Monday, March 24, 2008

Rif Nedarim 28b {91b}

28b

{Nedarim 91b continues}


אמר רבא אתתא שריא דאי איתא דעביד איסורא הוי ניחא ליה לנואף דליכול האי גברא ולימות
דכתיב כי נאפו ודם בידיהן
פשיטא
מהו דתימא איסורא הוי והא דלא שבקיה נואף למיכל משום דניחא ליה לנואף דלא לימות בעל ותהא אנתתיה מזנה עלויה משום
דכתיב מים גנובים ימתקו קמ"ל

Rava said: The wife is permitted, for if it were so that he was doing a prohibition, it would have been better for the adulterrer that the husband eat and die. For it is written {Yechezkel 23:37}

לז כִּי נִאֵפוּ, וְדָם בִּידֵיהֶן, וְאֶת-גִּלּוּלֵיהֶן, נִאֵפוּ; וְגַם אֶת-בְּנֵיהֶן אֲשֶׁר יָלְדוּ-לִי, הֶעֱבִירוּ לָהֶם לְאָכְלָה. 37 For they have committed adultery, and blood is in their hands, and with their idols have they committed adultery; and their sons, whom they bore unto Me, they have also set apart unto them to be devoured.
This is obvious! {No.} I would have thought that there was indeed a violation, and this that the adulterer did not leave him to eat was because it is better for the adulterer that the husband not die, such that his wife be cheating with him {this word מזנה is missing from our text of gemara, but is in Rif}, because it is written {Proverbs 9:17}
יז מַיִם-גְּנוּבִים יִמְתָּקוּ; וְלֶחֶם סְתָרִים יִנְעָם. 17 'Stolen waters are sweet, and bread eaten in secret is pleasant.'
Therefore he informs us.

הדרן עלך ואלו נדרים וסליקא לה מסכת נדרים
END PEREK AND END MASECHET

Rif Nedarim 27b {90b - 91b}

27b

{Nedarim 90b}
Gemara:

א"ר פפא בדיק לן רבא אשת כהן שנאנסה יש לה כתובה או אין לה
כיון דאונס גבי כהן כרצון גבי ישראל וה"נ אין לה כתובה
או דלמא מצי אמרה אנא הא חזינא גברא הוא דלא חזי ונסתחפה שדהו
ואמינא ליה אנא מתניתין היא טמאה אני לך יש לה כתובה

Rav Pappa said: Rava tested us as follows: If the wife of a kohen was raped, does she receive her ketuba or does she not receive? Since rape as regards a kohen is like voluntary by an Israelite {in terms of becoming forbidden to her}, would we say that so too, she would not receive a ketuba? Or perhaps she can find to say, "I personally am fit {because I committed no sin},
{Nedarim 91a}
but it is only the man {that is, his status as kohen} who is not fit, and his field has been inundated?"
And I said to him {to Rava}: It is our Mishna: "I am defiled to you," she receives a ketuba.
{And now Rav Pappa analyzes it:}

במאי עסקינן אי נימא באשת ישראל
וה"ד אי ברצון כלום יש לה כתובה ואי באונס מי קמתסרא על בעלה
אלא באשת כהן ואי ברצון כלום יש לה כתובה מי גרעה מאשת ישראל
אלא באונס וקתני יש לה כתובה
With what are we dealing? If you say by the wife of an Israelite, then how so? If willingly, then she certainly receives no ketuba. And if unwillingly, would she be forbidden upon her husband? Rather, by the wife of a kohen. And if willingly, she would certainly receive no ketuba, for is she less than the same situation for the wife of an Israelite? Rather, unwillingly, and yet it teaches that she has a ketuba.

איבעיא להו אמרה לבעלה גרשתני מהו
אמר רב המנונא תא שמע האומרת טמאה אני לך ואפילו למשנה אחרונה דקתני דאל מהימנא
התם הוא דמשקרא דידעה דבעלה לא ידע אבל גבי גרשתני דידע בה מהימנא חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה
אמר לו רבא אדרבה אפילו למשנה ראשונה דקתני דמהימנא משום דלא עבידא לבזויי נפשה אבל הכא זמנין דתקיף לה מן בעלה מעזיה ומעיזה

It was a question to them: If she says to her husband "you divorced me," what {is the law}?
Rav Hamnuna said: Come and hear: "One {woman} who says 'I am defiled to you,' and even according to the subsequent ruling, which teaches that she is not believed, there is where she is lying, for she knows that her husband does not know, but by "you divorced me," which he would know, she is believed, for there is a presumption that a woman will not act so brazenly before her husband.
Rava said to him: Just the opposite. Even according to the initial ruling in the Mishna, which taught that she was believed, this was because she would not expose herself to shame, but here, there are times that she is stronger-willed than her husband {so Ran; alternatively, according to Rashi: her husband did not treat her well}, she will indeed be so brazen.


ההיא אתתא דכל יומא דתשמיש הוית מייתא ליה מיא לממשי ידיה דגברא
יומא חד אייתת ליה מיא לממשי ידיה
א"ל מה דין הא מילתא לא הוה האידנא
א"ל א"כ חד מן אהלויי דהוו הכא אי את לא דלמא חד מנהון
א"ר נחמן עיניה נתנה באחר ולית מששא במלה.
There was a certain woman, who each day of intercourse, she would bring water to wash the hands of her husband. One day she brought him water to wash his hands.
He said to her: What is this matter? There was nothing this time!
{Nedarim 91b}
She said to him: If so, one of the gentile dealers in aloe {=perfume sellers} were here today. If it was not you, perhaps it was one of them.
Rav Nachman said: Her eyes were cast on another {and so she wanted this divorce}, and so there is no substance to her word.

הכא אתתא דלא הוי בדיחא דעתה בהדי גברא
א"ל האידנא מאי שנא
אמרה ליה מעולם לא ציערתן בדרך ארץ כי האידנא
אמר לא הוה הדא מילתא האידנא
א"ל א"כ הלין נפטויי דהוו הכא אי לאו את דלמא חד מנהון
א"ר נחמן לא תשגחון בה עיניה נותנת באחד ולית מששא במלה
There was a certain woman who showed displeasure with her husband.
He said to her: Why this change now?
She said to him: You have never caused me such pain in intercourse as today!
He said: There was nothing of the sort today.
She said to him: If so, there are these naphta sellers who are her. If not you, perhaps it was one of them.
Rav Nachman said: Do not heed her. Her eyes were cast upon another, and there is no substance to her word.


ההוא גברא דהוי מהרזק בביתא הוא ואתתא
חדא זימנא על ואתי מרי דביתיה פרטיה ההוא להוצא וערק
אמר רבא אתתא שריא דאי איתא דעביד איסורא ארכוסי הוי מרכס.
There was a certain man was closeted in the house, he and a {married woman}. One time, the master of the house came and entered, and so he broke through a hedge and fled.
Rava said: The woman is permitted, for if he were performing a prohibition, he would have hid in the house. {So that the husband would not know of his presence.}

ההוא נואף דעייל לגבי ההיא איתתא אתא גברא סליק נואף ויתיב אבלאי דבבא
והוו מחתון תמן תחלי דטעמינון חויא
בעא מרי דביתיה למיכל מהני תחלי בלא דעתא דאנתתיה
אמר ליה ההוא נואף לא תיכול מנהון דטעמינהון חויא
There was a certain adulterer who entered visited a certain woman. The husband came, and the aduterer went out and stayed behind the curtain by the door. And there was some cress there which a snake had tasted {and thus poisoned}.
The master of the house wished to eat from those cresses, without the knowledge of his wife.
The adulterer said to him: Do not eat of them, for a snake tasted them.

Rif Nedarim 27a {89b - 90b}

27a

{Nedarim 89b}

נטולה אני מן היהודים אם אהא משמשתו
ר' נתן אומר לא יפר
וחכ"א יפר
"May I be removed from the Jews {in intercourse} if I minister {have intercourse} to him {our gemara: to you}" -- Rabbi Natan says: He cannot annul. And the Sages say: he can annul.

