Monday, January 19, 2009

Rif Bava Kamma 7b {18b; 19a; 18b; 18a - 18b}

7b

{Bava Kamma 18b}

תאני רמי בר יחזקאל תרנגול שהושיט ראשו לאויר כלי זכוכית ותקע בו ושיברה משלם נזק שלם
והוא דהוו ביה ביזרוני אבל לא הוו ביה ביזרוני משונה הוא וחצי נזק הוא דמשלם:
אמר רב יוסף אמרי בי רב סוס שצנף וחמור שנער ושבר את הכלים משלם חצי נזק:
Rami bar Yechezkel taught: A rooster which stuck its head inside a glass vessel and crowed in it, thus breaking it -- he pays full damages.
{Bava Kamma 19a}
And this was where there were seeds there {in the vessel}, but if there were no seeds, it is uncommon, and he pays half-damages.
{Bava Kamma 18b}
Rav Yosef said: They said in the academy of Rav: A horse which neighed or a donkey which brayed, and broke vessels, he pays half-damages.

{Bava Kamma 18a}
(בעי רבא [חצי נזק] צרורות מגופו משלם או מן העלייה משלם
מגופו משלם דלא אשכחן חצי נזק דמשלם מן העלייה
או דילמא מן העלייה משלם דלא אשכחן כי אורחא דמשלם מגופו:
בעי רבה יש העדאה לצרורות או אין העדאה לצרורות לקרן מדמינן ליה או דלמא תולדה דרגל היא).א

(*
Rava inquired: [Half-damages of] pebbles, does he pay from its body {of the animal, as by tam}, or from the best of the estate {like regel}?
Does he pay from its bidy, for we do not find half-damages which pay from the best of the estate? Or perhaps from the best of the estate, for we do not find where it was done habitually that he pays from its body?
{Bava Kamma 18b}
Rabba {our gemara: Rava} inquired: Is there warning {and thus muad} for pebbles, or is there no warning for pebbles? That is, do we compare it to Horn, or perhaps is it a derivative category of Foot?
*)

Rif Bava Kamma 7a {17a - 18a}

7a

{Bava Kamma 17a}
BEGIN PEREK TWO
Mishna:

כיצד הרגל מועדת לשבר בדרך הלוכה הבהמה מועדת להלך כדרכה ולשבר היתה מבעטת או שהיו צרורות נתזין מתחת רגליה ושברה את הכלים משלם חצי נזק:
WITH REFERENCE TO WHAT IS FOOT MU'AD? [IT IS MU'AD:] TO BREAK [THINGS] IN THE COURSE OF WALKING. ANY ANIMAL IS MU'AD TO WALK IN ITS USUAL WAY AND TO BREAK [THINGS]. BUT IF IT WAS KICKING OR PEBBLES WERE FLYING FROM UNDER ITS FEET AND UTENSILS WERE [IN CONSEQUENCE] BROKEN, [ONLY] HALF-DAMAGES WILL BE PAID.

דרסה על הכלי ושברתו ונפל על כלי אחר ושברו על הראשון משלם נזק שלם ועל האחרון משלם חצי נזק:
IF IT TROD UPON A UTENSIL AND BROKE IT, AND A FRAGMENT [OF IT] FELL UPON ANOTHER UTENSIL WHICH WAS ALSO BROKEN, FOR THE FIRST UTENSIL FULL DAMAGES MUST BE PAID, BUT FOR THE SECOND, [ONLY] HALF-DAMAGES WILL BE PAID.

{Bava Kamma 17b}
Gemara:
ת"ר הבהמה מועדת להלך כדרכה ולשבר כיצד בהמה שנכנסה לחצר הניזק והזיקה בגופה דרך הלוכה בשערה דרך הלוכה בשליף שעליה באוכף שעליה בפרומביא שבפיה בזוג שבצוארה וחמור במשאו משלמין נ"ש:
The Sages learnt {in a brayta}: An animal is Mu'ad to walk in its usual way and to break things. How so? An animal which enters the courtyard of the damagee and damages with its body in the course of walking, with its hair in the course of walking, with the saddle upon it, with the load upon it, with the bit in its mouth, with the bell on its neck, and a donkey with its load, they pay full damages.

Mishna:
התרנגולין מועדין להלך כדרכן ולשבר היה דליל קשור ברגלו או שהיה מהדס ושבר את הכלים משלם חצי נזק:
POULTRY ARE MU'AD TO WALK IN THEIR USUAL WAY AND TO BREAK [THINGS]. IF A STRING BECAME ATTACHED TO THEIR FEET, OR WHERE THEY HOP ABOUT AND BREAK UTENSILS, ONE PAYS [ONLY] HALF-DAMAGES.

{Bava Kamma 17b}
Gemara:
ת"ר תרנגולין שהיו מפריחין ממקום למקום ושברו כלים בכנפיהן משלמין נזק שלם ברוח שבכנפיהן משלמין חצי נזק:
The Sages learnt {in a brayta}: Poultry flying from one place to another and breaking utensils with their wings, they pay full damages; by the vibration that resulted from their wings, they pay half-damages.

תניא אידך תרנגולין שהיו מהדסין על גבי עיסה או על גבי פירות וטינפו או ניקרו משלמין נזק שלם העלו עפר או צרורות משלמין חצי נזק:
Another brayta: Poultry hopping upon dough or upon fruits which they either made dirty or picked at, they pay full damages; if they raised up dust or pebbles, they pay half damages.

אמר רבא כל שבזב טמא בניזקין משלם נזק שלם וכל שבזב טהור בניזקין משלם חצי נזק
ורבא צרורות אתא לאשמועינן לא עגלה מושכת (בקרון) קמ"ל:
Rava said: Anything which for a zav would be impure {namely physical touching}, in damages he pays full damages; and anything which for a zav would be pure {namely throwing}, in damages he pays half-damages.
And is Rava coming to tell us about pebbles? No, but rather a calf dragging (* a wagon *). Therefore it informs us.

תניא כותיה דרבא הרגל מועדת לשבר בדרך הלוכה
כיצד בהמה שנכנסה לחצר הניזק והזיקה בגופה דרך הלוכה בשערה דרך הלוכה באוכף שעליה בפרומביא שבפיה בשליף שעליה בזוג שבצוארה וחמור במשאו ועגלה מושכת בקרון משלמין נזק שלם:
There is a brayta in accordance with Rava: Foot {of an animal} is Mu'ad to break things in the course of walking. How so? An animal which enters the courtyard of the damagee and damages with its body in the course of walking; with its hair in the course of walking; with its saddle which is upon it, with the bit in its mouth, with the burden upon it, with the bell on its neck, or a donkey with its burden or a calf dragging a wagon, they pay full damages.

תרנגולין שהיו מחטטין בחבל דלי ונפסק החבל ונשבר הדלי משלמין נזק שלם
והוא דקא אזיל מיניה ומיניה:
Poultry picking at a cord attached to a pail so that the cord was snapped asunder and the bucket broken, they pay full damages.
And this is where it continuously goes from it. {the poultry -- that is, that it is not rolling as a result of an initial push, but it was continuously pushing it, such that it broke as a result of actual touch.}

Wednesday, January 14, 2009

Rif Bava Kamma 6b {15b - 17a}

6b

{Bava Kamma 15b}

ואי אמר אזמינהו לדינא בהדאי לארץ ישראל מזמנינן ליה ואי לא אזיל משמתינן ליה בין כך ובין כך משמתינן ליה לסלוקי היזקיה מדר' נתן
דתניא ר' נתן אומר מנין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו ולא יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו
שנאמר ולא תשים דמים בביתך:
And if he said "Summon him to judgment with me, in Eretz Yisrael," we summon him, and if he does not go, we excommunicate him. Regardless, we excommunicate him to remove the damaging thing of him, from Rabbi Natan.
For they learnt {in a brayta}: Rabbi Natan says: How do we know that a person should not breed a bad dog within his house not set up an impaired ladder in his house? For it is stated {Devarim 22:8}:
ח כִּי תִבְנֶה בַּיִת חָדָשׁ, וְעָשִׂיתָ מַעֲקֶה לְגַגֶּךָ; וְלֹא-תָשִׂים דָּמִים בְּבֵיתֶךָ, כִּי-יִפֹּל הַנֹּפֵל מִמֶּנּוּ. 8 When thou buildest a new house, then thou shalt make a parapet for thy roof, that thou bring not blood upon thy house, if any man fall from thence.

Mishna:
חמשה תמין וחמשה מועדין
הבהמה אינה מועדת לא ליגח ולא ליגוף ולא לישוך ולא לרבוץ ולא לבעוט:
השן מועדת לאכול את הראוי לה
והרגל מועדת לשבר בדרך הילוכה
שור המועד ושור המזיק ברשות הניזק והאדם
THERE ARE FIVE CASES OF TAM AND FIVE CASES OF MU'AD.
ANIMAL IS NOT MU'AD, NOT TO GORE, NOR TO COLLIDE, NOR TO BITE, NOR TO FALL DOWN NOR TO KICK.
TOOTH, HOWEVER, IS MU'AD TO CONSUME WHATEVER IS FIT FOR IT;
FOOT IS MU'AD TO BREAK [THINGS] IN THE COURSE OF WALKING;
OX AFTER BECOMING MU'AD; OX DOING DAMAGE ON THE PLAINTIFF'S PREMISES; AND MAN.

{Bava Kamma 16a}
Gemara:
ותו ליכא והא איכא הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס והנחש
אמר רבינא חסורי מיחסרא והכי קתני חמשה תמין הן ואם הועדו חמשתן מועדים ושן ורגל מועדים מתחלתן וזה הוא שור המועד
ושור המזיק ברשות הניזק מחלוקת ר' טרפון ורבנן
רבי טרפון אומר נזק שלם
וחכמים אומרים חצי נזק
[והאדם]
ויש מועדין אחרים כיוצא בהן:
And there are not more {that the five}? But there is {in the continuation of the Mishna} "THE WOLF, THE LION, THE BEAR, THE LEOPARD, THE BARDALIS [PANTHER] AND THE SNAKE."
Ravina said: The text is {as if} deficient, and this is what it means to say: There are five instances of tam, and if they are warned, these five become muad. And Tooth and Foot are muad from their start. And this is how there is the warned ox.
And the damaging ox on the property of the damagee is a dispute between Rabbi Tarfon and the Sages. Rabbi Tarfon said: full damages; and the Sages say: Half-damages.
[And man.]
And there are things which are muad just like them. {and then the Mishna continues with the following list:}

{Bava Kamma 15b}
Mishna:
הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס והנחש הרי אלו מועדים
רבי אליעזר אומר בזמן שהן בני תרבות אינן מועדין והנחש מועד לעולם
מה בין תם למועד אלא שהתם משלם חצי נזק מגופו ומועד משלם נזק שלם מן העלייה
THE WOLF, THE LION, THE BEAR, THE LEOPARD, THE BARDALIS [PANTHER] AND THE SNAKE ARE MU'AD.
RABBI ELIEZER {our gemara: Eleazar} SAYS: IF THEY HAVE BEEN TAMED, THEY ARE NOT MU'AD; THE SNAKE, HOWEVER, IS ALWAYS MU'AD.

{Bava Kamma 16b}
WHAT IS THE DIFFERENCE [IN LAW] BETWEEN TAM AND MU'AD? IN THE CASE OF TAM ONLY HALF-DAMAGES ARE PAID AND ONLY OUT OF THE BODY, WHEREAS IN THE CASE OF MU'AD FULL PAYMENT IS MADE OUT OF 'ALIYYAH.

Gemara:
מאי עלייה
א"ר אלעזר מעולה שבנכסיו וכן הוא אומר וישכב אסא עם אבותיו ויקברוהו במעלה קברי בית דויד וא"ר אלעזר אצל מעולין שבמשפחה ומאן נינהו דוד ושלמה:
What is meant by 'ALIYYAH:
Rabbi Eleazar said: The best of his assets.
And so did he say:
{J: An interjection -- the pasuk, as quoted, does not exist. If about Asa, who is actually the subject of a subsequent Scriptural quote in the text of the gemara, where R' Eleazar also comments, then they account of his death in Melachim reads:
כד וַיִּשְׁכַּב אָסָא, עִם-אֲבֹתָיו, וַיִּקָּבֵר עִם-אֲבֹתָיו, בְּעִיר דָּוִד אָבִיו; וַיִּמְלֹךְ יְהוֹשָׁפָט בְּנוֹ, תַּחְתָּיו. {פ} 24 And Asa slept with his fathers, and was buried with his fathers in the city of David his father; and Jehoshaphat his son reigned in his stead.
and the account in Divrei Hayamim reads:
יג וַיִּשְׁכַּב אָסָא, עִם-אֲבֹתָיו; וַיָּמָת, בִּשְׁנַת אַרְבָּעִים וְאַחַת לְמָלְכוֹ. 13 And Asa slept with his fathers, and died in the one and fortieth year of his reign.
יד וַיִּקְבְּרֻהוּ בְקִבְרֹתָיו, אֲשֶׁר כָּרָה-לוֹ בְּעִיר דָּוִיד, וַיַּשְׁכִּיבֻהוּ בַּמִּשְׁכָּב אֲשֶׁר מִלֵּא בְּשָׂמִים וּזְנִים, מְרֻקָּחִים בְּמִרְקַחַת מַעֲשֶׂה; וַיִּשְׂרְפוּ-לוֹ שְׂרֵפָה, גְּדוֹלָה עַד-לִמְאֹד. {פ} 14 And they buried him in his own sepulchres, which he had hewn out for himself in the city of David, and laid him in the bed which was filled with sweet odours and divers kinds [of spices] prepared by the perfumers' art; and they made a very great burning for him.
Rather, if we strip out the reference to Asa and replace it with Chizkiyahu, we have the appropriate pasuk:}
{II Divrei Hayamim 32:33}:
לג וַיִּשְׁכַּב יְחִזְקִיָּהוּ עִם-אֲבֹתָיו, וַיִּקְבְּרֻהוּ בְּמַעֲלֵה קִבְרֵי בְנֵי-דָוִיד, וְכָבוֹד עָשׂוּ-לוֹ בְמוֹתוֹ, כָּל-יְהוּדָה וְיֹשְׁבֵי יְרוּשָׁלִָם; וַיִּמְלֹךְ מְנַשֶּׁה בְנוֹ, תַּחְתָּיו. {פ} 33 And Hezekiah slept with his fathers, and they buried him in the ascent of the sepulchres of the sons of David; and all Judah and the inhabitants of Jerusalem did him honour at his death. And Manasseh his son reigned in his stead.
and Rabbi Eleazar said: By the best of the family. And who are they? David and Shlomo.

וכבוד עשו לו במותו
אמר רבא שהושיבו ישיבה על קברו
פליגי בה ר' נתן ורבנן חד אמר ג' וחד אמר ז' ואמרי לה שלשים:
{The pasuk continues:}
וְכָבוֹד עָשׂוּ-לוֹ בְמוֹתוֹ -- "and they did him honor at his death":
Rava said {our gemara makes it not as clear that it is Rava speaking}: That they established a yeshiva {for learning} upon {/near} his grave.
Rabbi Natan and the Sages argued about this. One said 3,
{Bava Kamma 17a}
and one said 7 {days}.
And some say {the version should be} 30 {days}.

סליקו להו ארבעה אבות
END PEREK ONE

Tuesday, January 13, 2009

Rif Bava Kamma 6a {14b - 15b}

6a

{Bava Kamma 14b}
Mishna:

שום כסף ושוה כסף בפני בית דין ע"פ עדים בני חורין ובני ברית והנשים בכלל
הנזק והניזק והמזיק בתשלומין:
THE VALUATION [IS MADE] IN MONEY [BUT MAY BE PAID] BY MONEY'S WORTH, IN THE PRESENCE OF THE COURT AND ON THE EVIDENCE OF WITNESSES WHO ARE FREE MEN AND PERSONS UNDER THE JURISDICTION OF THE LAW.
WOMEN ARE ALSO SUBJECT TO THE LAW OF TORTS. [BOTH] THE PLAINTIFF AND DEFENDANT ARE INVOLVED IN THE PAYMENT.

Gemara:
מאי שום כסף
אמר רב יהודה שום זה לא יהא אלא בכסף
תנינא להא דתנו רבנן פרה שהזיקה טלית וטלית שהזיקה פרה אין אומרים תצא פרה בטלית וטלית בפרה אלא שמין אותה בדמים:
What is the meaning of THE VALUATION IN MONEY?
Rav Yehuda said: The valuation should only be made in money.
We have learned this. For the Sages learnt {in a brayta}: A cow that damaged a garment, and a garment damaged a cow, we do not say that the cow will offset the garment and the garment will offset the cow, but rather we assess its monetary value.

שוה כסף כדתניא
שוה כסף מלמד שאין ב"ד נזקקין אלא לנכסים שיש להם אחריות
מאי משמע אמר רבא בר (רב) עולא דבר השוה כל כסף ומאי ניהו קרקע דאין להן אונאה
אי הכי עבדים ושטרות נמי
אלא אמר רב אשי שוה כסף ולא כסף עצמו והני כולהו כסף נינהו
"BY MONEY'S WORTH":
As they learnt {in a brayta}: "money's worth" -- this teaches that bet din does not have recourse for distraint {=seizing property} except for assets which have responsibility {=not movable property}.
What implied this?
Rava bar (*Rav*) Ulla said: Something which is worth {שוה} all the money. And what is that? Land, which does not have onaah {deception}.
If so, slaves and documents as well?!
Rather, Rav Ashi said: shaveh kesef {money's worth} and not money itself. Meanwhile, these {slaves and documents} are all considered money.

והתניא ישיב לרבות שוה כסף ואפילו סובין
הכא במאי עסקינן ביתמי
כלומר הא דתניא אין ב"ד נזקקין אלא לנכסים שיש להם אחריות ביתמי הוא דמטלטלי [דיתמי] לבעל חוב לא משתעבדי
אימא סיפא קדם ותפס מטלטלין בית דין גובין לו מהן ואי ביתמי אמאי גובין לו מהן
כדאמר רבא אמר רב נחמן בשתפס מחיים הכא נמי בשתפס מחיים
But they learnt {in a brayta}: {Shemot 21:34}:
לד בַּעַל הַבּוֹר יְשַׁלֵּם, כֶּסֶף יָשִׁיב לִבְעָלָיו; וְהַמֵּת, יִהְיֶה-לּוֹ. {ס} 34 the owner of the pit shall make it good; he shall give money unto the owner of them, and the dead beast shall be his. {S}
to include things worth money, and even bran.
In what are we dealing? By orphans {=heirs}.
That is to say, this that they learned {in a brayta} that
"bet din does not have recourse for distraint {=seizing property} except for assets which have responsibility {=not movable property}"
is by orphans -- that the movable objects [of orphans] are not under lien to the creditor.
But then the sefa says that if one preempted and grabbed movable objects, bet din collects for him out of them {since they are already in his possession}, and if it were referring to orphans, why would they collect for him from them?
Just as Rava cited Rav Nachman {in a different context}: Where he grabbed them while {the father of these heirs} was alive. So too here, where he grabbed them while he {=the defendant} was still alive.

והשתא דתקינו רבנן לבע"ח לגבות מן המטלטלין גובה מיתמי בין ממקרקעי בין ממטלטלי
וכן הלכה
ואיכא מאן דפריש דכי תקינו רבנן לבעל חוב משום שלא תנעול דלת בפני לוין אבל לניזק לא תקינו מידי הלכך היכא דלית ליה למזיק קרקע ומת אין לניזק כלום ממטלטלין של יתומים:
And now that the Sages have enacted for the creditor to collect from movable objects, one may collect from orphans {heirs}, whether from land or movable objects.
And so is the halacha.

And there is one who explains that when the Sages enacted for the creditor, this was in order to not shut the door before borrowers, but for a damagee, they did not enact anything at all. Therefore, where the damager does not have land and then he dies, the damagee does not have anything of the movable objects of the orphans.

בפני ב"ד
פרט לב"ד הדיוטות:
"Before bet din":
To exclude a bet din of laymen.

{Bava Kamma 15a}
ע"פ עדים בני חורין ובני ברית
בני חורין למעוטי עבדים
בני ברית למעוטי עובדי כוכבים דהני לאו בני עדות נינהו:
והנשים בכלל הנזק
דאמר רב יהודה אמר רב וכן תני דבי רבי ישמעאל אמר קרא איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשים שבתורה:
"on the word of witnesses who are freemen and members of the covenant":
Freemen -- to exclude slaves.
Members of the covenant -- to exclude gentiles, for those are not valid for testimony.

"And women are within the realm of damages" {to have to pay}:
For Rav Yehuda cited Rav, and so did they teach in the academy of Rabbi Yishmael: The verse states {Bemidbar 5:6}:
ו דַּבֵּר, אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, אִישׁ אוֹ-אִשָּׁה כִּי יַעֲשׂוּ מִכָּל-חַטֹּאת הָאָדָם, לִמְעֹל מַעַל בַּה'; וְאָשְׁמָה, הַנֶּפֶשׁ הַהִוא. 6 Speak unto the children of Israel: When a man or woman shall commit any sin that men commit, to commit a trespass against the LORD, and that soul be guilty;
Scriptures equates a woman to a man in all the penalties in the Torah.

והניזק והמזיק בתשלומין:
ירושלמי מלמד שזה משלם חצי נזק וזה מפסיד חצי נזק:

איתמר פלגא ניזקא
רב פפא אמר פלגא ניזקא ממונא
ורב הונא בריה דרב יהושע אמר פלגא ניזקא קנסא
והלכתא פלגא ניזקא קנסא בר מחצי נזק צרורות דהלכתא גמירי לה דממונא הוא:
"And the damager and the damagee are involved in the payment":
Yerushalmi:
This teaches that this one pays half damages and this one loses out on half damages.

{Bava Kamma 15a}
It was stated {by Amoraim}: Half-damages:
Rav Pappa said: Half damages are monetary. {=civil payment}.
And Rav Huna son of Rav Yehoshua said: Half damages are a fine.
And the halacha is that half-damages are a fine, {Bava Kamma 15b} except for the half-damages of pebbles, that the halachic tradition is that it is monetary.

והשתא דאמרת פלגא ניזקא קנסא האי כלבא דאכל אימרי ושונרא דאכל תרנגולי רברבין [משונה הוא] ולא מגבינן בבבל ודוקא רברבי אבל זוטרי אורחיה הוא ואי תפס לא מפקינן מיניה
And now that you have said that half-damages are a fine, if a dog eats sheep, or a cat eats large chickens, [it is uncommon,] and we do not collect that in Bavel. And specifically large ones, but small ones, it is common. And if he siezes it {the fine}, we do not take it away from him.

Monday, January 12, 2009

Rif Bava Kamma 5b {13b - 14b}

5b

{Bava Kamma 13b}

חוץ מרשות המיוחדת למזיק
דא"ל תורא דידך ברשותי מאי בעי:
"WITH THE EXCEPTION OF PREMISES OWNED BY THE DEFENDANT":
For he may say to him: What was your ox doing in my domain?

ורשות הניזק והמזיק:
אמר רב חסדא אמר אבימי חצר השותפין והבקעה חייב בה על השן ועל הרגל
והכי קאמר חוץ מרשות המיוחדת למזיק דפטור ורשות הניזק והמזיק וכשהזיק חב המזיק לשלם וכו'
ור' אלעזר אמר חצר השותפין והבקעה פטור בה על השן ועל הרגל והכי קאמר חוץ מרשות המיוחדת למזיק דפטור ורשות הניזק והמזיק נמי פטור וכשהזיק חב המזיק לשלם לאתויי קרן
"OR PREMISES OWNED [JOINTLY] BY PLAINTIFF AND DEFENDANT":
Rav Chisda cited Avimi: A courtyard of partners, and the valley, he is liable within it for Tooth and for Foot.
And this is what it {the Mishna} means to say. {Namely, we should parse it awkwardly, as follows:} "Except for the premises owned by the defendant, that he is exempt; and the domain of the plaintiff and the defendant and when he damages, the defendant is obligated to pay, etc."

And Rabbi Eleazar said: The courtyard of partners and the valley are exempt within it for Tooth and Foot.
And this is what it means to say: Except for the premises owned by the defendant, that he is exempt; and the domain of the plaintiff and defendant, he is also exempt; and when he damages, the defendant is liable to pay -- to include Horn.

{Bava Kamma 14a}
איני והא תני רב יוסף חצר השותפין והפונדק חייב בה על השן ועל הרגל ותיובתא דר' אלעזר
אמר לך ר"א ותסברא והא תניא ארבעה כללות היה אומר ר"ש בן אלעזר בניזקין כל שהוא רשות לניזק ולא למזיק חייב בכל
למזיק ולא לניזק פטור בכל
לזה ולזה כגון חצר השותפין והבקעה פטור בה על השן ועל הרגל על הנגיחה ועל הנגיפה ועל הנשיכה ועל הרביצה ועל הבעיטה תם משלם ח"נ מועד משלם נ"ש
לא לזה ולא לזה כגון חצר שאינה של שניהם חייב בה על השן ועל הרגל ועל הנגיחה ועל הנשיכה ועל הנגיפה ועל הרביצה ועל הבעיטה תם משלם ח"נ מועד משלם נזק שלם
קתני מיהת חצר השותפין והבקעה פטור בה על השן ועל הרגל
Is this indeed so? But Rav Yosef taught {tnei}: The courtyard of partners and an inn, one is liable therein on Tooth and Foot. And this is then a refutation of Rabbi Eleazar.
Rabbi Eleazar would say to you: Now consider!
Behold they learnt {in a brayta}: Four rules would R' Shimon ben Eleazar say by damages:
  1. Anything which is the domain of the damagee but not that of the damager, he is liable in everything;
  2. to the damager and not the damagee, his is exempt in everything;
  3. to this one and to this one, such as the courtyard of partners and the valley, he is exempt in in for Tooth, Foot, goring, pushing, biting, falling down, kicking. Tam {unwarned} pays half-damages and muad {warned} pays full damages;
  4. not to this one nor to this one, such as a courtyard which belongs to neither of them, he is liable in it for Tooth, Foot, goring, pushing, biting, falling down, kicking. Tam {unwarned} pays half-damages and muad {warned} pays full damages;
It teaches, nevertheless, that the courtyard of partners, and the valley, one is exempt in it on Tooth and on Foot.

קשיא אהדדי
לא קשיא כי תניא ההיא בחצר המיוחדת לזה ולזה בין לפירות בין לשוורים
ודרב יוסף בחצר המיוחדת לפירות ואינו מיוחדת לשוורים
דיקא נמי דקתני הכא פונדק דומיא דפונדק דהא פונדק מיוחד לפירות ואינו מיוחד לשוורים והכא דומיא דבקעה [דבקעה] מיוחדת בין לפירות בין לשוורים ש"מ
וכן הלכתא:
They {=the braytot} contradict one another! No, it is no contradiction. When it taught this, was in a courtyard set aside by this one and that one, whether for fruits or cattle; and that of Rav Yosef was by a courtyard set aside for fruits and not set aside for cattle.
This can also be deduced from a careful analysis of the language, for it teaches here "an inn" -- similar to an inn. For an inn is set aside for fruits and not set aside for cattle, and here, it is similar to a valley. [For a valley] is set aside for either fruits or cattle. We so derive.
And so is the halacha.

גופא ד' כללות היה רשב"א אומר בניזקין כל שהוא רשות לניזק ולא למזיק חייב בכל
חייב על הכל לא קתני אלא חייב בכל
מני ר' טרפון היא דאמר משונה קרן בחצר הניזק נזק שלם משלם אימא סיפא לא לזה ולא לזה כגון חצר שאינה של שניהם מאי לא לזה ולא לזה אילימא לא לזה ולא לזה כלל אלא לאחר והא בעינן ובער בשדה אחר וליכא אלא לאו לא לזה ולא לזה אלא דחד וקתני סיפא תם משלם חצי נזק ומועד משלם נ"ש אתאן לרבנן דאמרי קרן בחצר הניזק ח"נ הוא דמשלם
רישא ר"ט וסיפא רבנן
אין דהא א"ל שמואל לרב יהודה שיננא שבוק מתני' ותא אבתראי רישא ר"ט וסיפא רבנן
To return to address the cited text:
Four rules did R' Shimon ben Eleazar state by damages:
  1. Anything which is the domain of the damagee but not that of the damager, he is liable in everything;
"liable upon everything" it does not teach but rather "liable in everything." Who is this? Is it Rabbi Tarfon who said "unusual {damage of} Horn in the domain of the damagee, he pays full damages."
But then the sefa states (4): "not to this one nor to this one, such as a courtyard which belongs to neither of them..."
What is meant by "not to this one nor to this one?" If you say "not to this one nor to this one" at all, but rather to another person, but we need {Shemot 22:4}:
ד כִּי יַבְעֶר-אִישׁ, שָׂדֶה אוֹ-כֶרֶם, וְשִׁלַּח אֶת-בְּעִירֹה, וּבִעֵר בִּשְׂדֵה אַחֵר--מֵיטַב שָׂדֵהוּ וּמֵיטַב כַּרְמוֹ, יְשַׁלֵּם. {ס} 4 If a man cause a field or vineyard to be eaten, and shall let his beast loose, and it feed in another man's field; of the best of his own field, and of the best of his own vineyard, shall he make restitution. {S}
{where acher is being understood in its simple peshat sense, namely as referring to the damagee}, and there is not {since it is in a third person's field}. Rather is it not that "not to this one nor to this one" means "but rather to one of them?" And yet the sefa states that for a tam he pays half damage and a muad he pays full damage.
This goes well according to the Sages who say that Horn in the courtyard of the damagee, it is half-damage that he pays.
The resha is Rabbenu Tam, and the sefa is the Sages!
Indeed, for behold Shmuel said to Rav Yehuda: Sharp one! Leave aside the Mishna and go after the brayta! The resha is Rabbi Tarfon and the sefa is the Sages.

רבינא משמיה דרבא אמר כולה ר"ט היא ומאי לא לזה ולא לזה
לא לזה ולא לזה לפירות אלא לחד ולזה ולזה לשוורים דלגבי שן הויא לה כחצר הניזק ולגבי קרן הויא לה רה"ר.
Ravina in the name of Rava said: All of it is Rabbi Tarfon. And what is meant by "not to this one nor to this one?"Not to this one nor to the other one are the {rights to keep} fruits, but only to one of them, and to both of them for cattle -- that in terms of Tooth it is like the courtyard of the damagee and in terms of Horn it is like the public domain.

אי הכי ארבעה
שלשה הוו
אמר רב נחמן בר יצחק שלשה כללות בארבעה מקומות:
If so, how are there four {rules}? There are three!?
Rav Nachman bar Yitzchak said:
{Bava Kamma 14b}
There are three rules which apply to four places.

Sunday, January 11, 2009

Rif Bava Kamma 5a {11a - b; 13b}

5a

{Bava Kamma 11a}

והלכתא שמין ההוא מנא תבירא כמה הוה שוה מעיקרא קמי דאיתבר וכמה הוא שוה השתא לבתר דאיתבר ושקיל מרי נרגא [לנרגא] דיליה וממלא ליה ההוא שואל דמי נרגא שלימא [ואם אמר מחמת מלאכה נשברה ולא שינה בה משתבע דלא שינה בו ופטור והכא דמחייב לשלומי משום דמודי דפשע בה ושינה בו]:
And the halacha is that we assess that broken vessel, how much it was worth initially before it was broken, and how much it is worth now, after it is broken, and the owner of the ax takes [the ax] of his, and the borrower pays to him the value of a complete ax.
[And if he said that it broke because of the work, and he did not change it it, he swears that he did not change in it{'s use}, and is exempt. And here that he is obligated to pay is because he admits that he was negligent in it and changed in it.]

{Bava Kamma 11b}
אמר עולא א"ר אלעזר בכור שנטרף בתוך שלשים יום אין פודין אותו
וכן תני רמי בר חמא מתוך שנאמר אך פדה תפדה את בכור האדם יכול אפילו נטרף בתוך שלשים יום
ת"ל אך חלק:
Ulla cited Rabbi Eleazar: A firstborn which was killed within thirty days, they do not redeem him.
And so did Rami bar Chama teach: From the fact that it is stated {Bemidbar 18:15}:
טו כָּל-פֶּטֶר רֶחֶם לְכָל-בָּשָׂר אֲשֶׁר-יַקְרִיבוּ לַה', בָּאָדָם וּבַבְּהֵמָה--יִהְיֶה-לָּךְ: אַךְ פָּדֹה תִפְדֶּה, אֵת בְּכוֹר הָאָדָם, וְאֵת בְּכוֹר-הַבְּהֵמָה הַטְּמֵאָה, תִּפְדֶּה. 15 Every thing that openeth the womb, of all flesh which they offer unto the LORD, both of man and beast, shall be thine; howbeit the first-born of man shalt thou surely redeem, and the firstling of unclean beasts shalt thou redeem.
Perhaps this is even if it was killed within 30 days? Therefore it teaches "howbeit," to exclude it.

ואמר עולא אמר רבי אלעזר האחין שחלקו מה שעליהן שמין
פירוש שקנו מנכסי אביהן קודם חלוקה
מה שעל בניהם ובנותיהם אין שמין:
And Ulla cited Rabbi Eleazar: The brothers who split, that which is upon them they assess.
To explain: that they acquired from the assets of their father, before division.
That {clothing} which is upon their sons and daughters they do not assess.

ובירושלמי אמרו שבגדים של בניהם ובנותיהם של רגל ושל שבת שמין:
And in the Yerushalmi they say:
That clothing of their sons and daughters of the Festival and of Shabbat, they assess.

אמר רבא פעמים אפי' מה שעליהן נמי אין שמין
והיכי משכחת לה בגדול אחי דניחא להו דלישתמעון מיליה
ואמר רבא שומר שמסר לשומר חייב
ול"מ שומר שכר שמסר לשומר חנם דגרועי גרעי לשמירתו
אלא אפילו שומר חנם שמסר לשומר שכר דעלויי עלייה לשמירתו חייב
מ"ט דאמר ליה אנת מהימנת לי בשבועה האיך לא מהימן לי בשבועה:
Rava {our gemara: Rav Pappa} said: Sometimes, even that which upon them also they do not assess. And how do you find this {case}? By the eldest of the brothers, for they want his words to be heard {and him to be respected, as he administers their affairs}.
And Rava said: A watchman who gives over to a watchman is liable.
And it need not be stated in regard to a paid watchman who gives over to an unpaid watchman, where he has reduced the level of his watching. But even an unpaid watchman who gives over to a paid watchman, where he increased his level of watching, he is liable.
What is the reason: For he {=the owner} says to him: You are trusted to me with an oath, but this one is not trusted by me with an oath.

{Bava Kamma 13b}
נכסים שהם של בני ברית למעוטי מאי
למעוטי דעובד כוכבים:
"THE [DAMAGED] PROPERTY SHOULD BELONG TO PERSONS WHO ARE UNDER [THE JURISDICTION OF] THE LAW":
To exclude what? To exclude heathens.

נכסים המיוחדים למעוטי מאי
א"ר יהודה למעוטי זה אומר שורך הזיק וזה אומר שורך הזיק
במתניתא תנא פרט לנכסי הפקר כגון דנגחיה תורא דהפקר לתורא דידן ומקמי דליתפסיה קדם וזכה בו אחר דפטור
רבינא אמר למעוטי נגח ואחר כך הקדיש נגח ואחר כך הפקיר
תניא נמי הכי יתר על כן א"ר יהודה אפילו נגח ואח"כ הקדיש אפילו נגח ואח"כ הפקיר פטור שנא' והועד בבעליו ולא ישמרנו והמית
"THE PROPERTY SHOULD BE OWNED":
To exclude what?
Rav Yehuda said: To exclude where this one said "your ox damaged" and this one says "your ox damaged."
In a brayta it was taught: To exclude ownerless property. Such that an ownerless ox damaged our ox, and before he took it, someone else preempted and acquired it, that he is exempt.
Ravina said: To exclude where it {an ox} gored and afterwards he consecrated it; where it gored and afterwards he declared it ownerless.
A brayta also says so: More that this Rabbi Yehuda said: Even if it gored and afterwards he consecrated; even if it gored and afterwards he declared it ownerless, he is exempt. For it is stated {Shemot 21:29}
כט וְאִם שׁוֹר נַגָּח הוּא מִתְּמֹל שִׁלְשֹׁם, וְהוּעַד בִּבְעָלָיו וְלֹא יִשְׁמְרֶנּוּ, וְהֵמִית אִישׁ, אוֹ אִשָּׁה--הַשּׁוֹר, יִסָּקֵל, וְגַם-בְּעָלָיו, יוּמָת. 29 But if the ox was wont to gore in time past, and warning hath been given to its owner, and he hath not kept it in, but it hath killed a man or a woman; the ox shall be stoned, and its owner also shall be put to death.
עד שתהא מיתה והעמדה בדין וגמר דין שוין כאחת
{meaning}
until the death, the standing in litigation, and the verdict are equal {in circumstances}.

Thursday, January 08, 2009

Rif Bava Kamma 4b {10b - 11a}

4b

{Bava Kamma 10b}

אי דבלאו איהו לא אזלא פשיטא אלא דבלאו איהו נמי אזלא מאי קעביד
If without his co-operation it {=the fire} would not have spread, is it not obvious {that he is entirely to blame}? Rather, that without him {it spread}, what did he do {that he should be liable}?

(מתקיף לה רב פפא ותו ליכא
והא איכא הא דתניא חמשה שישבו על ספסל אחד ולא שברוהו ובא אחד וישב עליו ושברו האחרון חייב
ואמר רב פפא כגון פפא בר אבא
היכי דמי
אי דבלאו איהו לא מתבר פשיטא אלא דבלאו איהו נמי מתבר מאי קעביד
סוף סוף מתניתין היכי מיתרצא
לא צריכא דבלאו איהו קא מיתבר בתרתי שעי והשתא איתבר בחדא שעתא
דאמרינן ליה אי לאו את הוה יתיבנא פורתא וקיימינן
ולימא להו אי לאו אתון בגואי דידי לא הוה מיתבר כלל
לא צריכא דבהדי דקם מסמיך סמיך בהו פשיטא
מהו דתימא כחו לאו כגופו דמי
קמ"ל דכחו כגופו דמי וכל היכא דגופו תבר כחו נמי תבר):
(* Rav Pappa objected to it: And more, there is not? But there is that which they learnt {in a brayta}: Five were sitting upon one bench and did not break it, and one came and sat {with them} upon it and broke it, the last one is is liable.
And Rav Pappa said: Such as Pappa bar Abba {who was very fat}.
How so? If without him it would not have broken, this is obvious! And if without him it would have also broken, what did he do?
When it comes down to it, how is our brayta {of Rav Pappa} explained?
No, it is necessary -- that without him it would have broken in two hours, and now it broke in one hour. That we say to him, "if not for you, we would have sat for a small amount of time and then gotten up."
And let him say to them, "if you were not with me, I would not have broken it at all!"
No, it is necessary, that before they arose, he leaned upon them.
This is obvious!
I would have said that his force is not like his body. Therefore it informs us that his force is like his body, and in any instance his body breaks, his force also breaks.

חבתי בתשלומי נזקו:
חבתי בנזקו לא קתני אלא בתשלומי נזקו
תנינא להא דתנו רבנן תשלומי נזק מלמד שהבעלים מטפלין בנבלה:
"I AM LIABLE TO COMPENSATE FOR THE DAMAGE":
'I become liable for the replacement of the damage' is not stated but '… TO COMPENSATE FOR THE DAMAGE'.
We have learnt this. For the Sages learnt {in a brayta}: 'To compensate for damage' teaches that the owners have to retain the carcass as part payment.

תניא אם טרוף יטרף יביאהו עד (הטרפה עד) יביא עדים שנטרפה באונס (ופטור)
אבא שאול אומר יביאהו עד יביא עדודה לבית דין
ודכולי עלמא פחת נבלה דניזק הוי ובטורח נבילה קא מיפלגי
כדתניא אחרים אומרים מנין לבעל בור שחייב להעלות שור מבורו שנאמר כסף ישיב לבעליו והמת:
They learnt {in a brayta}: {Shemot 22:12}:
יב אִם-טָרֹף יִטָּרֵף, יְבִאֵהוּ עֵד: הַטְּרֵפָה, לֹא יְשַׁלֵּם. {פ} 12 If it be torn in pieces, let him bring it for witness; he shall not make good that which was torn. {P}
{Bava Kamma 11a}
Let him bring witnesses that it was torn by total accident {ones}.
Abba Shaul says: Let him bring a witness = let him bring it as evidence to bet din.

And according to everyone, the reduction in the value of the carcass belongs to the damagee, and they are arguing about the bother of the carcass. As they learnt {in a brayta}: Others say: How do we know that the owner of the pit is obligated to bring the ox from his pit? Because it is stated {Shemot 21:34}:
לד בַּעַל הַבּוֹר יְשַׁלֵּם, כֶּסֶף יָשִׁיב לִבְעָלָיו; וְהַמֵּת, יִהְיֶה-לּוֹ. {ס} 34 the owner of the pit shall make it good; he shall give money unto the owner of them, and the dead beast shall be his.
{Thus, the owner of the pit must give the dead beast to the owner; thus he has the burden of getting it out of the pit.}

אמר שמואל אין שמין לא לגנב ולא לגזלן אלא לניזקין ולשואל

ההוא גברא דשאיל נרגא מחבריה תבריה אתא לקמיה דרב
אמר ליה זיל שלים ליה נרגא מעליא
אמרי ליה רב כהנא ורב אסי לרב דינא הכי
שתיק רב
Shmuel said: We do not assess {the present value of the animal}, neither for the thief nor the robber, but rather for damages and for the borrower.

There was a certain man who borrowed an ax from his friend, and broke it. He came before Rav. He {=Rav} said to him: Go, and pay him a good quality ax.
Rav Kahana and Rav Assi said to Rav: Is the law indeed so?
Rav was silent.

Wednesday, January 07, 2009

Rif Bava Kamma 4a {9a - 10a}

4a

{Bava Kamma 9a}

דא"ל אחוי לי טרפך ואשלם לך
יש שפירשו מכי דייש אמצרי כגון שהיתה אותה שדה שקנה סמוכה לשדה שלו והיה ביניהן מצר ועכשיו כשקנה אותה [השדה הסמוכה לשדהו] אם דש אותו המצר שביניהן [ומחה אותו עד שנתערבו שתי השדות ונעשו שתיהן] שדה אחת הרי כבר החזיק בה ואינו יכול לחזור בו ואם עדיין המצר קיים ולא עירבו עם השדות יכול לחזור בו:
For he says to him: Show me your distress warrant {allowing seizure of the property} and I will pay you.
There are those who explain "dayish amitzrei" such as where that field that he acquired is close to his field, and there is a narrow space between them, and now that he acquired it, [this field which is next to his field], if he treads on that narrow strip between them [and obliterates it until the two fields are combined and both of them are made into] a single field, behold he has already taken possession of it, and he is not able to retract from it. And if the narrow strip still stands, and it was not combined with the fields, he is able to retract.

איתמר ג' אחים שחלקו ובא בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהן
רב אמר בטלה מחלוקת
ושמואל אמר ויתר
ורב אסי אמר נוטל רביע בקרקע ורביע במעות
It was stated {by Amoraim}: Three {our gemara lacks 'three'} brothers who divided {their inheritance}, and a creditor came and took the portion of one of them:
Rav said: The division is nullified.
And Shmuel said: It {=the portion} is waived.
And Rav Assi said: He takes 1/4 of the land and 1/4 of the money.

[רב אסי מספקא ליה אי כרב או כשמואל וכיון דמספקא ליה קי"ל ממון המוטל בספק חולקין]
וכבר איפסיקא הלכתא בהדיא בפרק האומר לחבירו בית כור עפר אני מוכר לך כרב
דאמרינן התם והלכתא בטלה מחלוקת
הלכך לגבי שני אחין שחלקו אחד נטל קרקע ואחד נטל כספים ובא בעל חוב ונטל את הקרקע דינא הוא דאזיל האי ושקיל פלגא בכספים ולא מצי אידך למימר ליה להכי שקלי כספים דאי מינגבי לא משתלימנא מינך ולהכי שקלת ארעא דאי מיטרפא לא משתלימת מינאי
[Rav Assi has a doubt whether it is like Rav or like Shmuel, and since it is a doubt to him, he establishes that money which is cast in doubt, they divide.]
And the halacha was already ruled explicitly in perek HaOmer LeChaveiro Bet Kur Ani Mocher Lach like Rav. For we say there: And the halacha is that the division is nullified.
Therefore, in regards to two brothers who split, and one took land while the other took money, and the creditor came and took the land, the law is that this one {brother who chose land} goes and takes half of the money, for the other one cannot say to him, "for this reason I took money, that if it is stolen I will not be reimbursed by you, and therefore you took land, that if it is seized, you will not be reimbursed by me."

{Bava Kamma 9b}
Mishna:
כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את נזקו
הכשרתי במקצת נזקו חבתי בתשלומי נזקו כהכשר כל נזקו

נכסים שאין בהן מעילה
נכסים שהם של בני ברית
נכסים המיוחדים
חוץ מרשות המיוחדת למזיק ורשות הניזק והמזיק
וכשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ
WHENEVER I AM UNDER AN OBLIGATION OF CONTROLLING [ANYTHING IN MY POSSESSION], I AM CONSIDERED TO HAVE PERPETRATED ANY DAMAGE THAT MAY RESULT.
WHEN I AM TO BLAME FOR A PART OF THE DAMAGE I AM LIABLE TO COMPENSATE FOR THE DAMAGE AS IF I HAD PERPETRATED THE WHOLE OF THE DAMAGE.

THE [DAMAGED] PROPERTY MUST BE OF A KIND TO WHICH THE LAW OF SACRILEGE HAS NO APPLICATION.
THE [DAMAGED] PROPERTY SHOULD BELONG TO PERSONS WHO ARE UNDER [THE JURISDICTION OF] THE LAW.
THE PROPERTY SHOULD BE OWNED.
THE PLACE [OF THE DAMAGE] IS IMMATERIAL, WITH THE EXCEPTION OF PREMISES OWNED BY THE DEFENDANT OR PREMISES OWNED [JOINTLY] BY THE PLAINTIFF AND THE DEFENDANT.
AND WHENEVER DAMAGE HAS OCCURRED, THE OFFENDER IS LIABLE TO INDEMNIFY WITH THE BEST OF HIS ESTATE.

{Bava Kamma 10a}
Gemara:
ת"ר הכשרתי במקצת נזקו חבתי בתשלומי נזקו כהכשר כל נזקו כיצד החופר בור תשעה ברה"ר ובא אחר והשלימו לעשרה האחרון חייב
מתקיף לה רב ששת ותו ליכא והא איכא מרבה בחבילות
היכי דמי
The Sages learnt {in a brayta}: When I have perpetrated a part of the damage I become liable for the compensation for the damage as if I had perpetrated the whole of the damage. How so? If one had dug a pit nine handbreadths deep in the public domain and another came along and completed it to a depth of ten handbreadths, the latter person is liable.

Rav Sheshet argued on it: And are there no more {that the case in the brayta}? But there is where one adds bundles?!
How so?

Tuesday, January 06, 2009

Rif Bava Kamma 3b {8b - 9a}

3b

{Bava Kamma 8b}

פשיטא מכר לוקח זיבורית ובינונית ושייר עידית לפניו אזלו כולהו גבו מעידית דאחרונה היא ובינונית הא לית ליה דמצי למימר להו גבו מבינונית דלא ניחא לי בתקנתא דרבנן
אלא מכר עידית ושייר בינונית וזיבורית לפניו מאי
סבר אביי למימר אתו כולהו גבו מעידית
אמר ליה רבא מה מכר [לו] ראשון לשני כל זכות שתבא לידו וכיון דאילו איתא לעידית גבי דידיה מצי למימר להו גבו מהבינונית דלא ניחא לי בתקנתא דרבנן לוקח שני נמי מצי למימר להו גבו מבינונית דכי זבין לי לוקח ארעא דא בכל זכות דאית ליה בגווה זבנה ניהלי
וכן הלכה:
It is obvious that if the purchaser sold the lowest grade and medium grade and the best grain remained before him, that all would collect from the best grade land, for it is the last, and the medium grade land is not present for him to be able to say to them 'collect from the medium grade land, for I do not desire the edict {/fix} of the Sages.'
But if he sold the best grade land and the medium grade and lowest grade land remained before him, what?
Abaye thought to say: All of them come and collect from the best grade land {n the hands of the purchaser}.
Rava said to him: Does not the first {purchaser} sell to the second all rights which come to his hand? And since if he was in possession of the best grade land, he is able to say to them 'collect from the medium grade land, for I do not desire the edict {/fix} of the Sages,' the second purchaser as well is able to say to them 'collect from the medium grade land, for when the purchaser sold me this land, he sold it to me with all rights connected to it.'
And so is the halacha.

אמר רבא ראובן שמכר כל שדותיו לשמעון והלך שמעון ומכר שדה אחת ללוי ובא בע"ח דראובן רצה מזה גובה רצה מזה גובה ולא אמרן אלא דזבן בינונית אבל זבן עידית וזיבורית [מצי] א"ל להכי טרחי וזבני ארעא דלא [חזיא] לך ואפי' זבן בינונית נמי לא אמרן אלא דלא שייר בינונית דכוותה גבי שמעון אבל שייר בינונית דכוותה גבי שמעון [מצי] אמר ליה הנחתי לך מקום לגבות ממנו:
Rava said: Reuven who sold all his fields to Shimon, and then Shimon went and sold one field to Levi, and then a creditor of Reuven comes -- if he wants he may collect from this one {Shimon}, and if he wants he may collect from this one {Levi}. And they only said this where he {=Levi} bought a medium grade land, but if he bought best grade land or lowest grade land, then he may say to him, 'it was for this reason that I bothered to buy land which was not fit for you. And even if he bought medium grade land as well, they also do not say this, except that he did not leave medium grade land like it. But if he left medium grade land like it by Shimon, he {=Levi} may say to him, "I have left you a place from which to collect."

אמר אביי ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות ובא בע"ח דראובן וקא טריף לה מיניה (דינא הוא) ואזיל ראובן וקא משתעי דינא בהדיא לא מצי למימר ליה לאו בעל דברים דידי את דאמר ליה אי אפקת לה מיניה עלי דידי הדר
ואיכא דאמרי אפי' שלא באחריות נמי דאמר ליה לא ניחא לי דתהוי לשמעון תרעומת עלי:
Abaye said: Reuven who sold a field to Shimon with a warranty {in case it is collected by a creditor}, and a creditor of Reuven comes and grabs it from him {from Shimon, or at least attempts to claim it} and then Reuven wishes to go and litigate about this, he {=the creditor} cannot say "you are not a contender with me," for he {=Reuven} says to him, "if you take it from him, he ill return to mine."
And some say that even without a warranty as well, for he says to him: I do not want it to be that Shimon has complaints upon me.

ואמר אביי ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות ויצאו עליה עסיקין אם עד שלא החזיק בה יכול לחזור בו משהחזיק בה אינו יכול לחזור בו
מ"ט דאמר ליה חייתא דקיטרי סברת וקבילת
מאימתי מחזיק בה מכי דייש אמצרי
איכא דאמרי אפילו באחריות נמי
And Abaye said: Reuven who sold a field to Shimon without a warranty,
{Bava Kamma 9a}
and then claimants come upon it, if it was before he took possession of it {via chazaka}, he is able to retract. Once he took possession of it, he is not able to retract from it.
What is the reason? For he {=the seller} says to him: You agreed to and accepted a bag of knots.
When does he take possession of it? When he is dayish amitzrei. {Some explain: treads on the landmarks. But see what Rif will say in a moment.}
Some say, even with warranty as well.

Monday, January 05, 2009

Rif Bava Kamma 3a {8a - b}

3a

{Bava Kamma 8a}

הנחתי לך מקום לגבות הימנו
הכא במאי עסקינן כגון שלקח עידית באחרונה
אי הכי ליתו כולהו לגבות מן העידית
משום דאמר להו אי שתקיתו ושקליתו כדינייכו שקולו ואי לא מהדרנא שטרא דזיבורית למריה ושקליתו מזיבורית
אי הכי בנזקין נמי נימא הכי
אלא ביתמי עסקינן דלאו בני פרעון נינהו הלכך ליכא למימר הכי)
"I left you a place to collect from."
What are we dealing with here? Such that he acquired the best grade land last. If so, let all of them collect from the best grade? Because he said to them: If you are quiet and take in accordance with your law, you will take. And if not, the shtar of the lowest grade land will return to its owner {by my returning it to him, such that you will accept from him and not me}, and you will take from the lowest grade land.
{Bava Kamma 8b}
If so, by damages as well, let us say so?
Rather, we are dealing with orphans, who are not subject to paying off {his damages}. Therefore, there is not to say so.
*)

ואסיקנא מכרן לאחד אפילו בזה אחר זה ואי לקח זיבורית באחרונה מצי למימר לכל חד וחד מינייהו הנחתי לך מקום לגבות ממנו דלא אמרינן בכי הא מילתא כולן נכנסו תחת הבעלים
אלא הכא במאי עסקינן כגון שלקח עידית באחרונה והיינו טעמא דלא אתו כולהו [גבו] מעידית משום דאמר להו לוקח טעמא מאי אמור רבנן הנחתי לך מקום לגבות ממנו משום תקנתא דידי
אנא לא ניחא לי בהאי תקנתא
כדרבא דאמר רבא כל האומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זו שומעין לו
מאי כגון זו כדרב הונא אמר רב
דאמר רב הונא אמר רב יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונית ואיני עושה
And we conclude: If he sold them to a single person, even serially {as opposed to simultaneously}, and if he purchased lowest grade land at the end, he is able to say to each and every one of them {=the creditors}, "I left you a place to collect from," for we do not say in such an instance that all of them enter in place of the owner. Rather, with what are we dealing with here? Such that he acquired the lowest grade land first, and this is the reason that all of them do not come [and collect] from the best grade land -- because the purchaser says to them, "for what reason did the Sages say {the rule of} 'I have left you a place to collect from?' As a fix for me. I do note want that that fix."
Like Rava. For Rava said: Anyone who says "I do not want the enactment of the Sages, such as this, we listen to him."
What is {meant by} "such as this?" Like Rav Huna cited Rav. For Rav Huna cited Rav: A woman is able to say to her husband, "I will not be supported {by you} and I will not do handiwork.

Rif Bava Kamma 2b {8a}

2b

{Bava Kamma 8a}

היו לו עידית ובינונית וזיבורית ניזקין בעידית ובעל חוב בבינונית וכתובת אשה בזיבורית
היו לו עידית ובינוני' ניזקין בעידית ובע"ח וכתובת אשה בבינונית
בינונית וזיבורית ניזקין ובעל חוב בבינונית וכתובת אשה בזיבורית
עידית וזיבורית ניזקין בעידית ובעל חוב וכתובת אשה בזיבורית
If he had best grade, medium grade, and lowest grade, damages {are paid} with best grade, a creditor with medium grade, and a woman's ketuba with lowest grade.
If he had best grade and medium grade, then damages with best grade, and a creditor and a woman's ketuba with medium grade.
Medium and lowest grade, then damages and a creditor from medium grade, and a woman's ketuba from lowest grade.
Best and worst grade, then damages from the best grade and a creditor and a woman's ketuba from the lowest grade.

ותניא אחריתי בינונית וזיבורית ניזקין בבינונית ובעל חוב וכתובת אשה בזיבורית
קשיאן אהדדי
And another brayta:
Medium and lowest grade, then damages from medium grade, and a creditor and a woman's ketuba from lowest grade.

They contradict one another!

אמר רבינא בדעולא קמיפלגי
דאמר עולא דבר תורה בעל חוב בזיבורית שנאמר בחוץ תעמוד והאיש אשר אתה נושה וגו'
מה דרכו של אדם להוציא פחות שבכליו
ומה טעם אמרו בעל חוב בבינונית שלא תנעול דלת בפני לווין
מאן דאמר בעל חוב וכתובת אשה בזיבורית לית ליה דעולא
ומאן דאמר בעל חוב וניזקין בבינונית אית ליה דעולא:
Ravina said: They argue about something Ulla stated.
For Ulla said: As a matter of Biblical law, a creditor from worst grade, for it is stated {Devarim 24:11}:
יא בַּחוּץ, תַּעֲמֹד; וְהָאִישׁ, אֲשֶׁר אַתָּה נֹשֶׁה בוֹ, יוֹצִיא אֵלֶיךָ אֶת-הַעֲבוֹט, הַחוּצָה. 11 Thou shalt stand without, and the man to whom thou dost lend shall bring forth the pledge without unto thee.
What is the way a person would act? To bring out the lesser of his vessels. And for what reason did they say that a creditor {is paid} with medium grade? So as not to shut the door before borrowers.
The one who said that a creditor and a woman's ketuba is with lowest grade does not maintain this of Ulla. And the one who said that damages and the creditor are from medium grade land maintains this position of Ulla.

ת"ר מכרן לאחד או לשלשה בני אדם כאחד כולן נכנסו תחת הבעלים זה אחר זה כולן גובין מן האחרון
אין לו גובין משלפניו
אין לו גובין משלפני פניו
The Sages learnt {in a brayta}: If he sold them to one person, or to three people at once, all of them enter in place of the owners. One after the other, all of them {=all creditors} collect from the last one. {Then,} if he does not have, they collect from the one before him. If he does not have, they collect from the person who was before the one who was before.

האי מכרן לאחד היכי דמי
אילימא בבת אחת השתא לשלשה בני אדם כאחד דאיכא למימר דחד מינייהו קדים אמרת כולן נכנסו תחת הבעלים מכרן לאחד בבת אחת מיבעיא
(אלא פשיטא בזה אחר זה ולימא ליה
This instance of his selling to one individual, how so? If at the same time {he sold all the properties}, see now -- to three people at once, that there is to say that one of them preceded, you said that all of them entered in place of the owners, need you discuss selling to a single person at once?
(* Rather, it is obvious that {he sold them} one after the other. Then let him say to him

Sunday, January 04, 2009

Rif Bava Kamma 2a {6b - 7b}

2a

{Bava Kamma 6b}

וכשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ:
ת"ר מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם
מיטב שדהו של ניזק ומיטב כרמו של ניזק דברי רבי ישמעאל
רבי עקיבא אומר לא בא הכתוב אלא לגבות לניזקין מן העידית וקל וחומר להקדש
"AND WHENEVER ANY ONE [OF THEM] DOES DAMAGE THE OFFENDER IS LIABLE TO INDEMNIFY WITH THE BEST OF HIS ESTATE":
The Sages learnt {in a brayta}: {Shemot 22:4}
ד כִּי יַבְעֶר-אִישׁ, שָׂדֶה אוֹ-כֶרֶם, וְשִׁלַּח אֶת-בְּעִירֹה, וּבִעֵר בִּשְׂדֵה אַחֵר--מֵיטַב שָׂדֵהוּ וּמֵיטַב כַּרְמוֹ, יְשַׁלֵּם. {ס} 4 If a man cause a field or vineyard to be eaten, and shall let his beast loose, and it feed in another man's field; of the best of his own field, and of the best of his own vineyard, shall he make restitution. {S}
The best of the field of the one who was damaged, and the best of the vineyard of the one who was damaged. These are the words of Rabbi Yishmael.
Rabbi Akiva says: The text is only coming to collect for damages from the best grade, and kal vachomer for hekdesh.

ואסיקנא דבהא פליגי רבי ישמעאל סבר בדניזק שיימינן ור' עקיבא סבר בדמזיק שיימינן
כלומר שאם היתה עידית דניזק כזיבורית דמזיק רבי ישמעאל סבר משלם ליה מזיבורית דידיה ורבי עקיבא סבר לא משלם ליה אלא מעידית דידיה
ותניא נמי בהדיא מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם מיטב שדהו ומיטב כרמו של ניזק דברי רבי ישמעאל
רבי עקיבא אומר מיטב שדהו של מזיק ומיטב כרמו של מזיק
וקיימא לן הלכה כרבי עקיבא מחבירו
And we conclude that in this they argue: Rabbi Yishmael maintains that we assess {the land grades} of the one damaged, while Rabbi Akiva maintains that we assess that of the damager.
That is to say that if the best grade land of the damagee is like the worst grade of the damager, Rabbi Yishmael maintains that he pays him from his worst grade land, while Rabbi Akiva maintains that he only pays him from his best grade land.
And a brayta also says so explicitly : {Shemot 22:4}
ד כִּי יַבְעֶר-אִישׁ, שָׂדֶה אוֹ-כֶרֶם, וְשִׁלַּח אֶת-בְּעִירֹה, וּבִעֵר בִּשְׂדֵה אַחֵר--מֵיטַב שָׂדֵהוּ וּמֵיטַב כַּרְמוֹ, יְשַׁלֵּם. {ס} 4 If a man cause a field or vineyard to be eaten, and shall let his beast loose, and it feed in another man's field; of the best of his own field, and of the best of his own vineyard, shall he make restitution. {S}
The best of the field and the best of the vineyard of the damagee. These are the words of Rabbi Yishmael. Rabbi Akiva says: The best of the field of the damager, and the best of the vineyard of the damager.

And we establish that the halacha is like Rabbi Akiva over his colleague.

{Bava Kamma 7a}
והאי דבעינן מיטב שדהו ומיטב כרמו הני מילי היכא דיהיב ליה ממקרקעי אבל אי יהיב ליה ממטלטלי כל מידי דיהיב ליה מיטב נינהו ואפילו סובין דאי לא מזדבן הכא מזדבן הכא
דתניא כסף ישיב לבעליו לרבות שוה כסף ואפילו סובין
ואע"ג דפליגי רב הונא ורב אסי הא קיימא לן כרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע דבתראי נינהו:
And this that we require the best of his field and the best of his vineyard, these words are where he is giving him from his lands, but if he is giving him of his moveable objects, then anything which he gives him is considered "best," and even with bran, for if it is not sellable here, it is sellable elsewhere.
For they learnt {in a brayta}: {Shemot 21:34}
לד בַּעַל הַבּוֹר יְשַׁלֵּם, כֶּסֶף יָשִׁיב לִבְעָלָיו; וְהַמֵּת, יִהְיֶה-לּוֹ. {ס} 34 the owner of the pit shall make it good; he shall give money unto the owner of them, and the dead beast shall be his. {S}
to include things worth money, even bran.
And even though Rav Huna and Rav Assi argue about it, behold we establish like Rav Pappa and Rav Huna son of Rav Yehoshua, who are later.

תניא הרי שהיו לו בתים שדות וכרמים ואין מוצא למכור מאכילין אותו מעשר עני עד מחצה
הוי בה רבה היכי דמי אי דזול ארעתא דכולי עלמא ודיליה נמי זולא בהדייהו אפילו פורתא נמי לא ליספו ליה ואלא דאייקור ארעתא דכ"ע ודיליה איידי דעייל ונפיק אזוזי זלא ארעיה אפי' טובא נמי ליספו ליה
הדר אמר רבה לא נצרכה אלא דביומי ניסן יקרא ארעא וביומי תשרי זלא ארעא דכ"ע נטרי עד ניסן ומזבני והאי הואיל ואיצטריכו ליה זוזי זבן השתא עד פלגא אורחיה למיזל טפי לאו אורחיה למיזל:
They learnt {in a brayta}: One who had houses, fields, and vineyards, and cannot find to sell, they fell him maasar of the poor until half {the value of his property, and the rest, he can sell his property for 1/2 price}.
Rabba {our gemara: Mar, but then it seems to be Abaye speaking, and his master is Rabba} analyzed this. How so? If everyone's land depreciated and his own property depreciated among them, even less than that we should not grant him. Rather, that everyone's property appreciated, while his, since he is going about searching for money, his property depreciated, we should grant him even more. {Our gemara reverses the conclusions of these two instances.}

{Bava Kamma 7b}
Rabba {our gemara: Mar} turned around and said: This is only needed for where in the days of Nissan the land's value increases while in the days of Tishrei the land's value decreases. Everyone else waits until Nissan to sell, while this one, since he needs money, sells now. Until half is usual to depreciate, but more than that, it is not usual to depreciate.

ת"ר אין לו אלא עידית כולן ניזקין ובעל חוב וכתובת אשה גובין מן העידית
בינונית כולן גובין מן הבינונית
זיבורית כולן גובין מן הזיבורית
The Sages learnt {in a brayta}: If he only has best grade, all of them -- damages, creditors, and a woman's ketuba -- collect from the best grade. Medium grade, all of them collect from the medium grade. The lowest grade, all of them collect from the lowest grade.

Thursday, January 01, 2009

Rif Bava Kamma 1b {3a - 3b; 4b; 5a; 6a}

1b

{Bava Kamma 3a}

אבנו סכינו ומשאו שהניחן ברה"ר והזיקו:
{The derivative categories of pit are} his stone, his knife, or his burden which he put down in the public domain, and it damaged.

{Bava Kamma 3b}
תולדה דמבעה מאי היא
אי אליבא דשמואל דאמר מבעה זה השן הא אמינא לה
ואי לרב דאמר מבעה זה אדם כיחו וניעו:
The derivative category of maveh {spoliator}, what is it?
If according to Shmuel who said that maveh is tooth, behold we have said it. And if according to Rav who said that maveh is man, then his phlegm and mucus.

תולדה דהבער מאי היא
אבנו סכינו ומשאו שהניחם בראש הגג ונפלו ברוח מצויה והזיקו:
The derivative category of fire, what is it?
His stone, his knife, or his burden which he placed on the top of a roof, and they fell because of a common wind and damaged.

וכולהו בין אבות בין תולדות מועדין מתחלתן נינהו לבד מקרן דתם ולבסוף מועד הוא
ושן ורגל ברשות הרבים פטורין משום דאורחייהו הוא:
{Rif:} And all of them, whether the principle categories or the derivative categories are muad {warned, and therefore pay full damages, etc.} from their beginning, except for horn, which is tam {unwarned} and at the end muad. And tooth and foot in the public domain are except because this is their way {and it is thus expected to happen}.

{Bava Kamma 4b}
תני ר' חייא עשרים וארבעה אבות נזיקין ואלו הן
השור והבור והמבעה וההבער
ושומר חנם והשואל ונושא שכר והשוכר
ונזק וצער וריפוי ושבת ובושת
ותשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה
וגנב וגזלן ועדים זוממין
והאונס והמפתה והמוציא שם רע
והמטמא והמדמע והמנסך
הרי כ"ד
ומוסר הרי כ"ה
והאי דקרו להו אבות לאו מכלל דאיכא לכולהו תולדות אלא לשלם ממיטב הוא דקרו להו הכי:
Rabbi Chiyya taught: There are 24 principle categories of damages, and these are they: The ox, pit, maveh, and fire; and the unpaid watchman, the borrower, the one {watchman} who takes payment and the renter; and damage, suffering, healing, loss of time, and embarrassment; and paying double and paying 4X and 5X; and the theif, robber, and false witnesses; and the rapist, seducer and slanderer; and one who makes something impure, mixes {terumah with non-terumah}, and the libator {thus rendering the wine forbidden}. Behold there are 24.

{Bava Kamma 5a}
And with moser {Rashi: being malshin so as to cause an Israelite monetary loss to a gentile}, behold there are 25.
And this that they call them principle categoriesis not because all of them have derivative categories, but rather to pay from the best, is why they call them such.

מטמא ומדמע ומנסך:
כולהו היזק שאינו ניכר הוא ולא שמיה היזק אלא קנסא הוא דקנסוהו רבנן משום דעבד איסורא
דגרסינן בפרק השולח גט לאשתו
אמר אביי נקטינן טימא טהרותיו של חבירו ומת לא קנסו בנו אחריו
מאי טעמא היזק שאינו ניכר הוא ולאו שמיה היזק קנסא דרבנן הוא
לדידיה דעבד איסורא קנסוהו רבנן לבריה דלא עבד איסורא לא קנסוהו רבנן
"and one who makes something impure, mixes, and the libator":
All of them are damage which is not {physically} recognizable, and it is not called damage, but rather it is a fine which the Sages are fining him, because he did a prohibited act.
For we learnt in perek Hasholeach get leIshto:
Abaye said: He have a halachic tradition: If he rendered his friend's pure things ritually impure and then dies, they do not fine his son after him.
What is the reason? It is damage which is not {physically} recognizable, and it is not called damage. Rather, it is a Rabbinic fine. To him, who did the prohibited act, the Sages fine him; to his son, who did not do the prohibited act, the Sages do not fine him.

ובפרק הניזקין תנן
המטמא והמדמע והמנסך בשוגג פטור במזיד חייב
ופליגי בה חזקיה ור' יוחנן חזקיה אמר דבר תורה אחד שוגג ואחד מזיד חייב מ"ט היזק שאינו ניכר שמיה היזק
ומה טעם אמרו בשוגג פטור כדי שיודיענו
ורבי יוחנן אמר דבר תורה אחד שוגג ואחד מזיד פטור
מ"ט היזק שאינו ניכר לא שמיה היזק
ומה טעם אמרו במזיד חייב כדי שלא יהא כל אחד ואחד הולך ומטמא טהרותיו של חבירו ואומר פטור אני
ואותבינן עליה דחזקיה מהא דתנן גזל מטבע ונפסל תרומה ונטמאת חמץ ועבר עליו הפסח אומר לו הרי שלך לפניך ואי אמרת היזק שאינו ניכר שמיה היזק הא ממונא וממונא בעי שלומי
וסלקא בתיובתא
וקי"ל כר' יוחנן דאמר לא שמיה היזק
And in perek haNizakin {Gittin 53a} they taught {in a Mishna}:
One who makes something impure, mixes, and the libator, who acted unintentionally are exempt; deliberatively is liable.
And in this, Chizkiyah and Rabbi Yochanan argue.
Chizkiyah said: As a matter of Biblical law, whether unintentional or deliberate, he is liable. What is the reason? Damage which is not {physically} recognizable is {still} called damage. And for what reason did they say that unintentionally, he is exempt? So that he should inform them {so that they do not stumble thereby}.
And Rabbi Yochanan said: As a matter of Biblical law, both the unintentional and the deliberate are exempt. What is the reason? Damage which is not recognizable is not called damage. And for what reason did they say that for a deliberate act, he is liable? So that each and every person should not go and render impure the pure items of his friend and say "I am exempt."
{Gittin 53b}
And they refute Chizkiyah from this that they learnt {in a Mishna}:
If one stole a coin and it became invalid {since they changed the system of currency}; terumah and it became impure; chametz and Pesach passed over it, he {=the thief} may say to him {the owner} "here is your own before you."
And if you say that damage which is not recognizable is called damage, then behold it is money {rather than a fine}, and he needs to pay money.
And it leaves off as a refutation. And we establish like Rabbi Yochanan who said that it is not called damage.

{Bava Kamma 6a}

(הצד השוה שבהן לאתויי מאי
אמר אביי לאתויי אבנו סכינו ומשאו שהניחן בראש הגג ונפלו ברוח מצויה והזיקו
רבא אמר הצד השוה שבהן לאתויי בור המתגלגל ברגלי אדם וברגלי בהמה
ה"ד אי דאפקרינהו בין לרב בין לשמואל היינו בור מ"ש בור שכן תחלת עשייתו לנזק וממונך ושמירתן עליך הני נמי תחלת עשייתן לנזק וממונך ושמירתן עליך
אלא דלא אפקרינהו אי לשמואל דאמר כולן מבורו למדנו היינו בור ואי לרב דאמר כולן משור למדנו היינו שור
לעולם דאפקרינהו ולא דמי לבור מה לבור שכן מעשיו גרמו לו תאמר בהני שאין מעשיו גרמו לו
שור יוכיח מה לשור שכן דרכו לילך ולהזיק
(*
"THE FEATURE COMMON TO THEM ALL"
-- to include what?
Abaye said: To include his stone, his knife, or his burden which he placed at the top of the roof and they fell with a common wind and damaged.
Rava said: "The feature common to them all" -- to include a "pit" {nuisance} which rolls by the feet of man and by the feet of animals.
How so? If he abandoned it {/declared it ownerless}, whether according to Rav or according to Shmuel, this is pit. What is the distinctive mark of "pit"? That the beginning of its construction is to damage, and its obligation to guard {/control} it is upon you; so too here, the beginning of their construction is to damage, and the obligation to guard them is upon you.
Rather, that he did not abandon it? If according to Shmuel, who said that "all of them we learn from pit," then this is pit; and if according to Rav who said that "all of them we lean from ox," then this is ox.
Really, that he did abandon it, and it is not comparable to pit. What is a pit? That his actions caused it; say by these that his actions did not cause it. Then ox will prove it. What is the distinctive aspect of ox? That its way is to walk and damage. But then a pit will prove it. And the law returns {such that we find the tzad hashaveh}.
*)