him: I will not sell it, for it is the first land {I have bought} and it is not a good omen. For master said: Obe who sells his first assets will never see a sign of blessing.
And if you want Rav Gidel to take it as a present, this will not be acceptable to him, for it is stated {Mishlei 15:27}:
כז עֹכֵר בֵּיתוֹ, בּוֹצֵעַ בָּצַע; וְשׂוֹנֵא מַתָּנֹת יִחְיֶה. 27 He that is greedy of gain troubleth his own house; but he that hateth gifts shall live.
One master left it alone, and the other master did not use it either, and it was called the land of the Sages.

האומר לאשה התקדשי לי לאחר שלשים יום ובא אחר וקדשה תוך שלשים יום מקודשת לשני
לא בא אחר וקדשה תוך שלשים יום מהו
רב ושמואל דאמרי תרוייהו מקודשת אע"פ שנתאכלו המעות דכי יהבינהו לה בתורת קדושי יהבינהו לה
"if one says to a woman, "behold, you are betrothed to me after 30 days," and another person comes and betroths her within the 30 days, she is betrothed to the second one {who came in the intervening period}":
If no one came and betrothed her within thirty days, what is the law?
Rav and Shmuel both say that she is betrothed, even though the money is consumed. For when he gave it to her, he gave it to her under the status of betrothal {money}.

לא בא אחר וחזרה בה מהו
רבי יוחנן אמר חוזרת ריש לקיש אמר אינה חוזרת
רבי יוחנן אמר חוזרת אתי דבור ומבטל דבור
ריש לקיש אמר אינה חוזרת לא אתי דבור ומבטל דבור
If he {a second person} did not come {in the intervening time}, and she retracted, what is the law?
Rabbi Yochanan said: She may retract.
Resh Lakish said: She may not retract.
Rabbi Yochanan said that she may retract -- for speech can come and cancel speech.
Resh Lakish said that she may not retract -- for speech cannot come and cancel speech.

{Kiddushin 59b}
רב זביד מתני להא שמעתא אהא וכן היא שנתנה רשות לשלוחה לקדשה והלכה היא וקדשה את עצמה אם שלה קדמו קדושיה קדושין ואם של שלוחה קדמו קדושיו קדושין
לא קדשה עצמה וחזרה בה מאי
כלומר חזרה ועדיין לא קדשה שלוחה
רבי יוחנן אמר חוזרת ריש לקיש אמר אינה חוזרת
רבי יוחנן אמר חוזרת אתי דבור ומבטל דבור
ריש לקיש אמר אינה חוזרת לא אתי דבור ומבטל דבור
והלכתא כרבי יוחנן אפילו בקמייתא:
Rav Zevid taught this report {as to the dispute between Rabbi Yochanan and Resh Lakish} upon this: "And so too, if she granted authority to her agent to betroth her, and she {then} went and got herself betrothed, if her own preceded that of her agent, her betrothal is a valid betrothal, and if that of her agent preceded, his betrothal is a valid betrothal.
If she did not betroth herself, but retracted, what?
That is to say, if she retracted, and the agent still has not betrothed her?
Rabbi Yochanan said: She can retract.
Resh Lakish said: She cannot retract.
Rabbi Yochanan said that she can retract -- for speech can come and cancel speech.
Resh Lakish said that she may not retract -- for speech cannot come and cancel speech.
And the halacha is like Rabbi Yochanan, even in the former case.

מקודשת לשני:
אמר רב מקודשת לשני לעולם
ושמואל אמר מקודשת לשני עד ל' יום לאחר שלשים יום פקעי קדושי שני וגמרי קדושי ראשון
והלכתא כרב:
"She is betrothed to the second {who came in the intervening time, before 30 days had elapsed}":
Rav said: She is betrothed to the second one forever {even after 30 days, when the kiddushin to the first one would be chal}.
And Shmuel said: She is betrothed to the second one until 30 days. After 30 days, the betrothal of the second one goes off, and the betrothal to the first one is completed {such that she is now betrothed to the first one}.
And the halacha is like Rav.