ההוא גברא דאמר ליתסר הנאה דעלמא עלי אי נסיבנא אתתא ולא תנינא הלכתא
רהיט בגפי ותורבלי ולא מצי למתני
אתא רב אחא בר רב הונא ושבשיה ואנסביה אתתא וזרקיה טינא ואייתיה לקמיה דרב חסדא
אמר רבא מאן חכים למיעבד כי האי מילתא אלא רב אחא בר רב הונא דגברא רבה הוא
קסבר כי היכי דפליגי רבנן ור' נתן בהפרה ה"נ פליגי בשאלה
There was a certain person who vowed not to benefit from the world if he should marry before having studied halachah. He ran with ladder and cord {strove mightily}, yet did not succeed in his studies.
Rav Acha bar Rav Huna came and led him into error {making him think the vow would not be valid if he married}, and caused him to marry.
{Nedarim 90a}
Then he daubed him with clay and brought him before Rav Chisda.
Rava said: Who is so wise as to do such a thing if not Rav Acha bar Rav Huna, who is a great man.
For he holds that just as the Sages and Rabbi Natan disagree in terms of annulment, so do they argue in regard to absolution.

ורב פפי אמר מחלוקת בהפרה דר' נתן סבר אין הבעל מפר אא"כ חל הנדר
דכתיב וחפרה הלבנה ובושה החמה
ורבנן סברי בעל מפר אע"פ שלא חל
דכתיב מפר מחשבות ערומים
אבל בשאלה ד"ה אין חכם מתיר עד שחל
דכתיב לא יחל דברו
And Rav Pappi said: The dispute was by annulment, for Rabbi Natan held that the husband cannot annul unless the vow took hold, for it is written {Yeshaya 24:23}
כג וְחָפְרָה הַלְּבָנָה, וּבוֹשָׁה הַחַמָּה: כִּי-מָלַךְ ה צְבָאוֹת, בְּהַר צִיּוֹן וּבִירוּשָׁלִַם, וְנֶגֶד זְקֵנָיו, כָּבוֹד. {פ} 23 Then the moon shall be confounded, and the sun ashamed; for the LORD of hosts will reign in mount Zion, and in Jerusalem, and before His elders shall be Glory.
And the Sages hold that the husband can annul even though it has not taken hold. For it is written {Iyyov 5:12}
יב מֵפֵר, מַחְשְׁבוֹת עֲרוּמִים; וְלֹא-תַעֲשֶׂנָה יְדֵיהֶם, תֻּשִׁיָּה. 12 He frustrateth the devices of the crafty, so that their hands can perform nothing substantial.
But by absolution, all agree that a Sage cannot annul until it has taken hold. For it is written {Bemidbar 30:3}:
ג אִישׁ כִּי-יִדֹּר נֶדֶר לַה, אוֹ-הִשָּׁבַע שְׁבֻעָה לֶאְסֹר אִסָּר עַל-נַפְשׁוֹ--לֹא יַחֵל, דְּבָרוֹ: כְּכָל-הַיֹּצֵא מִפִּיו, יַעֲשֶׂה. 3 When a man voweth a vow unto the LORD, or sweareth an oath to bind his soul with a bond, he shall not break his word; he shall do according to all that proceedeth out of his mouth.
{Nedarim 90b}
Mishna
:
בראשונ' היו אומרים שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובתן
האומרת טמאה אני לך השמים ביני לבינך ונטולה אני מן היהודים
חזרו לומר שלא תהא אשה נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה
אלא האומרת טמאה אני לך תביא ראיה אל דבריה
השמים ביני לבינך יעשו דרך בקשה
ונטולה אני מן היהודים יפר חלקו ותהא משמשתו ותהא נטולה מן היהודי':ק
AT FIRST IT WAS RULED THAT THREE WOMEN MUST BE DIVORCED AND RECEIVE THEIR KETUBA: SHE WHO DECLARES: I AM DEFILED TO YOU'; OR 'HEAVEN IS BETWEEN YOU AND ME'; AND 'MAY I BE REMOVED FROM JEWS.'
BUT SUBSEQUENTLY, TO PREVENT HER FROM CONCEIVING A PASSION FOR ANOTHER TO THE INJURY OF HER HUSBAND, THE RULING WAS AMENDED THUS: SHE WHO DECLARED, 'I AM DEFILED UNTO YOU,' MUST BRING PROOF: 'HEAVEN IS BETWEEN ME AND YOU' — THEY SHOULD ENGAGE IN REQUEST, AND 'MAY I BE REMOVED FROM JEWS' — HE [THE HUSBAND] MUST ANNUL HIS PORTION, AND SHE SHALL MINISTER TO HIM, WHILST REMAINING REMOVED FROM JEWS.

Tuesday, March 18, 2008

Rif Nedarim 26b {87a - 89b}

26b

{Nedarim 87a continues, Mishna}

אמרה קונם תאנים שאני טועמת וענבים שאני טועמת הרי אלו ב' נדרים
IF SHE SAYS, 'KONAM IF I TASTE FIGS' AND 'IF I TASTE GRAPES', THEY ARE TWO DISTINCT VOWS.

Gemara:
מני מתני' ר' ישמעאל היא
דתניא אישה יקימנו ואישה יפרנו אמרה קונם תאנים וענבים אלו שאני טועמת קיים לתאנים קיים כולו הפר לתאנים אינו מופר עד שיפר אף לענבים דברי רבי ישמעאל
ר"ע אומר הרי הוא אומר יקימנו יפרנו מה יקימנו ממנו אף יפרנו ממנו
ור' ישמעאל מי כתיב יפר ממנו
ור"ע מקיש הפרה להקמה מה הקמה ממנו אף הפרה ממנו
Who is the author of our Mishna? It is Rabbi Yishmael. For they learnt {in a brayta}: {Bemidbar 30}:
יד כָּל-נֵדֶר וְכָל-שְׁבֻעַת אִסָּר, לְעַנֹּת נָפֶשׁ--אִישָׁהּ יְקִימֶנּוּ, וְאִישָׁהּ יְפֵרֶנּוּ. 14 Every vow, and every binding oath to afflict the soul, her husband may let it stand, or her husband may make it void.
If she says "konam these figs and grapes that I taste," if he confirmed the figs, he confirmed it all; {Nedarim 87b} if he annulled the figs, it is not annulled until he annuls even the grapes. These are the words of Rabbi Yishmael.
Rabbi Akiva says: Behold, it states yekimenu and yefeirenu. Just as yekimenu {confirm} means part of it {yakim mimenu}, so yefeirenu {void} means part of it.
And Rabbi Yishmael: Does it say yafer mimenu?
And Rabbi Akiva: We connect annulling to confirming. Just as confirming is mimenu {and thus even on part of it}, so too annulling is mimenu {part of it}.

א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן זו דברי ר' ישמעאל ור"ע אבל חכמים אומרים מקיש הקמה להפרה מה הפרה מה שהפר הפר ומה שלא הפר לא הפר אף הקמה מה שלא קיים לא קיים:
Rabbi Chiyya bar Abba cited Rabbi Yochanan: These are the words of Rabbi Yishmael and Rabbi Akiva. But the Sages say: We connect confirming to annulling. Just as annulling, that which he annulled was annulled, and that which he did not annul was not annulled, so too by confirming, that which he did not confirm is not confirmed.

Mishna:
יודע אני שיש נדרים אבל א"י שיש מפירין יפר יודע אני שיש מפירין אבל
איני יודע שזה נדר רמ"א לא יפר וחכ"א יפר:
[IF THE HUSBAND DECLARES,] 'I KNOW THAT THERE WERE VOWS, BUT DID NOT KNOW THAT THEY COULD BE ANNULLED', HE MAY ANNUL THEM [NOW].
[BUT IF HE SAYS:] 'I KNOW THAT ONE CAN ANNUL, BUT DID NOT KNOW THAT THIS WAS A VOW,' RABBI MEIR SAYS: HE CANNOT ANNUL IT, WHILE THE SAGES SAY: HE CAN ANNUL.

{Nedarim 88a}
המודר הנאה מחתנו ורוצה לתת לבתו מעות אומר לה הרי המעות הללו נתונין לך במתנה בלבד שאין לבעלך רשות בהן אלא מה שאת נושאת ונותנת לתוך פיך
IF A MAN IS UNDER A VOW THAT HIS SON-IN-LAW SHALL NOT BENEFIT FROM HIM, AND HE DESIRES TO GIVE MONEY TO HIS DAUGHTER, HE MUST SAY TO HER, 'THIS MONEY IS GIVEN TO YOU AS A GIFT, PROVIDING THAT YOUR HUSBAND HAS NO RIGHTS THEREIN, [FOR ONLY THAT IS YOURS] WHICH YOU MAY PUT TO YOUR PERSONAL USE.

Gemara:
אמר רב לא שנו אלא דאמר לה מה שאת נושאת ונותנת לפיך אבל אמר מה שתרצי תעשי קנה יתהון בעל
ושמואל אמר אפי' אמר לה מה שתרצי תעשי לא קנה יתהון בעל
Rav said: We learnt this only if he says to her, 'WHICH YOU MAY PUT TO YOUR PERSONAL USE.' But if he says, 'Do what you please,' the husband acquires it.
And Shmuel said: Even if he declares, 'Do what you please,' the husband has no rights therein.

Mishna:
ונדר אלמנה וגרושה יקום עליה
כיצד אמרה הריני נזירה לאחר ל' יום אע"פ שנשאת תוך ל' יום אין יכול להפר
נדרה והיא ברשות בעלה ה"ז יפר
כיצד אמרה הריני נזירה לאחר ל' יום והפר לה בעלה אע"פ שנתארמלה או נתגרשה תוך ל' יום ה"ז מופר
נדרה בו ביום נתגרשה בו ביום והחזירה בו ביום אינו יכול להפר
זה הכלל כל שיצתה שעה אחת לרשות עצמה אינו יכול להפר
{Bemidbar 30:10}
י וְנֵדֶר אַלְמָנָה, וּגְרוּשָׁה--כֹּל אֲשֶׁר-אָסְרָה עַל-נַפְשָׁהּ, יָקוּם עָלֶיהָ. 10 But the vow of a widow, or of her that is divorced, even every thing wherewith she hath bound her soul, shall stand against her.
How so? If she said, "behold I am a female nazir after thirty days," even if she is married within thirty days, he is not able to annul.
{Nedarim 89a}
If she vows while in the domain of her husband, he may annul.
How so? If she says "Behold I am a female nazir after 30 days," and her husband annulled for her, even though she becomes widowed or divorced within the 30 days, it is annulled.
If she vowed on a certain day, and that same day he divorced her and then took her back, he is not able to annul.
This is the general rule: Whenever she leaves for even a single hour into her own domain, he is not able to annul.

Gemara:
ת"ר אלמנה וגרושה שאמרה הריני נזירה לכשאנשא ונשאת
ר' ישמעאל אומר יפר
ר"ע אומר לא יפר
אשת איש שאמרה הריני נזירה לכשאתגרש ונתגרשה
ר' ישמעאל אומר לא יפר ר"ע אומר יפר:
They learnt {in a brayta}: A widow or divorcee who says "behold I am a female nazir when I marry," and she then marries --
Rabbi Yishmael says: He may annul.
Rabbi Akiva says: He may not annul.
A married woman who says "behold I am a female nazir when I am divorced" and then she is divorced --
Rabbi Yishmael says: He may not annul {while she is still married}.
Rabbi Akiva says: He may annul.

זה הכלל כו'.
זה הכלל דקתני גבי נערה המאורסה לאתויי הלך האב עם שלוחי הבעל או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל אביה ובעלה האחרון מפירין נדריה
זה הכלל דקתני גבי אלו נדרים לאתויי מאי
לאתויי מסר האב לשלוחי הבעל או שמסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל שאין הבעל מפר בקודמין
"This is the general rule...":
"This is the general rule" {comes to include, and so that phrase} which was stated by a betrothed maiden is to include where the father went with the agents of the husband, or where the agents of the father went with the agents of the husband, that her father and her last husband may annul her vows.
{With that setup:}
"This is the general rule which is taught in regard to Elu Nedarim {=this perek} is to include what? To include where the father gave her over to the agents of the husbands, or the agents of the father gave her over to the agents of the husband, that the husband is not able to annul the previous{ly made} vows.


Mishna:
תשע נערות נדריהן קיימין
בוגרת והיא יתומה
נערה בוגרת והיא יתומה
נערה שלא בגרה והיא יתומה
בוגרת ומת אביה
נערה בוגרת ומת אביה
נערה שלא בגרה ומת אביה
נערה שמת אביה ומשמת אביה בגרה
בוגרת ואביה קיים
נערה ובגרה ואביה קיים
ר' יהודה אומר אף המשיא בתו קטנה ונתארמלה או נתגרשה וחזרה אצלו ועדיין היא נערה
THERE ARE NINE MAIDENS WHOSE VOWS STAND:
 1. A BOGERET WHO [VOWED] AND IS AN ORPHAN;
 2. A MAIDEN [WHO VOWED] AND [THEN] BECAME A BOGERET AND IS AN ORPHAN;
  {Nedarim 89b}
 3. A NA'ARAH WHO IS NOT YET A BOGERET, AND IS AN ORPHAN;
 4. A BOGERET [WHO VOWED] AND WHOSE FATHER DIED;
 5. NA'ARAH [WHO VOWED] AND IS NOW A BOGERET AND WHOSE FATHER DIED;
 6. A NA'ARAH WHO IS NOT YET A BOGERET AND WHOSE FATHER DIED;
 7. A MAIDEN WHOSE FATHER DIED, AND AFTER HER FATHER DIED SHE BECAME A BOGERET;
 8. A BOGERET WHOSE FATHER IS ALIVE;
 9. A MAIDEN TURNED BOGERET, WHOSE FATHER IS ALIVE.
Rabbi Yehuda says: ALSO ONE WHO MARRIED HIS DAUGHTER OFF WHILE A MINOR, AND SHE WAS WIDOWED OR DIVORCED AND RETURNED TO HIM [HER FATHER] AND IS STILL A NA'ARAH.

Gemara:
אר"י אמר רב זו דברי ר' יהודה אבל חכמים אומרים שלש נערות נדריהן קיימין בוגרת ויתומה ויתומה בחיי האב
Rabbi Yehuda cited Rav: These are the words of Rabbi Yehuda. But the Sages say: The vows of three maidens stand:
 1. a bogeret;
 2. an orphan;
 3. an orphan during her father's lifetime.

Mishna:
קונם שאיני נהנה לאבא ולאביך אם אני עושה על פיך שאיני נהנית לך אם אני עושה לאבא ולאביך אינו יכול להפר:
[IF SHE VOWS,] 'KONAM THAT I BENEFIT NOT FROM MY FATHER OR YOUR FATHER IF I PREPARE AUGHT FOR YOU,' OR, 'KONAM THAT I BENEFIT NOT FROM YOU, IF I PREPARE AUGHT FOR MY FATHER OR YOUR FATHER,' HE IS NOT ABLE TO ANNUL {our gemara, Ritva, Ramban, the Mishna in the Yerushalmi: he can annul}.

Gemara
:
תנו רבנן קונם שאיני נהנית לאבא ולאביך אם אני עושה על פיך ר' נתן אומר לא יפר
וחכ"א יפר
The Sages learnt {in a brayta}: [If she vows,] 'Konam that I benefit not from my father or your father, if I prepare aught for you' -- Rabbi Natan says: he does not annul. And the Sages say: He can annul.

Sunday, March 16, 2008

Rif Nedarim 26a {83b - 87a}

26a

{Nedarim 83b}
Gemara:

אלמא אפשר דמיתזנא מדיליה
מכלל דבעל לאו בכלל בריות הוא
אימא סיפא ויכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה אבל משל בעל לא אכלה
אלמא בעל בכלל בריות

אמר עולא לעולם בעל לאו בכלל בריות וחדא ועוד קאמר חדא דבעל לאו בכלל בריות ועוד אינו יכול להפר מפני שיכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה
רבא אמר לעולם בכלל בריות ומה טעם קאמר
מ"ט אינו יכול להפר מפני שיכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה
רב נחמן אמר לעולם בעל לאו בכלל בריות וה"ק נתגרשה יכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה
Thus it is clear that she is able to be sustained from his {possessions}. We thus derive that her husband is not included in "mankind." But then the sefa says "and she is able to benefit from gleanings, forgotten sheaves, and peah." Thus it is clear that the husband is included in "mankind."

Ulla said: In truth, the husband is not included within "mankind," and the pattern of the Mishna is "one and more." One -- that the husband is not included within "mankind," and further -- he is not able to annul because she is able to benefit from gleanings, forgotten sheaves, and peah.

Rava said: In truth, the husband is included within "mankind," and the pattern of the Mishna is "what is the cause?" What is the cause of his not being able to annul? she is able to benefit from gleanings, forgotten sheaves, and peah.

Rav Nachman said: In truth, the husband is not included within "mankind," and this is what it means to say: If she is divorced, she is able to benefit from gleanings, forgotten sheaves, and peah.

{Nedarim 85a}
Mishna:
קונם שאני עושה ע"פ אבא ע"פ אביך ע"פ אחי ע"פ אחיך אינו יכול להפר
קונם שאני עושה על פיך א"צ להפר
ר"ע אומר יפר שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו
ר"י בן נורי אומר יפר שמא יגרשנה ותהא אסורה לחזור לו
{IF SHE VOWS,} 'KONAM THAT I DO NOT ANYTHING FOR MY FATHER,' 'YOUR FATHER,' 'MY BROTHER,' OR, 'YOUR BROTHER,' {THE HUSBAND} CANNOT ANNUL IT.

'THAT I DO NOT ANYTHING FOR YOU,' HE NEED NOT ANNUL. {because the vow not not take hold.}
RABBI AKIVA SAYS: HE MUST ANNUL IT, LEST SHE EXCEED HER OBLIGATIONS TOWARDS HIM. {in which case that excess should be covered by the vow}
RABBI YOCHANAN BEN NURI SAYS: HE MUST ANNUL IT, LEST HE DIVORCE HER AND SHE THEREBY BE FORBIDDEN TO RETURN TO HIM.

Gemara:
אמר שמואל הלכה כרבי יוחנן ב"נ
והא אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם
א"ר הונא בריה דרב יהושע באומרת יקדשו ידי לעושיהן דידים איתנהו בעולם
והא משתעבדן לבעל
א"ר אשי שאני קונמות דכקדושת הגוף דמי וכדרבא
דאמר רבא הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שיעבוד
אי הכי ליקדשו מהשתא
אלמוהו רבנן לשיעבודיה דבעל
Shmuel said: The halacha is like Rabbi Yochanan ben Nuri.
But a man is not able to consecrate something which has not yet come to the world? {And here, she is not yet divorced nor has she produced anything.}
{Nedarim 85b}
Rav Huna son of Rav Yehoshua said: Where she said "my hands are consecrated in respect to what they may produce." For hands do exist in the world.
But they {=the hands} are pledged to the husband!
{Nedarim 86b}
Rav Ashi said: Konams are different, for they are like intrinsic sanctity. And like Rava. For Rava said: Hekdesh {=consecration to the temple}, leaven, and manumission {of a slave} take out of
pledge.
If so, let them be consecrated from now {and not after divorce}?
The Sages strengthened the lien of the husband.

Mishna:
נדרה אשתו וסבור שנדרה בתו
נדרה בתו וסבור שנדרה אשתו
נדרה בנזיר וסבור שנדרה בקרבן
בקרבן וסבור שנדרה בנזיר
נדרה מן התאנים וסבור שנדרה מן הענבים
מן הענבים וסבור שנדרה מן התאנים
ה"ז יחזור ויפר
IF HIS WIFE VOWED, AND HE THOUGHT THAT HIS DAUGHTER HAD VOWED, OR IF HIS DAUGHTER VOWED AND HE THOUGHT THAT HIS WIFE HAD VOWED; IF SHE TOOK THE VOW OF A NAZIRITE, AND HE THOUGHT THAT SHE HAD VOWED A SACRIFICE, OR IF SHE VOWED A SACRIFICE, AND HE THOUGHT THAT SHE VOWED A NAZIRITE VOW; IF SHE VOWED FROM FIGS, AND HE THOUGHT THAT SHE VOWED FROM GRAPES, OR IF SHE VOWED FROM GRAPES AND HE THOUGHT THAT SHE VOWED FROM FIGS, HE MUST ANNUL AGAIN.

Gemara:
למימרא דאותה אותה דוקא
והא גבי קרעים דכתיב על ועל דכתיב ויספדו ויבכו ויצומו עד הערב על שאול ועל יהונתן בנו ועל עם ה' ועל בית ישראל וגו' ותניא אמרו לו מת אביו וקרע ואח"כ נמצא בנו יצא ידי קריעה
ל"ק כאן בסתם כאן במפרש
Is this to say that {Bemidbar 30:9}
ט וְאִם בְּיוֹם שְׁמֹעַ אִישָׁהּ, יָנִיא אוֹתָהּ, וְהֵפֵר אֶת-נִדְרָהּ אֲשֶׁר עָלֶיהָ, וְאֵת מִבְטָא שְׂפָתֶיהָ אֲשֶׁר אָסְרָה עַל-נַפְשָׁהּ--וַיהוָה, יִסְלַח-לָהּ. 9 But if her husband disallow her in the day that he heareth it, then he shall make void her vow which is upon her, and the clear utterance of her lips, wherewith she hath bound her soul; and the LORD will forgive her.
means "her" specifically?
{Nedarim 87a}
But by tearings {for the dead}, where it is written al, al -- for it is written {II Shmuel 1:12}:
יא וַיַּחֲזֵק דָּוִד בִּבְגָדָו, וַיִּקְרָעֵם; וְגַם כָּל-הָאֲנָשִׁים, אֲשֶׁר אִתּוֹ. 11 Then David took hold on his clothes, and rent them; and likewise all the men that were with him.
יב וַיִּסְפְּדוּ, וַיִּבְכּוּ, וַיָּצֻמוּ, עַד-הָעָרֶב: עַל-שָׁאוּל וְעַל-יְהוֹנָתָן בְּנוֹ, וְעַל-עַם ה וְעַל-בֵּית יִשְׂרָאֵל--כִּי נָפְלוּ, בֶּחָרֶב. {פ} 12 And they wailed, and wept, and fasted until even, for Saul, and for Jonathan his son, and for the people of the LORD, and for the house of Israel; because they were fallen by the sword. {P}

And they learnt {in a brayta}: If they said to him that his father died, and he tore, and afterwards it is found to be his son, he has fulfilled tearing.
This is no question. Here is plain, where here it is spelled out.


והתניא א"ל מת אביו וקרע ואח"כ נמצא בנו לא יצא ידי קריעה א"ל מת לו מת וקסבר אביו ונמצא בנו יצא ידי קריעה
But they learnt {in a brayta}: If they said to him that his father died, and he tore, and they it is found to have been his son, he did not fulfill tearing. If they said to him that someone to him {a relative} had died, and he thought it was his father but it turned out to be his son, he has fulfilled tearing.

רב אשי אמר כאן תוך כדי דבור כאן לאחר כ"ד
נמצא תוך כ"ד יצא
לאחר כ"ד לא יצא
Rav Ashi said: Here is when it was within time of an utterance {toch kdei dibbur}, and here is after the time of an utterance.
If it was discovered within the time of an utterance, he fulfilled. If after the time of an utterance, he did not fulfill.

והתניא מי שיש לו חולה בתוך ביתו ונתעלף וכדומה לו שמת וקרע ואח"כ מת לא יצא ידי קריעה
ואר"ש בן פזי אמר ריב"ל משום בר קפרא לא שנו אלא שמת לאחר כ"ד אבל תוך כ"ד אינו חוזר וקורע

והלכתא כל תכ"ד כדיבור דמי חוץ ממגדף ועובד עבודת כוכבים ומקדש ומגרש
But they learnt {in a brayta}: One who has a sick person in his house, and the person fainted, and he thought the person died, and tore, and afterwards the person actually died, he has not fulfilled tearing.
And Rabbi Shimon ben Pazi cited Rabbi Yehoshua ben Levi in the name of bar Kappara: They only learned this where it was after the time of an utterance, but within the time of an utterance, he does not return and tear again.

And the halacha is that anything within the time of an utterance is like that {first utterance}, with the exception of blasphemy, idolatry, betrothal and divorce.

Mishna:
אמרה קונם תאנים וענבים אלו שאני טועמת קיים לתאנים קיים כולו הפר לתאנים אינו מופר עד שיפר אף לענבים
IF SHE VOWS, 'KONAM, IF I TASTE THESE FIGS AND GRAPES, AND HE {THE HUSBAND} CONFIRMS {THE VOW} IN RESPECT OF FIGS, THE WHOLE {VOW} IS CONFIRMED; IF HE ANNULS IT IN RESPECT OF FIGS, IT IS NOT ANNULLED, UNLESS HE ANNULS IN RESPECT OF GRAPES TOO.

