Friday, August 31, 2007

Rif Yevamot 46a {Yevamot 121b continues; 122a}

46a

{Yevamot 121b continues}
Mishna:

אפי' שמע מן הנשים אומרות מת איש פלוני דיו
רבי יהודה אומר אפילו שמע מן התינוקות אומרין הרי אנו הולכין לספוד ולקבור את איש פלוני בין שהוא מתכוין ובין שאינו מתכוין
רבי יהודה בן בבא אומר בישראל אע"פ שמתכוין ובכותי אם היה מתכוין אין עדותו עדות:
Even if he only heard women say "This man Ploni died," it is sufficient.
Rabbi Yehuda says: Even if he heard from children saying "we are going to eulogize and bury this man Ploni," whether it was said intentionally {to give over evidence} or unintentionally.
Rabbi Yehuda ben Bava says: With an Israelite, even if he intends, and with a Cuthean {idolator}, if he intends, his testimony is not testimony.

Gemara:
רבי יהודה אומר אפילו שמע מן התינוקות כו':
ודילמא לא אזלי
אמר רב יהודה אמר שמואל דקאמרי הרי אנו באין מלספוד ומלקבור את איש פלוני
ודילמא קמצא בעלמא שכיב להו ואסיקו בשמיה
דקאמרי כן וכן רבנן הוו התם וכן וכן ספדני הוו התם:
"Rabbi Yehuda says: Even if he heard from children...":
And perhaps they did not go {after they said that they would}?
Rav Yehuda cited Shmuel: That they say, "behold we are coming from eulogizing and burying this man Ploni."
And perhaps a mere ant died to them, and they so named it by his name?
Where they said So-and-so and So-and-so, the rabbis, were there, and so-and-so and so-and-so the eulogizers were there.

ובכותי אם היה מתכוין אין עדותו עדות:
אלא בכותי דעדותו עדות היכי משכחת לה במסיח לפי תומו
כי ההוא דהוה קא אזיל ואמר מאן איכא בי חיואי שכיב חיואי ואסבה רב יוסף לדביתהו

"And with a Cuthean, if he intends {to deliver testimony} his testimony is no testimony":
So a Cuthean where his testimony is a testimony, how do you find? Where he talks in all innocence. Like this one who came and said, "Where is the house of Chivai? For Chivai is dead!" And Rav Yosef married off his wife.

ההוא דהוה קאמר ואזיל וי לפרשא זריזא דהוה בפומבדיתא ואסבה רבא ואיתימא רב יוסף לדביתהו

ההוא דהוה קאמר ואזיל מאן איכא בי חסא מאן איכא בי חסא טבע חסא
אמר רב נחמן האלהים אכלוה כוארי לחסא מדיבוריה דרב נחמן אזלא דביתהו דחסא אינסיבא ולא אמר לה ולא מידי
אמר רב אשי שמע מינה הא דאמור רבנן מים שאין להן סוף אשתו אסורה הני מילי לכתחלה אבל אי אינסיבא לא מפקינן לה מיניה
וא"ד אסבה ר"נ לדביתהו אמר חסא גברא רבה הוא אם איתיה דסליק קלא אית ליה למילתא ולא היא לא שנא גברא רבה ול"ש לאו גברא רבה דיעבד אין לכתחלה לא
There was one who went, saying, "Woe to the valiant rider at Pumpedita," and Rava, and some say Rav Yosef, married off his wife.

There was one who went, saying, "Who is of the house of Chasa? Who is of the house of Chasa? Chasa has drowned!"
Rav Nachman said: By God! The fish have eaten up Chasa!
From the words of Rav Chasa, the wife of Chasa went and remarried, and no one said anything to her {in objection}.
Rav Ashi said: We deduce from this that that which the Sages said that water which his no end, his wife if forbidden, these words are ab initio, but if she remarries, we do not drive her away from him.
And some say, Rav Nachman married off his wife {thus, ab initio}, saying that Chasa is a great man. If he emerged, there would have been news of the matter.
And it does not matter if he was a great man or whether he was not a great man, after the fact yes but ab initio no.

ההוא כותי דאמר ליה לבר ישראל קטול אספסתא ושדי לחיותא ואי לא קטילנא לך כפלניא בר ישראל דאמרי ליה בשיל לי קדרה בשבתא ולא בשיל לי וקטלתיה
שמעה דביתהו אתאי לקמיה דרבא פשטו לה מהא מתני' כותי שהיה מוכר פירות בשוק ואמר פירות הללו של ערלה הן של נטע רבעי הן של עזקה הן לא אמר כלום שלא נתכוין אלא להשביח מקחו.

There was a certain Cuthean {idolator} who said to the son of an Israelite {=an Israelite}, "cut some grass and cast it before my cattle {on Shabbat}, and if not, I will kill you, just as I did with Ploni, the son of an Israelite to whom I said 'Cook for me a pot on Shabbat,' and he did not cook for me and so I killed him."
His {=the first Israelite, the subject of the boast} wife heard and came before Rava {our gemara's girsa is quite different -- see there}
{Yevamot 122a}
and he resolved for her from this brayta: A Cuthean {=idolator} who sold fruits it the market, and said "these fruits are of orlah; are of neta revai {fourth year's planting}; are of a newly broker field," he has not said anything, for he only intends to raise the value of the merchandise.

אבא יודן איש צידן אמר מעשה בישראל וכותי שהיו מהלכין בדרך ובא כותי ואמר חבל על יהודי שהיה עמי שמת בדרך וקברתיו והשיאו את אשתו.
Abba Yudan of Tzaidan said: There was an incident with an Israelite and a Cuthean {=idolator} who were traveling on the road, and the Cuthean came and said, "Alas on the Jew who was with me, for he died on the road," and they married off his wife.

ושוב מעשה בקולר של (שני) בני אדם שהיו מהלכין לאנטוכיא ובא כותי ואמר חבל על קולר של (שני) בני אדם שהיו מהלכין לאנטוכיא שמתו וקברתים והשיאו את נשותיהן

שוב מעשה בששים בני אדם שהיו מהלכין לכרקום של ביתר ובא כותי ואמר חבל על ששים בני אדם שהיו מהלכין לכרקום של ביתר שמתו וקברתים והשיאו את נשותיהן:
And there was a further incident with a chain of (*two) men who were traveling to Antiochia, and a Cuthean came and said, "Alas on the chain of (*two) men who were traveling to Antiochia, for they died and I buried them," and they married off their wives.

There was a further incident with sixty men who were traveling to the camp {/battleground} of Beitar, and a Cuthean came and said, "Alas on the sixty men who were traveling to the camp, for their died and I buried them," and they married off their wives.

גרסינן בפרק כל הגט שנכתב שלא לשם אשה
תניא שמע מב"ד ישראל שהיו אומרים איש פלוני מת איש פלוני נהרג ישיאו את אשתו מקומינטריסין של כותים איש פלוני מת איש פלוני נהרג אל ישיאו את אשתו
והא קיי"ל דמסיח לפי תומו מהימן הני מילי במילתא דלא שייך בה אבל במילתא דשייך בה עבידי לאחזוקי שקרייהו דכתיב וכו
We learned in perek Kol haGet sheNichtav shelo leShem Isha {Gittin 28b}:
They learnt {in a brayta}: If one heard from a Bet Din of Israelites, that they said "the man Ploni died; {or} the man Ploni was killed," they marry off his wife. From Cuthean {=idolator} executioners, "the man Ploni died; {or} the man Ploni was killed," we may not marry off his wife.
And this that we have established that speaking in all innocence, he is believed, these words are in a matter that he has no role in, but in a matter they have a role in, they are accustomed to strengthen their lies, for it is written, etc.

{Yevamot 122a}
Mishna:

מעידין לאור הנר ולאור הלבנה ומשיאין ע"פ בת קול
ומעשה שעמד אחד על ראש ההר ואמר איש פלוני מת והלכו ולא מצאו שם אדם והשיאו את אשתו
שוב מעשה בצלמון באחד שאמר אני איש פלוני בן איש פלוני ממקום פלוני נשכני נחש והריני מת והלכו ולא הכירוהו והשיאו את אשתו
They may testify by candlelight or by moonlight, and they may remarry her based on a bat kol {=a mere voice, perhaps an echo or a voice with no person found}.
And there was an incident in which someone stood on the top of a mountain and said, "the man Ploni died," and the went and did not find a man there, and they married off his wife.
There was a further incident in Tzalmon with one who said, "I am the man X, son of Y from place Z. A snake has bitten me and, behold, I am dying." And they went and did not recognize him, and they married off his wife.

Gemara
:
ומעשה שעמד ודילמא שד הוא
א"ר יהודה אמר שמואל שראו לו דמות אדם וחזו ליה נמי בבואה דבבואה
דגמירי דבבואה אית להו לשידי בבואה דבבואה לית להו
ולא חיישינן דילמא צרה היא דתנא דבי ר' ישמעאל בשעת הסכנה כותבין ונותנין אע"פ שאין מכירין:
"And there was an incident where someone stood":
And perhaps it was a demon?
Rabbi Yehuda cited Shmuel: Where they saw that he has the form of a man.
And they also saw that he had the shadow of a shadow.
For they learnt that they {=demons} have a shadow, but the shadow of a shadow they do not have.

And we do not worry lest it is a rival {of his wife, whom he married in another town}.
For they taught in the academy of Rabbi Yishmael: At time of danger, they write and give over even though they do not recognize {him}.

Rif Yevamot 45b {Yevamot 120b continues - 121b}

45b

{Yevamot 120b continues}

ואמר רב יהודה אמר שמואל שחט בו שנים או רוב שנים וברח מעידין עליו
איני והאמר רב יהודה אמר שמואל שחט בו שנים או רוב שנים ורמז ואמר כתבו גט לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו
חי הוא וסופו למות
And Rav Yehuda cited Shmuel: If they cut {lit. slaughtered} in him two {major organs} or the majority of two and he fled, they testify about him {that he died}.
Is this truly so? But Rav Yehuda cited Shmuel: If they cut {lit. slaughtered} in him two {major organs} or the majority of two and he indicated "write a get for my wife," they write it and give it? {But he is dead?!}
He is alive but will eventually die {from this}.

אין מעידין אלא עד שלשה ימים
פירוש אין מעידין אלא אם ראוהו שהוא מת בתוך שלשה ימים למיתתו אבל אם לא מצאוהו אלא אחר שלשה ימים אין מעידין עליו מפני שהמת משתנה ואינו ניכר אחר שלשה ימים
והני מילי ביבשה אבל במים אפשר שישהה ארבעה וחמשה ימים ואינו משתנה דמיא היכא דליכא מכה מיצמת צמתי לגוף
כדאמרינן ההוא גברא דטבע בדיגלת ואסקוה אגישרא דשביסתנא ואסבה רבה לדביתהו אפומא דשושביניה לבתר חמשה יומי
והני מילי היכא דחזיוה בשעתא דאסקוה אבל אישתהי מיתפח תפח ואינו ניכר
They do not testify except {if they saw the body} within three days.
To explain: They do not testify about him unless they saw him, that he died, within three days of his death. But if they did not find him until after three days, they do not testify about him, because a corpse changes and is not recognizable after three days.
And these words are on the dry land, but in the water, it is possible that it can last four or five days without change, for water, where it does not harm, preserves the body.
{Yevamot 121a}
As we say: There was a certain man who drowned in Diglat and it cast him out on the bridge of Shavistana, and Rabba married off his wife on the say-so of his groomsman after five days.
And these words are where he saw him at the time that it cast him out, but if it waits a while, it will swell and not be recognizable.

Mishna:
נפל למים בין שיש להן סוף בין שאין להן סוף אשתו אסורה
אמר ר' מאיר מעשה באחד שנפל לבור הגדול ועלה לאחר שלשה ימים
אמר רבי יוסי מעשה בסומא שירד לטבול במערה וירד מושכו אחריו ושהו כדי שתצא נפשם והשיאו את נשותיהן
שוב מעשה בעסיא באחד ששלשלוהו בים ולא עלתה בידם אלא רגלו ואמרו חכמים מן הארכובה ולמעלה תנשא מן הארכובה ולמטה לא תנשא
If he fell into water, whether it has an end or does not have an end, his wife is forbidden.
Rabbi Meir said: There was an incident in which he fell into the great cistern {with water} and he came up {alive} after three days.
Rabbi Yossi said: There was an incident with a blind man who went to a cave to ritually immerse, and his guide went in after him, and they waited long enough for their souls to depant and then married off their wives.
There was another incident in Asia with one who was lowered into the sea, and they only brought up his leg, and the Sages said: from the knee and up {recovered}, she {his wife} may remarry; from the knee down she may not remarry.

