Tuesday, August 14, 2007

Rif Yevamot 33b {101a - 104b}

33b

דסבירא ליה לאמימר דמ"אן דאיפ"סיקא רג"ליה מארכ"ובה ולמ"טה דבע"י לתרו"צי לשא"רא ע"ל אר"עא וח"ליץ וכ"ן נ"מי בד"לא איפס"יקא רג"ליה בעי לתרוצה על ארעא וחליץ כדקאמר בהדיא מאן דחליץ צריך למידחסיה לכרעיה והאי דמסגי אלוחתא דכרעיה לא מצי לתרוצי לכרעיה על ארעא הילכך לא חליץ דקתני מן הארכובה ולמטה חליצתה כשרה לאו דנקטעה רגלו אלא כגון שקשר רצועות מנעל למטה מארכובה ושמעינן מינה דשוקו נמי מעל רגלו קרינא ביה וכיון שהתירתן יבמה משם מעל רגלו קרינא ביה

For Amemar holds that {portion marked in red, perhaps remove} one whose leg is cut off from the knee and below, that he needs to keep the remainder {=stump} straight {flat} upon the ground do chalitza, and so too also when his leg is not cut off he needs to place his leg straight on the ground and undergo chalitza, as he stated explicitly, "one who undergoes chalitza needs to press down his foot," and one who walks on the upper part of his foot is not able to put his foot straight on the ground. Therefore, he cannot undergo chalitza.
This that it taught {in the Mishna} "from the knee and below, her chalitza is valid" is not that his leg was cut off, but rather such that he tied the straps of the sandal lower than the knee, and we deduce from it that his calf is also called "from upon his leg," and once the yevama loosens it from there, we call it "from upon his leg."

{referring to Devarim 25:9:
ט וְנִגְּשָׁה יְבִמְתּוֹ אֵלָיו, לְעֵינֵי הַזְּקֵנִים, וְחָלְצָה נַעֲלוֹ מֵעַל רַגְלוֹ, וְיָרְקָה בְּפָנָיו; וְעָנְתָה, וְאָמְרָה, כָּכָה יֵעָשֶׂה לָאִישׁ, אֲשֶׁר לֹא-יִבְנֶה אֶת-בֵּית אָחִיו. 9 then shall his brother's wife draw nigh unto him in the presence of the elders, and loose his shoe from off his foot, and spit in his face; and she shall answer and say: 'So shall it be done unto the man that doth not build up his brother's house.'

}
והכי גרסינן בירושלמי אמר רב ביני מתניאתא בקשור מן הארכובה ולמטה
וגרסינן נמי התם עיקר חליצה התרת הרצועות וכיון דהתירתן מעל שוקו משום מצוה הוא דמעל רגלו אמר רחמנא ושוקו מעל רגלו הוא
And so do we learn in Yerushalmi: Rav Bini said: Our Mishna refers to where it is tied from the knee and below. And we also learn there: The basic aspect of chalitza is the loosening of the straps, and once she loosens them from upon his calf for the sake of the commandment, this is the "from upon his leg" which the All-Merciful said. And his calf is thus considered "from upon his leg."

הילכך לא קשיא לדאמימר ולא מידי דליכא בין מימרא דיליה ובין מתני' דקתני מארכובה ולמטה חליצתה כשרה פלוגתא דמתניתין טעמא לחוד וטעמיה דאמימר לחוד
והאי דקאמר רב אשי נמי למאי דקאמר אמימר לא שמעינן מינה דלא סבירא ליה דאי לא הוה סבירא ליה כאמימר הוה אמר בהדיא דלית הלכתא כאמימר ומדלא אמר הכי לא מצינן למידחי שמעתא דאמימר בכי הא מילתא קלישתא הילכך איתא לדאמימר
Therefore, this is no question to Amemar at all, for there is not between his statement and between the Mishna of "from the knee and below her chalitza is valid" any contradiction. For the Mishna's reason is in one direction and the reason of Amemar is in another, tangential direction.
And this that Rav Ashi stated as well, "according to that which Amemar said...," we do not deduce from it that he does not hold by it, for if he did not hold like Amemar, he would have said explicitly that the halacha is not like Amemar. And from the fact that he did not say so, we do not find to push off the statement of Amemar with these weak words. Therefore, we do hold by this of Amemar.