Wednesday, March 12, 2008

Rif Nedarim 25b {81b-83b}

25b

{Nedarim 81b}

דבר אחר לא יחל דברו מכאן לחכם שאין מתיר נדרי עצמו
Another explanation: {Bemidbar 30:3}
ג אִישׁ כִּי-יִדֹּר נֶדֶר לַה, אוֹ-הִשָּׁבַע שְׁבֻעָה לֶאְסֹר אִסָּר עַל-נַפְשׁוֹ--לֹא יַחֵל, דְּבָרוֹ: כְּכָל-הַיֹּצֵא מִפִּיו, יַעֲשֶׂה. 3 When a man voweth a vow unto the LORD, or sweareth an oath to bind his soul with a bond, he shall not break his word; he shall do according to all that proceedeth out of his mouth.
from here that a Sage may not release his own vows.

מאן שמעת ליה דאמר שלא אכחול ולא אפרכס דברים שבינו לבינה
ר' יוסי דאי רבנן הא אמרי נדרי עינוי נפש הן וש"מ מפר:
From whom have we heard say that "that I will not apply kohl" and "that I will not apply rouge" are matters between him and her? Rabbi Yossi. For if it is the Sages, they say that they are vows of self-denial. And we deduce from here that he can annul.

אמר מר שלא אשמש מטתי כו'.
באומרת הנאת תשמישך עלי וכדרב כהנא
דאר"כ הנאת תשמישי עליך כופה ומשמשתו הנאת תשמישך עלי יפר שאין מאכילין לאדם דבר האסור לו
Master said: "that I will not have sexual intercourse, etc."
Where she said "the pleasure of your intercourse {is forbidden} upon me," and like Rav Kahana. For Rav Kahana said: {If she vows} "the pleasure of my intercourse {is forbidden} upon you," we compel her and she has intercourse with him. "The pleasure of your intercourse upon me," he must annul it, for we do not feed a person {in this case, her} something which is forbidden to that person.

בעא מיניה רבא מרב נחמן תשמיש המטה לרבנן עינוי נפש הוי או דבר שבינו לבינה
א"ל תניתוה נטולה אני מן היהודים יפר חלקו ותהא משמשתו ותהא נטולה מן היהודים
Rava inquired of Rav Nachman: {A vow against} Sexual intercourse, to the Sages -- is it classified as self-denial or a matter between him and her?
He said to him: We have learnt this: {If she vows} "May I be taken from the Jews {in terms of intercourse},"
{Nedarim 82a}
he annuls his part and she may have intercourse with him, but she is taken away from the {other} Jews.

אמר שמואל משמיה דלוי כל הנדרים בעל מפר לאשתו חוץ מן הנאתי על פלוני שאינו מפר
אבל הנאת פלוני עלי מפר

א"ר יהודה אמר שמואל נדרה משתי ככרות מאחת מתענה ומאחת אינה מתענה מתוך שמפר למתענה מפר לאינה מתענ' ורב אסי א"ר יוחנן מפר למתענה ואינו מפר לשאינה מתענה
Shmuel said in the name of Levi: All vows, a husband annuls for his wife, except for "my benefit upon Ploni," which he cannot annul. But "the benefit of Ploni {should be forbidden} upon me," he can annul.

Rav Yehuda cited Shmuel {our gemara: Rav}: If she vowed off two loaves, one of which involves self-denial and one which does not involve self-denial {e.g. if one was of fine flour and one was of course flour}, since he can annul in respect of that which causes self-denial, he can also annul in respect of the one which does not cause self-denial.
And Rav Assi cited Rabbi Yochanan: He may annul the one causing self-denial, but may not annul the one which does not cause self-denial.

{Nedarim 83b}
Mishna:
קונם שאיני נהנה לבריות אינו יכול להפר ויכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה
קונם כהנים ולוים נהנים לי יטלו על כרחו כהנים אלו ולוים נהנין לי יטלו אחרים
[IF SHE VOWS], 'KONAM, IF I MIGHT BENEFIT FROM MANKIND,' HE CANNOT ANNUL, AND SHE CAN BENEFIT FROM THE GLEANINGS, FORGOTTEN SHEAVES, AND PE'AH.
[IF A MAN SAYS] 'KONAM BE THE BENEFIT WHICH PRIESTS AND LEVITES HAVE FROM ME,' THEY CAN SEIZE [THEIR DUES] AGAINST HIS WILL.
[BUT IF HE VOWS,] 'KONAM BE THE BENEFIT THESE {particular} PRIESTS AND LEVITES HAVE FROM ME,' OTHERS TAKE [THE DUES].

Tuesday, March 11, 2008

Rif Nedarim 25a {78b - 81b}

25a

{Nedarim 78b}
אמר ר' חנינא השותק על מנת למיקט מפר אפילו מכאן ועד עשרה ימים
מתיב רב חסדא
חומר בהקם מבהפר וחומר בהפר מבהקם
חומר בהקם שהשתיקה מקיימת ואין השתיקה מבטלת קיים בלבו קיים הפר בלבו אינו מופר קיים אינו יכול להפר כו'
קתני מיהת שהשתיקה מקיימת מאי לאו שתיקה על מנת למיקט
לא בשותק על מנת לקיים
היינו קיים בלבו
אלא שותק סתם

אשכחן חומר בהקם חומר בהפר מנלן
א"ר יוחנן (דתנן) נשאלין על ההקם ואין נשאלין על ההפר

מתיב רב אשי יודע אני שיש נדרים אבל א"י שיש מפירין יפר יודע אני שיש מפירין אבל איני יודע שזה נדר רמ"א לא יפר וחכמים אומרים יפר
ואמאי להוי כשותק ע"מ למיקט תיובתא דרב חנינא הילכך לית הלכתא כוותיה:
Rav Chanina said: One who is silent in order to provoke {her} may annul even from now until ten days.
Rav Chisda objected: "There is a stringency by confirming {a vow} over annulling, and there is a stringency by annulling over confirming. {Nedarim 79a} There is a stringency by confirming, that silence confirms and silence does not nullify. If he confirmed in his heart, it is confirmed; If he nullified in his heart, it is not nullified. If he confirmed, he cannot annul, etc."
It taught, however, that silence confirms. Is this not silence in order to provoke?
No. It is by silence in order to confirm.
But this is confirmation in his heart! {And the Tanna would not say the same thing twice.}
Rather, it is plain silence {without specific intent}.

We have found a stringency by confirmation. A stringency by annulment, from where do we know?
Rabbi Yochanan say: (* For we learn in a Mishna *) We ask absolution on confirmation, but we do not ask absolution on annulment.

Rav Ashi objected: {If the husband says} "I know that there were vows, but I did not know that they could be annulled," he may {now} annul. "I know that they could be annulled, but I did not know that this was a {binding} vow" -- Rabbi Meir says: He may not annul. And the Sages say: He may annul.

But why? Let him be like one who was silent with intent to provoke!
This is a valid refutation to Rav Chanina.
Therefore the halacha is not like him.

הדרן עלך נערה המאורסה
END PEREK TEN

BEGIN PEREK ELEVEN


ואלו נדרים שהוא מפר
נדרים שיש בהן עינוי נפש אם ארחץ אם לא ארחץ אם אתקשט אם לא אתקשט
א"ר יוסי אין אלו נדרי עינוי נפש אלא אלו הן נדרי עינוי נפש
אמרה קונם פירות העולם עלי ה"ז יפר פירות מדינה זו יביא ממדינה אחרת פירות חנוני זה עלי אינו יכול להפר ואם לא היתה פרנסתו אלא ממנו ה"ז יפר דברי ר' יוסי
NOW THESE ARE THE VOWS WHICH HE {=the husband} CAN ANNUL: VOWS WHICH INVOLVE SELF-DENIAL {inui nefesh; based on Bemidbar 30:14
יד כָּל-נֵדֶר וְכָל-שְׁבֻעַת אִסָּר, לְעַנֹּת נָפֶשׁ--אִישָׁהּ יְקִימֶנּוּ, וְאִישָׁהּ יְפֵרֶנּוּ. 14 Every vow, and every binding oath to afflict the soul, her husband may let it stand, or her husband may make it void.
}. {Such as:} 'IF I BATHE,' OR, 'IF I DO NOT BATHE,' 'IF I ADORN MYSELF,' OR, 'IF I DO NOT ADORN MYSELF.'
{Nedarim 79b}
RABBI YOSSI SAID: THESE ARE NOT VOWS OF SELF-DENIAL, BUT THE FOLLOWING ARE VOWS OF SELF-DENIAL: IF SHE SAYS, 'KONAM BE THE PRODUCE OF THE [WHOLE] WORLD TO ME', HE CAN ANNUL; {But, } 'KONAM BE THE PRODUCE OF THIS COUNTRY TO ME,' HE CAN BRING HER THAT OF A DIFFERENT COUNTRY; '[KONAM BE] THE FRUITS OF THIS SHOP-KEEPER TO ME', HE CANNOT ANNUL; BUT IF HE CAN OBTAIN HIS SUSTENANCE ONLY FROM HIM, HE CAN ANNUL. THESE ARE THE WORDS OF RABBI YOSSI.