Gemara:
ת"ר נפל בין למים שיש להן סוף בין למים שאין להם סוף אשתו אסורה דברי ר"מ
וחכמים אומרים שאין להם סוף אשתו אסורה שיש להן סוף אשתו מותרת
וכן הילכתא
The Sages learnt {in a brayta}: If he fell, whether to water which has an end or to water which has no end, his wife is forbidden. These are the words of Rabbi Meir. And the Sages say: those which do not have an end, his wife is forbidden; which have an end, his wife is permitted.
And so is the halacha.

ומאן דמורי במים שאין להן סוף דאשתו מותרת בר שמתא הוא
דאמרינן ההוא גברא דטבע באגמא דסמקי ושריא רב שילא לדביתהו
אמר ליה רב לשמואל תא נישמתיה
אמר ליה נשלח ליה ברישא
שלחו ליה מים שאין להן סוף אשתו אסורה או מותרת
שלח להו מים שאין להן סוף אשתו אסורה
ואגמא דסמקי מים שיש להן סוף או מים שאין להן סוף
שלח להו מים שאין להן סוף
ומר מאי טעמא עבד הכי
מיטעא טעאי אנא סברי כיון דקוו וקיימו כמים שיש להן סוף דאמו
ולא היא כיון דאיכא גלי אימור גלי אשפלוה לדוכתא אחריתי
קרי שמואל עליה דרב לא יאונה לצדיק כל און
קרי רב עליה דשמואל ותשועה ברוב יועץ
And one who rules that in water which has no end, his wife is permitted, he is in cherem. For we say: There was a certain man who drowned in the swamp of Samki, and Rav Shela permitted his wife.
Rav said to Shmuel: Come, let us place him in cherem.
He {Shmuel} said: Let us first send to him {to inquire why he did this}.
They sent to him: Water which has no end, is his wife forbidden or permitted?
"And the swamp of Samki, is it water which has an end or water which does not have an end?"
He sent to them: Water which has no end.
He {Rav Shela} sent to them: Water which has no end.
"And Master, for what reason did you act so?"
"I made a mistake. I though that since it was gathered and stationary, it was like water which had no end. And it is not so. Since there are waves, we might say that waves carried him away to another place."
Shmuel called upon Rav the verse: {Mishlei 12:21}:
כא לֹא-יְאֻנֶּה לַצַּדִּיק כָּל-אָוֶן; וּרְשָׁעִים, מָלְאוּ רָע. 21 There shall no mischief befall the righteous; but the wicked are filled with evil.
Rav called upon Shmuel the verse {Mishlei 11:14}:
יד בְּאֵין תַּחְבֻּלוֹת, יִפָּל-עָם; וּתְשׁוּעָה, בְּרֹב יוֹעֵץ. 14 Where no wise direction is, a people falleth; but in the multitude of counsellors there is safety.

היכי דמי מים שיש להן סוף
אמר אביי כל שעומד ורואה מארבע רוחותיו דאי איתיה דסליק מיחזי חזו ליה
ואי אמרת ליחוש למחילה של דגים מחילה של דגים במים שיש להן סוף לא שכיחא
How so, water which has no end?
Abaye said: Wherever one stands and sees from his four directions that if he would come out, they would see him.
And if you say, let us be concerned for an underground fish pond, an underground fish pond is uncommon in a water that has no end.

ותניא אמר רבן גמליאל פעם אחת היתי מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת שנשברה בים והייתי מצטער על תלמיד חכם שבה ומנו רבי עקיבא כשעליתי ליבשה בא וישב ודן לפני בהלכה ואמרתי לו בני מי העלך ואמר לי דף של ספינה נזדמן לי וישבתי עליו וכל גל וגל שבא עלי נענעתי לו ראשי
מכאן אמרו חכמים אם יבואו רשעים על אדם ינענע להן ראשו
באותה שעה אמרתי כמה גדולים דברי חכמים שאומרין מים שאין להם סוף אשתו אסורה ושיש להן סוף אשתו מותרת
And they learnt {in a brayta}: Rabban Gamliel said: One time I was traveling by boat and I saw a certain ship break up in the sea, and I was aggrieved for a Torah scholar who was in it -- and who was this? Rabbi Akiva. When I came up onto dry land, he sat and judged before me in halacha. And I said to him: My son, who brought you up? And he said to me: A board of the ship I encountered and I sat upon it, and each wave which came upon me I bent my head {to blunt its force}.
From there the Sages said: If wicked men come upon a man, he should bend his head to them.
At that time, I said: How great are the words of the Sages, who say that water which has no end, his wife is forbidden, and which has an end, his wife is permitted.

תניא אמר רבי עקיבא פעם אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת שנטרפה בים והייתי מצטער על תלמיד חכם שבה ומנו רבי מאיר כשעליתי למדינת קפוטקיא בא וישב ודן לפני בהלכה אמרתי לו בני מי העלך אמר לי גל טרדני לחבירו וחבירו לחבירו והקיאני ליבשה באותה שעה אמרתי כמה גדולים דברי חכמים שאומרים מים שאין להן סוף אשתו אסורה ושיש להן סוף אשתו מותרת:
They learnt {in a brayta}: Rabbi Akiva said: One time I was traveling by ship and I saw a ship which was tossed in the sea, and I was aggrieved on a Torah scholar who was in it -- and who was this? Rabbi Meir. When I came up to the country of Cappadocia, he came and sat and judged before me in halacha. I said to him: My son, who brought you up? He said to me: One wave tossed me to his fellow, and his fellow to his fellow, and it spit me out onto dry land. At that time, I said: How great are the words of the Sages who say that water which has no end, his wife is forbidden and which has an end, his wife is permitted.

ת"ר ראוהו שנפל לגוב אריות אין מעידין עליו לחפירה מלאה נחשים ועקרבים מעידין עליו
The Sages learnt {in a brayta}: If he fell into a lion's den, they do not testify about him. To a digging full of snakes and scorpions, they testify about him.

{Yevamot 121b}
ת"ר נפל לתוך כבשן האש מעידין עליו ליורה מלאה יין ושמן מעידין עליו
משום רבי אחא אמרו של שמן מעידין עליו מפני שהוא מבעיר
של יין אין מעידין עליו מפני שהוא מכבה
אמרו לו תחלתו מכבה וסופו מבעיר
The Sages learnt {in a brayta}: If he fell into a burning over, they testify about him. To a boiler full of wine and oil, they testify about him.

In the name of Rabbi Acha they said: Full of oil, they testify about him, because it fuels {the fire}.
Of wine, they do not testify about him, because it extinguishes.
They said to him: In the beginning it extinguishes and in the end it fuels.

Thursday, August 30, 2007

Rif Yevamot 45a {Yevamot 119b - 120b}

45a

{Yevamot 119b}
Gemara:

לא תנשא ולא תתיבם
ולעולם אמר זעירי לעצמה שלשה לחברתה תשעה וחולצת ממה נפשך
ר' חנינא אומר לעצמה שלשה לחברתה לעולם
ותחלוץ ממה נפשך
(והא) אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין דאמרי תרוייהו גזרה שמא יהא ולד של קיימא ונמצאת מצריכה כרוז לכהונה וליצרכה דילמא איכא דהוו בחליצה ולא הוו בהכרזה ואמרי קא שרו חלוצה לכהן והלכתא כרבי חנינא דהכין איתוקמא בפרק החולץ כוותיה:

She should not remarry not undergo yibbum.
And forever?
Zeiri says: For herself {just as any other widow}, three {months} and because of her fellow {=rival who might be pregnant, in which case chalitza will not suffice but rather the birth of the child exempts them both}, nine month. And then she performs chalitza because whatever your desire is {to claim the eventuality is} it will be satisfied.
Rabbi Chanina says: For herself, three. And because of her fellow, forever.
But let her perform chalitza to cover either eventuality!
(And behold) Abaya bar Avin and Rabbi Chanina bar Avin both say that it is a decree lest it is a viable child, such that she will require an announcement {that the chalitza was unnecessary} for marrying a kohen.
And let such an announcement be required?
Lest there be one who had the chalitza but not the announcement, and they will say that they permitted a women, who went through chalitza, to a kohen.
And the halacha is like Rabbi Chanina, for so have we established in perek haCholetz like him.

Mishna:
שתי יבמות זו אומרת מת בעלי וזו אומרת מת בעלי זו אסורה מפני בעלה של זו וזו אסורה מפני בעלה של זו

לזו עדים שמת בעלה ולזו אין עדים זו שיש לה עדים אסורה מפני בעלה של זו וזו שאין לה עדים מותרת

לזו בנים ולזו אין בנים זו שיש לה בנים מותרת וזו שאין לה בנים אסורה
נתיבמו ומתו היבמין אסורות להנשא
ר"א אומר הואיל והותרו ליבמין הותרו לכל אדם:
Two sisters-in-law {=the wives of two brothers}. This one says "my husband died" and that one says "my husband died." This one is forbidden because of the husband of that one, and that one is forbidden because of the husband of this one. {They are only believed regarding themselves, but not to help the sister-in-law.}

To this one there are witnesses that her husband died and to that one there are no witnesses that her husband died -- the one who has witnesses is forbidden because of the husband of that one {who has no witnesses}, and that one who does not have witnesses is permitted.

To this one there are children and to that one there are no children -- this one who has children is permitted, and that one who does not have children is forbidden.

If they underwent yibbum {with levirs other than the missing husbands} and they {=the levirs} died, they are forbidden to remarry. {since the testimony about themselves was enough to allow yibbum to happen, but not to allow the other one to marry a stranger, and so this doubtful levirate bond still stands in the way even after yibbum was performed.}
Rabbi Eleazar {or Eliezer} says: Since they permitted them to the levirs, they are permitted to anyone.

{Yevamot 120a}
אין מעידים אלא על פרצוץ פנים עם החוטם אע"פ שיש סימנים בגופו ובכליו.
ואין מעידין אלא עד שלשה ימים.
ואפילו ראוהו מגוייד או צלוב (על הצליב') וחיה אוכלת בו אין מעידין עד שתצא נפשו
רבי יהודה בן בבא אומר לא כל האדם ולא כל המקומות ולא כל העתות שוין
They {=a witness} may only testify {that the person died} if there is the full face with the nose, even if there are signs on his body and clothing {that it is him}.
{Different girsa. See the Mishna in the gemara. This follows the Mishna in the Yerushalmi.}
They only testify {if they saw the body} within three days {of death}.
And even if they saw his arteries cut, or crucified {on a cross}, or a wild animal eating his, they do not testify about him until his soul departs.
Rabbi Yehuda ben Bava says: Not every man, nor every place, nor every time is the same.

Gemara:
תנו רבנן פדחת בלא פרצוץ פנים פרצוף פנים בלא פדחת אין מעידין עד שיהו שניהם עם החוטם
אמר אביי ואי תימא רב כהנא מאי קרא הכרת פניהם ענתה בם:
The Sages learnt {in a brayta}: The forehead without the face, or the face without the forehead -- they do not testify until both are present together with the nose.
Abaye, and if you wish say Rav Kahana said: What is the verse? {Yeshaya 3:9}:
ט הַכָּרַת פְּנֵיהֶם עָנְתָה בָּם, וְחַטָּאתָם כִּסְדֹם הִגִּידוּ לֹא כִחֵדוּ; אוֹי לְנַפְשָׁם, כִּי-גָמְלוּ לָהֶם רָעָה. 9 The show of their countenance doth witness against them; and they declare their sin as Sodom, they hide it not. Woe unto their soul! for they have wrought evil unto themselves.

ואע"פ שיש סימנין בגופו ובכליו:
ת"ר אין מעידין על השומא רבי אלעזר בן מהבאי אומר מעידין על השומא

אמר רבא דכ"ע סימנין דרבנן והכא בשומא סימן מובהק הוא קא מיפלגי רבנן סברי שומא לאו סימן מובהק הוא ר"א בן מהבאי סבר סימן מובהק הוא:
"And even if there are signs in his body and clothing":
The Sages learnt {in a brayta}: They do not testify {that he died identifying him} bases on a mole. Rabbi Eleazar ben Mehavai says: They to testify based on a mole.

Rava said: All agree that signs are Rabbinic, and here, whether a mole is a supreme identifying mark is what they are arguing about. The Sages maintain that a mole is not a supreme identifying mark. Rabbi Eleazar ben Mehavai maintains that it is a supreme identifying mark.

{Yevamot 120b}

והחיה אוכלת בו
אמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא ממקום שאין נפשו יוצא אבל ממקום שנפשו יוצא מעידין
"and the wild animal eating him":
Rav Yehuda cited Shmuel: They only learned this where it was eating him in a place which would not cause his soul to depart, but from a place which would cause his soul to depart, they testify.

