Tuesday, July 31, 2007

Rif Yevamot 28b {Yerushalmi; Bavli 89b; 90b - 91a; 92a}

28b

ירושלמי
ולא פירות אמר רבי אבינא שאינה יכולה להוציא ממנו פירות שאכל הדא דתימא בשנטלה כתובה או מזונות משבא ראשון אבל אם נטלה עד שלא בא הראשון כמה דלא מפקא מיניה כך לא מפיק מינה:
Yerushalmi:
"Nor fruits" -- Rabbi Avina said: that she is not able to take out from him fruits that he ate. This that you said is where she took her ketuba or her provisions from the time when the first one came back {and on}, but if she took it before the first one came back, it is as if she did not take it from him, and so too he does not take it from her.
{But see the Yerushalmi inside, where the girsa is different. And see the Shiltei haGiborim, which accordingly emends to text to match.}

{Yevamot 89b}
אמר ר' יצחק מניין שהפקר בית דין היה הפקר שנאמר וכל אשר לא יבא לשלשת הימים בעצת השרים והזקנים יחרם כל (אשר לו)
ר' אלעזר אומר מהכא אלה הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות למטות בני ישראל וגו'
וכי מה ענין ראשים אצל אבות לומר לך מה אבות מנחילין לכל מי שירצו אף ראשים מנחילין לכל מי שירצו:
R' Yitchak said: How do we know that hefker {declaring something ownerless} of bet Din is an effective hefker? For it is stated {Ezra 10:8}:
ז וַיַּעֲבִירוּ קוֹל בִּיהוּדָה וִירוּשָׁלִַם, לְכֹל בְּנֵי הַגּוֹלָה--לְהִקָּבֵץ, יְרוּשָׁלִָם. 7 And they made proclamation throughout Judah and Jerusalem unto all the children of the captivity, that they should gather themselves together unto Jerusalem;
ח וְכֹל אֲשֶׁר לֹא-יָבוֹא לִשְׁלֹשֶׁת הַיָּמִים, כַּעֲצַת הַשָּׂרִים וְהַזְּקֵנִים--יָחֳרַם, כָּל-רְכוּשׁוֹ; וְהוּא יִבָּדֵל, מִקְּהַל הַגּוֹלָה. {ס} 8 and that whosoever came not within three days, according to the counsel of the princes and the elders, all his substance should be forfeited, and himself separated from the congregation of the captivity.
Rabbi Eleazar says: From here {Yehoshua 19:51}:
נא אֵלֶּה הַנְּחָלֹת אֲשֶׁר נִחֲלוּ אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן וִיהוֹשֻׁעַ בִּן-נוּן וְרָאשֵׁי הָאָבוֹת לְמַטּוֹת בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל בְּגוֹרָל בְּשִׁלֹה, לִפְנֵי ה--פֶּתַח, אֹהֶל מוֹעֵד; וַיְכַלּוּ, מֵחַלֵּק אֶת-הָאָרֶץ. {פ} 51 These are the inheritances, which Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun, and the heads of the fathers' houses of the tribes of the children of Israel, distributed for inheritance by lot in Shiloh before the LORD, at the door of the tent of meeting. So they made an end of dividing the land. {P}
Now what is the relationship of the "heads" and the "fathers?" To tell you that just as fathers can give over inheritance to whomever they desire, so too the heads can give over inheritance to whomever they desire.

והולד ממזר מזה ומזה
בשלמא משני הוי ממזר אלא מראשון אמאי אשתו היא וישראל מעליא הוא וקא שרינן בממזרת אמר שמואל אסור בממזרת
וכן כי אתא רבין א"ר יוחנן אסור בממזרת ואמאי קרו ליה ממזר לאסרו בבת ישראל
"And the child is a bastard from this one and from that one":
It is understandable that from the second one it would be a bastard, but from the first one, why? She is his wife, and he is a perfectly fine Israelite, and we are now permitting him {the child} to marry a bastardess?!
Shmuel said: He is forbidden to a bastardess.
And so too when Rabin came he cited Rabbi Yochanan: He is forbidden to a bastardess.
And why do they call him a bastard? To forbid him to the daughter of an Israelite.

{Yevamot 90b}

תניא א"ר אליעזר בן יעקב שמעתי שב"ד היו מכין ועונשין שלא מן התורה ולא לעבור על דברי תורה אלא לעשות סייג לתורה ומעשה באחד שרכב על הסוס בשבת בשני יוונים והביאוהו לב"ד וסקלוהו לא מפני שראוי לכך אלא שהשעה צריכה לכך ושוב מעשה באדם אחד שהטיח את אשתו תחת התאנה והביאוהו לב"ד והלקוהו לא מפני שראוי לכך אלא מפני שהשעה צריכה לכך:
They learnt {in a brayta}: Rabbi Eliezer ben Yaakov said: I have heard that bet Din would flog and punish even where not warranted by the Torah. And not in order to transgress the words of the Torah but rather in order to make a fence for the Torah. And there was incident with one who rode on a horse on Shabbat in the years of the Greeks and they brought him to a bet Din, and they stoned him, not because he was liable to this {since riding is a Rabbinic prohibition} but rather because the hour necessitated it. And there was another incident by a man who has intercourse with his wife under a fig tree {in public} and they brought him to Bet Din, and they flogged him, not because he was liable to it but because the hour necessitated it.

ולא זה וזה מטמאין לה
כדכתיב כי אם לשארו הקרוב
ואמר מר שארו זו אשתו וכתיב לא יטמא בעל יש בעל מיטמא ויש בעל אינו מיטמא הא כיצד מיטמא הוא לאשתו כשרה ואינו מיטמא לאשתו פסולה:
"Nor may this one of that one defile himself for her {if a kohen}":
As is written {Vayikra 21:2}:
א וַיֹּאמֶר ה אֶל-מֹשֶׁה, אֱמֹר אֶל-הַכֹּהֲנִים בְּנֵי אַהֲרֹן; וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם, לְנֶפֶשׁ לֹא-יִטַּמָּא בְּעַמָּיו. 1 And the LORD said unto Moses: Speak unto the priests the sons of Aaron, and say unto them: There shall none defile himself for the dead among his people;
ב כִּי, אִם-לִשְׁאֵרוֹ, הַקָּרֹב, אֵלָיו: לְאִמּוֹ וּלְאָבִיו, וְלִבְנוֹ וּלְבִתּוֹ וּלְאָחִיו. 2 except for his kin, that is near unto him, for his mother, and for his father, and for his son, and for his daughter, and for his brother;
and Master said: 'his kin' -- this is his wife, and {yet} it is written {two psukim later}:
ד לֹא יִטַּמָּא, בַּעַל בְּעַמָּיו--לְהֵחַלּוֹ. 4 He shall not defile himself, being a chief man among his people, to profane himself.
{with baal taken as husband}. Thus, there is a husband that does defile himself and a husband who does not defile himself. How so? He may defile himself to his wife who is valid but may not defile himself to his wife who is invalid.

{Yevamot 91a}

ואין יורשיו של זה ויורשיו של זה יורשין כתובתה
כתובה מאי עבידתא והאמרת לית לה כתובה
אמר רב פפא כתובת בנין דיכרין מהו דתימא איהי דעבדא איסורא קנסוה רבנן לזרעה לא קנסו רבנן קמ"ל
"And neither the heirs of this one nor the heirs of that one inherit her ketuba":
What is a ketuba doing here? But you said that she does not receive a ketuba!
Rav Pappa said: The ketuba of male sons {this is a condition in the ketuba that even if the mother dies first and the father remarries, her sons are entitled to the ketuba}. I would have said that she did the prohibition so her the Sages fines but the Sages did not fine her children. Therefore it informs us.

מתו אחיו של זה ואחיו של זה חולצין ולא מיבמין
אחיו של ראשון חולץ מדאורייתא ולא מיבם מדרבנן ואחיו של שני חולץ מדרבנן ולא מיבם לא מדאורייתא ולא מדרבנן
"If they {the two husbands} died, the brother of this one and the brother of that one perform chalitza and not yibbum":
The brother of the first one perform chalitza Biblically and does not perform yibbum Rabbinically. And the brother of the second one performs chalitza Rabbinically and does not perform yibbum not Biblically nor Rabbinically.

{Yevamot 92a}
Mishna:
האשה שהלך בעלה ובנה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך ואחר כך מת בנך ונשאת ואחר כך אמרו לה חילוף היו הדברים תצא והולד הראשון והאחרון ממזר:
A woman whose husband and son went to an overseas country and they came and told her 'your husband died and afterwards your son died' {such that there is no obligation for chalitza} and she married, and afterwards they said to her that 'the matters were reversed,' she goes out {=divorces} and the former and latter child {before and after the second report} are bastards.

Monday, July 30, 2007

Rif Yevamot 28a {Yevamot 88b - 89a} Mistaken Death Reports -- What Should She Have Done?

28a

דהויא לה אנוסה דאמרי' מאי הוה לה למעבד
וכן אמר רב לא שנו אלא שנשאת בעד אחד אבל נשאת בשני עדים לא תצא מהיתרה של בעל הראשון
ולית הלכתא הכין אלא לא שנא נשאת על פי בית דין ובעד אחד ולא שנא נשאת על פי שני עדים אם בא בעלה הראשון תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה
for she is like a raped woman, for we say "what should she have done?"
And so too Rav said: They only learnt this where she married on the word of a single witness, but if she was married on the word of two witnesses, she does not go out from her initial permittedness to the first husband.
And the halacha is not like this, but rather, it does not matter whether she married based on the say-so of Bet Din and with one witness, or whether she was married on the say-so of two witnesses -- if her first husband comes, she goes out from this one and that one, and all of these matters, in her.

דאמרינן לקמן רב פפא סבר למיעבד עובדא דמאי הוה לה למיעבד אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא והא אנן תנן הני מתניתא א"ל ולא שנינהו א"ל ואנן אשינויא ניקום וניסמוך
דאלמא לית הלכתא כרב דאמר לא תצא מהיתרה של בעלה הראשון ולא כרבי שמעון דאמר נשאת שלא ברשות מותרת לחזור לו ואף על גב דאמר רב הכין הלכתא לא סמכינן עליה

For we say later on {Yevamot 91b}: Rav Pappa thought to practice in accordance with it, for "what should she have done?" Rav Huna son of Rav Yehoshua said to Rav Pappa: But we learned all those braytot {with rulings in the opposite direction}! He said to him: But they were all explained {with specific reasons for those rulings and why we do not apply "what should she have done?"}. He said to him: Should we then rely on explanations?
Thus it is evident that the halacha is not like Rav who said that she does not go out of her initial permittedness to her first husband, and not like Rabbi Shimon who said shat if she was married not with permission, she is allowed to return to him. And although Rav said that such is the halacha, we do not rely upon him.