Gemara:
נדרי עינוי נפש הוא דמפר שאין בהם עינוי נפש אינו מפר
והתניא בין איש לאשתו בין אב לבתו מלמד שהבעל מפר דברים שבינו לבינה

אמרי הלין והלין מפר מיהו נדרי עינוי נפש מופרין לעולם אבל אין בהם עינוי נפש איתה תחותיה הוי הפרה כי מגרש לה חייל עלה נדרא
בדברים שבינו לבינה ואין בהם עינוי נפש אבל יש בה עינוי נפש לא חייל נדרא
Is it only vows of self-denial which he may annul, but those which have no self-denial, he may not annul? But they learnt {in a brayta}: {Bemidbar 30:17}:
יז אֵלֶּה הַחֻקִּים, אֲשֶׁר צִוָּה ה אֶת-מֹשֶׁה, בֵּין אִישׁ, לְאִשְׁתּוֹ--בֵּין-אָב לְבִתּוֹ, בִּנְעֻרֶיהָ בֵּית אָבִיהָ. {פ} 17 These are the statutes, which the LORD commanded Moses, between a man and his wife, between a father and his daughter, being in her youth, in her father's house.
This teaches that the husband may annul things which are between him and her.

We can say: Both these and these he may annul. However, vows of afflicting the soul are permanently annulled, while those not afflicting the soul, while she is married to him it is a valid annulment, but once he divorces her, her, the vow applies to her. Specifically for matters which are between him and her, but do not have affliction of the soul {=self-denial}. But if there is affliction of the soul, the vow does not apply to her {at that point}

ודברים שאין בהם עינוי נפש כי מגרש חייל נדרא
והתנן רבי יוחנן בן נורי אומר יפר שמא יגרשנה ותהא אסורה לחזור לו
אלמא כי מגרש לה (מפר לה) ומפר לה מעיקרא הויא הפרה
אמרי הלין והלין הויא הפרה מיהו נדרי עינוי נפש מפר לעצמו ולאחרים אבל אין בהם עינוי נפש לעצמו מפר אבל לאחרים אינו מפר
והכי קתני אלו נדרים שהוא מפר בין לעצמו בין לאחרים נדרים שיש בהן עינוי נפש:
And matters which do not involve self-denial, when he divorces her, the vow takes effect?
But they learnt {tnan}: Rabbi Yochanan ben Nuri says: He must annul it, lest he divorce her and she be forbidden to return to him.
Therefore it is clear that when he divorces her, and annuls for her beforehand, it is a valid annulment.
They can say: Both this and that is a valid annulment. However, vows which involve self-denial he may annul for both himself and for others {=subsequent husbands aside for himself}, but which do not involve self-denial, he may annul for himself but for others, he may not annul.
And this is what it means to say: These are the vows which he may annul, both for himself and for others -- vows which involve self-denial.

אם ארחץ
היכי קאמרה אי אמרה קונם פירות עולם עלי אם ארחץ למה לה הפרה לא תרחץ ולא תתסר
אמר רבא דאמרה הנאת רחיצה עלי לעולם אם ארחץ ושבועה שלא ארחץ.
הנאת קישוט עלי לעולם אם אתקשט ושבועה שלא אתקשט

'IF I BATHE.':
How did she say? If she said 'Konam be the fruit of the world to me, if I bathe'? then why annul it? Let her not bathe, and so the fruit of the world will not be prohibited to her!
{Nedarim 80b}
Rava said {our gemara: Rav Yehuda, in brackets}: Where she said, "the pleasure of bathing upon me forever, if I bathe {our gemara: today}, and an oath that I will not bathe {today}; the pleasure of adornment {is forbidden} upon me forever, if I adorn myself {our gemara: today}, and an oath that I will not adorn myself {today}.

{Nedarim 81b}
ותניא דברים שיש בהם עינוי נפש בין בינו לבינה בין בינה לבין אחרים מפר דברים שאין בהם עינוי נפש בינו לבינה מפר בינה לבין אחרים אינו מיפר כיצד
אמרה קונם פירות עלי ה"ז יפר קונם שאני עושה ע"פ אבא וע"פ אביך ע"פ אחי וע"פ אחיך ושלא אתן תבן לפני בהמתך ולפני בקרך אינו יכול להפר
שלא אכחול ושלא אפרכס ושלא אשמש מטתי יפר משום דברים שבינו לבינה
שלא אציע לך מטתך ושלא אמזוג לך הכוס ושלא ארחוץ פניך ידיך ורגליך אין צריך להפר
רבן גמליאל אומר יפר שנא' לא יחל דברו
And they learnt {in a brayta}: Matters which involve self-denial, whether between him and her , or between her and others, he may annul; matters which do not involve self-denial, between him and her he may annul, but between her and others he may not annul.
How so?
If she said "konam fruits upon me," he may annul. "Konam that I do {prepare} anything for my father," "for your father," "for my brother," or "for your brother," or "that I will not place straw in front of your animal," or "before your cattle," he is not able to annul.
"That I will not apply kohl," "that I will not apply rouge," "that I not attend to my bed" {=have intercourse}, he may annul, because it is a matter between him and her.
"That I will not make your bed," "that I will not mix for you the cup {of wine}," "that I will not wash your face, hands and feet," he need not annul {because the vow does not take effect}.
Rabban Gamliel says: He annuls {so that she does not treat vows lightly}, for it is stated {Bemidbar 30:3}
ג אִישׁ כִּי-יִדֹּר נֶדֶר לַה, אוֹ-הִשָּׁבַע שְׁבֻעָה לֶאְסֹר אִסָּר עַל-נַפְשׁוֹ--לֹא יַחֵל, דְּבָרוֹ: כְּכָל-הַיֹּצֵא מִפִּיו, יַעֲשֶׂה. 3 When a man voweth a vow unto the LORD, or sweareth an oath to bind his soul with a bond, he shall not break his word; he shall do according to all that proceedeth out of his mouth.

Monday, March 10, 2008

Rif Nedarim 24b {77a - b}

24b

{Nedarim 77a}

איבעיא להו מפירין נדרים שהן לצורך השבת או דלמא אפילו שלא לצורך השבת תנאי היא
דתניא הפרת נדרים כל היום רבי יוסי בר"י ור"א בר"ש אומרים מעת לעת
למ"ד כל היום טפי לא אפילו שלא לצורך השבת מפר. למ"ד מעת לעת לצורך השבת אין שלא לצורך השבת לא.

It was a question to them: Do we annul vows which are for the needs of Shabbat {to annul them}, or perhaps even not for the needs of Shabbat?
It is a matter of Tannaitic dispute. For they learnt {in a brayta}: Annulment of vows are all the day; Rabbi Yossi beRabbi Yehuda and Rabbi Eliezer beRabbi Shimon say: A 24 hour period.
According to the one who said that it is all day, more than that no, then even not for the sake of Shabbat he can annul {for if he waits until after Shabbat, the husband can no longer annul, and this would in effect remove his right to annul, which we will not do}. According to the one who said a 24 hour period, for the needs of the Shabbat yes, but not for the needs of the Shabbat, no.

ונשאלין לנדרים שהן לצורך השבת
איבעיא להו כשלא היה אפשר להם מבעוד יום או דילמא אפילו כשהיה להם אפשר מבעוד יום
ת"ש מדאזקיקו ליה רבנן לבריה דרב זוטרא בריה דר' זירא אפילו בנדרים שהיה להם אפשר מבעוד יום
סבר רב יוסף למימר נשאלין לנדרים בשבת ביחיד מומחה אין בג' הדיוטות לא דמיחזי כדינא
א"ל אביי כיון דסבירא לן אפילו מעומד אפילו בקרובים אפילו בלילה תו לא מחזי כדינא
אמר רבא אר"נ הלכה נשאלין לנדרים עומד ביחיד בלילה בשבת ובקרובים ואפילו היה אפשר להם מבעוד יום
"And we ask absolution for vows which are for the sake of Shabbat":
It was a question to them: {Is this} When it is not possible for them while it was yet day {on erev Shabbat}, or perhaps where it was possible for them while it was yet day?
Come and hear {a proof}: The Rabbis gave a hearing to the son of Rav Zutra son of Rabbi Zera, even for vows which it was possible for them while it was yet day.
Rav Yosef thought to say that we ask absolution on vows on Shabbat -- with a single expert, yes, but with three laymen, no, because it would look like a lawsuit.
Abaye said to him: Since we hold that even while standing, even with relatives, even at night, it no longer looks like a lawsuit.
{Nedarim 77b}
Rava cited Rav Nachman: The halacha is that we ask absolution on vows while standing, by an individual, at night, on Shabbat, and with relatives, and even where it was possible for them while it was yet day.

עומד והתניא ירד ר"ג מן החמור ונתעטף וישב והתיר לו את הנדר
ר"ג סבר אין פותחין בחרטה ומיעקר נדרא בעינן ובעינא לעיוני משום הכי ישב
ור"נ סבר פותחין בחרטה ואפילו מעומד

א"ל רבא לר"נ חזי מר האי צורבא מרבנן דאתי ממערבא ואמר דאזקיקו לי' רבנן לבריה דרב הונא בר אבין ושרו ליה נדריה ואמרו ליה זיל בעי רחמי אנפשך דחטאת
דתני רב דימי אחוה דרב יוסף כל הנודר אע"פ שמקיימו נקרא חוטא
שנאמר וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא:
"Standing":
But they learnt {in a brayta}: Rabban Gamliel descended from the donkey, wrapped himself up, sat, and absolved the vow for him?
Rabban Gamliel held that we do not {our gemara, and Bach: we do} suggest an opening based on regret, and thus need to uproot the vow, and thus we need to focus. And because of this he sat.
And Rav Nachman held that we {our gemara, Bach: do not} suggest based on regret, and even while standing.

Rava said to Rav Nachman: Behold, Master, a scholar, who came from the west {=Eretz Yisrael}, and said that the Rabbis gave a hearing to Rav Huna bar Avin and released for him his vow, and said to him: Go, seek mercy on your soul, for you have sinned. For Rav Dimi, the brother of Rav Yosef learnt: Anyone who vows, even though he fulfills it, is called a sinner, for it is stated {Devarim 23:23}:
כג וְכִי תֶחְדַּל, לִנְדֹּר--לֹא-יִהְיֶה בְךָ, חֵטְא. 23 But if thou shalt forbear to vow, it shall be no sin in thee.

תניא האומר לאשתו כל נדרים שתדורי אי אפשי שתדורי אין כאן נדר לא אמר כלום.
יפה עשית ואין כמותך ואם לא נדרת אני מדירך דבריו קיימין.
לא יאמר אדם בשבת לאשתו מופר ליכי כדרך שאומר בחול אלא אומר לה טלי שתי והנדר בטל מאליו
א"ר וצריך שיבטל בלבו
They learnt {in a brayta}: One who said to him wife, "all vows which you vow, I do not wish that you vow them"; or "I do not want you to vow"; or "there is no vow here," he has not said anything.
"You have done well"; and "there is none like you"; and "if you had not vowed, I would have imposed the vow upon you," his words stand.
A man should not say on Shabbat to his wife, "It is annulled for you," as he says during the week, but rather he says to her, "Take and drink," and the vow is annulled by itself.
Rabbi {our gemara: Rabbi Yochanan} said: and he needs to annul it in his heart.

תניא בש"א בשבת מבטל בלבו בחול מוציא בשפתיו
ובה"א אחד זה ואחד זה מבטל בלבו וא"צ להוציא בשפתיו:
They learnt {in a brayta}: Bet Shammai say: On Shabbat he annuls it in his heart. On a weekday, be puts it out with his lips. And Bet Hillel say: Both here and there, he annuls it in his heart, and need not put it out with his lips.

א"ר יוחנן חכם שאמר בלשון בעל ובעל שאמר בלשון חכם לא אמר כלום
דתניא זה הדבר חכם מתיר ואין הבעל מתיר שיכול ומה חכם שאינו מפר מתיר בעל שמפר אינו דין שמתיר
ת"ל זה הדבר חכם מתיר ואין הבעל מתיר
תניא אידך זה הדבר בעל מפר ואין חכם מפר שיכול מה בעל כו'
ת"ל זה הדבר בעל מפר ואין חכם מפר
נאמר כאן זה הדבר ונאמר בשחוטי חוץ זה הדבר מה להלן אהרן ובניו וכל ישראל אף בפרשת נדרים אהרן ובניו וכל ישראל בנדרים

Rabbi Yochanan said: A Sage who said it {=the absolution} in the language of the husband {=annulment}, and the husband who said it in the language of the Sage, has not said anything.
For they learnt {in a brayta}: {Bemidbar 30:2}
ב וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶל-רָאשֵׁי הַמַּטּוֹת, לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר: זֶה הַדָּבָר, אֲשֶׁר צִוָּה ה. 2 And Moses spoke unto the heads of the tribes of the children of Israel, saying: This is the thing which the LORD hath commanded.

That a Sage absolves and a husband does not absolve {but rather annuls}.
For we might have said, if a Sage who is unable to annul is able to absolve, then a husband who is able to annul, certainly he should be able to absolve!
{Nedarim 78a}
Therefore it informs us זֶה הַדָּבָר -- that the Sage absolves and the husband does not absolve.
Another brayta: זֶה הַדָּבָר -- that a husband can annul and the Sage cannot annul. For we might have said, if the husband, etc. {as the reverse of the above}. Therefore it informs us זֶה הַדָּבָר, that the husband is able to annul and the Sage does not annul. It is stated over here זֶה הַדָּבָר, and it is stated by sacrifices slaughtered outside {the Temple court} {Vayikra 17:2}:
ב דַּבֵּר אֶל-אַהֲרֹן וְאֶל-בָּנָיו, וְאֶל כָּל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְאָמַרְתָּ, אֲלֵיהֶם: זֶה הַדָּבָר, אֲשֶׁר-צִוָּה ה לֵאמֹר. 2 Speak unto Aaron, and unto his sons, and unto all the children of Israel, and say unto them: This is the thing which the LORD hath commanded, saying:
Just as over there, Aharon, his sons, and all of Israel, so too by the topic of vows, Aharon, his sons, and all of Israel.

למאי הלכתא
אמר ר' אחא /בר/ יעקב לומר הפרת נדרים בשלשה הדיוטות
והא ראשי המטות כתיב
אמר רב חסדא ואיתימא ר' יוחנן ביחיד מומחה

To what practical halachic effect?
Rav Acha bar Yaakov said: To inform that absolution of vows is with three laymen.
But "heads of the tribes" is written?
Rav Chisda said, and some said it was Rabbi Yochanan: With a single expert.

Monday, March 03, 2008

Rif Nedarim 24a {73a - 77a}

24a

{Nedarim 73a}

איבעיא להו מהו שיפר אדם לשתי נשיו בבת אחת אותה דוקא או לאו דוקא
ת"ש אין משקין שתי סוטות כאחת מפני שלבה גס בחברתה
רי"א לא מן השם הוא זה אלא משום שנאמר והשקה לבדה:
It was a question to them: Can a husband annul {the vows of} his two wives simultaneously: is the word 'her' particularly stated, or not?
Come and hear: We do not give two suspected adulteresses to drink at once, because each is emboldened by the other. Rabbi Yehuda says: This is not the reason, but rather because it is stated "and he makes her drink," implying alone.