Wednesday, August 29, 2007

Rif Yevamot 44b {Yevamot 118b - 119a}

44b

{Yevamot 118b}
Mishna:

האשה שהלכה היא ובעלה ובנו למדינת הים ובאה ואמרה מת בעלי ואחר כך מת בני נאמנת
מת בני ואחר כך מת בעלי אין נאמנת וחוששין לדבריה וחולצת ולא מתיבמת

ניתן לי בן במדינת הים אמרה מת בני ואחר כך מת בעלי נאמנת
מת בעלי ואח"כ מת בני אין נאמנת וחוששין לדבריה וחולצת ולא מתיבמת

ניתן לי יבם במדינת הים ואמרה מת בעלי ואחר כך מת יבמי יבמי ואח"כ מת בעלי נאמנת

הלכה היא ובעלה ויבמה למדינת הים ואמרה מת בעלי ואחר כך מת יבמי יבמי ואח"כ בעלי אין נאמנת
שאין האשה נאמנת לומר מת יבמי שתנשא ולא מתה אחותי שתכנס לביתה ואין האיש נאמן לומר מת אחי שייבם את אשתו ולא מתה אשתו שישא את אחותה
A woman who went with her husband and his {and her} son to an overseas country, and she comes {back} and says "my husband died and afterwards my son died," {such that she is exempt from yibbum and chalitza} she is believed.
"My son died and afterwards my husband died," she is not believed {to permit yibbum}, but we worry for her words, such that she performs chalitza and not yibbum.

"A son was given to me in an overseas country" and she {also} says "my son died and afterwards my husband died," {such that she is eligible for yibbum} she is believed.
"My husband died and afterwards my son died" {such that the is exempt from yibbum and chalitza} she is not believed, but we worry for her words, such that she performs chalitza but not yibbum.

"A brother-in-law was given to me in an overseas country" {by her mother-in-law giving birth} and she {also} says "my husband died and afterwards my brother-in-law died," or "my brother-in-law {died} and afterwards my husband died," she is believed.

If she, her husband, and her brother-in-law traveled to an overseas country and she says "my husband died and afterwards by brother-in-law died," or "my brother-in-law {died} and afterwards my husband," she is not believed.
For a woman is not believed to say "my brother-in-law died" so that she may marry, nor "my sister died" so that she could enter her house {by marrying the widower}, and a man is not believed to say "my brother died" such that he will perform yibbum on his wife, nor that his wife is died such that he may marry her sister.

Gemara:
בעא מיניה רבא מרב נחמן המזכה גט לאשתו במקום יבם מהו כיון דסניא ליה זכות הוא לה וזכין לאדם שלא בפניו או דילמא כיון דזמנין דרחמא ליה ליבמה חוב הוא לה ואין חבין לאדם שלא בפניו
אמר ליה תניתוה וחוששין לדבריה וחולצת ולא מתיבמת
אמר ליה רבינא לרבא המזכה גט לאשתו במקום קטטה מאי כיון דאית לה קטטה בהדיה זכות הוא לה או דילמא ניחא דגופא עדיף לה
ת"ש דאמר ר"ש ב"ל טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו

Rava asked of Rav Nachman: If one gave over a get {to an agent on behalf of his wife, but he appointed this agent rather than she} in case of a levir {such that it is to her benefit, so that she need not undergo yibbum or chalitza}, what {is the law}?
Since she hates him {the levir}, it is a benefit to her, and we accrue benefit on behalf of a person even when not before them? Or perhaps since there are times that she loves her levir, it is a disadvantage, and we do not impose disadvantages on behalf when not in front of them?
He said to him: We have learned it: "And we worry for her words and so she performs chalitza but not yibbum" {thus, in some cases she hates him and in some she loves him, so it is a chov}
Ravina said to Rava: If one gave over a get {to an agent on behalf of his wife, but he appointed this agent rather than she} in case of discord {between them}, what {is the law}? Since there is discord with him, it is a benefit to her? Or perhaps, an easier physical state {for she is being supported, or is gratifying bodily desires} is better for her?
Come and hear {a proof}: For Rabbi Shimon ben Lakish said: It is better to live as two {alternatively, in grief} than to live in widowhood.
END PEREK

BEGIN PEREK SIXTEEN
{Yevamot 119a}
Mishna:
האשה שהלך בעלה וצרתה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך הרי זו לא תנשא ולא תתיבם עד שתדע שמא מעוברת היא צרתה
היתה לה חמות אינה חוששת יצאה מלאה חוששת רבי יהושע אומר אינה חוששת
A woman whose husband and rival went to an overseas country, and they {people} came and said to her "your husband died," she may not remarry nor undergo yibbum, until she ascertains whether her rival is pregnant.
If she had a mother-in-law {overseas}, she need not worry {that the mother-in-law became pregnant with a levir}.
If she {the mother-in-law} went out full {pregnant}, she {the widow} needs to worry. Rabbi Yehoshua says: she does not need to worry.

Tuesday, August 28, 2007

Rif Yevamot 44a {Yevamot 117b - 118b}

44a

{Yevamot 117b}

עד אומר מת ושנים אומרים לא מת אע"פ שנשאת תצא
פשיטא אין דבריו של אחד במקום שנים
לא צריכא בפסולי עדות פירוש כגון שתי נשים וכדרבי נחמיה
דתניא ר' נחמיה אומר כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הלך אחר רוב דעות ועשו שתי נשים ואיש אחד כשני אנשים ועד אחד ואי בעית אימא כל היכא דאתא עד כשר מעיקרא אפילו מאה נשים נמי כעד אחד דמו אלא (לאו) כגון דאתאי אשה מעיקרא
ותרצה לדר' נחמיה הכי
ר' נחמיה אומר כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הלך אחר רוב דעות ועשו שתי נשים ואשה אחת כשני אנשים ואיש אחד דאין דבריו של אחד במקום שנים אבל שתי נשים ואיש אחד כפלגא ופלגא דמו:
"A witness says he died and then two witnesses say that he did not die, even if she remarried she goes out":
This is obvious! The words of a single one do not stand where there are two!
No, it is necessary, by invalid witnesses -- to explain -- such as two women, and like Rabbi Nechemiah. For they learnt {in a brayta}: Rabbi Nechemiah says: Anywhere where the Torah believes a single witness, we follow after the majority of opinions. And we render two women and one man as if it were two men against a single witness. And if you want I will say that wherever a valid witness comes initially, even 100 women are like a single witness! Rather, such that a woman came initially. And we explain Rabbi Nechemiah as follows: Rabbi Nechemiah says that wherever the Torah believes a single witness, we follow after the majority of opinions. And we render two women and one woman like two men and one man, where the words of one are not believes where there are two. But two women and one man are like half and half.

שנים אומרים מת ואחד אומר לא מת ואף על פי שלא נשאת תנשא
מאי קמ"ל בפסולי עדות כדרבי נחמיה דאזלינן בתר רוב דעות
היינו הך
מהו דתימא כי אזלינן אחר רוב דעות לחומרא אבל לקולא לא קמ"ל דאפילו לקולא:
"Two say he died and one says he did not die, even if she did not yet marry she may marry":
What is this coming to inform us? It is dealing with invalid witnesses, like Rabbi Nechemiah, that we go after the majority of opinions. But this is what we have already said!?
I would have said that where do go after the majority of opinion, stringently, but leniently, no. Therefore it informs us that even leniently.

{Yevamot 118a}
אחת אומרת מת ואחת אומרת לא מת זו שאמרה מת תנשא ותיטול כתובה וזו שאמרה לא מת לא תנשא ולא תיטול כתובה
טעמא דאמרה לא מת הא אישתיקא תנשא
הא אין צרה מעידה לחברתה
לא מת איצטריכא ליה
ס"ד אמינא האי מימת מאית והאי דקאמרה לא מת לקלקולא לצרה הוא דקא מכוונה ותמות נפשי עם פלשתים הוא דקא עבדא ותנשא
קמ"ל דלא תנשא
"One {wife} says that he died and one says that he did not die, the one who said that he died may remarry and collect her ketuba, and the one who said that he did not die may not remarry and may not collect her ketuba":
The reason is that she said that he did not died. Thus, if she was quiet, she may remarry! But a rival may not testify on behalf of her fellow {rival}?! {This was not intended to actually teach this. Rather,} this is necessary for the one who said that he did not die. It would have come out of your thoughts to believe that he really died, and this that she says that he did not die is in order to ruin it for her rival, for she intends to {Shoftim 16:30}:
ל וַיֹּאמֶר שִׁמְשׁוֹן, תָּמוֹת נַפְשִׁי עִם-פְּלִשְׁתִּים, וַיֵּט בְּכֹחַ, וַיִּפֹּל הַבַּיִת עַל-הַסְּרָנִים וְעַל-כָּל-הָעָם אֲשֶׁר-בּוֹ; וַיִּהְיוּ הַמֵּתִים, אֲשֶׁר הֵמִית בְּמוֹתוֹ, רַבִּים, מֵאֲשֶׁר הֵמִית בְּחַיָּיו. 30 And Samson said: 'Let me die with the Philistines.' And he bent with all his might; and the house fell upon the lords, and upon all the people that were therein. So the dead that he slew at his death were more than they that he slew in his life.
and she should be allowed to remarry. Therefore it informs us that she may not remarry.

Mishna:
האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ובאה ואמרה מת בעלי תנשא ותטול כתובה וצרתה אסורה
היתה בת ישראל לכהן תאכל בתרומה דברי רבי טרפון
רבי עקיבא אומר לא זו הדרך מוציאתה מידי עבירה עד שתהא אסורה לינשא ואסורה לאכול בתרומה
אמרה מת בעלי ואחר כך מת חמי תנשא ותטול כתובה וחמותה אסורה
היתה בת ישראל לכהן תאכל בתרומה דברי ר' טרפון ר"ע אומר כו
The woman who went with her husband to an overseas country and she comes {back} and says "my husband died," she may remarry and collect her ketuba, while her rival is forbidden.
If she {=the rival} was the daughter of an Israelite married to a kohen, she may eat teruma. These are the words of Rabbi Tarfon.
Rabbi Akiva says: This is not the way to lead her out of sin, until she is forbidden to remarry and forbidden to eat teruma.
If she says "my husband died and afterwards my father-in-law died," she may marry and collect her ketuba, and her mother-in-law is forbidden.
If she {the mother-in-law} was the daughter of an Israelite married to a kohen, she may eat teruma. These are the words of Rabbi Tarfon.
Rabbi Akiva says, etc... {same as before}

Gemara:
אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' טרפון
Rav Yehuda cited Shmuel: The halacha is like Rabbi Tarfon.

{Yevamot 118b}
Mishna:
קידש אחת מחמש נשים ואינו יודע אי זו מהן קידש וכל אחת ואחת אומרת אותי קידש נותן גט לכל אחת ואחת ומניח כתובה ביניהן ומסתלק דברי רבי טרפון
ר' עקיבא אומר לא זו הדרך מוציאתו מידי עבירה עד שיתן גט וכתובה לכל אחת ואחת

גזל אחד מחמשה ואינו יודע אי זה מהן גזל וכל אחד ואחד אומר אותי גזל מניח גזלה ביניהן ומסתלק דברי ר' טרפון
ר"ע אומר לא זו הדרך מוציאתו מידי עבירה עד שישלם גזלה לכל אחד ואחד
If he betrothed one of five women and does not know which of them he betrothed, and every single one says "It was me that you betrothed," he gives a get to each and every one, and leaves the sum of the ketuba between them and withdraws {and they deal with dividing it}. These are the words of Rabbi Tarfon.
Rabbi Akiva says: This is not the way to lead him out of sin, until he gives a get and a ketuba to each and every one.

If he robbed one of five people and does not know which of them he robbed, and each and every one of them says "It was me you robbed," he leaves the theft between them and withdraws. These are the words of Rabbi Tarfon.
Rabbi Akiva says: This is not the way to lead him out of sin, until he pays the theft to each and every one.


Gemara:
אוקמינא למתני' כר' שמעון בן אלעזר ומאי קידש דקתני במתני' קידש בביאה
דתניא א"ר שמעון בן אלעזר לא נחלקו ר' טרפון ור"ע על שקידש אחת מחמש נשים ואינו יודע אי זו מהן קידש שמניח כתובה ביניהן ומסתלק
ועל מה נחלקו על שבעל שרבי טרפון אומר מניח כתובה ביניהן ומסתלק ור"ע אומר ישלם כתובה לכל אחת ואחת
ולא נחלקו רבי טרפון ור' עקיבא על שלקח מקח מחמשה בני אדם ואינו יודע מאי זה מהן לקח שנותן דמי מקח ביניהן ומסתלק ועל מה נחלקו על שגזל שרבי טרפון אומר מניח גזלה ביניהן ומסתלק
ור' עקיבא אומר עד שישלם גזלה לכל אחד ואחד

רבי עקיבא סבר אע"ג דאיסורא דרבנן עבד דקדיש בביאה קנסוה רבנן ומשלם כתובה לכל אחת ואחת וכל שכן גזל דאיסורא דאורייתא עבד
ור' טרפון סבר אפילו גזל דאיסורא דאורייתא עבד לא קנסוהו רבנן אלא מניח גזלה ביניהן ומסתלק וכל שכן קידש בביאה דלא קנסוה רבנן

וקיימא לן כרבי עקיבא מחבירו ורבי טרפון חבירו הוא כדגרסינן בפרק הכותב לאשתו דכולי עלמא רבי טרפון חבירו של ר' עקיבא הוא
We establish our Mishna like Rabbi Shimon ben Eleazar. And what is the "betrothed" which is taught in our Mishna? Betrothed via intercourse.
For they learnt {in a brayta}: Rabbi Shimon ben Eleazar said: Rabbi Tarfon and Rabbi Akiva doe not argue about someone who betrothed one of five women and does not know which of them he betrothed, that he leaves the sum of the ketuba between them and withdraws. And upon what do they argue? Where he had intercourse. That Rabbi Tarfon says that he leaves the sum of the ketuba between them and withdraws. And Rabbi Akiva says that he pays the ketuba to each and every one. And Rabbi Tarfon and Rabbi Akiva do not argue where he took {=purchased} merchandise from one of five men, and does not know which of them he purchased it from, that he puts the money for the merchandise between them and withdraws. And upon what do they argue? One one who stole. That Rabbi Tarfon says he places the theft between them and withdraws. And Rabbi Akiva says until he pays the theft to each and every one of them.

Rabbi Akiva maintains that even though he {only} performed a Rabbinic prohibition, for he betrothed with intercourse, the Sages fine him and so he must pay a ketuba to each and every one, and certainly in the case of robbery, which is a Biblical prohibition. And Rabbi Tarfon maintains that even robbery, where he performed a Biblical prohibition, the Sages did not fine him, but rather he places the theft between them and withdraws, and certainly one who betrothed with intercourse, that the Sages would not fine him.

And we establish like Rabbi Akiva over his colleague, and Rabbi Tarfon is his colleague, as we learn in perek haKotev leIshto, that all are in accord that Rabbi Tarfon is the colleague of Rabbi Akiva.

Rif Yevamot 43b {Yevamot 116a continues; 116b - 117b; 117a}

43b

{Yevamot 116a continues}

קטטה בינו לבינה:
היכי דאמי קטטה בינו לבינה
אמר רב יהודה אמר שמואל באומרת לבעלה גירשתני בפני פלוני ופלוני ושיילינהו ואמרו לא היו דברים מעולם:
"Argument between him and her":
How so, argument between him and her? Rav Yehuda cited Shmuel: Where she says to her husband "you have divorced me before Ploni and Ploni," and they {the purported witnesses} say that this never happened.
{Following the gemara's emendation of Shmuel's statement.}

{Yevamot 116b}

איבעיא להו עד אחד בקטטה מהו ולא איפשיטא
It was a question to them: A single witness establishing {death} in case of discord, what {is the law}?
And they do not resolve it.

Mishna:
בית שמאי אומר תנשא ותטול כתובה
בית הלל אומר תנשא ולא תטול כתובה
אמרו להן בית שמאי התרתם את הערוה החמורה לא תתירו את הממון הקל
אמרו להן בית הלל מצינו שאין האחין נכנסין לנחלה על פיה
אמרו להן בית שמאי והלא מספר כתובתה נלמוד שכך כתב לה כשתנשאי לאחר תטלי כתובתיך
חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי:
Bet Shammai say: She {the woman who reported her husband's death} may remarry and collect her ketuba.
Bet Hillel say: She may remarry but may not collect her ketuba.
Bet Shammai said to them: You have permitted the {possibly} illicit intercourse which is stringent. Will you not permit the money which is light?
Bet Hillel said to them: We have found
{Yevamot 117a}
that the brothers do not come into their inheritance on her say-so!
Bet Shammai said to them: But do we not learn from the book of her ketuba that so he wrote to her, "when you marry another man, you shall take your ketuba?"
Bet Hillel retracted to teach like the words of Bet Shammai.

Gemara:
אמר רב חסדא נתייבמה יבמה נכנס לנחלה על פיה הן דרשו מדרש כתובה אנו לא נדרוש מדרש תורה יקום על שם אחיו המת והרי קם:
Rav Chisda said: If she {who reported her prior husband's death} undergoes yibbum, her brother-in-law {now husband} enters into inheritance on her say-so. They derived a derash from the ketuba. Shall we not derive a derash from the Torah? {It states in Devarim 25:}
ו וְהָיָה, הַבְּכוֹר אֲשֶׁר תֵּלֵד--יָקוּם, עַל-שֵׁם אָחִיו הַמֵּת; וְלֹא-יִמָּחֶה שְׁמוֹ, מִיִּשְׂרָאֵל. 6 And it shall be, that the first-born that she beareth shall succeed in the name of his brother that is dead, that his name be not blotted out of Israel.
And behold he has succeeded.

אמר רב נחמן באה לבית דין ואמרה מת בעלי התירוני להנשא מתירין אותה לינשא ונותנין לה כתובתה תנו לי כתובתי אף להנשא אין מתירין אותה מאי טעמא אדעתא דכתובה אתאי:
Rav Nachman said: If she came to Bet Din and said "my husband died; allow me to remarry," they permit her to marry and grant her her ketuba. "give me my ketuba," even to remarry they do not permit her.
What is the reason? The came with the ketuba in mind.

איבעיא להו התירוני להנשא ותנו לי כתובתי מהו
כיון דקאמרה תנו לי כתובה אדעתא דכתובה אתיא או דילמא כל מילי דאית ליה לאיניש קאמר להו בבי דינא
ואם תימצי לומר כל מילי דאית ליה לאיניש קאמר להו בבי דינא תנו לי כתובתי והתירוני להנשא מהו
הכא ודאי אדעתא דכתובה אתאי ולא מהימנא או דילמא משום דלא ידעה במאי משתריא מאי
תיקו
ועבדינן לחומרא
It was a question to them: "permit me to remarry and grant me my ketuba," what?
Since she said "give me the ketuba," she is coming for the sake of the ketuba? Or perhaps every matter that a person has, he will state it before Bet Din?
And if you say that every matter that a person has, he will state it before Bet Din, "grant me my ketuba and permit me to remarry" {in that order}, what? Here, is it certain that she came for the sake of the ketuba and therefore is not believed? Or perhaps because she does not know with what she becomes permitted? What?
The question stands.
And we conduct ourselves stringently.

Mishna:
הכל נאמנין להעידה חוץ מחמותה ובת חמותה וצרתה ויבמתה ובת בעלה מה בין גט למיתה כתב מוכיח:

עד אומר מת ונשאת ובא אחר ואמר לא מת הרי זו לא תצא
עד אומר מת ושנים אומרים לא מת אף על פי שנשאת תצא
שנים אומרים מת ועד אחד אומר לא מת אף על פי שלא נשאת תנשא

אחת אומרת מת ואחת אומרת לא מת זו שאמרה מת תנשא ותטול כתובה וזו שאמרה לא מת לא תנשא ולא תטול כתובה
אחת אומרת מת ואחת אומרת נהרג רבי מאיר אומר הואיל ומכחישות זו את זו הרי אלו לא ינשאו
רבי יהודה ורבי שמעון אומרים הואיל וזו וזו מודות שאינו קיים הרי אלו ינשאו:

עד אומר מת ועד אומר לא מת אשה אומרת מת ואשה אומרת לא מת הרי זו לא תנשא
All are believed to give evidence on her behalf except for her mother-in-law, her mother-in-law's daughter, her rival, her sister-in-law {=wife of husband's brother, who would become her rival}, and her husband's daughter.
What is the difference between a get {where all these are acceptable agents to deliver the get} and death? The text proves it.

{Yevamot 117b}
A {=one} witness says he died and so she married, and another one comes and says that he did not die, this one {=the woman} does not leave {=get divorced}.
A witness says he died and {then} two say that he did not die, even though she has remarried, she must leave.
Two say he died {and then} one says he did not die, even if she has not yet remarried, she may marry.

One {wife} said that he died and one {wife} said that he did not die, this one who said that he died may remarry and take her ketuba, while this one who said that he did not die may not remarry and may not take her ketuba.
If one {wife} said that he died {naturally} and one said that he was killed, Rabbi Meir says: Since they contradict one another, they may not remarry.
Rabbi Yehuda and Rabbi Shimon say: Since both this one and that one admit that he is not extant, they may remarry.

A witness says that he died, and a witness says that he did not die; {Yevamot 118a}
A woman says that he died, and a woman says that he did not die, she may not remarry.

{Yevamot 117a}
Gemara:
תניא ר' יהודה מוסיף אף אשת אב והכלה
אמרו לו אשת אב הרי היא בכלל בת הבעל
כלומר כשם שבת הבעל אינה מעידה לאשת אב כך אשת אב אינה מעידה לבת הבעל
וכלה הרי היא בכלל חמות
כשם שאין החמות מעידה לכלתה משום דסניא לה כך הכלה אינה מעידה לחמותה דסניא לה
כדכתיב כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם:
They learnt {in a brayta}:
Rabbi Yehuda adds: Also the father's wife and the daughter-in-law.
They said to him: The father's wife is within the category of the husband's daughter.
That is to say that just as the husband's daughter may not testify for her father's wife, so too the father's wife may not testify for the daughter of the husband.
And the daughter-in-law is like the mother-in-law.
Just like the mother-in-law may not testify for the daughter-in-law because she hates her, so too the daughter-in-law may not testify for her mother-in-law because she hates her.
As is written {Mishlei 27:19}
יט כַּמַּיִם, הַפָּנִים לַפָּנִים-- כֵּן לֵב-הָאָדָם, לָאָדָם. 19 As in water face answereth to face, so the heart of man to man.

עד אומר מת ונשאת ובא אחר ואמר לא מת הרי זו לא תצא
טעמא דנשאת הא לא נשאת לא תנשא
והאמר עולא כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הרי כאן שנים ואין דבריו של אחד במקום שנים
הכי קאמר עד אומר מת והתירוה להנשא ובא אחר ואמר לא מת לא תצא מהיתרה הראשון
"A {=one} witness says he died and so she married, and another one comes and says that he did not die, this one {=the woman} does not leave {=get divorced}":
The reason is that she got married, implying that is she died not already get married, she may not now remarry.
But Ulla said: Anywhere the Torah believes a single witness, he is like two, and the words of one {who comes afterwards} do not stand up in where there are two.
This is what is means to say: A witness says that he died and they permit her to remarry, and another one comes and says that he did not die, she does not "go out" of her original permittedness.

Rif Yevamot 43a {Yevamot 115b}

43a

{Yevamot 115b}

ההוא גברא דאפקיד שומשמי גבי חבריה
א"ל הב לי שומשמאי
א"ל שקלתינהו
א"ל והא כן וכן הויאן ובחביתא רמיאן
א"ל דידך שקלתינהו והני אחריני נינהו
סבר רב חסדא למימר היינו שני תלמידי חכמים דלא אמרינן אזול הני לעלמא והני אחריני נינהו
א"ל רבה מי דמי התם קאמרי סימנין הכא שומשמי מאי סימנין אית בהו
ודקאמר ליה כן וכן הויאן אימור איתרמויי איתרמי ליה:
There was a certain man who deposited sesame with his friend.
He said {after a time}: Give me my sesame.
He said to him: You already took it.
He said to him: But the amount it was was X, and it is there is your jar.
He said to him: You took yours and these are others.
Rav Chisda thought to say that this is equivalent to their two Torah scholars {whose wives Rabbi permitted to remarry}, that we do not say that these went of to the world and these are other ones.
Rabba said to him: Is it really comparable? There, they say the signs. Here by sesame, what signs are there? And what he said that the quantity was X {which could be cast as a sign}, say it was mere happenstance that it was the same amount.

מאי הוי עלה
רב יימר אמר לא חיישינן שמא פינן
רבינא אמר חיישינן
והלכתא חיישינן:
What do we say on this?
Rav Yemar said: We do not worry lest the contents have been removed.
Ravina said: We do worry.
And the halacha is that we do worry.

יצחק ריש גלותא בר אחתיה דרב ביבי הוה קאזיל מקורטבא לאספמיא ושכיב שלחו מתם יצחק ריש גלותא בר אחתיה דרב ביבי הוה קאזיל מקורטבא לאספמיא ושכיב מי חיישינן לתרי יצחק או לא
אביי אמר חיישינן רבא אמר לא חיישינן
וקיי"ל כרבא:
Yitzchak the Exilarch {perhaps here part of his name} son of the sister of Rav Bibi traveled from Cordova to Spain, and died. They sent from there {this message}: Yitzchak the Exilarch, son of the sister of Rav Biba traveled from Cordova to Spain, and died.
Do we worry about two Yitzchaks of not?
Abaye said: We worry.
Rava said: We do not worry.
And we establish like Rava.