{Yevamot 101a}
Mishna:
חלצה בסנדל שאינו שלו בסנדל של עץ בשל שמאל בימין חליצתה כשרה
חלצה בגדול שהוא יכול להלך בו בקטן שחופה את רוב רגלו חליצתה כשרה (ור"א פוסל)
חלצה בלילה חליצתה כשרה ור"א פוסל בשמאל חליצתה פסולה ור"א מכשיר
If she performed the chalitza with a sandal which is not his, with a sandal of wood, of the left foot on the right foot, her chalitza is valid.
If she performed the chalitza with one {a sandal} which is too large yet he is able to walk with it, with a small one which yet covers the majority of his foot, her chalitza is valid. (And Rabbi Eleazar? invalidates.)
{Yevamot 104a}
If she performed the chalitza at night, her chalitza is valid.
And Rabbi Eleazar invalidates.
With the left, her chalitza is invalid. And Rabbi Eleazar validates.

{Yevamot 103b}
Gemara:
ת"ר נעלו אין לי אלא נעלו נעל של כל אדם מנין תלמוד לומר נעל מ"מ א"כ מה תלמוד לומר נעלו הראוי לו פרט לגדול שאינו יכול להלך בו ולקטן שאינו חופה את רוב רגלו ופרט לסנדל המסוליים שאין לו עקב
The sages learnt Devarim 25:9:
ט וְנִגְּשָׁה יְבִמְתּוֹ אֵלָיו, לְעֵינֵי הַזְּקֵנִים, וְחָלְצָה נַעֲלוֹ מֵעַל רַגְלוֹ, וְיָרְקָה בְּפָנָיו; וְעָנְתָה, וְאָמְרָה, כָּכָה יֵעָשֶׂה לָאִישׁ, אֲשֶׁר לֹא-יִבְנֶה אֶת-בֵּית אָחִיו. 9 then shall his brother's wife draw nigh unto him in the presence of the elders, and loose his shoe from off his foot, and spit in his face; and she shall answer and say: 'So shall it be done unto the man that doth not build up his brother's house.'
I only have his sandal {as valid}. The sandal of any man, from where? Therefore it informs us naal {like the repetition הַנָּעַל in th next verse}, informing us that it is valid in any event. If so, why does it inform us naalo, "his sandal?" A sandal which is fit for him, to the exclusion of a large on which he is not able to walk in and to a small one which does not cover the majority of his foot, and to the exclusion of a sandal which has a sole but does not have a heel.

אביי הוה יתיב קמיה דרב יוסף אתאי ההיא איתתא לחלוץ
אמר ליה הב ליה סנדלך יהב ליה דשמאלא
אמר ליה אימור דאמור רבנן דאיעבד לכתחלה מי אמור
אי הכי בסנדל שאינו שלו נמי אימור דאמור רבנן דאיעבד לכתחלה מי אמור
אמר ליה הכי קאמינא לך הב ליה ואקני ליה
וכן הלכה:
Abaye was sitting before Rav Yosef when a certain woman came in to perform chalitza.
He {Rav Yosef} said to him {Abaye}: Give him {the levir} your left sandal.
He said to him: If you say that the Sages said this in a bedieved case {that after the fact it is valid}, fine, but who says that it may be done ab initio?
If so, with a sandal which is not his, say also that the Sages said after the fact is fine, but ab initio who said?
He said to him: This is what I was saying to you: Give it to him and transfer possession of it to him.
And so is the halacha.

סנדל של עץ חליצתה כשרה
ודוקא במחופה עור אבל שאינו מחופה עור אפילו דאיעבד נמי לא:
"A sandal of wood, her chalitza is valid":
And specifically where it was covered in leather, but not covered in leather, even after the fact, no.

{Yevamot 104b}
רבא בר חייא קטפסאה עבד עובדא במוק וביחידי ובלילה
אמר שמואל כמה רב גובריה דעבד כיחידאה
דתניא אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי אני ראיתי את רבי ישמעאל בן אלישע שחלץ במוק וביחידי ובלילה
למימרא דלית הילכתא כותיה
Rava bar Chiyya of Ketesfa {=Ketesifon} in practice conducted {a chalitza} with a felt sock, alone {with no others present}, and at night.
Shmuel said: How great is his force {authority}, for he acted like an individual {against majority opinion}.
For they learnt {in a brayta}: Rabbi Yishmael beRabbi Yossi said: I have seen Rabbi Yishmael ben Elisha conduct a chalitza with a felt sock, alone, at night.
To tell us that the halacha is not like him.

No comments: