Sunday, September 30, 2007

Rif Ketubot 13b {Ketubot 29a continues; 38a}

13b

{Ketubot 29a continues}

ואין לה מכר דברי ר' מאיר שהיה ר"מ אומר כל מקום שיש מכר אין קנס וכל מקום שיש קנס אין מכר וחכמים אומרים קטנה מבת ג' שנים ויום אחד עד שתבגר יש לה קנס קנס אין מכר לא אימא אף קנס במקום מכר
פירוש במקום שיש מכר
כלומר מבת ג' שנים ויום א' ועד שתביא שתי שערות יש לה מכר ויש לה קנס אבל משתביא שתי שערות עד שתבגר יש לה קנס ואין לה מכר דקי"ל אמה עבריה יוצאה מרשות אדון בסימנין:
and she does not have a sale. These are the words of Rabbi Meir. For Rabbi Meir said: Anywhere there is a sale there is no fine and anywhere there is a fine there is no sale.
And the Sages say: A female minor, from 3 years and a day until she matures has a fine.

{But, this implies:} A fine, yes, a sale, no!? Say, "even" a fine in an instance of sale {being valid}.

To explain: Where a sale would be valid. That is to say, from 3 years and a day until she brings two hairs, she has a sale and she has a fine, but when she brings two hairs until she matures, she has a fine but she does not have a sale. For we establish that a Hebrew maidservant goes out from the domain of her master with signs {of puberty}.

{Ketubot 29b}

והני בני קנסא נינהו קרי כאן ולו תהיה לאשה אשה הראויה לו
אמר ר"ל א"ק נער נערה הנערה חד לגופיה וחד לאיתויי חייבי לאוין וחד לאיתויי חייבי כריתות
But are these {maidens} entitled to a fine? Read here {Devarim 22:29}:
כט וְנָתַן הָאִישׁ הַשֹּׁכֵב עִמָּהּ, לַאֲבִי הַנַּעֲרָ--חֲמִשִּׁים כָּסֶף; וְלוֹ-תִהְיֶה לְאִשָּׁה, תַּחַת אֲשֶׁר עִנָּהּ--לֹא-יוּכַל שַׁלְּחָהּ, כָּל-יָמָיו. {ס} 29 then the man that lay with her shall give unto the damsel's father fifty shekels of silver, and she shall be his wife, because he hath humbled her; he may not put her away all his days. {S}
a woman who is fit for him {to marry, and these are not}?!
Resh Lakish said: Scriptures states naar {with no heh written, though pronounced naarah}, naarah, hanaarah. One for itself, one to include those for which there is a violation, and those for which the violation carries karet as punishment.

{Ketubot 36b}
ת"ר היוצאת משום שם רע אין לה לא קנס ולא פתוי
יוצאה משום שם רע בת סקילה היא
א"ר ששת הכי קאמר ושיצא עליה שם רע בילדותה אין לה לא קנס ולא פיתוי היכי דמי שם רע כגון דאתו בתרי ואמרי לדידן תבעה לן באיסורא:
The Sages learnt {in a brayta}: A woman who goes out {of marriage} because of a bad reputation, she receives no fine {for rape} nor indemnity {for seduction}.
But does not a seduced woman liable to stoning {for adultery}?
Rav Sheshet said: This is what it means to say: "and one about whom a bad reputation went out when she was young, she receives no fine nor indemnity."
How so a bad reputation? Such as two came and said, "she requested that she engage with us in prohibited acts."

אמר רב פפא ש"מ האי שטרא ריעא לא מגבינן ביה
ה"ד שטרא ריעא כגון דאתו בתרי ואמרי לדידן אמר לן זייפו לי האי שטרא דכיון דקמהדר אזיופי אימר זיופא זייף
Rav Pappa said: We deduce from this that with an unsound contract, we do not collect.
How so an unsound contract? Such that two come and say "he told us to forge for him this document {though we did not do so." For since he is going around searching for forgery, we may say that he forged it.

Mishna:
ואלו שאין להם קנס הבא על הגיורת ועל השבויה ועל השפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו יתרות על בנות שלש שנים ויום אחד רבי יהודה אומר שבויה שנפדית הרי היא בקדושתה אף על פי שהיא גדולה:
And these do not have a fine:
If one had intercourse with a convertess, a female captive, or a maidservant who were redeemed, who converted, or who were freed when older than 3 years and a day.
Rabbi Yehuda says: A female captive who is redeemed, she is in her status of holiness {that is, virginity} even though she is an adult.

וליתא לדרבי יהודה
And we do not hold like Rabbi Yehuda.

Mishna:
הבא על בתו ועל בת בתו [ועל בת בנו] ועל בת אשתו ועל בת בתה ועל בת בנה אין להן קנס מפני שהוא מתחייב בנפשו שמיתתן מיתת בית דין שכל המתחייב בנפשו אין משלם ממון שנאמר ולא יהיה אסון ענוש יענש:
If one had intercourse with his daughter, with his daughter's daughter, [with his son's daughter, ] with his wife's daughter, with his wife's daughter's daughter, or with his wife's son's daughter, they do not have a fine, for he is liable with his life, for the punishment is capital punishment in bet din. For whoever is liable with his life, he does not pay money, for it is stated {Shemot 21:22}:

כב וְכִי-יִנָּצוּ אֲנָשִׁים, וְנָגְפוּ אִשָּׁה הָרָה וְיָצְאוּ יְלָדֶיהָ, וְלֹא יִהְיֶה, אָסוֹן--עָנוֹשׁ יֵעָנֵשׁ, כַּאֲשֶׁר יָשִׁית עָלָיו בַּעַל הָאִשָּׁה, וְנָתַן, בִּפְלִלִים. 22 And if men strive together, and hurt a woman with child, so that her fruit depart, and yet no harm follow, he shall be surely fined, according as the woman's husband shall lay upon him; and he shall pay as the judges determine.

{Ketubot 38a}
נערה שנתארסה ונתגרשה רבי יוסי הגלילי אומר אין לה קנס רבי עקיבא אומר יש לה קנס וקנסה לעצמה:
A maiden {naarah} who was betrothed and then divorced, Rabbi Yossi haGelili says that she has no fine.
Rabbi Akiva says: She has a fine, and the fine belongs to her.

Wednesday, September 26, 2007

Rif Ketubot 13a {Ketubot 28a continues; 28b-29a}

13a

{Ketubot 28a continues}

זכור אני באשה פלונית
מאי טעמא כיון דרוב נשים בתולות נישאות גלויי מילתא בעלמא היא:
"I remember regarding the woman Plonit":
What is the reason? Since most women are married when virgins, this is a simple revealing of the matter.

ושהיה איש פלוני יוצא מבית הספר לטבול לתרומה
וליחוש דילמא עבד כהן הוא מסייע ליה לר"ש בן לוי דאמר אסור לאדם שילמד את עבדו תורה:
"And that the man Ploni went out of school to immerse for his teruma":
But let us be concerned lest he was the slave of a kohen? This supports Rabbi Shimon ben Levi, who said that it is forbidden for a man to teach his slave Torah.

{Ketubot 28b}
לטבול לתרומתו בתרומה דרבנן:
"To immerse for his teruma":
With regard to Rabbinic teruma {is such testimony believed}.

ושהיה חולק כו'
ודילמא עבד כהן הוא סבר כמ"ד אין חולקין לעבד אא"כ רבו עמו:
"And that he divided...":
And perhaps he was the slave of a kohen? He holds like the opinion that we do not distribute {teruma} to a slave unless his master is with him.

ושהמקום בית הפרס בית הפרס דרבנן:
"And that the place is a bet haperas {where there is a plowed over grave}":
Bet haperas is Rabbinic.

ועד כאן היינו באין בשבת קסבר תחומין דרבנן:
"and until here we would walk on Shabbat":
He holds that techum {Shabbat limits} are Rabbinic.

ואינו נאמן לומר דרך היה לפלוני במקום הזה
מ"ט אפוקי ממונא הוא ולא מהימן
"And he is not believed to say 'there was a path of Ploni in this place.'":
What is the reason? This is the taking out of money and he is not believed.

הדרן עלך האשה שנתארמלה
END PEREK TWO
BEGIN PEREK THREE
{Ketubot 29a}
Mishna:

ואלו נערות שיש להן קנס הבא על הממזרת ועל הנתינה ועל הכותית ועל הגיורת ועל השבויה ועל השפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו פחותות מבנות ג' שנים ויום אחד
הבא על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו ועל אחות אשתו ועל אשת אחיו ועל אשת אחי אביו ועל הנדה יש להן קנס אע"פ שהן בכרת אין בהן מיתת בית דין
And these are the maidens {naarot} who have to them a fine {if a man violated them}:
If one had intercourse with a bastardess, a Netina {female descendant of Gibeonite converts}, a female Cuthean, a convertess, a captive woman, a maidservant who were redeemed, converted, or freed when younger than 3 years and a day.
If one had intercourse with his sister, his father's sister, his mother's sister, his wife's sister, his brother's wife, his father's brother's wife, or a menstruant, they all receive the aforementioned fine -- for even though they {=these sins} are all punishable by karet {Divine "cutting off"}, they
do not have to them court-administered death penalty.

Gemara:
הא דקתני הבא על אשת אחיו משכחת לה כגון שהיו לאחיו בנים וקדש נערה ומת אי נמי אחיו מאמו שקדש נערה ומת או שגרשה דלאו בת חליצה וייבום היא וקאים עלה בכרת ואשת אחי אביו נמי כגון שקדש אחי אביו נערה ומת:
{All these cases where they receive a fine is when they are virgins. Therefore,}
This that we stated in the Mishna "one who had intercourse with his brother's wife" we find such as where his brothers had sons and he betrothed a naarah and then died. Alternatively, his maternal brother who betrothed a young girl and died; or he divorced her; such that she is not subject to chalitza and yibbum, and he is punishable for them with karet.
And his father's brother's wife as well, where his father's brother betrothed a naarah and then died.

נערה אין קטנה לא מאן תנא
אמר רב יהודה אמר רב רבי מאיר היא דתניא קטנה מבת שלש שנים ויום אחד עד שתביא שתי שערות יש לה מכר ואין לה קנס ומשתביא שתי שערות ועד שתבגר יש לה קנס
A naarah yes, a minor no {to recieving the fine}. Who is the Tanna?
Rav Yehuda cited Rav: It is Rabbi Meir, for they learnt {in a brayta}: A minor, from 3 years and a day until she brings forth two {pubic} hairs, she has a sale {that the father might sell her as a Hebrew maidservant} but she has no fine. And when she brings forth two hairs until she matures, she has a fine.

Rif Ketubot 12b {Ketubot 28a continues}

12b

{Ketubot 28a continues}
{Mishna continues}

ועד כאן היינו באין בשבת אבל אין נאמן לומר דרך היה לפלוני במקום הזה מעמד ומספד היה לפלוני במקום הזה
And {a man is believed when an adult to say about what he knew in his youth} that "until here we would come on Shabbat."
But he is not believed to say "Ploni has a path in this place; Standing and eulogy there was to Ploni in this place."

Gemara:
אמר רב הונא בריה דרב יהושע והוא שהיה גדול עומד על גביו כלומר מעיד עמו דכיון דקיום שטרות דרבנן הימנוהו רבנן בדרבנן
Rav Huna son of Rav Yehoshua said: And this was where there was an adult standing over him.
That is to say, he testifies with him. For since the establishment of contracts is Rabbinic, the Rabbis granted him credibility by Rabbinic matters.

Rif Ketubot 12a {Ketubot 27b-28a}

12a

גרסי' בפ' אלו נערות
הפודה את השבויה ומעיד בה ישאנה דלא שדי איניש זוזיה במיא
מעיד בה כדי לא ישאנה שמא עיניו נתן בה:
We learn in perek Elu Naarot:
If one redeems a captive woman and testifies about her, he may marry her, for a man will not cast his money into the water.

If he merely testifies about her, he may not marry her, lest he cast his eyes upon her {and that was the reason for his testimony}.

{Ketubot 27b}
אמר רבי זכריה בן הקצב המעון הזה וכו'
תניא אף על פי כן ייחד לה בית בחצרו וכשהיתה יוצאת יוצאת בראש בניה וכשהיתה נכנסת נכנסת בסוף בניה
והני מילי בשבויה דבשבויה הקלו אבל בגרושה לא
"Rabbi Zecharia son of the Butcher said: By this place {=the Temple}...":
They learnt {in a brayta}: Even so, he designated a house for her in his courtyard, and when she went out, she went out at the head of her children, and when she entered, she entered after her children.
And these words were by a woman taken captive, for by a captive woman they were lenient, but by a divorced woman, no.

דתניא המגרש את אשתו לא תנשא בשכונתו ואם היה כהן לא תדור עמו במבוי זה היה מעשה ואמרו כפר קטן נידון כשכונה
מי נדחה מפני מי
היא נדחת מפניו בחצר של שניהם וכל שכן בחצר של שכירות משום דטלטולא דגברא קשה מדאיתתא אבל בחצר שלה הוא נדחה מפניה
For they learnt {in a brayta}: If one divorced his wife, she should not get married {and live} in his neighborhood
{Ketubot 28a}
and if he was a kohen, she should not dwell with him in the same alleyway. There was such an incident and they said that a small village is judged to be the same as a neighborhood.
Who is pushed off before whom? She is pushed off from before him by a courtyard that is both of theirs, and certainly a rented courtyard, for a man's moving is more difficult than a woman's. But in her own courtyard, he is pushed off from before her.

תנו רבנן לוה ממנה בנכסי אביה אינה נפרעת אלא ע"י אחר
אמר רב ששת ואי אתו לקמן לדינא לא מזדקקינן להו
רב פפא אמר שמותי היו משמתין להו
רב הונא בריה דרב יהושע אמר נגודי היו מנגדין להו
אמר רב נחמן תנא באבל רבתי בד"א שנתגרשה מן הנישואין אבל נתגרשה מן האירוסין נפרעת ע"י עצמה שאין לבו גס בה ואינה מכרת בקריצותיו וברמיזותיו
והני מילי דלא גייסי בהדדי אבל גייסי בהדדי אפילו מן האירוסין אינה נפרעת אלא ע"י אחרים:
The Sages learnt {in a brayta}: If he borrowed from her from the property of her father, she is only repaid via a third party.
Rav Sheshet said: And if they come before us for judgment, we do not deal with them. {Rather, she sends an intermediary to represent her.}
Rav Pappa said: We place them in cherem.
Rav Huna son of Rav Yehoshua said: We lash them.
Rav Nachman said: They teach in Evel Rabbati {=masechet Semachot}: Where are these words said? Where she was divorced from full marriage, but if she was divorced from betrothal, she is paid even directly, for his heart is not haughty with her, and she does not recognize his winks and hints.
And these words are where they are not familiar with one another, but if they are familiar with one another, even from betrothal she is only repaid via others.

Mishna:
ואלו נאמנין להעיד בגדלן מה שראו בקטנן
נאמן אדם לומר זה כתב ידו של אבא וזה כתב ידו של רבי וזה כתב ידו של אחי זכור אני באשה פלונית שיצאת בהינומא וראשה פרוע ושהיה איש פלוני יוצא מבית הספר לטבול לתרומתו ושהיה חולק עמנו בגורן ושהמקום הזה בית הפרס הוא
And these are believed to testify when they are older on what they saw when they were younger.
A man is believed to say "this is my father's handwriting; and this is my teacher's handwriting; and this is my brother's handwriting; I recall regarding the woman Plonit that she went out {at the time of marriage} in a litter with her head uncovered {and thus was a virgin at the time}; and about the man Plonit that he went out from school to immerse to eat his teruma {and is thus a kohen} and that he used to take his share with us at the threshing floor; and that this place was a bet haperas {where there was a ploughed over grave}."

Rif Ketubot 11b {Ketubot 27a continues}

11b

{Ketubot 27a continues}

העובדי כוכבים אבל יד העובדי כוכבים תקיפה על עצמן אפי' ע"י ממון אסורה
the gentiles, but where the hand of the gentiles are strong over themselves, even {if imprisoned} on monetary matters, she is forbidden.

עיר שכבשה כרקום
א"ר אידי בר אבין א"ר יצחק בר אשיין אם יש שם מחבואה אחת מצלת את הכהנות כולן ואפילו אינה מחזקת אלא אשה אחת כולהו שריאן דאמרינן בכל חדא וחדא היינו האי ואי אמרה לא נחבאתי ולא נטמאתי נאמנת דאמרי' מה לה לשקר אי בעיא אמרה נחבאתי:
"A city which was captured by a besieging army":
Rav Iddi bar Avin cited Rav Yitzchak bar Ashyin: If there was there a single hiding place, it saves all of the wives of the kohanim. And even if it could only hold a single woman, all of them are permitted, for we say regarding each and every one that this was the one. And if she says "I did not hide and I was not rendered impure," she is believed, for we say: why should she lie? if she wished she could say "I hid."

ואם יש להן עדים אפילו עבד אפי' שפחה ואי שפחה דידה היא לא מהימנא:

"And if they have witnesses, even {if it be} a slave or a maidservant":
And if it is her own maidservant, she is not believed.

Monday, September 24, 2007

Rif Ketubot 11a {Ketubot 23b continues; 26b - 27b; 27a}

11a

{Ketubot 23b continues}
Mishna continues:

ר' יהודה אומר אין מעלין לכהונה ע"פ עד אחד
א"ר אלעזר אימתי במקום שיש שם עוררין אבל במקום שאין עוררין מעלין לכהונה ע"פ עד אחד
רשב"ג אומר משום ר"ש בן הסגן מעלין לכהונה ע"פ עד אחד
Rabbi Yehuda says: We do not ascend to the priesthood via the word of a single witness.
Rabbi Eleazar said: When? Where there are protesters. But where there are no protesters, we ascend to the priesthood via the word of a single witness.
R' Shimon ben Gamliel says in the name of Rabbi Shimon son of the Segan {of the priests}: We ascend to the priesthood on the word of a single witness.

{Ketubot 26b}
Gemara:
רשב"ג היינו ת"ק
אמר רב אשי במצטרפין לעדות קא מיפלגי ובפלוגתא דהני תנאי
דתניא אין עדותן מצטרפת עד שיראו שניהן כאחד רבי יהושע בן קרחה אומר אפילו בזה אחר זה ואין עדותן מתקיימת בב"ד עד שיעידו שניהן כאחד ר' נתן אומר שומעין דבריו של זה היום וכשיבא חברו למחר שומעין את דבריו
והלכתא כר' יהושע ב"ק והלכתא כר' נתן
R' Shimon ben Gamliel, that is the same as the first Tanna!
Rav Ashi said: They argue as to whether they can be combined into a single testimony, and as the dispute of these Tannaim. For they learnt {in a brayta}: Their testimony does not combine until both of them see as one. Rabbi Yehoshua ben Korcha says: Even one after the other. And their testimony does not sustain in bet din until both of them testify as one. Rabbi Natan says: We may hear the words of this one today and when his friend comes on the morrow, we will hear his words.
And the halacha is like Rabbi Yehoshua ben Korcha.
And the halacha is like Rabbi Natan.

Mishna
:
האשה שנחבשה בידי עובדי כוכבים על ידי ממון מותרת לבעלה ע"י נפשות אסורה לבעלה:
A woman who was imprisoned in the hands of gentiles for monetary matters is permitted to her husband; on capital matters {that they will take her life}, she is forbidden to her husband.

{Ketubot 27a}
עיר שכבשה כרקום כל כהנות שבתוכה פסולות לבעליהן ואם יש להן עדים אפי' עבד אפי' שפחה הרי אלו נאמנין ואין אדם נאמן ע"י עצמו
If a besieging army conquered a city, all the kohanot {women married to kohanim} who are in it are forbidden to their husbands. And if they had witnesses, even {if the witness be} a slave or a maidservant, they are believed. And a person is not believed about himself.

{Ketubot 27b}
אמר ר' זכריה בן הקצב המעון הזה לא זזה ידה מתוך ידי משעה שנכנסו עובדי כוכבים לירושלים עד שיצאו אמרו לו אין אדם נאמן על ידי עצמו:
Rabbi Zecharia son of the butcher said: {By} This place {=the the Temple, he swore}, her hand {=of his wife} did not move from my hand from the time that gentiles entered Jerusalem until they left.
They said to him: A person is not believed regarding himself.

{Ketubot 27a}
Gemara:
א"ר שמואל בר רב יצחק אמר רב לא שנו אלא שיד ישראל תקיפה על
{Regarding belief when it was on matters of money:}
Rav Shmuel bar Rav Yitzchak cited Rav: They only learned this where the hand of the Israelites were stronger over

Rif Ketubot 10b {Ketubot 23b} Two Captive Woman Testifying About Each Other; And So For Kohanim

10b

{Ketubot 23b}
Mishna:

שתי נשים שנשבו זאת אומרת נשביתי וטהורה אני וזאת אומרת נשביתי וטהורה אני אינן נאמנות ובזמן שהן מעידות זו על זו נאמנות
וכן שני אנשים זה אומר כהן אני וזה אומר כהן אני אין נאמנין ואם העידו זה על זה הרי אלו נאמנין
Two women who were taken captive -- this one says "I was taken captive and am pure," and this one says "I was taken captive and am pure," they are not believed. But when they testify each on the other, they are believed.
And so too two men, this one says "I am a kohen" and this one says "I am a kohen," they are not believed. But if they testify one about the other, they are believed.

Sunday, September 23, 2007

Rif Ketubot 10a {Ketubot 22b; 22a; 23a}

10a

{Ketubot 22b continues}

ושמעינן מהא דרב אשי דהיכא דקא מסהדי לאחר זמן לא שנא מיתה ולא שנא גירושין היכא דקא מכחשי אהדדי לא תנשא ואם נשאת לא תצא
ולית הילכתא כרבי מנחם ברבי יוסי לא במיתה ולא בגירושין דקי"ל כרב אשי דבתרא הוא
And we deduce from this of Rav Ashi that when they testify after a time, there is no distinction between death and divorce, who they contradict one another, she may not marry and if she remarried she shall not go out.
And the halacha is not like Rabbi Menachem beRabbi Yossi, not by death nor by divorce, for we establish like Rav Ashi, for he is the latest.

ת"ר ב' אומרים נתקדשה ושנים אומרים לא נתקדשה הרי זו לא תנשא ואם נשאת לא תצא
שנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה הרי זו לא תנשא ואם נשאת תצא
מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא
אמר רב פפא תרגמא בעד אחד עד אחד אומר נתקדשה ועד אחד אומר לא נתקדשה תרוייהו בפנויה מסהדי והאי דקאמר נתקדשה הוה ליה חד ואין דבריו של אחד במקום שנים סיפא עד אחד אומר נתגרשה ועד אחד אומר לא נתגרשה תרוייהו באשת איש קמסהדי והאי דקאמר נתגרשה הוה ליה חד ואין דבריו של אחד במקום שנים
The Sages learnt {in a brayta}: Two who say she was betrothed and two say that she was not betrothed, she should not remarry, and if she remarried, she should not go out.
Two say that she was divorced and two say she was not divorced, she should not remarry, and if she did remarry she should go out.
What is the difference between the former and latter parts {of the brayta}?
Rav Pappa said: Translate is as being about a single witness. A single witness says she was betrothed and a single witness says she was not betrothed -- both of them are testifying about a {previously} unattached woman, and this one who says that she was betrothed is only a single person, and the words of a single person do not stand where there are two {since both said she was initially unattached}. In the latter case, one witness says she was divorced and one witness says she was not divorced. Both of them are testifying about a married woman, and this one who says that she was divorced is only a single person, and the words of a single person do not stand where there are two.

רב אשי אמר לעולם תרי ותרי ואיפוך שנים אומרים ראינוה שנתקדשה ושנים אומרים לא ראינוה שנתקדשה הרי זו לא תנשא ואם נשאת תצא
מאי טעמא לא ראינוה אינה ראיה
ואע"ג דדיירו כולהון בחצר אחת לא אמרינן אם איתא דקדיש קלא אית לה למילתא משום דעבידי אינשי דמקדשי בצינעא סיפא שנים אומרים ראינוה שנתגרשה ושנים אומרים לא ראינוה הרי זו לא תנשא ואם נשאת לא תצא דעבידי אינשי דמגרשי בצינעא:
Rav Ashi said: In truth, they are two and two, and reverse it -- two say "we have seen that she was betrothed" and two say "we have not seen that she was betrothed," she should not remarry, and if she remarried, she should go out.
What is the reason? "We have not seen her" is not a proof.
And even though they all dwell in a single courtyard, we do not say that if she was betrothed, there would have been a "voice" to the matter, because people are wont to betroth quietly.
The latter case, two say "we have seen that she was divorced" and two say "we have not seen that she was divorced," she should not remarry and if she remarried, she should not go out. Because people are wont to get divorced in private.

{Ketubot 22a}
Mishna:
אמרה נשביתי וטהורה אני נאמנת שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואם יש עדים דנשבית והיא אומרת טהורה אני אינה נאמנת ואם משנשאת באו עדים הרי זו לא תצא
If she says "I was taken captive but I am pure," she is believed, for the mouth that binds is the mouth that releases.
And if there were witnesses that she was taken captive and she says "I am pure," she is not believed.
And if the witnesses came after she was remarried, she should not go out.

{Ketubot 23a}
Gemara:
אמר אבוה דשמואל לא שנשאת ממש אלא כיון שהתירוה לינשא אע"פ שלא נשאת
והא לא תצא קתני לא תצא מהיתרה הראשון
The father of Shmuel said: Not that she actually remarried, but rather once she was permitted to remarry, even though she did not remarry.
But is says "she should not go out." That is, she shall not go out of her initial permittedness.

ת"ר נשביתי וטהורה אני ויש לי עדים שטהורה אני אין אומרים נמתין עד שיבאו עדים אלא מתירין אותה מיד התירוה לינשא ואח"כ באו עדים שנשבית הרי זו לא תצא
ואם באו עדי טומאה אפילו יש לה כמה בנים תצא
The Sages learnt {in a brayta}: "I was taken captive but am pure, and I have witnesses that I am pure," we do not say that we should wait until the witnesses come, but rather we permit her immediately. If they permitted her to remarry and afterwards witnesses came that she was taken captive, she should not go out. And if witnesses to her impurity came, even if she has several sons, she should go out.

Rif Ketubot 9b {Ketubot 22a}

9b

{Ketubot 22a}

אמר רבי זירא הא מילתא מר' אבא שמיע לי ואי לאו ר' אבא דמן עכו שכחתיה שלשה שישבו לקיים את השטר ומת אחד מהן צריכין למכתב במותב תלתא כחדא הוינא וחד ליתוהי
ואמר רב נחמן ואי כתיב ביה בי דינא תו לא צריך
ודילמא ב"ד חצוף הוא כדשמואל דאמר שמואל שנים שדנו דיניהן דין אלא שנקראו בית דין חצוף
דכתיב ביה בי דינא דרבנא אשי ודילמא רבנן דבי רב אשי כשמואל סבירא להו דכתיב ביה אמר לן רבנא אשי לקיומי ואמינא ליה לרבנא אשי
מהני שמעתתא שמעינן דלית הלכתא כשמואל דאמר שנים שדנו דיניהן דין
Rabbi Zera said: I heard this matter from Rabbi Abba, and if not for Rabbi Abbi of Acco, I would have forgotten it. Three who sat to confirm a contract and one of them died, they must write "in a group of three sitting together we were, and one is no more."
And Rav Nachman said: And if it was written in it "in a court of law," more is not necessary.
And perhaps it was a presumptuous bet din? Like that of Shmuel, for Shmuel said: Two who judged, their judgment is judgment but they are called a presumptuous bet din.
Where it is written in it "a bet din of Rav Ashi." And perhaps a Bet din of Rav Ashi holds like Shmuel? That it is written in it "as Rav Ashi told us, and we told to Rav Ashi."
From this statement we deduce that the halacha is not like Shmuel who said that if two judged, their judgment is judgment.

Mishna:
האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני נאמנת שהפה שאסר הוא הפה שהתיר
ואם יש עדים שהיא אשת איש ואמרה גרושה אני אינה נאמנת
A woman who said "I was a married woman but now am divorced," she is believed, for the mouth that bound is the mouth that released.
And if there were witnesses that she was a married woman and she says "I am now divorced," she is not believed.

Gemara:
תנו רבנן אמרה אשת איש אני וחזרה ואמרה פנויה אני אינה נאמנת ואם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת
ומעשה באשה אחת שהיתה גדולה בנוי וקפצו עליה בני אדם לקדשה ואמרה להם מקודשת אני לימים עמדה וקדשה עצמה אמרו לה חכמים מה ראית אמרה להם בתחלה באו אלי בני אדם שאין מהוגנין לי אמרתי להם מקודשת אני עכשיו שבאו אלי בני אדם מהוגנין לי עמדתי וקדשתי את עצמי
וזו הלכה העלה רבי אחא שר הבירה לפני חכמים באושא ואמרו אם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת
The Sages learnt {in a brayta}: If she said "I am a married woman" and she retracts and says "I am an unmarried woman," she is not believed. And if she gives a plausible justification for her words, she is believed.
And there was an incident by a certain women who was great in beauty and men were jumping to betroth her, and she said to them "I am betrothed." After days, she stood and betrothed herself. The Sages said to her: What did you see {to do this}? She said to them: Initially, men who were inappropriate were coming to me, and I told them that I was already betrothed. Now that appropriate men are coming to me, I stood and betrothed myself. And this law was brought by Rabbi Acha the officer of the palace before the Sages in Usha and they said: If she gave a plausible justification for her words, she is believed.

בעא מיניה שמואל מרב אמרה טמאה אני וחזרה ואמרה טהורה אני מהו
אמר ליה אף בזו אם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת
תנא מיניה ארבעין זימנין ואפי' הכי לא עבד שמואל עובדא בנפשי'
Shmuel inquired of Rav: If she says "I am impure" and retracts and says "I am pure," what?
He said to him: Even in this, if she gives a plausible justification for her words, she is believed.
{Ketubot 22b}
He learned it from him 40 times, and even so, Shmuel did not act in practice so for himself.

ת"ר שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת שנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה הרי זו לא תנשא ואם נשאת לא תצא רבי מנחם ברבי יוסי אומר תצא אמר רבי מנחם ברבי יוסי אימתי אני אומר תצא בזמן שבאו עדים ואח"כ נשאת אבל נשאת ואח"כ באו עדים לא תצא מכדי

The Sages learnt {in a brayta}: Two say he {=the husband} died and two say that he did not die; two say she was divorced and two say she was not divorced; she may not remarry, and if she did marry she should not divorce.
Rabbi Menachem beRabbi Yossi says: The should divorce.
Rabbi Menachem beRabbi Yossi said: When do I say that she should divorce? At a time where witnesses came and afterwards she married, but if she married and afterwards witnesses came, she should not divorce.