{Yevamot 116a}
ההוא גיטא דאישתכח בסורא וכתב ביה הכי בסורא מתא אנא ענן בר חייא נהרדעא פטר ותריך ית פלוניתא אינתתיה ובדוק רבנן מסורא ועד נהרדעא ולא הוה ענן בר חייא אחרינא לבר מענן בר חייא מחגרא דהוה בנהרדעא
ואתו סהדי אמרי כי איכתיב האי גיטא ענן בר חייא מחגרא גבן הוה בנהרדעא
אמר אביי אפילו לדידי דחיישינא הכא לא חיישינא
הא קאמרי סהדי דההוא יומא כי איכתב האי גיטא ענן בר חייא מחגרא גבן הוה בנהרדעא מאי קא בעי בסורא
אמר רבא אפי' לדידי דלא חיישינא הכא חיישינא
דלמא בגמלא פרחא אזל
אי נמי בקפיצה
אי נמי מילי מסר
כדאמר להו רב לספריה וכן אמר להו רב הונא לספריה כי איתינכו בשילי כתובו בשילי ואף על גב דמסירי לכו מילי בהיני וכי איתינכו בהיני כתובו בהיני ואף על גב דמסירי לכו מילי בשילי
והלכתא כרבא
There was a certain get that was found in Sura, upon which was written as follows: In Sura the city, I, Anan bar Chiyya of Nehardea, release and divorce Plonit my wife.
And the Rabbis searched from Sura until Nehardea and there was no other Anan bar Chiyya except for Anan bar Chiyya of Chagra {so in other words there was this one other person}, who was at that time in Nehardea. And witnesses came and said, "when this get was written, Anan bar Chiyya of Chagra was with us in Nehardea."
Abaye said: Even according to me that I worry {about another Yitzchak} here, I do not worry. For witnesses have says that on that day, when this get was written, Anan bar Chiyya of Chagra was with in Nehardea, so he could not have been in Sura {which usually would take two days' journey}.
Rava said: Even according to me, that I do not worry, here I do worry. Lest he traveled by flying camel. Alternatively, with a {miraculous} leap. Alternatively, perhaps he gave over words {instructions to do so}. As Rav said to his scribes, and so did Rav Huna say to his scribes, "when you are at Shili, write "in Shili," even though you received the instructions in Hini. And when you are in Hini, write "in Hini," even though you received the instructions in Shili.
And the halacha is like Rava.

Rif Yevamot 42b {Yevamot 115a}

42b

{Yevamot 115a}

עישנו עלינו בית עישנו עלינו מערה הוא מת ואני נצלתי אינה נאמנת
דאמרינן לה כי היכי דלדידך איתרחיש ניסא לדידיה נמי איתרחיש ניסא
"They caused the house to smoke on us {set it on fire}; they caused the cave to smoke on us -- he died and I was saved" -- she is not believed. For we say to her, "Just as for you a miracle occurred, for him also a miracle occurred."

נפלו עלינו כותים נפלו עלינו ליסטים הוא מת ואני נצלתי נאמנת
כדרב אידי דאמר אשה כלי זיינה עליה כלומר שמניחין אותה לבא עליה
"Cutheans fell upon us; robbers fell upon us -- he died and I was saved," she is believed. Like Rav Iddi, who says that a woman, her weapons are upon her.
That is to say, they would have left her {alive} in order to have intercourse with her.

ההוא גברא דבשילהי הילוליה איתלי נורא בגנניה אמרה להו דביתהו חזו גבראי (אתו) חזו גבראי אתו חזו גברא חרוכא דשדי ופסתא דידא דשדיא
רבא אמר נאמנת
ור"ח בר אבין אמר האי גברא חרוכא דילמא איניש מעלמא אתא לאצוליה ואכלתיה נורא והאי פסתא פס ידא דחתנא הוא ומחמת כיסופא ערק ליה ואזיל לעלמא
There was a certain man who, at the end of his wedding feast, his bridal canopy caught fire. His wife said to them, "see my husband, see my husband!" They came and saw a man who was charred who was prostrate and {separate from that} a hand lying on the ground.
Rava said: She is believed.
And Rabbi Chiyya bar Avin said: This charred man, perhaps he is a man from elsewhere in the world who came to save him {the husband}, and the fire consumed him, and this hand belongs to the husband, and because of shame he fled and went off into the world.

איבעיא להו עד אחד במלחמה מהו
טעמא דעד אחד דמהימן משום דמילתא דעבידא לאיגלויי לא משקר ה"נ לא משקר
או דילמא טעמא דעד אחד משום דהיא גופה דייקא ומינסבא והכא זימנין דסניא ליה ולא דייקא ומינסבא

ואתינן למפשטה מהא דתניא מעשה בשני תלמידי חכמים שהיו באין עם אבא יוסי בן סימאי בספינה וטבעו והשיא רבי את נשותיהן ע"פ נשים והא מים כמלחמה דמו ומאה נשים כעד אחד דמו וקתני והשיא רבי את נשותיהן
אלמא דעד אחד נאמן במלחמה
It was a question to them: A single witness, by war, what? The reason that a single witness is believed is that facts which will eventually be revealed, he will not lie, and so too here, he will not lie. Or perhaps the reason of a single witness {being believed} is that she herself will delve into the matter before remarrying, but here, there are times that she hates him and will not delve into it before remarrying.
And we come to resolve it from this that they learnt {in a brayta}: There was an incident with two Torah scholars who came with Abba Yossi ben Simai in a boat, and it sank, and Rabbi married off their wives based on the testimony of women.
And behold, water is like war, and 100 women are reckoned as a single witness, and it teaches "and Rabbi married off their wives." Thus it is clear that a single witness is believed in war.

ודחינן ותסברא והא מים שאין להן סוף נינהו ומים שאין להם סוף אשתו אסורה
אלא היכי דמי הכא כגון דקאמרן אסוקינהו לקמן וחזונוהו לאלתר וקאמרי סימנין דידהו דלאו עלייהו קא סמכינן אלא אסימנין הוא דקא סמכינן וליכא למגמר מינה דסמכינן אנשים והוא הדין לעד אחד ולא אפשיט בעיין
And we reject it as follows: Now reckon! If it were water that had no end, in water which had no end his wife would be forbidden! Rather, how so here? Such as where they {=the women} say that it cast them before us and we saw them immediately,
{Yevamot 115b}
and they give their identifying signs -- such that it was not upon them that we rely, but rather we rely on the signs, such that there is not to learn from this that we rely upon women. And the same is the law for a single witness.
And so we do not resolve our question.

אלא מיהו כיון דאמרינן בפרקא דלקמן ההוא גברא דטבע בדיגלת ואסקוה אגישרא דשביסתנא ואסבא רבא לדביתהו אפומא דשושבינא לבתר חמשא יומא שמעינן דעד אחד במים שאין להם סוף נאמן
ודוקא היכא דאמר אסקוה לקמאי וחזיתיה לאלתר ואישתמודענא ליה דאיהו פלוני וכד אסיקנא למעשה דשני ת"ח שהיו באין עם אבא יוסי בן סימאי וכדאמרינן בההוא גברא דטבע בדיגלת ואסקוה אגישרא והוא הדין לעד אחד במלחמה היכא דאמר מת וקברתיו ואי לא קא מסהדי הכי ואפילו תרי סהדי לא סמכינן עלייהו וכ"ש עד אחד או אשה חיישינן דילמא אאומדן דעתא קא מסהדי
וכן הלכתא
Rather, however, since we say in the coming perek {121a} that "a certain man drowned in Diglat {=the Tigris river} and they took him out on the Shebistana bridge, and Rava permitted his {=the man's} wife to marry, on the say-so of the groomsman, after five days," we deduce that a single witness is believed even by water which has no end.
And this is specifically where he said that it brought him out before me, and I saw him immediately, and I recognized him that he was Ploni.
And we transfer to the incident of the two Torah schols who came with Abba Yossi ben Simai, and like we say by that certain man who drowned in Diglat and it sent him out upon the bridge.
And this is the same law for a single witness in war -- where he says "he died and I buried him," and if he does not testify as such, then even upon two witnesses we would not rely, and certainly not a single witness, or a woman, for we worry lest they are testifying based upon their estimation of the situation {rather than knowledge}.
And so is the halacha.

Monday, August 27, 2007

Rif Yevamot 42a {Yevamot 114b; 116b; 114b} A woman Who Went With Her Husband to an Overseas Country

42a

{Yevamot 114b}
BEGIN PEREK FIFTEEN
Mishna:

האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים
שלום בינו לבינה ושלום בעולם באה ואמרה מת בעלי תנשא מת בעלי תתיבם
שלום בינו לבינה ומלחמה בעולם קטטה בינו לבינה ושלום בעולם באה ואמרה מת בעלי אינה נאמנת
רבי יהודה אומר לעולם אינה נאמנת אא"כ באה בוכה ובגדיה קרועים
אמרו לו אחת זו ואחת זו תנשא:
A woman who went with her husband to an overseas country.
If there was peace between them and peace in the world, and she comes back and says "my husband died," she may remarry, or "my husband died," {and there are no children} she may undergo yibbum.
If there was peace between them and war in the world, or arguments between them and peace in the world, if she came back and said "my husband died," she is not believed.
Rabbi Yehuda says: She is never believed unless she comes crying, with her clothing ripped.
They said to him: Both this and that may remarry.

{Yevamot 116b}
בית הלל אומרים לא שמענו אלא הבאה מן הקציר בלבד
אמרו להן ב"ש אחד הבאה מן הקציר ואחד הבאה מן הזיתים ואחד הבאה ממדינת הים לא דברו בקציר אלא בהווה
חזרו ב"ה להורות כדברי ב"ש:
Bet Hillel say: We only heard regarding one who came from the {wheat?} harvest.
Bet Shammai say: Whether the one who comes from the harvest, or from the olives {picking}, or who came from an overseas country. They only spoke regarding the harvest because of the common case.
Bet Hillel retracted in order to rule like the words of Bet Shammai.

{Yevamot 114b}
Gemara:

אמר רבא מאי טעמא דמלחמה משום דאמרה בדדמי
ס"ד בכל הני דאיתקטיל הוא פליט ואם תמצא לומר כיון דשלום בינו לבינה נטרד וחזיא זמנין דמחו ליה בגירא או ברומחא וסברא ודאי מאית לה ואיכא דעבדי ליה סמתרי וחיי ולפיכך אינה נאמנת
Rava said: What is the reason for war {presenting a problem in believing her}? Because she speaks based on conjecture {rather than knowledge} -- "Do you think that in all those who were killed, he escaped?!" And if you would say that since there was peace between him and her, she would wait around and see {what happened to him}, there are times that he would be struck by an arrow or spear, and she would think that he certainly will have died, but someone applied an emollient to him and he lived. Therefore, she is not believed.

אמר רבא רעבון גרוע ממלחמה דאילו במלחמה כי אמרה מת בעלי במלחמה הוא דלא מהימנא הא מת על מטתו מהימנא ואילו רעבון לא מהימנא עד דאמרה מת וקברתיו:
Rava said: A famine is worse {in this respect} than war. For by war, if she says "my husband died in war," it is that for which she is not believed, but if he died on his bed, she is believed. Meanwhile, by famine, she is not believed until she says "he died and I buried him."

מפולת הרי הוא כמלחמה דאמרה בדדמי נחשים ועקרבים הרי הן כמלחמה דאמרה בדדמי
דבר אמרי לה כמלחמה ואמרי לה אינו כמלחמה
אמרי לה כמלחמה דאמרה בדדמי ואמרי לה אינו כמלחמה דסמכא אדאמרי אינשי שבע שני הוה מותנא ואיניש בלא שניה לא שכיב
איבעיא להו החזיקה היא מלחמה בעולם מהו
מי אמרינן מה לה לשקר דאי בעי אמרה שלום בעולם או דילמא כיון דחזקה הוא דאמרה בדדמי לא אתיא מה לי לשקר ומרעי לחזקה ולא איפשיטא
A collapse is reckoned like a war, for she will speak based on conjecture.
Snakes and scorpions are like war, for she will speak based on conjecture.
Pestilence, some say it is like war and some say it is not like war.
Some say it is like war -- for she will speak based on conjecture.
And some say it is not like war -- for she will rely on that which people say, "for seven years it {the pestilence} will kill, but no man will die before his time."

It was a question to them: If she was the one who established that there was war in the world, what?
Do we say "why should she lie, for if she wished to lie, she could have said that there was peace?" Or perhaps, since it is an assumption she is speaking based on conjecture {rather than lies}, the principle of "why should she lie?" does not come and degrade the assumption.
{My parsing of this sentence. Others are possible.}
And they do not resolve it.

Sunday, August 26, 2007

Rif Yevamot 41b {Yevamot 113a continues; 112b; 113b; 112b}

41b

{Yevamot 113a continues}

אי הכי פקחת לחרש נמי ליתקון לה כתובה דא"כ מימנעה ולא נסבה ליה
יותר ממה שהאיש רוצה לישא אשה רוצה להנשא
If so, a normal woman to a male deaf-mute, they should also enact for her a ketuba, for if not, she will refrain and not marry him?
More than a man wants to marry, a woman wants to be taken in marriage.