{Yevamot 88b}
וצריכה גט מזה ומזה:
בשלמא מראשון תיבעי גט אלא משני אמאי זנות בעלמא הוא
אמר רב הונא גזירה שמא יאמרו גירש זה ונשא זה ונמצאת אשת איש יוצאת בלא גט
אי הכי סיפא דקתני אמרו לה מת בעליך ונתקדשה ואח"כ בא בעלה מותרת לחזור לו ה"נ נימא גזירה שמא יאמרו גירש זה וקידש זה ונמצאת אשת איש יוצאת בלא גט
סיפא אמרי קידושי טעות הוו רישא נמי אמרי נישואי טעות הוו אלא רישא דעבדא איסורא קנסוה רבנן סיפא דלא עבדה איסורא לא קנסוה רבנן:
"And she needs a get from this one and from that one":
It is understandable that she requires a get from the first one, but from the second?? It was simply harlotry {and not marriage}!
Rav Huna said: It is a decree lest they say that this {first} one had divorced her and this {second} one had married her, and it appears that a married woman went out without a get.
If so, in the latter part which teaches "if they said to her 'your husband has died' and she is betrothed {to another}, and afterwards her husband comes, she is permitted to return to him," so too we should say that there is a decree lest they say that this one divorced and that one betrothed, such that a married woman has gone out without a get.
In the latter portion, they will say "it was a mistaken betrothal." In the former part, then, they will say "it was a mistaken nuptial!"
Rather, in the former portion, where she performed a prohibited act {consummation}, the Sages fined her, but in the latter case, where she did not perform a prohibited act, the Sages did not fine her.

{Yevamot 89a}
ואין לה כתובה
מ"ט תקינו רבנן כתובה כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה הכא תהא קלה בעיניו להוציאה:
"And she receives no ketuba":
What is the reason? The Sages enacted the ketuba in order that she not be easy in his eyes to divorce. Here, she should be easy in his eyes to divorce.

ולא מזונות ולא פירות ולא בלאות
מ"ט תנאי כתובה ככתובה דמי וכיון דלית לה כתובה לית לה תנאי:

ולא פירות פירוש פירות שאכל הבעל מנכסי מלוג לאחר שנשאת לשני
ולא בלאות מה שבלה מנכסי צאן ברזל ואבד לגמרי אינו משלם לה תחתיו אבל בלאות שהן קיימין יש לה ונוטלתן כדגרסינן בכתובות בפרק אלמנה ניזונית היוצאת משום שם רע נוטלת מה שבפניה ויוצאה
"Nor provisions, nor fruits, nor worn clothes":
What is the reason? The conditions entered into with the ketuba are like the ketuba, and since she does not receive the ketuba she does not receive these stipulations either.

{Note: assets which are melog belong to the wife in terms of the capital, but the husband get and "fruits" of it. The husband has no responsibility for its loss, as discussed above.}

"Nor fruits" -- the explanation: "fruits" which the husband ate from the assets which are melog, after she married the second one.
"Nor worn clothing" -- what wore out from the assets which were iron sheep and entirely lost, he does not pay to her in their stead. But worn out things which are still intact, she has to her, and she takes them, as we learned in Ketubot, in perek almana nizonit, that one who is divorced because of a bad reputation takes what is before her and leaves.

מסייעא ליה לרב הונא דאמר זינתה לא הפסידה בלאותיה קיימין
This supports Rav Huna, who said that if she engaged in harlotry, she does not lose her worn clothing which is still intact.

Rif Yevamot 28a {Yevamot 88b - 89a} Mistaken Death Reports -- What Should She Have Done?

28a

דהויא לה אנוסה דאמרי' מאי הוה לה למעבד
וכן אמר רב לא שנו אלא שנשאת בעד אחד אבל נשאת בשני עדים לא תצא מהיתרה של בעל הראשון
ולית הלכתא הכין אלא לא שנא נשאת על פי בית דין ובעד אחד ולא שנא נשאת על פי שני עדים אם בא בעלה הראשון תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה
for she is like a raped woman, for we say "what should she have done?"
And so too Rav said: They only learnt this where she married on the word of a single witness, but if she was married on the word of two witnesses, she does not go out from her initial permittedness to the first husband.
And the halacha is not like this, but rather, it does not matter whether she married based on the say-so of Bet Din and with one witness, or whether she was married on the say-so of two witnesses -- if her first husband comes, she goes out from this one and that one, and all of these matters, in her.

דאמרינן לקמן רב פפא סבר למיעבד עובדא דמאי הוה לה למיעבד אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא והא אנן תנן הני מתניתא א"ל ולא שנינהו א"ל ואנן אשינויא ניקום וניסמוך
דאלמא לית הלכתא כרב דאמר לא תצא מהיתרה של בעלה הראשון ולא כרבי שמעון דאמר נשאת שלא ברשות מותרת לחזור לו ואף על גב דאמר רב הכין הלכתא לא סמכינן עליה

For we say later on {Yevamot 91b}: Rav Pappa thought to practice in accordance with it, for "what should she have done?" Rav Huna son of Rav Yehoshua said to Rav Pappa: But we learned all those braytot {with rulings in the opposite direction}! He said to him: But they were all explained {with specific reasons for those rulings and why we do not apply "what should she have done?"}. He said to him: Should we then rely on explanations?
Thus it is evident that the halacha is not like Rav who said that she does not go out of her initial permittedness to her first husband, and not like Rabbi Shimon who said shat if she was married not with permission, she is allowed to return to him. And although Rav said that such is the halacha, we do not rely upon him.

{Yevamot 88b}
וצריכה גט מזה ומזה:
בשלמא מראשון תיבעי גט אלא משני אמאי זנות בעלמא הוא
אמר רב הונא גזירה שמא יאמרו גירש זה ונשא זה ונמצאת אשת איש יוצאת בלא גט
אי הכי סיפא דקתני אמרו לה מת בעליך ונתקדשה ואח"כ בא בעלה מותרת לחזור לו ה"נ נימא גזירה שמא יאמרו גירש זה וקידש זה ונמצאת אשת איש יוצאת בלא גט
סיפא אמרי קידושי טעות הוו רישא נמי אמרי נישואי טעות הוו אלא רישא דעבדא איסורא קנסוה רבנן סיפא דלא עבדה איסורא לא קנסוה רבנן:
"And she needs a get from this one and from that one":
It is understandable that she requires a get from the first one, but from the second?? It was simply harlotry {and not marriage}!
Rav Huna said: It is a decree lest they say that this {first} one had divorced her and this {second} one had married her, and it appears that a married woman went out without a get.
If so, in the latter part which teaches "if they said to her 'your husband has died' and she is betrothed {to another}, and afterwards her husband comes, she is permitted to return to him," so too we should say that there is a decree lest they say that this one divorced and that one betrothed, such that a married woman has gone out without a get.
In the latter portion, they will say "it was a mistaken betrothal." In the former part, then, they will say "it was a mistaken nuptial!"
Rather, in the former portion, where she performed a prohibited act {consummation}, the Sages fined her, but in the latter case, where she did not perform a prohibited act, the Sages did not fine her.

{Yevamot 89a}
ואין לה כתובה
מ"ט תקינו רבנן כתובה כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה הכא תהא קלה בעיניו להוציאה:
"And she receives no ketuba":
What is the reason? The Sages enacted the ketuba in order that she not be easy in his eyes to divorce. Here, she should be easy in his eyes to divorce.

ולא מזונות ולא פירות ולא בלאות
מ"ט תנאי כתובה ככתובה דמי וכיון דלית לה כתובה לית לה תנאי:

ולא פירות פירוש פירות שאכל הבעל מנכסי מלוג לאחר שנשאת לשני
ולא בלאות מה שבלה מנכסי צאן ברזל ואבד לגמרי אינו משלם לה תחתיו אבל בלאות שהן קיימין יש לה ונוטלתן כדגרסינן בכתובות בפרק אלמנה ניזונית היוצאת משום שם רע נוטלת מה שבפניה ויוצאה
"Nor provisions, nor fruits, nor worn clothes":
What is the reason? The conditions entered into with the ketuba are like the ketuba, and since she does not receive the ketuba she does not receive these stipulations either.

{Note: assets which are melog belong to the wife in terms of the capital, but the husband get and "fruits" of it. The husband has no responsibility for its loss, as discussed above.}

"Nor fruits" -- the explanation: "fruits" which the husband ate from the assets which are melog, after she married the second one.
"Nor worn clothing" -- what wore out from the assets which were iron sheep and entirely lost, he does not pay to her in their stead. But worn out things which are still intact, she has to her, and she takes them, as we learned in Ketubot, in perek almana nizonit, that one who is divorced because of a bad reputation takes what is before her and leaves.

מסייעא ליה לרב הונא דאמר זינתה לא הפסידה בלאותיה קיימין
This supports Rav Huna, who said that if she engaged in harlotry, she does not lose her worn clothing which is still intact.

Sunday, July 29, 2007

Rif Yevamot 27b {Yevamot 87b} Overseas Death Confusion

27b

PEREK TEN
{Yevamot 87b}
Mishna:

האשה שהלך בעלה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך ונשאת לאחר ואחר כך בא בעלה תצא מזה ומזה וצריכה גט מזה ומזה ואין לה כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות על זה ועל זה ואם נטלה מזה ומזה תחזיר והולד ממזר
ולא זה וזה מטמאין לה ולא זה וזה זכאין לא במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה

היתה בת ישראל נפסלה מן הכהונה בת לוי מן המעשר בת כהן מן התרומה ואין יורשיו של זה ויורשיו של זה יורשין כתובתה

מתו אחיו של זה ואחיו של זה חולצין ולא מיבמין
A woman whose husband went to an overseas country and they came and told her "your husband has died," and she married another man, and afterwards her husband comes, she must go out from this one and that one, and requires a get from this one and that one, and she does not receive a ketuba nor fruits nor provisions nor worn clothing from this one or that one; and if she takes from this one or that one, she must return it; and the child is a bastard; and neither this one nor that one renders himself ritually impure for her {if he is a kohen}; and neither this one nor that one may claim her find or the work of her hands, nor have the right to annul her vows.
If she was the daughter of an Israelite, she is rendered invalid from {marrying} the priesthood; if the daughter of a Levi, from eating maaser; if the daughter of a kohen, from eating teruma.
And neither the heirs of this one nor of that one inherit her ketuba.
If they {these two men} died, the brothers of this one and that one perform yibbum and not chalitza.
רבי יוסי אומר כתובתה על נכסי בעלה הראשון
רבי אלעזר אומר הראשון זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה
רבי שמעון אומר ביאתה וחליצתה מאחיו הראשון פוטרת צרתה ואין הולד ממנו ממזר ואם נשאת שלא ברשות ב"ד מותרת לחזור לו
נשאת על פי בית דין תצא ופטורה מן הקרבן ושלא על פי בית דין תצא וחייבת בקרבן
יפה כח בית דין שפטרוה מן הקרבן
התירוה בית דין להנשא והלכה וקלקלה חייבת בקרבן שלא התירוה אלא להנשא:
Rabbi Yossi says: Her ketuba is against the assets of the first husband.
Rabbi Eleazar says: The first one has rights to her find and the work of her hands, and to nullify her vows.
Rabbi Shimon says: Her intercourse and her chalitza from the brothers of the first exempt her rival, and the child is not a bastard;
And if she married {the second} not with permission of Bet Din {but on the strength of two witnesses}, she is permitted to return to him {her first husband}.
If she married with permission of Bet Din, she goes out {=divorce} and is exempt from the sacrifice ; and if not on the word of Bet Din, she goes out and is obligated in a sacrifice.
The power of Bet Din is good, in that it exempts her from a sacrifice.
If bet Din permitted her to be married and she went and disgraced herself {engaged in intercourse outside of marriage -- and then her initial husband returned} she is obligated to bring a sacrifice, for they only permitted her to marry.