{Nedarim 73b}
Mishna:
הבוגרת ששהתה יב"ח ואלמנה ששהתה שלשים יום
ר"א אומר הואיל ובעלה חייב במזונותיה יפר
וחכ"א אין הבעל מפר עד שתכנס לרשותו:
THE MATURE WOMAN WHO TARRIED TWELVE MONTHS {before nisuin} AND A WIDOW WHO TARRIED THIRTY DAYS:
RABBI ELIEZER SAYS: SINCE HER {BETROTHED} HUSBAND IS OBLIGATED IN HER MAINTENANCE, HE MAY ANNUL. AND THE SAGES SAY THAT THE HUSBAND CANNOT ANNUL UNTIL SHE ENTERS HIS DOMAIN.

{Nedarim 74a}
שומרת יבם בין ליבם אחד בין לשני יבמין ר' אליעזר אומר יפר
רבי יהושע אומר לאחד ולא לשנים
ר"ע אומר לא לאחד ולא לשנים
אר"א ומה אשה שקנה הוא עצמו הרי הוא מפר נדריה אשה שהקנו לו מן השמים אינו דין שיפר נדריה
א"ל ר"ע לא אם אמרת באשה שקנה הוא לעצמו שאין לאחרים רשות בה תאמר באשה שהקנו לו מן השמים שיש לאחרים רשות בה
א"ל רבי יהושע דבריך בשני יבמים מה אתה משיב ביבם אחד
א"ל אין היבמה גמורה ליבם כשם שהאשה גמורה לבעלה:
A woman waiting for her levir, whether a single levir or two levirs, Rabbi Eliezer says he {=the levir} can annul.
Rabbi Yehoshua says: {If she waits} for one but not for two.
Rabbi Akiva says: Not for one nor for two.
Rabbi Eliezer said: If for a woman he acquired himself, he can annul her vows, a woman given over to him from heaven, is it not the case the he can annul her vows?
Rabbi Akiva said to him: No. You can say by a woman that he acquired her himself, that others do not have any rights in her. But can you say this by a woman given over to him from Heaven, where others have right in her?
Rabbi Yehoshua said to him: Your words are so by two levirs {such that the other levir has rights in her}. What will you answer where there is only a single levir?
He said to him: A yevama is not as completely united with her levir as a woman is completely united with her husband. {And proof of this is that if there were another levir, he would also have rights in her.}

{Nedarim 75a}

האומר לאשתו כל נדרים שתדורי מכאן עד שאבא ממקום פלוני הרי הן קיימין לא אמר כלום
הרי הן מופרין רבי אליעזר אומר מופר וחכ"א אינו מופר
אמר ר"א אם הפר נדרים שבאו לכלל איסור לא יפר נדרים שלא באו לכלל איסור
אמרו לו אישה יקימנו ואישה יפרנו את שבא לכלל הקם בא לכלל הפר
ואת שלא בא לכלל הקם לא בא לכלל הפר
IF A MAN SAYS TO HIS WIFE, 'ALL VOWS WHICH YOU MAY VOW FROM NOW UNTIL I RETURN FROM SUCH AND SUCH A PLACE ARE CONFIRMED,' THE STATEMENT IS VALUELESS.
[IF HE SAID] 'BEHOLD, THEY ARE ANNULLED,' — RABBI ELIEZER RULES, THEY ARE ANNULLED; AND THEY SAGES SAY, THEY ARE NOT ANNULLED.
RABBI ELIEZER SAID: IF HE CAN ANNUL VOWS WHICH HAVE ALREADY HAD THE FORCE OF A PROHIBITION, SURELY HE CAN ANNUL THOSE WHICH HAVE NOT HAD THE FORCE OF PROHIBITION!
THEY SAID TO HIM: {Bemidbar 30:14}:
יד כָּל-נֵדֶר וְכָל-שְׁבֻעַת אִסָּר, לְעַנֹּת נָפֶשׁ--אִישָׁהּ יְקִימֶנּוּ, וְאִישָׁהּ יְפֵרֶנּוּ. 14 Every vow, and every binding oath to afflict the soul, her husband may let it stand, or her husband may make it void.
THAT WHICH HAS ENTERED THE CATEGORY OF CONFIRMATION, HAS ENTERED THE CATEGORY OF ANNULMENT;
BUT THAT WHICH HAS NOT ENTERED THE CATEGORY OF CONFIRMATION, HAS NOT ENTERED THE CATEGORY OF ANNULMENT.

Gemara:
תנא האומר לאפוטרופוס כל נדרים שתדור אשתי מכאן עד שאבא ממקום פלוני הפר לה והפר יכול יהיו מופרין ת"ל אישה יקימנו ואישה יפרנו דברי ר' יאשיה א"ר יונתן מצינו בכל התורה כולה שלוחו של אדם כמותו א"ל רבי יאשיה גזירת הכתוב הוא אישה יקימנו וגו':
A tanna taught: If one says to his apitropos {trustee}, "any vows which my wife vows from now until I come from place X, annul for her," and he annuls, perhaps they would be annulled? Therefore it informs us {Bemidbar 30:14}:
יד כָּל-נֵדֶר וְכָל-שְׁבֻעַת אִסָּר, לְעַנֹּת נָפֶשׁ--אִישָׁהּ יְקִימֶנּוּ, וְאִישָׁהּ יְפֵרֶנּוּ. 14 Every vow, and every binding oath to afflict the soul, her husband may let it stand, or her husband may make it void.
These are the words of Rabbi Yoshiya.
Rabbi Yonatan said: We find throughout the entire Torah that a man's agent is as himself.
Rabbi Yoshiya said to him: This is the decree of the Scriptures, {Bemidbar 30:14}:
יד כָּל-נֵדֶר וְכָל-שְׁבֻעַת אִסָּר, לְעַנֹּת נָפֶשׁ--אִישָׁהּ יְקִימֶנּוּ, וְאִישָׁהּ יְפֵרֶנּוּ. 14 Every vow, and every binding oath to afflict the soul, her husband may let it stand, or her husband may make it void.

{Nedarim 76b}
Mishna:
הפרת נדרים כל היום ויש בדבר להקל ולהחמיר
כיצד
נדרה בלילי שבת מיפר ליל שבת ויום השבת עד שתחשך
נדרה עם חשיכה מפר עד שלא תחשך שאם חשכה ולא הפר לה אינו יכול להפר
[THE PERIOD ALLOWED FOR] THE ANNULMENT OF VOWS IS THE WHOLE DAY. THIS MAY RESULT IN GREATER STRINGENCY OR GREATER LENIENCY.
HOW SO?
IF SHE VOWED ON THE NIGHT OF THE SHABBAT, HE CAN ANNUL ON THE NIGHT OF THE SHABBAT AND ON THE SHABBAT DAY UNTIL NIGHTFALL.
IF SHE VOWED JUST BEFORE NIGHTFALL, HE CAN ANNUL ONLY UNTIL NIGHTFALL. FOR IF NIGHT FELL AND HE HAD NOT ANNULLED IT, HE CAN NO LONGER ANNUL IT.

Gemara:
תניא הפרת נדרים כל היום
רבי יוסי בר' יהודה ור"א בר' שמעון אומרים מעת לעת
They learnt {in a brayta}: The annulment of vows is the whole day. Rabbi Yossi beRabbi Yehuda and Rabbi Eliezer beRabbi Shimon say: From time to that same time {=24 hours}.

אר"ש בן פזי אר"י בן לוי אין הלכה כאותו זוג
לוי הוי סבר למיעבד עובדא כי הני תנאי
אמר ליה רב הכי אמר חביבי אין הלכה כאותו זוג
חייא בר רב שדי גירי ובדק
רבה בר הונא יתיב וקאים.
Rabbi Shimon ben Pazi cited Rabbi Yehoshua ben Levi: The halacha is not like that pair.
Levi thought to act in a practical case like these Tannaim {in the pair}.
Rav said to him: So said my uncle {chaviv is parallel to dod. thus, his uncle, Chiyya bar Rav}: The halacha is not like that pair.
Chiyya bar Rav shot arrows and inspected vows. {thus, he treated absolution lightly.}
Rabba bar Huna would sit and stand. {because of the seriousness he treated the investigation, he did not stay in one place.}

{Nedarim 77a}
תנן התם מפירין נדרים בשבת ונשאלין לנדרים שהן לצורך השבת
They learnt {tnan} over there: We annul vows on Shabbat, and ask absolution for vows which are necessary for Shabbat.