האי דאמרינן פקחת לחרש דלית לה כתובה הני מילי דאינסיבא ליה מעצמה אבל אי אנסבוה ליה בי דינא וכתבו לה כתובה אית לה
כדאמרינן ההוא חרש דהוה בשיבבותיה דרב מלכיו אנסביה איתתא וכתב לה ארבע מאה זוזי מנכסיה אמר רבא מאן חכים למיעבד כי הא מילתא אלא רב מלכיו דגברא רבה הוא קסבר אילו רצה שפחה לשמשו מי לא זבנינן ליה כל שכן הכא דאיכא תרתי:
This that we say that a normal woman to a male deaf-mute, that she does not receive a ketuba, these words are where she married him herself, but if the marriage is conducted by Bet Din and they write her a ketuba, she has a ketuba.
As we say:
There was a certain deaf-mute who was in the neighborhood of Rav Malkio, who took {under Rav Malkio's direction} a woman {as a wife} and wrote her 400 zuz from his assets.
Rava said: Who is so wise to conduct such a matter except Rav Malkio, who is a great man. He maintains: If he {the deaf-mute} wished to have a maidservant to serive him, would we not allow him to buy for himself. All the more so here, where there are two reasons.

נישטת לא יוציא
אמר רבי יצחק דבר תורה שוטה מתגרשת מידי דהוה אפקחת בעל כרחה
אלא מה טעם אמרו אינה מתגרשת שלא ינהגו בה מנהג הפקר
היכי דמי אילימא ביודעת לשמור גיטה ויודעת לשמור עצמה מי נהגי בה מנהג הפקר
אלא דאינה יודעת לא לשמור גיטה ולא לשמור עצמה דבר תורה שוטה מתגרשת?
והאמרי דבי רבי ינאי ונתן בידה מי שיש לה יד לגרש את עצמה יצאת זו שאין לה יד לגרש את עצמה
ותנא דבי רבי ישמעאל ושלחה מביתו מי שמשלחה ואינה חוזרת יצאת זו שמשלחה וחוזרת
לא צריכא דיודעת לשמור גיטה ואינה יודעת לשמור את עצמה דבר תורה מתגרשת דהא יודעת לשמור את גיטה ואמור רבנן לא תתגרש שמא ינהגו בה מנהג הפקר
אמר אביי דיקא נמי דקתני גבי דידה לא יוציא וגבי דידיה לא יוציא עולמית שמע מינה הא דאורייתא והא דרבנן שמע מינה
"If she becomes an imbecile, he may not send her out":
Rabbi Yitzchak said: As far as Torah law goes, a female imbecile may be divorced, just as a normal woman may be divorced against her will {thus we do not need her daat}. But for what reason did they say that she may not be divorced? So that people will not deal with her as ownerless property {take liberties with her}.
How so? If where she knows how to watch her get and knows how to care for herself, who will deal with her as ownerless property? But if you say it is where she does not know how to watch either her get and does not know how to watch herself, as a Biblical law may an imbecile be divorced?
But they said in the academy of Rabbi Yannai: "and he places it in her hand" -- she who has a "hand" to get herself divorced, to the exclusion of this one who does not have a hand to divorce herself.
And it was taught in the academy of Rabbi Yishmael: "and he sends her from his house" -- she whom he sends out and she does not return, to the exclusion of this one whom he sends out and she returns.
No, it is necessary for the case in which she knows how to guard her get but does not know how to guard herself, such that as far as Biblical law goes, she is divorced, for she knows how to guard her get, and the Sages said she should not be divorced lest they deal with her as unowned property.
Abaye said: We can indeed deduce this from careful analysis of the Mishna, for it teaches in regard to her "he should not send out" and by him it states "he cannot sent out ever." We thus deduce that this {by him} is Biblical and that is Rabbinic.
We so deduce.

{Yevamot 112b}
Mishna:
אמר רבי יוחנן בן נורי מפני מה אמרו האשה שנתחרשה יוצאה ואיש שנתחרש אינו מוציא
אמרו לו אינו דומה האיש המגרש לאשה המתגרשת שהאשה יוצאה לרצונה ושלא לרצונה והאיש אינו מוציא אלא לרצונו
Rabbi Yochanan ben Nuri said: What did they say that a woman who becomes a deaf-mute goes out while a man who becomes a deaf-mute does not send out?
They said to him: The man who divorces is not comparable to the woman who is divorced. For the woman is divorced either with her consent or without her consent, while the man only sends out according to his consent.

העיד רבי יוחנן בן גודגדא על החרשת שהשיאה אביה שיוצאה בגט ועל קטנה בת ישראל שנשאת לכהן שאוכלת בתרומה
אמרו לו אף זו כיוצא בה
פירוש אף זו שנשאת כשהיא פקחת ונתחרשה כיוצא בה כשם שחרשת שהשיאה אביה שאף על פי שנישואיה נישואי תורה מתגרשת כך זו הפקחת שנשאת ואחר כך נתחרשה אע"פ שנישואיה נישואי תורה מתגרשת
Rabbi Yochanan ben Godgada testified regarding the female deaf-mute whose father married her off, that she goes out with a get, and regarding the female minor, daughter of an Israelite who was married to a kohen, that she eats of teruma.
They said to him: Even this one is like her.

To explain: Even this one -- who was married off when she was a normal woman, and then became a deaf-mute -- is like her -- that is, just as the female deaf-mute whose father married her off, even though her marriage is a Biblical marriage, she may get divorced, so too this one, the normal woman who married and then became a deaf-mute, even though her marriage is a Biblical marriage, she may get divorced.

{Yevamot 113b}
Gemara:
העיד ר' יוחנן כו':
אמר רבא מעדותו של רבי יוחנן בן גודגדא אמר לעדים ראו גט זה שאני נותן וחזר ואמר לה כנסי שטר חוב זה הרי זו מגורשת
מי לא אמר רבי יוחנן בן גודגדא דלא בעינן דעתה דאשה הכא נמי לא בעינן דעתה דאשה
פשיטא
מהו דתימא כיון דאמר לה כנסי שטר חוב זה בטלי בטליה קא משמע לן דאם איתא דבטליה לעדים הוה אמר להו ומדלא אמר להו לא בטליה והאי דקאמר לה הכי מחמת כיסופא הוא דקאמר לה
"Rabbi Yochanan {ben Godgada} testified...":
Rava said: From the testimony of Rabbi Yochanan ben Godgada, if he {the husband} said to witnesses, "see this get that I give," and then turns to her and says "take this document of indebtedness," she is divorced. {since a woman may be divorced without her consent, or in this case, knowledge}
Does not Rabbi Yochanan ben Godgada say that we do not need her knowledge {consent}? So too here we do not need the knowledge {here, actual knowledge} of the woman.
This is obvious!
I would have though since he says "take this document of indebtedness," he has canceled it {the get}. Therefore it informs us that is he had canceled it, he would made a statement to that effect to the witnesses, and from the fact that he did not make such a statement to them, he did not cancel it, and this that he told her as he did, it was to conceal his shame that he said this to her.

{Yevamot 112b}
Mishna:
שני אחים חרשים נשואים שתי אחיות פקחות או שתי אחיות חרשות או אחת פקחת ואחת חרשת
או שתי אחיות חרשות נשואות לשני אחין פקחין או לשני אחין חרשים או לשני אחים אחד חרש ואחד פקח הרי אלו פטורות מן החליצה ומן היבום
אם היו נכריות יכנסו ואם רצו להוציא יוציאו
Two brothers who are deaf-mutes who are married to two normal sisters, or to two sisters who are deaf-mutes, or to one who is a deaf-mute and one a normal woman {but they are still sisters};
or two sisters who are deaf-mutes who are married to two normal brothers, or to two brothers who are deaf-mutes, or to two brothers, one of whom is a deaf-mute and one of whom is a normal man --
they are exempt from chalitza and from yibbum.
If they {the women} were strangers, they must marry them {via yibbum, since chalitza is impossible on a deaf-mute} and then, if they wish to send them out {via divorce}, they may send them out.

שני אחים אחד פקח ואחד חרש נשואים שתי אחיות פקחות
מת חרש בעל פקחת מה יעשה פקח בעל פקחת תצא משום אחות אשה
מת פקח בעל הפקחת מה יעשה חרש בעל הפקחת מוציא את אשתו בגט ואשת אחיו אסורה לעולם

שני אחים פקחים נשואין שתי אחיות אחת פקחת ואחת חרשת
מת פקח בעל חרשת מה יעשה פקח בעל הפקחת תצא משום אחות אשה
מת פקח בעל הפקחת מה יעשה פקח בעל החרשת מוציא את אשתו בגט ואת אשת אחיו בחליצה
Two brothers, one of whom is a normal man and one of whom is a deaf-mute, who are married to two sisters who are normal.
If the deaf-mute, who is the husband of a normal woman, dies, what should be done? As regards the normal man husband of the normal woman, she {the widow} goes out {without yibbum or chalitza} because of being the sister of the wife.
If the normal man, husband of the normal woman, dies, what should be done? The deaf-mute, husband of the normal woman, sends out his wife with a get {for the marriage was only ever valid Rabbinically, and now there is the issue of his wife being the sister of the one with whom he has the levirate bond} and his brother's wife is forbidden forever {since a deaf-mute cannot contract chalitza and he cannot perform yibbum since she is the sister of his divorcee}.

Two brothers who were normal who married two sisters, one of whom was a normal woman and one of whom was a deaf-mute.
If the normal man who is the husband of the deaf-mute died, what should be done? As regards the normal man who is husband of the normal woman, she {the widow who is a deaf-mute} goes out for being the sister of the wife.
If the normal man who is the husband of the normal woman died, what should be done? The normal man who is the husband of the deaf-mute sends out his wife with a get, and his brother's wife with chalitza.

שני אחים אחד פקח ואחד חרש נשואין שתי אחיות אחת פקחת ואחת חרשת
מת חרש בעל חרשת מה יעשה פקח בעל הפקחת תצא משום אחות אשה
מת פקח בעל הפקחת מה יעשה חרש בעל חרשת מוציא את אשתו בגט ואשת אחיו אסורה לעולם
Two brothers, one of whom is a normal man and the other who is a deaf-mute, who are married to two sisters, one of whom is a normal woman and the other who is a deaf-mute:
If the deaf-mute who is the husband of the deaf-mute dies, what should be done? As regards the normal man husband of the normal woman, she {the widow} goes out because of being the wife's sister.
If the normal man who is the husband of the normal woman dies, what should be done? The deaf-mute who is husband of the deaf-mute divorces his wife with a get {for the marriage was only Rabbinic and now the wife is the sister of one with a levirate bond}, and his brother's wife is forbidden forever.

שני אחים אחד פקח ואחד חרש נשואין שתי נכריות פקחות
מת חרש בעל פקחת מה יעשה פקח בעל פקחת או חולץ או מיבם
מת פקח בעל פקחת מה יעשה חרש בעל פקחת כונס ואינו מוציא לעולם:
Two brothers, one of whom is a normal man and the other one who is a deaf-mute, who married two strangers {=non-sisters} who are normal woman:
If the deaf-mute who is the husband of the normal woman died, what should be done? The normal man husband of the normal woman either performs chalitza or yibbum.
If the normal man who is husband of the normal woman died, what should be done? The deaf-mute who is husband of the normal woman takes in {via yibbum} and does not send out ever {because yibbum is Biblical and a deaf-mute has no Biblical force to divorce}.

שני אחים פקחים נשואין שתי נכריות אחת פקחת ואחת חרשת
מת פקח בעל חרשת מה יעשה פקח בעל הפקחת כונס ואם רצה להוציא יוציא
מת פקח בעל הפקחת מה יעשה פקח בעל חרשת או חולץ או מיבם
Two normal brothers who are married to two strangers {non-sisters}, one who is a normal woman and one who is a deaf-mute:
If the normal man who is the husband of the deaf-mute dies, what should be done? The normal man who is husband of the normal woman takes in {via yibbum} and if he wishes to subsequently send out, he may send out.
If the normal man who is husband of the normal woman dies, what should be done? The normal man husband of the deaf-mute either performs chalitza or yibbum.

שני אחים אחד פקח ואחד חרש נשואין שתי נכריות אחת פקחת ואחת חרשת
מת חרש בעל חרשת מה יעשה פקח בעל הפקחת כונס ואם רצה להוציא יוציא
מת פקח בעל פקחת מה יעשה חרש בעל חרשת כונס ואינו מוציא לעולם
Two brothers, one who is a normal man and one who is a deaf-mute, who married two strangers {non-sisters}, one who is a normal woman and one who is a deaf-mute:
If the deaf-mute who is husband of the deaf-mute dies, what should be done? The normal man, husband of the normal woman takes her in {via yibbum} and if he wants to subsequently send her out, he may send her out.
If the normal man who is husband to the normal woman dies, what should be done? The deaf-mute who is husband of the deaf-mute takes her in {via yibbum} and is not able to ever send her out.