תרי ותרי נינהו הבא עליה באשם תלוי קאי
אמר רב ששת כגון שנשאת לאחד מעידיה היא גופא באשם תלוי קיימא באומרת ברי לי
אמר רבי יוחנן שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת הרי זו לא תנשא ואם נשאת לא תצא שנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה הרי זו לא תנשא ואם נשאת תצא מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא
אמר רבא ראה רבי יוחנן דבריו של רבי מנחם בגירושין ולא ראה במיתה מאי טעמא מיתה אינה יכולה מכחישתו גירושין יכולה מכחישתו
{But} they are two against two -- one who has intercourse with her would be liable to an aham taluy {because of the doubt}!
Rav Sheshet said: Such that she married one of her witnesses.
But then she herself is liable to an asham taluy! Where she says "I am certain."

Rabbi Yochanan said: Two say he died and two say he did not die, she should not remarry and if she remarried, she should not divorce; two say she was divorced and two says she was not divorced, she should not remarry and if she remarried she should divorce.
What is the difference between the former case and the latter case?
Rava said: Rabbi Yochanan saw {=agreed with} the words of Rabbi Menachem by divorce and he did not see it by death.
What is the reason? Death, she cannot contradict him {if he comes back}, while by divorce, she can contradict him.

ואף על גב דאמר רב המנונא האשה שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה הני מילי היכא דליכא עדים דקמסייעי לה אבל היכא דאיכא עדים דקמסייע לה מעיזה ומעיזה
רב אשי אמר כגון דאמרי עכשיו מת עכשיו גירשה מיתה ליכא לברורה גירושין איכא לברורה דאמרינן לה אם איתא דהכי הוא אחוי גיטך
And even though Rav Hamnuna said that the woman who says to her husband "you have divorced me" is believed, because of a presumption that a woman would not act brazenly before her husband, these words are where there are no witnesses that support her, but where there are witnesses who support her, she would indeed be so brazen.
Rav Ashi {our gemara: Assi} said: Such as where they {=witnesses} said "he died now; he divorced now." As for death, it is not possible to prove but divorce is possible to prove, for we say to her, if it is indeed the case, show your get.

Friday, September 21, 2007

Rif Ketubot 9a {Ketubot 21b} Complaint Against A Robber Judge

9a

כתיבה לשמה אבל בשאר שטרות לא דאמר ר' אסי אמר ר' יוחנן שטר שלוה בו ופרעו אינו חוזר ולוה בו שכבר נמחל שעבודו טעמא דנמחל שעבודו הא לשקרא לא חיישינן ואיתא נמי להאי מימרא בגיטין פ' כל הגט
that it be written for he sake, but by other documents, no, for Rabbi Assi cited Rabbi Yochanan: A document that he borrowed upon and payed back, he may not return and borrow using it again, for his assets under lien were already forgiven. The reason is that the lien was forgiven, but for falsehood we do not worry. And this segment also exists in Gittin in perek Kol haGet.

{Ketubot 21b}
אמר ר' אבא אמר רב הונא אמר רב שלשה שישבו לקיים את השטר וקרא עליו ערער על אחד מהן בגזלנותא עד שלא חתמו מעידין עליו שחזר בתשובה וחותם דהא במותב תלתא כחדא נינהו
משחתמו אין מעידין עליו שחזר בתשובה דלא במותב כחדא נינהו דבעידנא דחתמי הנך תרי לא הוה מצטרף בהדייהו וכאילו בלחודייהו הוו יתבי

Rabbi Abba cited Rav Huna who cited Rav: Three who sat to confirm a contract and a complaint is lodged against one of them on the grounds of robbery before they signs, they testify about his that he has repented and then he signs, for they are then all sitting as one. Once they sign, they may not testify about him that he has repented, for they are not then three sitting together, for at the time these two signed, he was not joined with them, and it is as if they were sitting alone.

ודוקא ערער דגזלנותא הוא דמבטל לצירופא דידהו אבל ערער דפגם משפחה ואתברר השתא דכשר הוא כיון דמעיקרא כשר הוה גלויי מילתא בעלמא הוא ולא בטיל צירופא דידהו
וערער דגזלנותא נמי לא אמרן אלא דקא מסהדי תרי דגזלנא הוא ואתו תרי אחריני ומסהדי דהדר בתשובה דלא קמכחשי להנך אבל אי אתו תרי אחריני ואמרי לאו גזלנא הוא דמכחשי להנך לא חתים כלל דהוו להו תרי לבהדי תרי והוי ליה גברא ספק פסול הלכך לא מחתמינן ליה כלל דלא מפקינן ממונא אפומיה
וראיה לדבר הא דת"ר שנים שהיו חתומים על השטר ומתו ובאו שנים ואמרו כתב ידם הוא אבל אנוסים היו וכו' עד או שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר אין נאמנים ומקשינן ומגבינן ביה אמאי תרי ותרי נינהו אלמא לא אמרינן אוקי גברא אחזקיה ומפקינן ממונא אפומיא
And specifically a complaint about robbery cancels the combination, but a complaint about a genealogical flaw which was now {after the signing} resolved that he is valid, since from the beginning he was valid, this is merely a revealing of matters, and it does not cancel his ability to join.
And a complaint about robbery as well, we only say this where two testified that he is a robber, and two come and testify that he repented, such that they do not contradict the first pair, but if two others come and say that he is not a robber, such that they contradict the first set, he may not sign at all, for it is an instance of two against two, and the man is doubtfully invalid, and therefore they should not have him sign at all, and should not take out money based on his mouth.
And a proof to the matter is this which the Sages learnt {in a brayta}: Two who were signed on a contract and then died, and then two {others} come and say that it is their {=the deceased's} handwriting, but that they were forced ... or their handwriting came from another place, they are not believed. And we object "and do we collect with it? Why they are two against two." Thus it is evident that we do not say that we put the man in his presumed initial state {of being a righteous person} and then take out money based on his say-so.

Rif Ketubot 8b {Ketubot 21b}

8b

{Ketubot 21b}

ש"מ תלת
ש"מ עד נעשה דיין בדרבנן
ושמע מינה דיינים המכירים חתימות ידי עדים אין צריכין להעיד בפניהם
וש"מ דיינים שאין מכירין חתימות ידי עדים צריכין להעיד בפני כל אחד ואחד

אמר רב פפא האי אשרתא דדייני דכתיבא מקמי דליחזו סהדי חתימות ידייהו פסולה משום דמחזי כשקרא
ולית הלכתא כרב פפא מדגרסינן בהאי מסכת פ' הכותב ליתא לרב פפא דאמר רב נחמן אומר היה רבי מאיר אפי' מצאו באשפה חתמו ונתנו לה כשר ואפילו רבנן לא פליגי עליה דר' מאיר אלא בגיטי נשים דבעינן
We deduce from this three things:
We deduce from this that a witness may become a judge by a Rabbinic matter.
And we deduce that judges who recognize the signatures of the witnesses, we do not need to testify {about it} before them.
And we deduce from this that judges who do not recognize the signatures of the wirnesses, we are required to testify before each and every one {who does not recognize}.

Rav Pappa said: This judge's attestation which is written before the witnesses give evidence about their signatures is invalid, because it looks like falsehood.
And the halacha is not like Rav Pappa, from that which we learn in this masechet in perek hakotev that we do not hold like Rav Pappa, for Rav Nachman said: Rabbi Meir was wont to say, "even if he found it in the garbage, if he signed it and gave it to her, it is valid." And even the Sages do not argue on Rabbi Meir except by divorces of women, where we require

Rif Ketubot 8a {Ketubot 20b continues; 21a - b} Validating Handwriting

8a

{Ketubot 20b, Mishna, continues}

זה אומר זה כתב ידי וזה אומר זה כתב ידי צריכין שיצטרף אחר עמהן דברי רבי
וחכמים אומרים אין צריכין לצרף אחר עמהן אלא נאמן אדם לומר זה כתב ידי:
This one says "this is my handwriting" and this one says "this is my handwriting," they require that another combine with them. These are the words of Rabbi.
And the Sages say: They do not require another to combine with them, but rather a man is believed to say "this is my handwriting."

Gemara:
כשתמצא לומר לדברי רבי על כתב ידן הן מעידין ולפיכך צריך לצרף עמהם אחר ולדברי חכמים על מנה שבשטר הן מעידין ובתרוייהו סגיא וקי"ל כרבנן:
If you find to say according to the words of Rabbi, they are testifying about their own handwriting and therefore they require another to combine with them {such that there are two witnesses testifying about each signature},
{Ketubot 21a}
and according to the words of the Sages, they are testifying regarding the 100 zuz in the contract, and thus with the two of them it is sufficient.
And we establish like the Sages.

אמר רב יהודה אמר רב שנים חתומים על השטר ומת אחד מהם צריכים שנים מן השוק להעיד עליו כי היכי דלא ליפוק נכי ריבעא דממונא אפומא דחד סהדא
וכן הלכתא

ואי ליכא אלא חד מאי
אמר אביי ליכתוב חתימת ידיה אחספא ושדי ליה בבי דינא ומחזקי ליה ולא צריך איהו לאסהודי אחתימות ידיה ואזיל איהו והאי ומסהדי אאידך ודוקא אחספא אבל אמגילתא לא דילמא משכח לה אינש דלא מעלי וכתיב עליה מאי דבעי ותנן הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין

א"ר יהודה אמר שמואל עד ודיין מצטרפין
אמר רמי בר חמא כמה מעליא הא שמעתא
א"ל רבא מאי מעליותא מאי דמסהיד סהדא לא מסהיד דיינא ומאי דמסהיד דיינא לא מסהיד סהדא אלמא לא מצטרפי
וכן הלכתא:
Rav Yehuda cited Rav: Two are signed on the document and one of them dies, they require two {rather than one} from the marketplace to testify as regard to him.
So that 3/4 of the money would not go out based on the word of a single witness.
And so is the halacha.

And if there is one one {other witness}, what?
Abaye said: Let him write his signature on a piece of clay and cast it forth in the court, and they will establish it, and he will not be required to testify about his own handwriting, and then he and this other one will go and testify on the other {signature}.
And specifically on a piece of clay, but on a scroll, no, lest an untoward man find it and write upon it what he wishes, and they have learnt: If he takes out against him his handwriting that he is obligated {money} to him, he may collect from the assets with no lien on them.

Rav Yehuda cited Shmuel: A witness and judge can combine.
Rami bar Chama said: How sublime is this statement.
Rava said to him: What is the excellence? This that the witness testifies, the judge does not testify to, and that which the judge testifies to the judge does not testify to. Therefore, they do not combine.
And so is the halacha.

{Ketubot 21b}

אמר רב הונא א"ר שלשה שישבו לקיים השטר שנים מהם מכירים חתימות ידי עדים ואחד אינו מכיר עד שלא חתמו מעידים בפניו וחותם משחתמו אין מעידים בפניו וחותם
Rav Huna cited Rav: Three who sat to confirm a contract, where two of them recognize the signatures of the witnesses and one does not recognize, before they sign, they testify before him, and he may then sign. Once they have signed, they may not testify before him such that he may sign.

Thursday, September 20, 2007

Rif Ketubot 7b {Ketubot 20a} Testifying From Memoirs

7b

{Ketubot 20a}

תנו רבנן כותב אדם עדותו על השטר ומעיד עליה אחר כמה שנים
פירש רב האי ז"ל כגון שיש בידו עדות בקנין ונשתהה לזמן מרובה ואחר כך תבעו מלוה לכתוב לו אותה עדות בשטר או שתבעו להעיד לו בה בב"ד הרי זה כותב לו עדותו על השטר או מעיד לו בה בב"ד אפילו לאחר כמה שנים ואינו חושש שמא נפרע אותו החוב או שמא נמחל
אמר רב הונא והוא שזוכרה מעצמו ורבי יוחנן אמר אף על פי שאין זוכרה מעצמו אלא אחרים הזכירוהו ונזכר הרי זה מעיד
אמר רבא שמע מינה מדר' יוחנן הני בי תרי דידעי סהדותא ומנשי חד מינייהו מדכר ליה חבריה ומדכר
The Sages learnt {in a brayta}: A man may write his testimony on a document and testify about it after many years.

Rav Hai, z"l, explained: Such as where he has in hand testimony about an acquisition and it was delayed for a long time, and afterwards the lender requested that he write for him this testimony on a document, or he requested that he testify for him about it in court, he can write his testimony on a document or testify for him about it in court even after many years, and not worry lest that debt was paid or lest it was forgiven.
Rab Huna said: And this was where he remembered it of his own accord.
And Rabbi Yochanan said: Even if he does not remember it of his own accord, but others remind him and them he remembers, he may testify.
Rava said: We deduce from this of Rabbi Yochanan that if a set of two know testimony and one of them has forgotten it, he fellow may remind him and then he will recall.

וי"א כותב אדם עדותו על השטר אינו שטר שביד מלוה אלא כגון ספר או שמוש שיש לו לאדם בתוך ביתו לכתוב בו זכרונותיו ובא אליו התובע ותבעו להעיד לו ומצא בזכרונותיו כתוב שביום פלוני נמסר לו עדות בכך וכך לאיש פלוני הולך ומעיד לו עליה אפי' לאחר כמה שנים
And some say that this that a man may write his testimony on a document, it is not a document in the hand of the lender, but rather such as a book or ledger that a man has in his house to write in it his memiors, and this claimant comes and requests that he testify for him, and he finds in his memoirs written that on day X, responsibility for testimony was given over to him in such and such for man Y, he goes and testifies for him upon it, even after many years.

א"ר הונא והוא שזוכרה מעצמו
ורבי יוחנן אמר אע"פ שאין זוכרה מעצמו אלא מן הכתב שלו נזכר מעיד
ודייק רבא מדר' יוחנן דאמר אע"פ שאין זוכרה מעצמו אלא מן הכתב שלו נזכר הולך ומעיד הכי נמי תרי דידעי סהדותא ואינשי חד מינייהו חבריה מדכר ליה ומדכר ומסהיד בהדי חבריה ושפיר דמי
והאי דיוקא דדייק רבא לא סלקא אלא אליבא דהדין פירושא בתרא אבל לפירושא קמא לא סלקא דהיינו פשטיה דרבי יוחנן ולא צריך רבא למידק מיניה מידי
הילכך האי פירושא בתרא עדיף וטפי מסתבר
Rav Huna said: And this is where he remembered it of his own accord.
And Rabbi Yochanan said: Even though he does not remember it of his own accord, but rather from his text he remembers, he testifies.
And Rava carefully deduces from the words of Rabbi Yochanan who says that even though he does not remember of his own accord but rather from his text that he may go and testify, that so too, two who know testimony and one of them forgets, his fellow may remind him, such that he will recall and then testify with his friend, and it is fine.
And this deduction which Rava deduces only comes out according to this latter explanation, but according to the first explanation, it does not come out, for it is the simple meaning of Rabbi Yochanan, and Rava does not need to go and deduce from him anything.
Therefore, this latter explanation is better, and more logical.