Gemara:
אוקימנא לרישא דמתניתין דקתני תצא מזה ומזה שנשאת ברשות בית דין ובעד אחד דאי אית לה שני עדים לא צריכה לב"ד ומשום הכי תצא מזה ומזה
וסיפא דקתני נשאת שלא ברשות מותרת לחזור לו שלא ברשות בית דין אלא בשני עדים ולפיכך מותרת לחזור לו
We establish the reisha {first part} of our Mishna which states that "she leaves from this one and from that one" as the case in which she was married with the permission of Bet Din, and with a single witness, for if she had two witnesses, she would not require Bet Din -- and because of this, she must leave from this one and from that one.
And the last part, which states that if "she married not with permission, she is permitted to return to him {the first husband}, this is not with permission of Bet Din but rather with two witnesses, and therefore she is permitted to return to him.

Thursday, July 26, 2007

Rif Yevamot 27a {Yevamot 85a-b}

27a

{Yevamot 85a}

בעו מיניה בני בידרי מרב ששת שניה לבעל ולא שניה ליבם יש לה כתובה מיבם אין לה כתובה מיבם
כיון דאמר מר כתובתה על נכסי בעלה הראשון אין לה או דילמא כיון דאילו לית לה מראשון תקינו לה רבנן משני אית לה
ופשיט להו אם היתה שניה לבעל אין לה כתובה ואפילו מיבם:
The residents of Bidrei inquired of Rav Sheshet: If she is secondarily forbidden to the husband and not secondarily forbidden to the levir, does she receive a ketuba from the levir or does she not receive a ketuba from the levir? Since Master said that her ketuba is upon the assets of the first husband, she does not have? Or perhaps, since if there was insufficient assets from the first husband {in other cases} the Sages instituted for her from the second, she does have?
And he resolved for them that if she is a secondarily forbidden relation to the husband, she does not receive a ketuba, even from the levir.

בעא מיניה ר' אלעזר מר' יוחנן אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש לה מזונות או אין לה מזונות
היכי דמי אלימא בדיתבה תותיה בעמוד והוצא קאי מזוני אית לה לא צריכא שהלך הוא למדינת הים ולותה ואכלה מאי מזוני תנאי כתובה נינהו ומדאית לה כתובה אית לה מזוני
או דילמא כתובה דלמישקל ומיפק אית לה אבל מזוני דילמא תתעכב ותותיב גביה לית לה
אמר ליה אין לה והא תניא יש לה כי תניא ההיא לאחר מיתה
וכן הילכתא:
Rabbi Eleazar inquired of Rabbi Yochanan: A widow to a kohen gadol; a divorcee or woman who underwent chalitza to a regular kohen -- do they receive maintenance or do they not receive maintenance?
How so? If where she {still} dwells with him, when he stands to {is obligated to} divorce her, would we think that she should get provisions? No, it is needed, for when he went to an overseas country, and she borrowed money in order to eat, then what? Are the provisions a condition of the ketuba, and since she receives a ketuba, she also receives provisions? Or perhaps, the ketuba is there for her to collect and leave, such that she gets it, but provisions, perhaps she will then delay and dwell but him, so she should not receive it.
He {=Rabbi Yochanan} said to him: She does not get.
But they learnt {in a brayta} that she does got!
This is {alimony} after {his} death.
And so is the halacha.

ת"ר אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש לה כתובה פירות מזונות ובלאות והיא פסולה וולדה פסול וכופין אותו להוציא
שניות מדברי סופרים אין להן כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות והיא כשרה וולדה כשר וכופין אותו להוציא
אמר רבי שמעון בן אלעזר מפני מה אמרו אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש לה כתובה מפני שהוא כשר היא פסולה וכל מקום שהוא כשר והיא פסולה קנסו אותו בכתובתה ומפני מה אמרו שניות מדברי סופרים אין להן כתובה מפני שהוא כשר והיא כשרה וכל מקום שהוא כשר והיא כשרה קנסו אותה בכתובתה
רבי אומר הללו דברי תורה ואין דברי תורה צריכין חיזוק והללו דברי סופרים ודברי סופרים צריכין חיזוק
דבר אחר זה הוא מרגילה וזו היא מרגילתו
The Sages learnt {in a brayta}: A widow to a kohen gadol; a divorcee or chalutza to a normal kohen -- she receives a ketuba, fruits {of what she brings in}, provisions, and worn clothing, and she becomes invalid {pesula} and her child is invalid, and they force him to divorce.
Secondarily, Rabbinically prohibited relations do not receive a ketuba nor fruits nor provisions nor worn clothing, and she is valid and her child is valid, and they force him to divorce.
Rabbi Shimon ben Eleazar said: Why did they say that a widow to a kohen gadol and a divorcee or chalutza to a normal kohen receives her ketuba? Because he is valid and she is invalid {by her status as e.g. a divorcee},
{Yevamot 85b}
and whenever he is valid and she is invalid, they fine his in terms of her ketuba. And why did they say that for secondarily, Rabbinically prohibited relationships they do not receive a ketuba? Because he is valid and she is valid, and wherever he is valid and she is valid they fine her in her ketuba.
Rabbi says: These {e.g. widow to a kohen gadol} are Biblical, and Biblical matters to not require encouragement, while these {secondarily prohibited relationships} are Rabbinic, and Rabbinic matters require encouragement.
Another explanation: In this instance, he induces her {to marry}, while in this instance she induces him.

האי דקתני אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט יש להן כתובה
הני מילי בשהכיר בה אבל אם לא הכיר בה יש לה תוספת אבל מנה מאתים אין לה
וכן ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין כיוצא בהם

והאי דקתני הכא שניה אין לה כתובה מנה מאתים הוא דלית לה אבל תוספת יש לה וכבר ביררנוה בפרק אלמנה ניזונת
והא דקתני יש להן מזונות לאחר מיתת בעלה הוא דיש לה כדאוקימנא לעיל
This that they taught "a widow to a kohen gadol; a divorcee or a chalutza to a normal kohen, they receive a ketuba," these words are where he knew this about her, but if he did not know this about her, she receives the extra portion of the ketuba {the tosefet} but the 100 or 200, she does not receive. And so too a bastardess or Netina {descendant of Gibeonite converts} to an Israelite, or the daughter of an Israelite to a bastard or Netin, they are like them.

And this that they taught here that a secondarily prohibited relative, she does not receive a ketuba, it is the 100 or 200 {basic portion of the ketuba} that she does not get, but the additional amount she does get, and we have already explained this in perek almana nizonet.

And this that they taught that they have provisions {alimony}, this after the death of her husband that she has, as we have established above.

Mishna:

בת ישראל מאורסת לכהן מעוברת מכהן שומרת יבם לכהן וכן בת כהן לישראל לא תאכל בתרומה וכו
The daughter of an Israelite who is betrothed to a kohen; pregnant from a kohen; waiting for a levir who is a kohen; and so too the daughter of a kohen to an Israelite -- may not eat teruma, etc.

{And see remainder of Mishna inside}
END PEREK

Rif Yevamot 26b {Yevamot 84a - b; 84a}

26b

BEGIN PEREK NINE

{Yevamot 84a}
Mishna:

יש מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן
מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן
מותרות לאלו ולאלו
ואסורות לאלו ולאלו
There are some women who are permitted to their husbands but forbidden to their levirs {=brother-in-law}; who are permitted to their levirs but forbidden to their husbands; who are permitted to these and to these; and who are forbidden to these and to these.

מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן
כהן הדיוט שנשא את האלמנה ויש לו אח כהן גדול
חלל שנשא כשרה ויש לו אח כשר
ישראל שנשא בת ישראל ויש לו אח ממזר
ממזר שנשא ממזרת ויש לו אח כשר
מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן:
Who are permitted to their husbands and forbidden to their levirs:
A normal kohen who married a widow, and he has a brother who is a kohen gadol;
A chalal {offspring of forbidden relations for a kohen} who married a valid woman, and he has a valid brother;

ואלו מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן כהן גדול שקידש את האלמנה ויש לו אח כהן הדיוט
כשר שנשא חללה ויש לו אח חלל
ישראל שנשא ממזרת ויש לו אח ממזר
ממזר שנשא ישראלית ויש לו אח ישראל
מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן


And these are permitted to their levir and are forbidden to their husbands:
A kohen gadol who betrothed a widow and he has a brother who is a normal kohen;
a valid kohen who married a chalala, and he has a brother who is a chalal;
an Israelite who married a bastardess and he has a brother who is a bastard;
A bastard who married an Israelite woman and he has an Israelite brother;
they are permitted to their levirs but are forbidden to their husbands.

ואלו אסורות לאלו ולאלו
כהן גדול שנשא אלמנה ויש לו אח כהן גדול או כהן הדיוט
כשר שנשא חללה ויש לו אח כשר
ישראל שנשא ממזרת ויש לו אח ישראל
ממזר שנשא בת ישראל ויש לו אח ממזר
אסורות לאלו ולאלו
ושאר כל הנשים מותרות לאלו ולאלו

And these women are forbidden to these and to these:
a kohen gadol who married a widow and he has a brother who is a kohen gadol or even a regular kohen;
a valid {kohen} who married a chalala and he has a valid brother;
an Israelite who married a bastardess and he has an Israelite brother;
a bastard who married the daughter of an Israelite and he has a bastard brother,
they {the women} are forbidden to these and to these.

And the remainder of women are permitted to these and to these.

{Yevamot 84b}
Gemara:
אמר רב יהודה אמר רב לא הוזהרו כשרות לינשא לפסולין
מותיב רבין בר רב נחמן לא יקחו לא יקחו מלמד שהאשה מוזהרת ע"י האיש (לא)
[אמר רבא] כל היכא דהוא מוזהר היא נמי מוזהרת כגון גרושה לכהן שהוא מוזהר שלא לישא אותה אף היא מוזהרת שלא לינשא לו וכל היכא דהוא אינו מוזהר היא נמי אינה מוזהרת כגון חלל שאינו מוזהר שלא לישא כהנת הכהנת נמי אינה מוזהרת שלא לינשא לחלל
וכן הלכתא
Rav Yehuda cited Rav: Valid women {daughters of kohanim who are not chalalot} are not warned {=prohibited} from being married to invalid people.
Ravin bar Rav Nachman objected: {Vayikra 21:7}:
ז אִשָּׁה זֹנָה וַחֲלָלָה לֹא יִקָּחוּ, וְאִשָּׁה גְּרוּשָׁה מֵאִישָׁהּ לֹא יִקָּחוּ: כִּי-קָדֹשׁ הוּא, לֵאלֹהָיו. 7 They shall not take a woman that is a harlot, or profaned; neither shall they take a woman put away from her husband; for he is holy unto his God.
to teach that the woman is warned via the man.
[Rava said:] Wherever he is warned {=prohibited}, she too is warned. Such as a divorcee to a kohen, in that he is warned not to marry her, she too is warned not to be married to him. And wherever he is not warned, she too is not warned. Such as a chalal who is not warned not to marry a {valid} kohenet, the kohenet is also not warned not to marry the chalal.
And so is the halacha.