סליק פירקא
END PEREK

Friday, August 24, 2007

Rif Yevamot 41a {Niddah 52a-b; Yevamot 112b - 113a}

41a

{Niddah 52a}
Mishna:

תינוקת שהביאה שתי שערות חייבת בכל מצות האמורות בתורה וחולצת או מתיבמת
וכן תינוק שהביא שתי שערות חייב בכל מצות האמורות בתורה וראוי להיות בן סורר ומורה משיביא שתי שערות עד שיקיף זקן התחתון ולא העליון אלא שדברו חכמים בלשון נקיה
תינוקת שהביאה שתי שערות אינה יכולה למאן רבי יהודה אומר משירבה השחור
A girl who brought forth two hairs is obligated in all the commandments stated in the Torah, and may perform chalitza or yibbum.
And so too a buy who brought forth two hairs is obligated in all the commandments stated in the Torah, and is fit to be a stubborn and rebellious son, from when he brings forth two hairs until his beard forms a circle -- the lower one and not the upper one, except that the Sages speak in clean language.
A girl who brings forth two hairs is not able to perform refusal. Rabbi Yehuda says: When the black {=pubic hair} predominates.

Gemara:
ולית הלכתא כר' יהודה
ואע"ג דאמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר הלכה כר' יהודה לית הלכתא כוותיה
דגרסינן בפרק מי שמת ולמיאונין לאפוקי מדר' יהודה דאמר משירבה השחור
And the halacha is not like Rabbi Yehuda. And even though Rabbi Abahu cited Rabbi Eleazar that the halacha is like Rabbi Yehuda, the halacha is not like him. For we learn in perek Mi SheMeit: And for refusals - to exclude from Rabbi Yehuda who said "when the black predominates."

אמר רב הונא ב' שערות שאמרו צריך שיהא בעיקרן גומות
רב מלכיו אמר רב אדא בר אהבה גומות אף ע"פ שאין שערות
א"ר יהודה אמר שמואל שתי שערות שאמרו אפילו אחת על הכף ואחת על הביצים
Rav Huna said: The two hairs of which they spoke, there must be follicles at their roots.
Rav Malkio cited Rav Ada bar Ahava: Follicles, even though there are no hairs {suffice}.
{Niddah 52b}
Rav Yehuda cited Shmuel: The two hairs of which they spoke, even on one the crest and one on the testes.

תניא נמי הכי שתי שערות שאמרו ואפילו אחת בגבה ואחת בכריסה אחת על קשרי אצבעותיה של יד ואחת על קשרי אצבעותיה של רגל דברי ר"ש בן יהודה איש כפר עכו שאמר משום רבי שמעון
ורבנן
אמר רב אסי עד שיהו שתי שערות במקום אחד
והלכתא כרבנן
A brayta also says so: The two hairs of which they spoke is even when one is on her back and one upon her belly; one upon the joints of her fingers and one on the joints of her toes. These are the words of Rabbi Shimon ben Yehuda man of Kefar Acco who said it in the name of Rabbi Shimon {our gemara: Yishmael}.

And the Sages?

Rav Asi said: Until she has two hairs in one place.
And the halacha is like the Sages.

תנו רבנן עד מתי הבת ממאנת עד שתביא שתי שערות דברי רבי מאיר
רבי יהודה אומר עד שירבה השחור על הלבן
רבי יוסי אומר עד שתקיף העטרה
בן שלקית אומר עד שתכלכל
אמר ר"ש מצאני חנניה בן חכינאי בצידן ואמר לי כשאתה מגיע אצל ר' עקיבא אמור לו עד מתי הבת ממאנת ואם יאמר לך עד שתביא שתי שערות אמור לו והלא בן שלקית העיד במעמד כולכם ביבנה משתכלכל ולא אמרתם לו דבר
וכשבאתי אצל ר"ע אמר לי כלכול זה איני יודע [מהו] בן שלקית איני מכיר עד מתי הבת ממאנת עד שתביא שתי שערות

וכן הלכה
The Sages learnt {in a brayta}: Until when may a girl refuse? Until she brings two hairs. These are the words of Rabbi Meir.
Rabbi Yehuda says: Until the black predominates.
Rabbi Yossi says: Until a ring is formed around the nipple.
Ben Shelakit says: Until she grows hair in profusion.
Rabbi Shimon said: Chanania ben Chachinai once found me in Tzidon, and he said to me, "when you reach Rabbi Akiva say to him, 'until when may a girl refuse?' And if he says to you 'until she brings two hairs,' say to him, 'but did not Ben Shelakit testify in the assembly of all of them at Yavneh that is is when she grows hair in profusion, and they did not say anything to him {to contradict him}?' " And when I came to Rabbi Akiva, he said to me "This growing hair in profusion I do not know [what it is], and this Ben Shalakit I do not recognize. Until when does a girl refuse? Until she brings forth two hairs."

And so is the halacha.Mishna:

שתי שערות האמורות בפרה ובנגעים והאמורות בכל מקום כמה שיעורן
כדי לכוף ראשן לעיקרן דברי רבי ישמעאל
ר"א אומר כדי לקרוץ בצפורן
ר' עקיבא אומר כדי שיהו ניטלות בזוג
The two hairs spoken about with regard to the red heifer, and by skin ailments, and those mentioned in all places, how much is there measure? In order to bend their tips to their root. These are the words of Rabbi Yishmael.
Rabbi Eliezer says: In order to be grabbed by a fingernail.
Rabbi Akiva says: Enough to be taken off with a scissors.

Gemara:
אמר רב חסדא אמר מר עוקבא הלכה כדברי כולן להחמיר
Rav Chisda cited Mar Ukva: The halacha is like all of them, stringently.

END PEREK

BEGIN PEREK FOURTEEN
{Yevamot 112b}
Mishna:
חרש שנשא פקחת ופקח שנשא חרשת רצה יוציא רצה יקיים כשם שכונס ברמיזה כך מוציא ברמיזה
פקח שנשא פקחת ונתחרשה רצה יוציא רצה יקיים נשטית לא יוציא
נתחרש הוא או נשתטה לא יוציא עולמית
A {male} deaf-mute who married a normal woman, and a normal man who married a female deaf-mute, if he wishes to send her out, he may do so, and if he wishes to maintain her, he may do so. Just as he took her in via gestures, so can he send her out via gestures.
A normal man who married a normal woman, and she became a deaf-mute -- if he wants he can send her out and if he wants he can maintain her. If she becomes an imbecile, he may not send her out.
If he becomes a deaf-mute or becomes an imbecile, he may not ever send out.

Gemara:
אמר רמי בר חייא מאי שנא חרש וחרשת דתקינו להו רבנן נישואין ומ"ש שוטה ושוטה דלא תקינו להו רבנן נישואין
דתניא שוטה וקטן שנשאו נשים ומתו נשיהם פטורות מן החליצה ומן היבום
חרש וחרשת דקיימא תקנתא דרבנן תקינו להו רבנן נישואין שוטה ושוטה דלא קיימא תקנתא דרבנן דאין אדם דר עם נחש בכפיפה לא תקינו להו רבנן נישואין:
Rami bar Chama said: What is the distinction between a male deaf-mute and a female deaf mute on the one hand, where the Rabbis enacted for them a marriage {nisuin}, and a male imbecile and a female imbecile on the other hand, where the Rabbis did not enact for them a marriage? For they learnt {in a brayta}: A {male} imbecile and a {male} minor who married wives and then died, their wives are exempt from chalitza and from yibbum. {So, why the distinction?}
A male deaf-mute and a female deaf-mute, where it is possible to carry out the enactment of the Rabbis {for two deaf people can lead a normal married life}, the Rabbis enacted for them married. A male imbecile and a female imbecile, where it is possible to carry out the enactment of the Rabbis -- for one cannot live with a serpent in the same basket -- the Rabbis did not enact for them marriage.

ומאי שנא חרש דתקינו ליה רבנן נישואין ומאי שנא קטן דלא תקינו ליה רבנן נישואין
חרש דלא אתי לכלל נישואין תקינו ליה רבנן נישואין קטן דאתי לכלל נישואין לא תקינו ליה רבנן נישואין
והרי קטנה דאתיא לכלל נישואין ותקינו לה רבנן נישואין התם שלא ינהגו בה מנהג הפקר:
And what is the distinction of a male deaf-mute on the one hand, that the Rabbis enacted for him marriage, and a male minor on the other hand, that the Rabbis did not enact for him marriage?
A male deaf mute, who would never come to the chapter of marriage {Biblically} otherwise, the Rabbis enacted for him marriage. A male minor, who will eventually come to the chapter of marriage, the Rabbis did not enact for him marriage.
But there is the case of a female minor, who who will eventually come to the chapter of marriage, and the Rabbis did enact for her marriage! There, it was so that people should not treat her as ownerless property {and take liberties with her}.

ומאי שנא קטנה דממאנת ומ"ש חרשת דלא ממאנת
דאם כן מימנעי ולא נסבי לה

ומאי שנא קטנה דאכלה בתרומה ומ"ש חרשת דלא אכלה בתרומה
דתנן העיד ר' יוחנן בן גודגדא וכו' ואילו חרשת לא אכלה
גזרה שמא יאכיל חרש לחרשת:
And what is the distinction between a female minor, on the one hand, who can "refuse," and a female deaf-mute on the other hand, who cannot refuse.
For if so {if we allowed her to refuse}
{Yevamot 113a}
men you refrain from marrying her {because at any point in life she could refuse}.

And what is the distinction between a female minor, on the one hand, who can eat teruma, and a female deaf-mute on the other hand, who cannot eat teruma? For they learnt {in a Mishnah}: "Rabbi Yochanan ben Godgada testified ... and if she is a deaf-mute, she may not each."
This is a decree lest a male deaf-mute feed to a female deaf-mute.

ומ"ש קטנה דאית לה כתובה ומאי שנא חרשת דלית לה כתובה
דאם כן מימנעי ולא נסבי לה
And what is the distinction between a female minor, on the one hand, who receives a ketuba, and a female deaf-mute on the other hand, who does not receive a ketuba? For if this were so, people would refrain from marrying her.

וקטנה דאית לה כתובה מנא לן דתנן הממאנת והשניה והאיילונית אין להן כתובה אבל יוצאה בגט יש לה כתובה
וחרשת דלית לה כתובה מנא לן דתניא חרש ושוטה שנשאו נשים פקחות אף על פי שנתפקח החרש ונשתפה השוטה אין להם עליו כלום רצו לקיימן יש להן כתובה מנה
פקח שנשא חרשת או שוטה אע"פ שכתב לה מאה מנה כתובתה קיימת מפני שהוא רוצה ליזוק בנכסיו
טעמא דרצה הא לא רצה לא
דא"כ מימנעי ולא נסבי לה

And the fact that a female minor receives a ketuba, from where do we know? For they learnt {in a Mishna}: "A woman who refuses, a woman who is a forbidden secondary {Rabbinic} relation, and an aylonit do not receive a ketuba." But a woman who goes out with a get {such as a female minor} has a ketuba.
And the fact that a female deaf-mute does not receive a ketuba, from where do we know? For they learnt {in a brayta}:
A male deaf-mute and a male imbecile who married normal women, even though the male deaf-mute and the male imbecile became normal, they {the women} do not have upon them anything. If they wish to retain them {henceforth} they have a ketuba of 100 {=1 maneh}.
A normal man who married a female deaf-mute or female imbecile, even if he writes her a ketuba of 100 maneh, her ketuba sustains, for he apparently wishes to damage his assets.
The reason is that he wishes. Thus, if he does not wish, no.
Because if so, people will refrain from marrying her.

Rif Yevamot 40b {Niddah 48b}

40b

{Niddah 48b}

ת"ר כל הנבדקות נבדקות על פי נשים
וכך היה ר' אליעזר מוסר לאשתו ורבי ישמעאל מוסר לאמו
רבי יהודה אומר לפני הפרק ולאחר הפרק נשים בודקות אותן תוך הפרק אין נשים בודקות אותן שאין משיאין ספקות על פי נשים
רבי שמעון אומר אף תוך הפרק נשים בודקות אותן ונאמנת אשה להחמיר אבל לא להקל
כיצד גדולה היא שלא תמאן קטנה היא שלא תחלוץ אבל אין נאמנת לומר קטנה היא שתמאן או גדולה היא שתחלוץ

The Sages learnt {in a brayta}: All examinations are conducted by women.
And so did Rabbi Eliezer give over to his wife {to examine}, and Rabbi Yishmael gave over to his mother.
Rabbi Yehuda says: Before the period {=of 11 years and a day} and after the period {=of 12 years and a day}, women examine them. Within the period, women do not examine them, for we do not allow doubtful women to marry based on a woman's testimony.
Rabbi Shimon says: Even within the period, women examine them.
And a woman is believed stringently, but not leniently.
How so? To say that she is an adult such that she cannot refuse or that she is a minor such that she cannot perform chalitza, but she is not believed to say that she is a minor such that she may refuse or that she is an adult such that she can perform chalitza.