איבעיא להו לעצמו מאי
פירוש אם שכח העד מהו שיזכירו בעל דין
רב חביבא אומר אפילו לעצמו מדכר
רב אשי אמר לעצמו לא
והלכתא לעצמו לא
ואי צורבא מרבנן הוא אפילו לעצמו כי הא דרב אשי הוה ידע ליה סהדותא לרב כהנא אמר ליה מי דכר מר לההוא סהדותא
א"ל לא אמר ליה ולאו הכי והכי הוה לא ידענא לסוף אידכר רב אשי אזל אסהיד ליה חזיא לרב כהנא דהוה מחסם א"ל מי סברת עלך קא סמיכנא אנא הוא דרמאי אנפשאי ואידכר:
It was a question to them: For himself, what?
To explain: If the witness forgets, may the litigant {himself} remind him?
Rav Chaviva says: Even he himself may remind.
Rav Ashi said: For himself, no.
And the halacha is that for himself, no.
{Ketubot 20b}
And if he is a Torah scholar, even for himself. Like this of Rav Ashi in which he knew evidence for Rav Kahana and he {=Rav Kahana} said to him, "does Master remember the testimony?" He said to him "no." He said to him, "and was it not such-and-such?" "I don't know." In the end, Rav Ashi remembered and went to testify for him. He saw Rav Kahana that he was surprised. He said to him, "do you think that I am relying upon you? I was the one who wracked my brains and remembered."

Mishna:
זה אומר זה כתב ידי וזה כתב ידו של חברי וזה אומר זה כתב ידי וזה כתב ידו של חברי הרי אלו נאמנים
This one {witness} says "this is my handwriting and this is the handwriting of my fellow," and this one says "this is my handwriting and this is the handwriting of my fellow," they are believed.

Rif Ketubot 7a {Ketubot 19b continues}

7a

{Ketubot 19b continues}

ומגבינן ביה אמאי תרי ותרי נינהו
אמר רב נחמן אוקי תרי לבהדי תרי ואוקי נכסי בחזקת מאריה מידי דהוה אנכסי דבר שטיא דבר שטיא זבין נכסי אתו בי תרי ואמרו כשהוא שוטה זבין ואתו בי תרי ואמרו כשהוא חלים זבין נכסי
א"ר אשי אוקי תרי לבהדי תרי ואוקי ממונא בחזקת בר שטיא ולא אמרן אלא דאית ליה חזקה דאבהתיה אבל לית ליה חזקה דאבהתיה אמרי כשהוא שוטה זבן וכשהוא שוטה זבין
And do we indeed collect with it? Why? They are two and two?
{Ketubot 20a}
Rav Nachman said: We establish two against two and we leave the assets in its owner's possession. Just as was true by the assets of a certain madman.
For a certain madman sold assets, and two came and said that he sold it while he was a madman, and two others came and said that when he was of right mind he sold his assets. Rav Ashi said: We set up the two against the two and we leave the money in its assumed state with the madman. And we do not say it except where he has a presumption because it was his fathers', but if he does not have a presumption since it was his fathers, we say that when he was a madman he sold and when he was a madman he bought.

אמר רבי אבהו אין מזימין את העדים אלא בפניהם ומכחישין את העדים שלא בפניהם
והזמה שלא בפניהם נהי דהזמה לא הויא הכחשה מיהא הויא
אמר רב אסי אין מקיימין את השטר משטר שקרא עליו ערער אא"כ הוחזק בב"ד
אמרי נהרדעי אין מקיימין את השטר אלא משטרי שתי שדות או שתי כתובות והוא שאכלום בעליהן שלש שנים ובשופי
וביוצא מתחת יד אחר אבל מתחת ידו לא חיישינן שמא זיופי זייף
Rabbi Abahu said: We only rebut {by saying "you were with us in another place at that time"} the witnesses in their presence, but we can contradict {the substance of the testimony of} the witnesses even not in their presence.
And while rebuttal not in their presence, granted it is not rebuttal, but it is however a valid contradiction.
Rav Asi said: We do not establish {=confirm} a contract {in terms of handwriting} from another contract that was contested, unless it {that other contract} was confirmed in court.
The Nehardaeans say: We do not establish a contract unless from contracts of two fields or two ketubot, and this is only where their owners enjoyed them {the fields} for three years, in in comfort {without protest from others}.
And this is where it {the contract} came out of the hand of another person, but from his own hand, he worry lest it is a forgery.

Rif Ketubot 6b {Ketubot 19a - 19b}

6b

{Ketubot 19a}

רב אשי אמר לעולם דקאמרי עדים ודאין כתב ידן יוצא ממקום אחר
ודקאמרת אמאי לא מהימני כדרב כהנא
דא"ר כהנא אסור לאדם שישהה שטר אמנה בתוך ביתו שנאמר אל תשכן באהליך עולה
Rav Ashi said: In truth, it is where witnesses stated {that it was a deed of trust}, and it was where their handwriting did not come from another place. And when you say "why are they not believed?" it is like Rav Kahana. For Rav Kahana said: It is forbidden for a man to retain a deed of trust within his house, for it is stated {Iyyov 11:14}:
יד אִם-אָוֶן בְּיָדְךָ, הַרְחִיקֵהוּ; וְאַל-תַּשְׁכֵּן בְּאֹהָלֶיךָ עַוְלָה. 14 If iniquity be in thy hand, put it far away, and let not unrighteousness dwell in thy tents--
{Ketubot 19b}
אמר רב שישא בריה דרב אידי ש"מ מדרב כהנא עדים שאמרו אמנה היו דברינו אינן נאמנים
מאי טעמא כיון דעולה היא אעולה לא חתימי

א"ר יהושע ב"ל אסור לאדם שישהה שטר פרוע בתוך ביתו שנאמר אל תשכן באהליך עולה

איתמר ספר שאינו מוגה א"ר אמי עד ל' יום מותר להשהותו אחר שלשים יום אסור להשהותו שנאמר אל תשכן באהליך עולה:
Rav Shisha son of Rav Idi said: We deduce from Rav Kahana that witnesses who said "our words were a deed of trust" are not believed. What is the reason? Since it is avla {unrighteousness}, upon avla they do not sign.

Rabbi Yehoshua ben Levi said: It is forbidden for a man to retain within his house a paid-off bill of indebtedness, for it is stated {Iyyov 11:14}:
יד אִם-אָוֶן בְּיָדְךָ, הַרְחִיקֵהוּ; וְאַל-תַּשְׁכֵּן בְּאֹהָלֶיךָ עַוְלָה. 14 If iniquity be in thy hand, put it far away, and let not unrighteousness dwell in thy tents--

It was stated {by Amoraim}: A {Biblical} book which is not corrected:
Rabbi Ami said: Until 30 days it is permitted to retain it; after thirty days it is forbidden to retain it, for it is stated {Iyyov 11:14}:
יד אִם-אָוֶן בְּיָדְךָ, הַרְחִיקֵהוּ; וְאַל-תַּשְׁכֵּן בְּאֹהָלֶיךָ עַוְלָה. 14 If iniquity be in thy hand, put it far away, and let not unrighteousness dwell in thy tents--

אמר רב נחמן עדים שאמרו אמנה היו דברינו אינם נאמנים מודעה היו דברינו אינם נאמנים
מר בר רב אשי אמר אמנה היו דברינו אינם נאמנים מודעה היו דברינו נאמנים
מאי טעמא האי ניתן ליכתב והאי לא ניתן ליכתב
וכן הלכתא
Rav Nachman said: Witnesses who said "our words were on a deed of trust" are not believed. "Our words were on a matter of protest" {that the seller protested he was being forced to sell} they are not believed.

Mar son of Rav Ashi said: "Our words were on a deed of trust," they are not believed. "Our words were on a matter of protest," they are believed.
What is the reason? This is not given over to be written, while that is given over to be written.
And so is the halacha {like Mar bar Ravina}.