וגרסינן נמי בקדושין בפרק עשרה יוחסין
והלכתא גר מותר בכהנת לא הוזהרו כשרות לינשא לפסולין ומותר בממזרת כר' יוסי דאמר קהל גרים לא איקרי קהל
And we learn as well in Kiddushin, in perek Asara Yuchsin: "And the halacha is that a convert is permitted to a kohenet, and valid women are not warned against being married to invalid men, and they {the converts} are permitted to a bastardess, like Rabbi Yossi who said that a "congregation" of converts is not called a congregation {that a bastard cannot marry into them}.

{Yevamot 84a}
Mishna:
שניות מדברי סופרים שניה לבעל ולא שניה ליבם אסורה לבעל ומותרת ליבם
שניה ליבם ולא שניה לבעל אסורה ליבם ומותרת לבעל
שנייה לזה ולזה אסורה לזה ולזה
אין לה כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות והולד כשר וכופין אותו להוציא
אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין יש להן כתובה
Secondarily forbidden relations, by Rabbinic enactment:
If she is secondarily related to the husband but not secondarily related to the levir, she is forbidden to the husband and permitted to the levir.
If she is secondarily related to the levir but not secondarily related to the husband, she is forbidden to the levir and permitted to the husband.
If she is secondarily related to this one and that one, she is forbidden to this one and to that one.
She does not receive her ketuba or the fruits {of what she brought in, which belong to the husband}, nor provisions {after marriage = alimony} nor worn clothes {which she brought into marriage}, and the child is valid, and we force him to divorce.
A widow to a kohen gadol; a divorcee or woman who underwent chalitza to a regular kohen; a bastardess or female Gibeonite {where the Gibeonites converted in ages past} to an Israelite; the daughter of an Israelite to a bastard or to a Gibeonite, they do receive a ketuba.

Sunday, July 22, 2007

Rif Yevamot 26a {Yevamot 79b; 80b - 81a; 83a} A Eunuch, Aylonit, and Androgynous And Chalitza

26a

{Yevamot 79b}
Mishna:

הסריס לא חולץ ולא מייבם וכן אילונית לא חולצת ולא מתיבמת
הסריס שחלץ ליבמתו לא פסלה
בעלה פסלה מפני שבעילתו בעילת זנות וכן אילונית שחלצו לה אחין לא פסלוה בעלוה פסלוה מפני שבעילתן בעילת זנות:
A eunuch does not perform chalitza nor yibbum, and so too an aylonit does not undergo chalitza nor yibbum.
A eunuch who performed chalitza on his yevama {sister-in-law} does not invalidate her. If he had intercourse with her, he invalidated her, for his intercourse was an intercourse of harlotry.
And so too an aylonit upon whom the brothers performed chalitza, they do not invalidate her, but if they {one of them} had intercourse with her, they invalidate her, because their intercourse is an intercourse of harlotry.

{Yevamot 80b}
Gemara:
קתני סריס דומיא דאילונית מה אילונית בידי שמים אף סריס בידי שמים אבל בידי אדם חולץ
וסתמא כר' עקיבא דאמר בידי אדם אין בידי שמים לא
שמעינן מינה דהלכתא כר"ע דהוה ליה מחלוקת ואח"כ סתם וקי"ל מחלוקת ואח"כ סתם הלכה כסתם:
The Mishna taught a eunuch similar to an aylonit -- just as an aylonit is {so} at the hands of Heaven, so too the eunuch from the hands of Heaven. However, if at the hands of man, he does perform chalitza.
And the plain Mishna is thus in accordance with Rabbi Akiva who said that {a eunuch} in the hands of man, yes, but in the hands of Heaven, no.
We deduce from this that the halacha is like Rabbi Akiva, for this is a dispute {in the Mishna} followed by a plain statement {without dispute}, and we have established that a dispute followed by a plain statement, the halacha is like the plain statement.

{Yevamot 81a}
Mishna:
סריס חמה כהן שנשא בת ישראל מאכילה בתרומה
רבי יוסי ורבי שמעון אומרים אנדרוגינוס כהן שנשא בת ישראל מאכילה בתרומה
רבי יהודה אומר טומטום שנקרע ונמצא זכר לא יחלוץ מפני שהוא כסריס
אנדרוגינוס נושא אבל לא נישא ר' אליעזר אומר חייבין עליו סקילה כזכר
A kohen who is a eunuch of the sun who married the daughter of an Israelite, he may feed her teruma.
Rabbi Yossi and Rabbi Shimon say: An androgynous kohen who married the daughter of an Israelite, he may feed her teruma.
Rabbi Yehuda says: A tumtum {one with no evident signs} who was torn open {=operated upon} and found to be a male, he may not perform chalitza, for he is like a eunuch.
An androgynous person may marry {a woman} but may not be married {to a man}.
Rabbi Eliezer says: They {males} are liable upon him stoning like a regular man.

{Yevamot 83a}
Gemara:
אמר רב ליתא למתני' מקמי ברייתא
דתניא רבי יוסי אומר אנדרוגינוס בריה בפני עצמו הוא ולא הכריעו בו חכמים אם זכר הוא אם נקבה הוא
אדרבה ליתא לברייתא מקמי מתניתין
מדשבקיה ר' יוסי לבר זוגיה ש"מ הדר ביה
Rav said: We do not hold like the Mishna in the face of this brayta. For they learnt {in a brayta}: Rabbi Yossi says: An androgynous person is his own creation, and the Sages did not ascertain regarding him whether he is a male or a female.
Just the opposite! We should not hold like the brayta in the face of the Mishna?!
From the fact that Rabbi Yossi abandoned his fellow {namely, Rabbi Shimon of the Mishna}, we may deduce that he retracted from it.

אמרי בי רב משמיה דרב הלכה כרבי יוסי באנדרוגינוס ובהרכבה
וכן הלכה:
They said in the academy of Rav in the name of Rav: The halacha is like Rabbi Yossi by an androgynous person and by grafting.
And so is the halacha.

END PEREK

Rif Yevamot 25b {Yevamot 80b} Signs of a Eunuch

25b

{Yevamot 80b}

ת"ר אי זה הוא סריס כל שהוא בן עשרים ולא הביא שתי שערות ואפי' הביא שתי שערות לאחר מיכן הרי הוא כסריס לכל דבריו
ואלו הן סימניו כל שאין לו זקן ושערו לקוי ובשרו מחליק
ר"ש בן גמליאל אומר משום ר' יהודה בן יאיר כל שאין מימי רגליו מעלין רתיחות
ויש אומרים כל המטיל מים ואינו עושה כיפה
וי"א כל ששכבת זרעו דוהה
ויש אומרים כל שאין מימי רגליו מחמיצין
ואחרים אומרים כל שרוחץ בימות הגשמים ואין בשרו מעלה הבל
רבי שמעון בן אלעזר אומר כל שקולו לקוי ואין ניכר בין איש לאשה
ואי זו היא אילונית כל שהיא בת עשרים ולא הביאה שתי שערות ואפילו הביאה לאחר מיכן הרי היא כאילונית לכל דבריה
ואלו הן סימניה כל שאין לה דדין ומתקשה בשעת תשמיש
רשב"ג אומר כל שאין לה שיפולי מעים כנשים
ר' שמעון בן אלעזר אומר כל שקולה עבה ואינה ניכרת בין איש לאשה
The Sages learnt in a brayta: What is the definition of a eunuch? Anyone who is twenty years old and did not bring forth two {pubic} hairs, and even if he brought forth two hairs afterwards, he is like a eunuch in all his matters. And these are his signs: Anyone who does not have a beard, and his hairs are lank, and his skin is smooth.
R' Shimon ben Gamliel says in the name of Rabbi Yehuda ben Yair: Anyone whose urine produces no froth. And some say: Anyone who urinates and does not make an arch. And some say: Anyone whose semen is watery. And some say: Anyone whose urine does not ferment.
And others say: Anyone who bathes in the rainy {=winter} season and his body does not raise up steam.
Rabbi Shimon ben Eleazar says: Anyone whose voice is thin {abnormal} and is not distinguishable between that of a man or woman.
And what is the definition of aylonit? Any woman who is twenty years old and did not bring forth two {pubic} hairs -- and even if she brings them forth afterwards, she is like an aylonit in all her matters.
And these are her signs: Any woman who does not have to her breasts and suffers pain at the time of intercourse.
Rabban Shimon ben Gamliel says: Any woman who does not have a mons veneris like other women.
R' Shimon ben Eleazar says: Any woman whose voice is deep and it is not distinguishable whether it is that of a man or a woman.

איתמר סימני סריס רב הונא אמר עד שיהו כולן
ורבי יוחנן אמר אפילו באחד מהן
היכא דהביא שתי שערות בזקן כולי עלמא לא פליגי דעד שיהו כולן כי פליגי בשלא הביא
רב הונא אמר עד שיהו כולן ורבי יוחנן אמר אפילו באחד מהן

וקיימא לן כרבי יוחנן:
It was stated {by Amoraim}: The signs of a eunuch:
Rav Huna said: Until he has all of them.
And Rabbi Yochanan said: Even one of them.
If he brought forth two hairs in the beard {Gra deletes "in the beard}, all agree that all signs must be evident. Where do they argue? Where he did not bring forth. Rav Huna said "until he has all of them" and Rabbi Yochanan said "even one of them."

And we establish like Rabbi Yochanan.

Friday, July 20, 2007

Rif Yevamot 25a {Yevamot 79b - 80b} Eunuchs

25a

{Yevamot 79b, Mishna}

אמר רבי יהושע שמעתי שהסריס חולץ וחולצין לאשתו והסריס לא חולץ ולא חולצין לאשתו ואין לי לפרש
אמר רבי עקיבא אני אפרש סריס אדם חולץ וחולצין לאשתו שהיתה לו שעת הכושר סריס חמה לא חולץ ולא חולצין לאשתו שלא היתה לו שעת הכושר
ר' אליעזר אומר לא כי אלא סריס חמה חולץ וחולצין לאשתו שיש לו רפואה סריס אדם לא חולץ ולא חולצין לאשתו מפני שאין לו רפואה
העיד ר' יהושע בן בתירא על בן מגוסת שהיה בירושלים סריס אדם ויבמו את אשתו לקיים דברי ר' עקיבא:
Rabbi Yehoshua said: I have heard that a saris {eunuch} performs chalitza, and they perform chalitza for his wife, and also that a saris does not perform chalitza and they do not perform chalitza for his wife, and I do not have an explanation.
Rabbi Akiva said: I will explain it. A eunuch at the hands of man performs chalitza and they perform chalitza for his wife, because he had a time of validity. A eunuch of the sun {that it, a natural eunuch} does not perform chalitza and they do not perform chalitza for his wife, for he did not have a time of validity.
Rabbi Eliezer says: Not so, but rather a eunuch of the sun performs chalitza and they perform chalitza for his wife, for he has a possible cure. A eunuch at the hands of man does not perform chalitza and they do not perform chalitza for his wife, for he has no cure.
Rabbi Yehoshua ben Beteira testified regarding Ben Megosat, who was a man-made eunuch living in Yerushalayim, that they performed yibbum on his wife, thus fulfilling {/confirming} the words of Rabbi Akiva.

Gemara:
היכי דמי סריס חמה
אמר רב יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן כל שלא ראה מעולם שעה אחת בכשרותו
מנא ידעינן
אמר אביי כל המטיל מים ואינו עושה כיפה
How so a eunuch of the sun? Rav Yizchak bar Yosef cited Rabbi Yochanan: Anyone
{Yevamot 80a}
who has not seen a time of fitness, ever.
How do we know {that he fits this criterion}?
Abaye said: Anyone who urinates and it does not form an arch.

א"ר אבהו סימני סריס ואילונית ובן שמונה אין עושין בהן מעשה עד שיהו בן עשרים שנה
ובן שמונה מי קא חיי
והתניא בן שמונה הרי הוא כאבן ואסור לטלטלו בשבת אבל אמו שוחה עליו ומניקתו מפני הסכנה
הכא במאי עסקינן בשלא גמרו סימניו
דתניא אי זה הוא בן שמונה כל שלא כלו חדשיו רבי אומר סימנין מוכיחין שערו וצפרניו שלא גמרו טעמא דלא גמרו הא גמרו
אמרינן האי בר ז' הוא ואישתהוי הוא דאישתהי
Rabbi Abahu said: The signs of a eunuch and an aylonit {the parallel - a woman not capable of procreation} and one who gestated for eight {months, and is thus not viable}, no action is done with respect to them {in terms of deciding that they are barren, or have reached majority, or are viable} until they are twenty years old.
And one who gestated for eight, does it live {such that it will reach twenty, or even less}? But we learnt {in a brayta}: One who gestated for eight is like a stone, and it is forbidden to move him on Shabbat, but rather his mother may bend over him and nurse him, because of the danger.
{Yevamot 80b}
With what are we dealing? Where his signs {of viability} did not complete. For they learnt {in a brayta}: Who is one who is eight months {in development} who did not finish his months? Rabbi said: His signs prove it, that his hair and nails are not finished.
The reason is that they are finished, but if they were finished, we say that this one was a seven-month fetus {which, like a nine-month fetus, is viable}, and his birth was just delayed.

Tuesday, July 17, 2007

Rif Yevamot 24b {Yevamot 75b - 76b; 78a} Crushed Stones; Lesbianism; Ammonite and Moabite

24b

{Yevamot 75b}

במתניתא תנא נאמר לא יבא פצוע דכא ונאמר לא יבא ממזר מה להלן בידי אדם אף כאן בידי אדם
In a brayta it taught: It is stated {Devarim 23:2}:
ב לֹא-יָבֹא פְצוּעַ-דַּכָּא וּכְרוּת שָׁפְכָה, בִּקְהַל ה. {ס} 2 He that is crushed or maimed in his privy parts shall not enter into the assembly of the LORD. {S}
and it is stated {next verse}:
ג לֹא-יָבֹא מַמְזֵר, בִּקְהַל ה: גַּם דּוֹר עֲשִׂירִי, לֹא-יָבֹא לוֹ בִּקְהַל ה. {ס} 3 A bastard shall not enter into the assembly of the LORD; even to the tenth generation shall none of his enter into the assembly of the LORD. {S}
Just as over there {by a bastard} it is the result of human action, so too here {by crushed stones} as a result of human action.

אמר רבא פצוע בכולן דך בכולן
פצוע בכולן בין שנפצע הגיד בין שנפצעו ביצים בין שנפצעו חוטי ביצים
דך בכולן בין שנדך הגיד בין שנדכו ביצים בין שנדכו חוטי ביצים
כרות בכולן בין שנכרת הגיד בין שנכרתו גידי ביצים בין שנכרתו חוטי ביצים
Rava said: Wounded applies to all {organs of procreation}, crushed applies to all {our gemara has the added phrase: and cut off applies to all}.
Wounded applies to all -- whether the membrum, the stones, or the spermatic cords or the stones were wounded.
Crushed applies to all -- whether the membrum, the stones, or the spermatic cords or the stones were crushed.
Cut off applies to all -- whether the membrum, the stones, or the spermatic cords or the stones were cut off.

{Yevamot 76a}
תנו רבנן ניקב פסול מפני שהוא שותת נסתם כשר מפני שהוא מוליד וזהו פסול שחוזר להכשרו

זהו למעוטי מאי למעוטי קרום שעלה מחמת מכה בריאה [דאינו קרום]
The Sages learnt {in a brayta}: If it {the duct of the semen} is punctured, he is invalid, for the flow is sluggish {and thus will not fertilize}. If it was {subsequently} closed up, he is valid, for he is able to procreate. And this is the one who is invalid who returns to his valid state.
"This is the one" -- to exclude what? To exclude a membrane formed the lungs after a wound, which is not a real membrane {since it may easily burst}.

אמר רבה בר רב הונא המטיל מים משני מקומות פסול

אמר רבא לית הלכתא לא כברא ולא כאבא
ברא הא דאמרן אבא מאי היא דאמר רב הונא נשים המסוללות זו בזו פסולות לכהונה ולא היא אפילו לר' אלעזר דאמר פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות עשאה זונה הני מילי איש אבל אשה פריצותא בעלמא היא וכ"ש שאין הלכה כרבי אלעזר:
Rabba bar Rav Huna said: If one urinates from two places, he is unfit {on the same level as crushed stones, etc.}
Rava said: The halacha is not like the son {Rabba} nor like the father {Rav Huna}. The son {Rabba}, this that we just stated. The father {Rav Huna}, what is it? For Rav Huna said: Women who practice lewdness one with another are unfit to marry a kohen. And it is not so, even according to Rabbi Eleazar, for he said: An unattached man who has intercourse with an unattached woman not for the sake of marriage, he makes her into a harlot. These words, however, are by a man, but a woman, it is merely obscenity. And especially because the halacha is not like Rabbi Eleazar.

{Yevamot 76b}
Mishna:
עמוני ומואבי אסורין ואיסורן איסור עולם אבל נקבותיהן מותרות מיד מצרי ואדומי אינן אסורין אלא עד שלשה דורות אחד זכרים ואחד נקבות
אמר ר' שמעון קל וחומר הדברים ומה אם במקום שאסר את הזכרים איסור עולם התיר את הנקבות מיד מקום שלא אסר את הזכרים אלא עד שלשה דורות אינו דין שנתיר את הנקבות מיד
אמרו לו אם הלכה נקבל ואם לדין יש תשובה
אמר להן לא כי אלא הלכה אני אומר:
An Ammonite and a Moabite are forbidden and their prohibition is an eternal prohibition. But their woman are permitted immediately. An Egyptian and Edomite are only forbidden until three generations, whether males or females.
Rabbi Shimon said: The matter is one of kal vachomer {an inference a minori ad majus}. If it is so that where the males are forbidden as an eternal prohibition, the females are permitted immediately, where the males are only forbidden until three generations, should we not also permit the females immediately?
They said to him: If this is halacha {a tradition from his teachers}, we shall accept it. But if it is an inference, we have a rebuttal.
He said to him: No, it is a halacha that I am stating.

{Yevamot 78b}
ממזרים ונתינין אסורין איסור עולם אחד זכרים ואחד נקבות:
Bastards and Netinim {Gibeonite converts} are forbidden as an eternal prohibition, both males and females.

Thursday, July 12, 2007

Rif Yevamot 24a {Yevamot 70a; 76a; 75a - b} Uncircumcised and Petzua Daka, and Eating Terumah

24a

{Yevamot 70a}

PEREK EIGHT
Mishna:

הערל וכל הטמאים לא יאכלו בתרומה
נשיהם ועבדיהם יאכלו
פצוע דכא וכרות שפכה הם ועבדיהם יאכלו נשיהם לא יאכלו
ואם לא ידעה משנעשה פצוע דכא וכרות שפכה הרי אלו יאכלו
אי זה הוא פצוע דכא כל שנפצעו ביצים שלו אפילו אחת מהן
כרות שפכה כל שנכרת הגיד אם נשתייר מעטרה אפילו כחוט השערה כשר:

פצוע דכא וכרות שפכה מותרים בגיורת ומשוחררת ואין אסורין אלא מלבא בקהל שנאמר
לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל ה
The uncircumcised {kohen} and all ritually impure {kohanim} may not eat terumah; their wives and servants may eat. One of crushed stones or maimed member, they and their servants may eat, while their wives may not eat. And if he did not have intercourse with her from the time he had crushed stones or a maimed member, they {=the wives} may eat.
What is one of crushed stones {petzua daka}? Anyone wounded in his stones, and even if only one of them.

{Yevamot 76a}
One with a maimed member -- anyone whose membrum is cut off. If any portion of the corona remained, even a hairsbreadth, is valid.One with crushed stones and one with a maimed member are permitted to a female convert and a freed bondwoman, and are only forbidden in joining {marrying} the assembly {of Israelites}. For it is stated {Devarim 23:2}:
ב לֹא-יָבֹא פְצוּעַ-דַּכָּא וּכְרוּת שָׁפְכָה, בִּקְהַל ה. {ס} 2 He that is crushed or maimed in his privy parts shall not enter into the assembly of the LORD. {S}
{Yevamot 75a}
Gemara:
ת"ר אי זה הוא פצוע דכא כל שנפצעו ביצים שלו ואפילו אחת מהן ואפילו ניקבו ואפילו נימוקו ואפילו חסרו
אמר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא שמעתי מפי חכמים בכרם ביבנה כל שאין לו אלא ביצה אחת אינו אלא כסריס חמה וכשר
The Sages learnt {in a brayta}: What is the definition of one of crushed stones? Anyone whose stones were wounded, even one of them, even if they were punctured, even if they were crushed, and even if they were defective. Rabbi Yishmael son of Rabbi Yochanan ben Beroka said: I heard from the mouths of Sages in the vineyard at Yavneh that anyone who only has a single stone is only considered a eunuch of the sun {natural born eunuch} and is valid.

{Yevamot 75b}

אמר רב יהודה אמר שמואל פצוע דכא בידי שמים כשר
אמר רבא היינו דקרינן פצוע ולא קרינן הפצוע
Rav Yehuda cited Shmuel: One crushed in his stones from the hands of heaven {e.g. from lightning, or from birth} is valid.
Rava said: This is why we read {in the aforementioned pasuk} "one who is wounded" and we do not read "the wounded."

Wednesday, July 11, 2007

Rif Yevamot 23b {69a - 70a}

23b

{Yevamot 69a continues}
Mishna:

האונס והמפתה והשוטה לא פוסלין ולא מאכילין ואם אינן ראויין לבא בקהל הרי אלו פוסלין
כיצד היה ישראל שבא על בת כהן תאכל בתרומה
עיברה לא תאכל
נתחתך העובר במעיה תאכל

היה כהן הבא על בת ישראל לא תאכל בתרומה
עיברה לא תאכל
ילדה תאכל
נמצא כחו של בן גדול משל אב
The rapist, the seducer, and the imbecile do not invalidate {her from eating teruma} and they do not feed, and if they are unfit to enter the congregation they invalidate.
How so?
If there was an Israelite who had intercourse with the daughter of a kohen, she may still eat of teruma. {Yevamot 69b} If she became pregnant, she may not eat. If the fetus is cut up in her womb, she may eat.

If there was a kohen who had intercourse with the daughter of an Israelite, she may {still} not eat of teruma. If she became pregnant she {still} may not eat. If she give birth, she may eat. Thus we find that the strength of the son is stronger than that of the father.

Gemara:
והשוטה תנינא להא דתנו רבנן שוטה וקטן שנשאו נשים ומתו נשותיהן פטורות מן החליצה ומן היבום
The imbecile, we have learnt it. For the Sages learnt {in a brayta}: An imbecile and a minor who married women and died, their wives are exempt from chalitza and from yibbum.

איתמר הבא על ארוסתו בבית חמיו
רב אמר הולד ממזר ושמואל אמר הולד שתוקי
איכא דאמרי בבא [עליה] כ"ע לא פליגי דבתריה דידיה שדינן ליה
אלא כי איתמר הכי איתמר ארוסה שעיברה רב אמר הולד ממזר ושמואל אמר הולד שתוקי
It was stated {by Amoraim}: If one had intercourse with his betrothed in his father-in-law's house {that is, before nisuin} --
Rav said the child is a bastard {and not his but of another man} and Shmuel said the child is a Shtuki {a doubtful bastard}.
There are some {variants} that say: Where he had intercourse with her, all agree that it goes after him {and the child is valid}.
Rather, where is it {this dispute} stated? Here is is stated: A betrothed woman who became pregnant. Rav said the child is a bastard {and not his but of another man} and Shmuel said the child is a Shtuki {a doubtful bastard}.

האי שמעתא קא הוינן בה בפרק עשרה יוחסין ואסיקנא הכי
רב דאמר הולד ממזר לאו ממזר ודאי הוי אלא ספק ממזר הוי ואסור בממזרת ושתוקי דאמר שמואל בדוקי הוא דבדקינן לה לאימי' ואי אמרה לכשר נבעלתי דהוא ארוס נאמנת
והלכתא בהא כשמואל דקם ליה כאבא שאול
דתנן אבא שאול היה קורא לשתוקי בדוקי ואמרינן מאי בדוקי דבדקינן לה לאימיה ואי אמרה לכשר נבעלתי נאמנת ואף על גב דרוב פסולין אצלה
ואמר רבא הלכה כאבא שאול
הילכך הלכתא כשמואל דקאי כותיה אבל ודאי אי בדקינן לה ואמרה דלא ידענא הולד ספק ממזר הוי ובהא לא פליג שמואל:
We deal with this statement in perek Asara Yuchsin {in Kedushin} and we conclude as follows:
Rav, who said that the child is a bastard does not mean a certain bastard, but rather a doubtful bastard, such that he would be forbidden to a female bastard. And the Shtuki {usually doubtful bastard} that Shmuel said is really a Beduki, that we interrogate {badkinan} his mother, and if she says that she had intercourse to a valid one, who in this case would only be her betrothed groom, she is believed.
And the halacha in this is like Shmuel, for he establishes like Abba Shaul.
For they learnt {tnan - in a Mishna}: Abba Shaul would call a Shetuki a Beduki.
And we say, what is a Beduki? That we interrogate his mother, and if she says "I had intercourse with a valid person," she is believed, even if most are invalid to her.
And Rava said: The halacha is like Abba Shaul.
Therefore, the halacha is like Shmuel who holds like him. But certainly, if we interrogate her and she says that she does know, the child is a doubtful bastard, and in this Shmuel does not argue.

גרסינן בכתובות ההוא ארוס וארוסתו דאתו לקמיה דרב יוסף
הוא אמר מינאי והיא אמרה מיניה
אמר רב יוסף למאי ניחוש לה חדא הא קא מודי
ועוד האמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל דאמר נאמנת
א"ל אביי ובהא כי לא מודי מי מכשר ר"ג
והאמר שמואל לרב יהודה שיננא הילכתא כר"ג ואת לא תעביד עובדא עד דאיכא רוב כשרין אצלה והכא רוב פסולין אצלה
ולטעמיך תיקשי לך היא גופה הלכה ואת לא תעביד עובדא אלא הא לכתחילה והא דיעבד והכא כדיעבד היא:
We learn in Ketubot: There was a certain betrothed groom and betrothed bride who came before Rav Yosef. He said "{the child is} from me," and she said "{the child is} from him." Rav Yosef said: What should we be concerned about? Firstly, they admit. And furthermore, behold that Rav Yehuda cited Shmuel that the halacha is like Rabban Gamliel who said that she is believed.
Abaye said to him: And in this, when they do not admit, does Rabban Gamliel declare valid? But Shmuel said to Rav Yehuda: We have learnt that the halacha is like Rabban Gamliel, and you should not act in accordance with it until there are a majority of valid people {kesherim} by her. And here {continues the argument of Abaye}, there are a majority of invalid people {namely, not the groom} by her.
"And according to your reasoning it should be in internal difficulty to you. What does it mean that it is halacha yet you should not act in accordance with it? Rather, this is ab initio and this is after the fact. And here, it is like after the fact."

Mishna:
העבד פוסל משום ביאה ואינו פוסל משום זרע
כיצד בת ישראל לכהן ובת כהן לישראל וילדה הימנו בן והלך הבן ונכבש על השפחה וילדה ממנו בן הרי זה עבד היתה אם אביו בת ישראל לכהן לא תאכל בתרומה בת כהן לישראל תאכל בתרומה:
The slave invalidates her {from eating teruma} with intercourse but does not invalidate as her offspring.
How so?
The daughter of an Israelite {married} to a kohen, and the daughter of a kohen {married} to an Israelite, and she bears from him a son, and the son goes and violated a bondwoman, and she bears from him a son, this child is a slave. Thus, if his father's mother is the daughter of an Israelite {married} to a kohen, she may not eat of teruma; if the daughter of a kohen {married} to an Israelite, she may eat of teruma.

{Yevamot 70a}
Gemara:
מאי טעמא אמר קרא האשה וילדיה תהיה לאדוניה:
What is the reason? Scriptures states {Shemot 20:4}:
ד אִם-אֲדֹנָיו יִתֶּן-לוֹ אִשָּׁה, וְיָלְדָה-לוֹ בָנִים אוֹ בָנוֹת--הָאִשָּׁה וִילָדֶיהָ, תִּהְיֶה לַאדֹנֶיהָ, וְהוּא, יֵצֵא בְגַפּוֹ. 4 If his master give him a wife, and she bear him sons or daughters; the wife and her children shall be her master's, and he shall go out by himself.
END PEREK

Monday, July 09, 2007

Rif Yevamot 23a {67b; 69a} Denying and Bestowing the Right to Eat Terumah

23a

{Yevamot 67b}
Mishna:

העובר והיבם והאירוסין והחרש ובן ט' שנים ויום אחד פוסלין ולא מאכילין
ספק שהוא בן תשע שנים ויום אחד ספק שאינו בן תשע שנים ויום אחד ספק שהביא שתי שערות ספק לא הביא נפל הבית עליו ועל בת אחיו ואין ידוע אי זה מת ראשון צרתה חולצת ולא מתיבמת:
The fetus, the yavam {brother-in-law}, betrothal, the deaf-mute, and a boy who is 9 years and a day invalidate and do not feed {teruma}.
{even} If it is a doubt whether he is 9 years and a day or not 9 years and a day; a doubt whether he brought forth two hairs or did not bring forth.

If the house fell upon him and on his brother's sisters and it is not known which of them died first, her rival undergoes chalita and not yibbum.

Gemara:
האי עובר אי בת כהן לישראל הוא פוסל לה כנעוריה פרט למעוברת
אי בת ישראל לכהן היא לא מאכיל לה ילוד מאכיל שאינו ילוד אינו מאכיל

This fetus, for she {the mother} is the daughter of a kohen, he invalidates her, {as is written in Vayikra 22:13}
יג וּבַת-כֹּהֵן כִּי תִהְיֶה אַלְמָנָה וּגְרוּשָׁה, וְזֶרַע אֵין לָהּ--וְשָׁבָה אֶל-בֵּית אָבִיהָ כִּנְעוּרֶיהָ, מִלֶּחֶם אָבִיהָ תֹּאכֵל; וְכָל-זָר, לֹא-יֹאכַל בּוֹ. 13 But if a priest's daughter be a widow, or divorced, and have no child, and is returned unto her father's house, as in her youth, she may eat of her father's bread; but there shall no common man eat thereof.
to the exclusion of a pregnant woman.
If she is the daughter of an Israelite {who was married } to a kohen, he does not bestow upon her the right to eat {terumah}, for a born child bestows the right to eat, while an unborn child does not bestow the right to eat.

{derived from two pesukim earlier:
יא וְכֹהֵן, כִּי-יִקְנֶה נֶפֶשׁ קִנְיַן כַּסְפּוֹ--הוּא, יֹאכַל בּוֹ; וִילִיד בֵּיתוֹ, הֵם יֹאכְלוּ בְלַחְמוֹ. 11 But if a priest buy any soul, the purchase of his money, he may eat of it; and such as are born in his house, they may eat of his bread.
}

והיבם אי בת כהן לישראל היא פוסל לה ושבה אל בית אביה פרט לשומרת יבם
אי בת ישראל לכהן היא לא מאכיל לה קנין כספו אמר רחמנא והאי קנין דאחיו הוא

"And the yavam {brother-in-law}", if she is the daughter of a kohen {who was married} to an Israelite, he {the yavam} invalidates her, for same pasuk:
יג וּבַת-כֹּהֵן כִּי תִהְיֶה אַלְמָנָה וּגְרוּשָׁה, וְזֶרַע אֵין לָהּ--וְשָׁבָה אֶל-בֵּית אָבִיהָ כִּנְעוּרֶיהָ, מִלֶּחֶם אָבִיהָ תֹּאכֵל; וְכָל-זָר, לֹא-יֹאכַל בּוֹ. 13 But if a priest's daughter be a widow, or divorced, and have no child, and is returned unto her father's house, as in her youth, she may eat of her father's bread; but there shall no common man eat thereof.
to the exclusion of the one waiting for her brother-in-law {to perform yibbum or chalitza}.
If she is the daughter of an Israelite {who had been married} to a kohen, he {the yavam} does not feed her {while she is yet a yevama}, for

יא וְכֹהֵן, כִּי-יִקְנֶה נֶפֶשׁ קִנְיַן כַּסְפּוֹ--הוּא, יֹאכַל בּוֹ; וִילִיד בֵּיתוֹ, הֵם יֹאכְלוּ בְלַחְמוֹ. 11 But if a priest buy any soul, the purchase of his money, he may eat of it; and such as are born in his house, they may eat of his bread.
{stress the word "his"}
says the All-Merciful, and this one is the "acquisition" of his brother.

והאירוסין אי בת כהן לישראל היא פסיל לה דקני דכי תהיה אמר רחמנא והא קניה בהא הויה
אי בת ישראל לכהן היא לא מאכיל מאי טעמא משום דעולא דאמר דבר תורה ארוסה בת ישראל לכהן אוכלת בתרומה ומה טעם אמרו אינה אוכלת בתרומה שמא ימזגו לה כוס בבית חמיה ותשקה לאחיה ולאחיותיה:
"And betrothal", if she is the daughter of a kohen {who had been married} to an Israelite, it {betrothal to another person} invalidates her,
{Yevamot 68a}
since he {the non-kohen who betrothed her} "acquired her," for {same perek}
יב וּבַת-כֹּהֵן--כִּי תִהְיֶה, לְאִישׁ זָר: הִוא, בִּתְרוּמַת הַקֳּדָשִׁים לֹא תֹאכֵל. 12 And if a priest's daughter be married unto a common man, she shall not eat of that which is set apart from the holy things.
stated the All-Merciful, and he has acquired in her having her. {parallel to tihyeh}.
If she is the daughter of an Israelite {who was now betrothed} to a kohen, he does not bestow upon her the right to eat. What is the reason? Because of that of Ulla, who said that Biblically, the daughter of an Israelite betrothed to a kohen may eat terumah, and for what reason did they {Rabbinically} say that she does not eat of teruma? Lest she mix for herself a cup while in her father's house {where she dwells after all during betrothal} and give her brother or sister to drink.

והחרש אי בת כהן לישראל היא פסל לה דהא קנייה בתקנתא דרבנן אי בת ישראל לכהן היא לא מאכיל לה קנין כספו אמר רחמנא והאי לאו בר קנין הוא:
"And the deaf-mute," if she is the daughter of a kohen who married an Israelite {who is a deaf-mute}, he invalidates her, for he acquired her by Rabbinic enactment.
If she is the daughter of an Israelite who married a kohen {who is a deaf-mute}, he cannot feed her {teruma}, for {in terms of marriage allowing feeding teruma} the All-Merciful said {in Vayikra 22:11}:
יא וְכֹהֵן, כִּי-יִקְנֶה נֶפֶשׁ קִנְיַן כַּסְפּוֹ--הוּא, יֹאכַל בּוֹ; וִילִיד בֵּיתוֹ, הֵם יֹאכְלוּ בְלַחְמוֹ. 11 But if a priest buy any soul, the purchase of his money, he may eat of it; and such as are born in his house, they may eat of his bread.
and this one {the deaf-mute} is not someone capable of making an acquisition.

בן תשע שנים ויום אחד קא סלקא דעתין ביבם בן תשע למאי אי למיפסל קטן בן יומו נמי פסיל אי להאכיל גדול נמי לא מאכיל
אמר רבא בן תשע שנים ויום אחד דהנך פסולין קתני דפסלי בביאתן
כדתניא בן תשע שנים ויום אחד עמוני ומואבי מצרי ואדומי כותי נתין חלל וממזר שבאו על הכהנת ועל הלויה ועל בת ישראל פסלוה
והא מדקתני סיפא אם אינן ראויין לבא בישראל הרי אלו פסולין מכלל דרישא לאו בפסולין עסקינן
רישא פסולי כהונה סיפא פסולי קהל
פירוש קתני רישא להני פסולין גבי העובר והיבם וחביריו לפסול את הכהנות מן התרומה וקתני להו סיפא לפסול את הקהל מלינשא לכהונה:
"A boy nine-years and a day," it entered their minds that this was dealing with a yavam {brother-in-law} who was 9 years. To what end? If to invalidate, a child even a day also invalidates {if present as a yavam}. If to feed, an adult also cannot feed!
Rava said: A boy 9 years and a day in this case that invalidate means that they invalidate with their intercourse.
As they learnt {in a brayta}: A boy 9 years and a day, whether an Ammonite, Moabite, Egyptian, or Edomite {convert}, Cuthean, Netin {i.e. a Gibeonite convert}, a chalal, or a bastard who had intercourse with a female kohen, a female Levite, or a female Israelite, he invalidates her.
And this that it stated in the final clause {in a later Mishna, on 69a} "if they are unfit to enter into the community of Israel {via marriage} they render her unfit {following our gemara: poslin, rather than psulin, which is the printed text of Rif}, we may derive that in the first clause, we are not dealing with unfit people {pesulin}. The first clause is dealing with those unfit to marry the priesthood, while the final clause is dealing with those unfit to enter into the assembly {of Israel}. {Note: in our gemara, the first and final clauses are assigned the opposite roles - the first clause about those unfit to enter the assembly, etc.}

To explain: it taught in the first clause {of the Mishna} about those unfit, by the fetus and the brother-in-law {levir} and his fellows, to invalidate a female kohen from {eating} teruma, and it teaches in the final clause in order to invalidate the congregation from marrying to the priesthood.

גופא בן תשע שנים ויום אחד גר עמוני וכו'
מנא הני מילי
אמר רב יהודה אמר רב דאמר קרא ובת כהן כי תהיה לאיש זר כיון שנבעלה לפסול לה פסלה
אשכחן כהנת לויה וישראלית מנא לן
מבת ובת
אשכחן לתרומה לכהונה מנא לן
קל וחומר מגרושה ומה גרושה שמותרת בתרומה פסולה לכהונה זו שאסורה בתרומה אינו דין שפסולה לכהונה
וכי מזהירין מן הדין
גלויי מילתא בעלמא הוא
Returning to the main text: "a boy nine years and a day, a convert who is Ammonite, etc.":
How do we know these words?
Rav Yehuda cited Rav: For the verse stated {Vayikra 22:12}
יב וּבַת-כֹּהֵן--כִּי תִהְיֶה, לְאִישׁ זָר: הִוא, בִּתְרוּמַת הַקֳּדָשִׁים לֹא תֹאכֵל. 12 And if a priest's daughter be married unto a common man, she shall not eat of that which is set apart from the holy things.
One she had intercourse with one who is unfit for her, she is rendered unfit.
We have found a female kohen; a female Levite, from where do we know? From bat becoming uvat {in the same verse, the vav being inclusive of others besides the daughter of a kohen}.
We have found in terms of teruma. In terms of {becoming unfit to marry} the priesthood, from where do we know? As a kal vachomer {inference a minori ad majus} from a divorcee. If a divorcee is permitted to eat teruma but if forbidden to marry a kohen, this one who is forbidden to eat teruma, is it not the case that she is forbidden to marry a kohen?
And do we establish a prohibition {involving lashes} from a kal vachomer?
It is simply an elucidation {rather than the source of the law}.

וכותי ועבד פסלי מדר' יוחנן
דאמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל מניין לכותי ועבד שבאו על הכהנת ועל הלויה ועל בת ישראל שפסלוה שנאמר ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה
מי שיש לו אלמנות וגירושין בה יצאו כותי ועבד שאין להם אלמנות וגירושין בה אשכחן כהנת לויה ובת ישראל מניין נמי מהכא בת ובת

And a Cuthean and a slave invalidate from that of Rabbi Yochanan. For Rabbi Yochanan said in the name of Rabbi Yishmael: How do we know that a Cuthean and a slave who had intercourse with a female kohen or a female Levite or with the daughter of an Israelite, that he invalidates her. For it is stated {next pasuk}:
יג וּבַת-כֹּהֵן כִּי תִהְיֶה אַלְמָנָה וּגְרוּשָׁה, וְזֶרַע אֵין לָהּ--וְשָׁבָה אֶל-בֵּית אָבִיהָ כִּנְעוּרֶיהָ, מִלֶּחֶם אָבִיהָ תֹּאכֵל; וְכָל-זָר, לֹא-יֹאכַל בּוֹ. 13 But if a priest's daughter be a widow, or divorced, and have no child, and is returned unto her father's house, as in her youth, she may eat of her father's bread; but there shall no common man eat thereof.
{Yevamot 69a}
He who has the impact of widowhood or divorce in her, to the exclusion of a Cuthean and a slave who do not have to them widowhood or divorce in her.
We have found a female kohen. A female Levite and the daughter of an Israelite, from where? Also from here {the parallel derasha, but on this verse instead}. bat {it could have said but instead it said} uvat {and the vav includes others besides the daughter of a kohen}.

Rif Yevamot 22b {66b - 67a} Servants and Fetus In Terms of Eating Teruma

22b

{Yevamot 66b continues}

אמר רבא קנייה מיתנא
אמר ליה נאני בריה דרב יוסף בריה דרבא לרב כהנא והאמר רבא אמר רב נחמן הלכה כרב יהודה
אמר ליה מי לא מודה רב יהודה דמחוסר גוביינא אילו מיגניב לאו יורשים חייבין לשלומי כיון דאילו מיגניב יורשים חייבין לשלומי ברשותייהו קיימי
רבא לטעמיה דאמר הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שעבוד

Rava said: The corpse has acquired {the robe when the inheritors placed the robe on him}.
Nani the son of Rav Yosef the son of Rava said to Rav Kahana: But Rava cited Rav Nachman that the halacha is like Rav Yehuda {that iron sheep belong to the wife rather than the husband}!
He said to him: Would not Rav Yehuda admit that where the robe still lacks collection {by the wife}, had it been stolen, the inheritors would be obligated to pay? Since had it been stolen, the inheritors would be liable to pay, it is in their domain.
Rava is consistent, for he said that consecration, leavened food,
{Yevamot 67a}
and freeing slaves take things out of liens.

גרסינן בסנהדרין בפרק נגמר הדין היו אביו ואמו מזרקין לו כלים מצוה על אחרים להצילן
אמר רשב"ג בד"א שלא נגעו במטה אבל נגעו במטה אסורין
ודוקא דנגעו במטה הנקברת עמו משום דמיחלפא בתכריכי המת:
We learn in Sanhedrin in perek Nigmar haDin: If his mother or father throw at him {his coffin, in anguish} vessels, it is a precept upon others to save them {the vessels}.
Rabban Shimon ben Gamliel says: Where are these words said? Where they did not touch the bier. But if they touched the bier, they are forbidden.
And specifically the beir that is buried with him, for it is switched {equivalent} with the corpse's shrouds.

{Yevamot 67a resumes}
אמר רב יהודה הכניסה לו שני כלים באלף זוז ושבחו ועמדו על שני אלפים זוז אחד נוטלתו בכתובתה ואחד נותנת דמים ונוטלתו משום שבח בית אביה
וכן הלכתא:
Rav Yehuda said: If she brought {in to marriage} to him two vessels worth 1000 zuz and they increased in value and stood at 2000 zuz, one of them {the vessels} she takes as part of her ketuba, and one of them she gives money for and takes it, because of assets of her paternal property.

{Yevamot 66a}
Mishna:
בת ישראל שנשאת לכהן והכניסה לו בין עבדי מלוג ובין עבדי צ"ב הרי אלו יאכלו בתרומה
(ב"ת ישרא"ל שנשא"ת לכה"ן ומ"ת והניח"ה מעובר"ת וכ"ן) בת כהן שנשאת לישראל והכניסה בין עבדי מלוג בין עבדי צאן ברזל הרי אלו לא יאכלו בתרומה:
The daughter of an Israelite who was married to a kohen, and she brings in to him whether servants of melog or servants of iron sheep, they may eat of teruma.
{Yevamot 67a}
(*The daughter of an Israelite who was married to a kohen, and he died and left her pregnant, and so too*) the daughter of a kohen who was married to an Israelite, and she brought in whether servants of melog or servants of iron sheep, they may not eat of teruma.

בת ישראל שנשאת לכהן ומת והניחה מעוברת לא יאכלו עבדיה בתרומה מפני חלקו של עובר שהעובר פוסל ואינו מאכיל דברי ר' יוסי
אמרו לו מאחר שהעדת בנו על בת ישראל לכהן אף בת כהן לכהן ומת והניחה מעוברת לא יאכלו עבדיה בתרומה מפני חלקו של עובר
The daughter of an Israelite who was married to a kohen, and he died and left her pregnant, her servants may not eat of teruma because of the portion of the fetus, for the fetus can deprive {his mother} and cannot feed {bestow upon her}. These are the words of Rabbi Yossi.
They said to him: Now that you have testified to us regarding the daughter of an Israelite to a kohen, also the daughter of a kohen to a kohen and he died and leaves her pregnant, her servants may not eat teruma because of the portion of the fetus.

Gemara:
העובר פוסל ואינו מאכיל דברי ר' יוסי
דקסבר דעובר במעי זרה זר הוא ואית ליה קנייה ולפיכך פוסל בעבדים מלאכול בתרומה בשביל היורשים מפני חלקו שהוא זר
ולית הלכתא כוותיה אלא כרבנן דאמרי אין לעובר קנייה ואין לו חלק עד שיולד
הילכך אפי' במעי גרושה לא פסיל להו לעבדים עד שיולד
"The fetus deprives and does not feed. These are the words of Rabbi Yossi":
For he holds that a fetus in the womb of a {female} stranger {to kehuna} has the status of a stranger {non-kohen}, and he has acquisition, and therefore he invalidates servants from eating teruma because of the inheritors, because of his portion, for he is a stranger.
And the halacha is not like him {Rabbi Yossi} but rather like the Sages who say that the fetus does not have acquisition, and he does not have a portion until he is born. Therefore, even in the womb a divorcee, he does not invalidate the servants until he is born.

ותנן נמי בפרק יוצא דופן תינוק בן יום אחד פוסל בתרומה
פירוש בן גרושה שהוא חלל אינו פוסל את העבדים מלאכול בתרומה בשביל הבנים הכשרים עד שיהא בן יום א' אבל עובר במעי גרושה לא פסיל דלית ליה קנייה בגוייהו
וכן הלכתא
And we learn {in a Mishna} as well in perek Yotzei Dofen: An infant who is one day old invalidates in {being able to eat} teruma.
To explain: The son of a divorcee who is a chalal does not invalidate the servants from eating teruma, because of the valid sons, until he is one day old, but a fetus in the womb of a divorcee does not invalidate, because he does not have acquisition in it.
And so is the halacha.

Sunday, July 08, 2007

Rif Yevamot 22a {Yevamot 66b} Iron Sheep

22a

{Yevamot 66b}

ואנן לא חזינן להאי דיוקא
דהא מקשינן בגמרא למאן דאמר כל היכא דמיחייב באחריותן אכלי בתרומה מהא דתנן
כהן ששכר פרה מישראל אע"פ שמזונותיה עליו לא יאכילנה בכרשיני תרומה
וקא מפרקינן ותיסברא נהי דמחייב באונסיה בכחישה וביתרות דמיה מי מחייב
מדקא מפרקי' הכי גבי שכירות פרה מכלל דלגבי צאן ברזל מיחייב אפילו בכחישה וביתרות דמים ולהכי אכלי בתרומה
ושמעת מינה דליתא להאי דיוקא דדקו קמאי ז"ל
אלא מיהו אע"ג דדינא דגמרא הכי לא מחייבינן ליה לבעל השתא בכחישה וביתרות דמים דכיון דלא נהגי עלמא הכי כל צאן דמקבל לנכסי צאן ברזל וכתב להו עליה אדעתא דמנהגא הוא דמקבל להו עליה הילכך לא מיחייב אלא לפום מנהגא
And we do not see {agree with} this deduction. For we ask in the gemara on the one who said that where he is obligated in their responsibility, they may eat of teruma, from this that they learn {in a Mishna}: A kohen who rented a cow from an Israelite, even though he is obligated in feeding it, he may not feed it vetches of teruma. And we resolve it as follows: Think now! Although he is liable {our gemara: for its theft or loss; I would suggest: for its feed}, but for its accident, emaciation or its reduction in value do we obligate? {No!}
From the fact that we resolve it like that by renting a cow, we may deduce that by iron sheep, he is obligated even for emaciation and reduction in value, and that is why they eat teruma.
And we deduce from this that there is nothing to this inference that they, of blessed memory, deduced before us.
However, even though the law in the gemara is such, we do not require the husband nowadays in emaciation and reduction of value, for since the world does not practice in accordance to this, all sheep that he accepts as iron sheep and writes them down for her, it is in mind of this custom {/practice} that he accepts he accepts upon himself to her. Therefore, he is only obligated in accordance with the custom.

והאי מכרו שניהן לפרנסה דקאמר רשב"ג הבעל מוציא מיד הלקוחות לא איפשיטא שפיר דנעבד בה מעשה
And this case of where both {/either} of them sold it for maintenance that Rabban Shimon ben Gamliel said that he {the husband} may take out of the hands of the buyers, it is not resolves clearly, such that we can act on it.

ההיא איתתא דעיילא ליה לגברא איצטלא דמילתא בכתובתה שכיב שקלוה יתמי פרסוה אמיתנא
There was a certain woman who brought {in to marriage} to her husband a robe of fine wool which was included in her ketuba. When he died, the orphans took it and spread it on the corpse.

Rif Yevamot 21b {Yevamot 65b continues} Rebuke; Iron Sheep

21b

{Yevamot 65b continues}

ואמר רבי אלעא משום ר' יהודה ברבי שמעון כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע כך מצוה על האדם שלא לומר דבר שאינו נשמע
רבי אבא אומר חובה שנאמר אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך:
And Rabbi Illa'a cited Rabbi Yehuda son of Rabbi Shimon: Just as it is a precept {mitzvah} upon someone to say something {rebuke} which will be listened to, so too it is a precept on a person not to say something which will not be listened to.
Rabbi Abba said: It is an obligation {chovah rather than mitzvah}. For it is stated {Mishlei 9:8}:
ח אַל-תּוֹכַח לֵץ, פֶּן-יִשְׂנָאֶךָּ; הוֹכַח לְחָכָם, וְיֶאֱהָבֶךָּ. 8 Reprove not a scorner, lest he hate thee; reprove a wise man, and he will love thee.

END PEREK
BEGIN PEREK SEVEN
{Yevamot 66a}
Mishna:
אלמנה לכ"ג גרושה [וחלוצה] לכהן הדיוט הכניסה לו עבדי מלוג ועבדי צאן ברזל עבדי מלוג לא יאכלו בתרומה עבדי צאן ברזל יאכלו
ואלו הן עבדי מלוג אם מתו מתו לה ואם הותירו הותירו לה אע"פ שהוא חייב במזונותן לא יאכלו בתרומה ואלו הן עבדי צאן ברזל אם מתו מתו לו ואם הותירו הותירו לו הואיל וחייב באחריותן הרי אלו יאכלו בתרומה:
A widow to a kohen gadol, a divorcee [and a woman who underwent chalitza] to a normal kohen, and she brings in {to the marriage} servants of melog {plucking or milking -- the husband has no rights to the principle but does have rights to any produce of it} and servants of iron sheep {of which he has the principle, but on leaving the marriage he gives her back their full initial value}, the servants of melog may not eat of teruma while the servants of iron sheep may eat.

And these are servants of melog -- if they die, they die to her, and if they increase, they increase for her, so even though he is obligated in feeding them, they do not eat teruma.

And these are servants which are iron sheep -- if they die, they die to him, and if they increase, they increase to him. Therefore, since he is obligated in their responsibility {such that he needs to give their initial value back upon termination of the marriage, they are his and}, they eat of teruma.

Gemara
:
איתמר המכנסת שום לבעלה היא אומרת כליי אני נוטלת והוא אומר דמים אני נותן הדין עם מי
רב יהודה אמר הדין עמה
רבי אמי אמר הדין עמו
רב יהודה אמר הדין עמה משום שבח בית אביה דידה הוו
רבי אמי אמר הדין עמו דאמר מר אם מתו מתו לו ואם הותירו הותירו לו ברשותיה קיימי וכדידיה דאמו
It was stated {by Amoraim}: If a woman brought in appraised goods to her uhsband {in marriage}, she says {upon termination of the marriage} "I wish to take my own vessels," and he says "I will give their value," with whom is the law?
{Yevamot 66b}
Rav Yehuda said: The law is with her.
Rabbi Ami said: The law is with him.
Rav Yehuda said that the law is with her, for the assets {/benefit} to her father's house is hers.
Rabbi Ami said that the law is with him, for Master said {above}, "if they {the servants which are iron sheep} died, they died to him and if they increased, they increased to him," so they are in his domain, and they are like his.

תניא כוותיה דרב יהודה ותניא כוותיה דרבי אמי
תניא כוותיה דרבי אמי עבדי צאן ברזל יוצאין בשן ועין לאיש אבל לא לאשה
תניא כוותיה דרב יהודה המכנסת שום לבעלה אם רצה הבעל למכור לא ימכור ולא עוד אלא אפילו הכניס לה שום משלו אם רצה הבעל למכור לא ימכור מכרו שניהן לפרנסה זה היה מעשה לפני רבן גמליאל ואמר הבעל מוציא מיד הלקוחות
There is a brayta in accordance with Rav Yehuda and there is a brayta in accordance with Rabbi Ami.
There is a brayta in accordance with Rabbi Ami: servants who are of iron sheep go out with {loss of} a tooth or an eye, with the man {husband who struck them} but not with the woman {if the wife struck them}.
There is a brayta in accordance with Rav Yehuda: If she brings in to her marriage appraised goods to her husband -- if the husband wishes to sell them, he may not sell them, and not only that, but even if he brings in appraised goods of his own, if the husband wishes to sell them, he may not sell them. If both {note: understand this as either} of them sold them for their maintenance -- this was in incident before Rabban Gamliel and he said that the husband may seize them {upon the woman's death} from the hands of the buyers {and the same is obviously true for the woman upon the husband's death}.

אמר רבא אמר רב נחמן הלכה כרב יהודה
Rava cited Rav Nachman: The halacha is like Rav Yehuda.

ודייקי רבוואתא מדקתני במתניתין בעבדי צאן ברזל אם מתו מתו לו ולא קתני אם פחתו פחתו לו דוקא כעין מתו ממש דלא משמשי מעין מלאכתן כלל דכמאן דליתנהו דאמי הוא דחייב באחריותן ומשלם דמים אבל אי איתנהו אף על גב דבלו טובא ופחתו אי משמשי מעין מלאכתן נוטלתן האשה ואינו משלם דמים שדין עבדי צאן ברזל ודין נכסי צאן ברזל אחד הוא כדין אלו כך דין אלו
And the {post-Talmudic} Rabbis deduced from the fact that it said in our Mishna regarding servants who are iron sheep, "if they died, they died to him," and it does not teach "if they reduced in value, they reduced in value to him," that specifically cases similar to their actual death, such that they cannot do anything like their work at all, and so they are like they are not there at all -- in such a case he is liable in their responsibility and pays money, but if they are there, even though they greatly degraded and reduced in value, if they can serve in a way similar to their work, the woman takes them and he {the husband} does not pay money. For the law of servants who are iron sheep, and the law of assets which are iron sheep is one and the same. As the law of these, so is the law of these.