אמר מר ר' יהודה אומר לפני הפרק ולאחר הפרק נשים בודקות אותן
בשלמא לפני הפרק בעיא בדיקה דאי משתכחי לאחר הפרק שומא נינהו
אלא לאחר הפרק למה לי?
והאמר רבא קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אין צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנין!
כי אמר רבא חזקה למיאון אבל לחליצה בעיא בדיקה
תוך הפרק אין נשים בודקות אותן קסבר תוך הפרק כלאחר הפרק לאחר הפרק דאיכא חזקה דרבא סמכינן אנשים ובדקן נשים תוך הפרק דליכא חזקה דרבא לא סמכינן אנשים ולא בדקן נשים
רש"א אף תוך הפרק נשים בודקות אותן קסבר תוך הפרק כלפני הפרק ובעיא בדיקה דאי משתכחי לאחר הפרק שומא נינהו
Master said {above}: "Rabbi Yehuda says: Before the period {time span between 11 and a day and 12 and a day} and after the period, women examine them" --
This is fine before the period, she requires examination, for if they find {hairs} then after the period they are considered a mole. But after the period, why do I need? For did not Rava say that a minor who reaches her years does not require examination, because of an assumption that she brought forth signs?! When did Rava say this assumption, as regards refusal, but for chalitza she requires an examination.
"Within the period, women do not examine them" -- he holds that within the period is like after the period. After the period, where there is the assumption of Rava, we rely upon woman and so women examine. Within the period, where there is not the assumption of Rava, we do not rely upon woman and so women do not examine.
"Rabbi Shimon says even within the period, women examine them" -- he holds that within the period is like before the period, and they require examination, for if they find them, after the period they would be considered a mole.

ונאמנת אשה להחמיר אבל לא להקל
הא מאן קתני לה אי בעית אימא רבי יהודה ואתוך הפרק
ואי בעית אימא רבי שמעון ולאחר הפרק ולית ליה חזקה דרבא
"And a woman is believed stringently but not leniently":
Who is the one who teaches this? If you wish to say so, it is Rabbi Yehuda, and within the period.
And if you want say that it is Rabbi Shimon, and after the period, and he does not hold by the assumption of Rava.

אשכחן לחד מרבוואתא דכתב הכי קיימא לן בהא כרבי שמעון דסבר תוך זמן כלפני זמן דסוגיין דפסקינא הלכתא תוך זמן כלפני זמן וכיון דר' שמעון דקיימא לן כותיה דחי חזקה דרבא שמע מינה הא חזקה דרבא דחויה היא ולא סמכינן עלה
ותו האמר רב נחמן אמר שמואל בודקין למיאונין וקיימא לן כותיה אלו דבריו של מפרש זה
We have found one of the {post-Talmudic} Rabbis who has written as follows, that we establish in this like Rabbi Shimon, who holds that within the time is like before the time, for our sugya rules that the halacha is that within the time is like before the time. And since Rabbi Shimon, who we hold like, pushes off the assumption of Rava, we deduce that this assumption of Rava is pushed off and that we do not rely upon it.
And furthermore, behold that Rav Nachman cited Shmuel that we examine for refusals, and we establish like him.
These are the words of this commentator.

ואנן לא סבירא לן הכי
חדא דהאי חזקה דרבא הלכה היא וליכא לדחוייה
דהא קא מותבינן מינה תיובתא לדרבי יהודה ופריק כי אמר רבא חזקה למיאון אבל לחליצה בעיא בדיקה ואי לאו הלכה היא לא הוה מותבינן מינה תיובתא

ועוד דהא קי"ל דר' יהודה ורבי שמעון הלכה כר' יהודה וכיון דר' יהודה אית ליה חזקה דרבא ממילא שמעי' דחזקה דרבא הלכה היא
וכ"ש דסתם מתני' ורבי אליעזר ור' ישמעאל ור' יהודה כולהו קיימי בחדא שיטתא וסבירא להו דלאחר הפרק נשים בודקות אותן דאיכא חזקה דרבא והוה ליה ר' שמעון יחיד אצל רבים וקיימא לן דאין הלכה כיחיד אצל רבים
הילכך ליתא לדר' שמעון אלא לענין תוך זמן כלפני זמן בלחוד ולא אמרינן כיון דהלכתא כותיה בהא הויא הלכתא נמי כותיה בהא דלאו מילי דתליאן בהדדי נינהו
אלא כל מילתא מינייהו קיימא באנפי נפשה ולא שייכא בחברתה
And we do not hold like this, for one thing, this assumption of Rava is halacha, and one should not reject it. For they use it to pose a rejection to Rabbi Yehuda, and they resolve that when Rava said there was an assumption, it was for refusal, but for chalitza she requires an examination, and if it were not halacha, they would not have attempted to pose from it a rejection.
And furthermore, we establish that {in case of dispute between} Rabbi Yehuda and Rabbi Shimon, the halacha is like Rabbi Yehuda. And since Rabbi Yehuda holds by the assumption of Rava, it is apparent that we deduce that the assumption of Rava is halacha.
And certainly since the plain Mishna, and Rabbi Eliezer, and Rabbi Yishmael, and Rabbi Yehuda all stand in one opinion and hold that after the period, women examine them, for there is the assumption of Rava, and Rabbi Shimon is an individual against the many. And we establish that the halacha is not like the individual against the many.
Therefore, we do not hold like Rabbi Shimon except in the case of within the period being like before the period and that it all {we hold like him}, and we do not say that since the halacha is like him in this, the halacha will also be like him in this, for they are not matters which depend upon one another. Rather, each matter among them we establish by itself and it has no relation to its fellow.

תדע דהא רבא הוא דאמר קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנים והוא דפסק הלכתא תוך זמן כלפני זמן והואיל וכך ליכא למשמע מהאי דסבירא לן דתוך זמן כלפני זמן למידחי חזקה דרבא אלא ודאי האי טעמא פריכא הוא וליכא למיסמך עליה
אלא ודאי מדרבי יהודה אית ליה חזקה דרבא וקיימא לן דרבי יהודה ורבי שמעון הלכה כר' יהודה
שמעינן דחזקה דרבא הלכה היא
Know that this is so, for behold, Rava is the one who said that a female minor who reached her years does not require an examination, because of an assumption that she brought forth signs. And it is he who ruled the halacha that within the period is like before the period {that is, like Rabbi Shimon}. And since this is so, we cannot infer from the fact that we hold that within the period is like before the period in order to push off the assumption of Rava. Rather, certainly this reason is answerable, and one should not rely upon it.
Rather, certainly, Rabbi Yehuda holds by the assumption of Rava, and we establish that {in case of dispute between} Rabbi Yehuda and Rabbi Shimon, the halacha is like Rabbi Yehuda. We therefore deduce that the assumption of Rava is indeed halacha.

וכ"ש דלא איתברר דרבי שמעון לית ליה חזקה דרבא אלא בדרך אפשר יש לומר הא דאמרינן לית ליה חזקה דרבא
דהכי קא אמרינן הא מאן קתני לה אי בעית אימא ר' יהודה ואתוך הפרק ואי בעית אימא ר"ש ולאחר הפרק ולית ליה חזקה דרבא
וכיון דאפשר דרבי יהודה קתני לה אתוך הפרק לא איתברר דר"ש לית ליה חזקה דרבא
ומכל מקום בין דסבירא ליה לרבי שמעון חזקה דרבא בין דלא סבירא ליה חזקה דרבא הלכתא היא מהני טעמי דאמרינן
And all the more so that it is entirely not clear that Rabbi Shimon does not hold by the assumption of Rava, but rather in a way of possibility, one could say this which we said that he does not hold of the assumption of Rava. For this is what we said: Which person said this Tannaitic statement in the Mishna? If you wish you can say that it is Rabbi Yehuda and is going on within the period. And if you wish you can say that it is Rabbi Shimon and going on after the period, and that he {Rabbi Shimon} does not hold by the assumption of Rava.
And since it is possible that Rabbi Yehuda taught it about within the period, it is not clear that Rabbi Shimon does not hold by the assumption of Rava.
And in any case, whether Rabbi Shimon holds by the assumption of Rava or whether he does not hold by the assumption of Rava, it {=the assumption} is halacha, for all the reasons we have said.

הילכך כל הנבדקות נבדקות על פי נשים הלכה היא בין לחליצה בין למיאון דסמכינן אחזקה דרבא
Therefore, all those undergoing examinations do so based on women, and this is the halacha, whether for chalitza or for refusal, for we rely upon the assumption of Rava.

והא דאמר רב נחמן אמר שמואל בודקין לגיטין ולקידושין ולחליצה ולמיאונין ודאי איכא לאקשויה אדרבא דאמר קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנין
דאמרינן הכי הא דאמר רב נחמן אמר שמואל בודקין למיאונין וקי"ל דהלכה היא היכי משכחת לה אי קודם זמן ותוך זמן הא קיימא לן דשומא נינהו ולא עבדינן בהו עובדא ואי לאחר זמן האמר רבא קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנין ואע"ג דבדקנוה לאחר זמן ולא אשכחן בה מידי הא איפסיקא הלכתא דחיישינן שמא נשרו
ואם כן הא דאמר רב נחמן אמר שמואל בודקין למיאונין היכי משכחת לה
And this that Rav Nachman cited Shmuel, that we examine for get and for betrothal, for chalitza and for refusal, it certainly is so that one can ask from this on Rava, who said that a female minor who reached her years does not require examination, because of an assumption that she brought forth her signs.
For we say as follows: This that Rav Nachman cited Shmuel that we examine for refusal, and we establish that this is halacha, how do we find this case? If it is before the time or within the time, we establish that it is a mole and we do not act based on it; and if after the time, Rava said that a female minor who reached her years does not require examination, because of an assumption that she brought forth hairs. And even though they examine her after a time and do not find anything, we rule that the halacha is that we worry lest they fell out.
And if so, this that Rav Nachman cited Shmuel that we examine for refusal, how do we find such a case?

ואנן עיינינן בה ואשכחנא פירוקא בסיעתא דשמיא
והדין הוא פירוקא דהאי קושיא
האי דאיפסיקא הלכתא דחיישינן שמא נשרו לא איפסיק הכי אלא היכא דקדיש תוך זמן ובעל לאחר זמן דהוה ליה ספיקא דאורייתא כדכתבינן לעיל
אבל היכא דלא בעל אחר זמן דהוו להו נישואין דרבנן לא אמרינן חיישינן שמא נשרו ולא אמר רבא דלא בדקינן לה דלא אמר רבא חזקה הביאה סימנין אלא לענין איסורא דאורייתא דעבדינן לחומרא ולא בדקינן דחיישינן שמא נשרו אבל בספיקא דרבנן בדקינן
ואי משכחינן שתי שערות לא ממאנה דהויא לה גדולה ואי לא משכחינן שתי שערות לא חיישינן שמא נשרו אלא אמרינן קטנה היא וממאנת
והיינו דאמר רב נחמן אמר שמואל בודקין למיאונין היכא דקדיש לפני זמן או תוך זמן ובעל בתוך זמן ולא בעל לאחר זמן דלאו נישואין דאורייתא נינהו אלא נישואין דרבנן נינהו
ואיפריק קושיאן כהוגן הדין הוא סברא דילן וסברא תריצא ומעליא הוא
וחזינן למקצת רבוואתא בהאי ענינא דכתבין מילי דלא מיסתברן ומשום הכי לא כתבינן להו

And we have delved into it, and we have found a resolution, with the aid of Heaven. And here is the resolution of this difficulty:
This that we rule the halacha that we worry lest they fell out, we do not rule so except where he betrothed within the time and had intercourse after the time, in which case it is a Biblical doubt, as we have written above. But, where he did not have intercourse after a time, such that the nuptials {nisuin} is Rabbinic, we do not say that we worry lest they fell out. And Rava did not say that we do not examine he, for Rava does not say that there is an assumption that she brought forth signs except by a Biblical prohibition, where we conduct ourselves stringently, and we do not examine, for we worry lest they fell out. But by a Rabbinic doubt, we examine. And then, if we find two hairs she may not refuse, for she is an adult, and if we do not find two hairs, we do not worry lest they fell out, but rather we say that she is a minor and may refuse.

And this is what Rav Nachman said in the name of Shmuel, that we examine for refusals, where he betrothed before the time or within the time, and had intercourse within the time, and did not have intercourse after the time, for in this way it is not Biblical nuptials {nisuin} but rather Rabbinic nuptials.

And we have resolved the difficulty appropriately.
This is our opinion, and it is an excellent opinion which answers.

And we have seen a few of the {post-Talmudic} Rabbis in this matter who write things which are not logical, and because of this we have not written them.