עדים שאמרו תנאי היו דברינו נאמנים וכי אתו לקמן אמרינן להו קיימו תנאייכו וחותו לדינא
עד אומר תנאי ועד אומר אין תנאי
א"ר פפא תרוייהו בשטרא מעליא קמסהדי והאי דאמר תנאי הוה ליה חד ואין דבריו של אחד במקום שנים
מתקיף לה רב הונא בריה דרב יהושע אי הכי אפי' תרוייהו נמי אלא אמרינן הני למעקר סהדותייהו קאתי האי נמי למעקר סהדותיה קאתי
והלכה כרב הונא בריה דרב יהושע
Witnesses who said "our words were on a condition," they are believed. And when they {the people involved} come before us, we say to them "fulfill your condition and then come to court."
If one witness says it was subject to a condition and one witness says there was no condition --
Rav Pappa said: They each are testifying that it is a fine contract, and this one who said there was a condition is a single witnesses, and the words of one do not stand in place of two {witnesses}.
Rav Huna son of Rav Yehoshua objected to this: If so, even if both of them {say it was on condition} also {since they first testified the contract was valid}! Rather we say, these are coming to uproot their testimony {and thus they are believed}. Here too {with only one witness}, he is coming to uproot his testimony.
And the halacha is like Rav Huna son of Rav Yehoshua.

ת"ר עדים שהיו חתומין על השטר ומתו ובאו שנים ואמרו כתב ידן הוא זה אבל אנוסין היו קטנים היו פסולי עדות היו הרי אלו נאמנים ואם יש עדים אחרים שהוא כתב ידם או שהיה כתב ידן יוצא ממקום אחר משטר שקרא עליו ערער והוחזק בב"ד אינן נאמנין
The Sages learnt {in a brayta}: Witnesses who were signed on a contract and died, and two come and say that "it was their {=the deceased} handwriting, but they were forced; they were minors; they were invalid as witnesses" they are believed. And if there are other witnesses that it is their handwriting, or if their handwriting {sample} comes from some other place, that is from a contract which was complained about and subsequently established in bet din, they are not believed.

Monday, September 17, 2007

Rif Ketubot 6a {Ketubot 15b; 18b - 19a}

6a

{Ketubot 15b}
Mishna:

ומודה ר' יהושע באומר לחברו שדה זו של אביך היתה ולקחתיה ממנו נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר
ואם יש עדים שהיתה של אביו והוא אומר לקחתיה ממנו אינו נאמן:
And Rabbi Yehoshua admits, where he said to his friend "This field was your father's and I acquired it from him" that he is believed {Ketubot 16a} for the mouth which bound was the mouth that loosened.
And if there are witnesses that it was his father's, and he says "I acquired it from him," he is not believed.

{Ketubot 18b}
העדים שאמרו כתב ידינו הוא זה אבל אנוסין היינו קטנים היינו פסולי עדות היינו הרי אלו נאמנין ואם יש עדים שהוא כתב ידן או שהיה כתב ידן יוצא ממקום אחר אינן נאמנין
Witnesses who said "this is our handwriting, but we were forced; we were minors; we were invalid witnesses," they are believed. But if there are witnesses that it is their handwriting, or there other handwriting {sample} comes from another place, they are not believed.

Gemara:
אמר רמי בר חמא לא שנו אלא שאמרו אנוסין היינו מחמת נפשות אבל אנוסין היינו מחמת ממון אינן נאמנין מאי טעמא לפי שאין אדם משים עצמו רשע:
Rami bar Chama said: The only learned this where they said "we were forced by mortal danger," but "we were forced via threat of money," they are not believed.
What is the reason? Because a man cannot declare himself an evildoer.

{Ketubot 19a}

אמר רב יהודה אמר רב האומר שטר אמנה הוא זה אינו נאמן
דקאמר מאן אילימא דקאמר לוה פשיטא לאו כל כמיניה
ואלא דקאמר מלוה תבא עליו ברכה
ואלא דקאמרי עדים אי דכתב ידן יוצא ממקום אחר פשיטא
ואי אין כתב ידן יוצא ממקום אחר אמאי לא מהימני
אמר אביי לעולם דקאמר מלוה וכגון שחייב לאחרים וכדר' נתן
דא"ר נתן מניין לנושה בחבירו מנה וחבירו בחבירו שמוציאין מזה ונותנין לזה שנאמר ונתן לאשר אשם לו
Rav Yehuda cited Rav: If one says "this is a {loan} deed of trust" {where he writes this document trusting that the loan will be given to him later}, he is not believed.
In this case, who is speaking? If it is the borrower speaking, it is obvious that he is not believed! But rather, if it is the lender, may blessings come upon him {for being so honest, such that he will now not collect}. But rather witnesses? If their handwriting comes from another place {such that we need not rely upon them for that fact}, it is obvious! And if their handwriting does not come from another place, why should they not be believed?

Abaye said: In reality, it is where the lender said this, and such that he is obligated to others, like this of R' Natan. For R' Natan said: From where {do we know} that if one {A} has a claim of 100 against his friend {B}, and his friend {B, has such a claim} against his friend {C}, that we can take from this one {C} and give to that one {A}? For it is written {Bemidbar 5:7}:
ז וְהִתְוַדּוּ, אֶת-חַטָּאתָם אֲשֶׁר עָשׂוּ, וְהֵשִׁיב אֶת-אֲשָׁמוֹ בְּרֹאשׁוֹ, וַחֲמִישִׁתוֹ יֹסֵף עָלָיו; וְנָתַן, לַאֲשֶׁר אָשַׁם לוֹ. 7 then they shall confess their sin which they have done; and he shall make restitution for his guilt in full, and add unto it the fifth part thereof, and give it unto him in respect of whom he hath been guilty.

Sunday, September 16, 2007

Rif Ketubot 5b {Ketubot 15b- 16b}

5b

BEGIN PEREK
{Ketubot 15b}
Mishna:

האשה שנתאלמנה או שנתגרשה היא אומרת בתולה נשאתני והוא אומר לא כי אלא אלמנה נשאתיך אם יש עדים שיצאתה בהינומא וראשה פרוע כתובתה מאתים
ר' יוחנן בן ברוקה אומר אף חילוק קליות ראיה
The woman who was widowed or divorced -- she says "I was married as a virgin" and he says "no but rather as a widow I married you" -- if there are witnesses that she went out in a hunuma with her head uncovered, her ketuba is 200.
Rabbi Yochanan ben Beroka says: Even the distribution of roasted ears of grain.

{Ketubot 16a}
Gemara:

טעמא דאיכא עדים הא ליכא עדים הבעל מהימן
The reason is that there are witnesses. Thus, if there are no witnesses, the husband is believed.

{Ketubot 16b}

(וליחוש דילמא מפקא עדים בהאי בי דינא וגביא ומפקא כתובתה בהאי בי דינא וגביא
א"ר אבהו זאת אומרת כותבין שובר
רב פפא אומר במקום שאין כותבין כתובה עסקינן
וליחוש דילמא מפקא עדי הינומא בהאי בי דינא וגביא והדרא ומפקא עדים בהאי בי דינא וגביא כיון דלא אפשר ודאי כותבין שובר):
{Note: If she had her ketuba, there would be no dispute as to the 100 or 200. Thus, she is obviously claiming her ketuba money in court based on these witnesses without producing the ketuba.}
(And let us be concerned lest she produce witnesses go in this court and collect, and then produce her ketuba in that court and collect!
Rabbi Abahu said: This tells us that we write a receipt {for collection of ketuba}.
Rav Pappa says: We are dealing with a location in which they do not write a ketuba.
And let us worry lest she produce witnesses to the hinuma {in which she went out} in this court and collect and then turn around and produce witnesses in that court and collect? Since it is not possible, since they will surely write a receipt.)

תנו רבנן כיצד מרקדין לפני כלה
בית שמאי אומרים כלה כמות שהיא
ובית הלל אומרים כלה נאה וחסודה
אמרו להם בית שמאי לדבריכם הרי שהיתה חגרת או סומא אומר כלה נאה וחסודה והתורה אמרה מדבר שקר תרחק
אמרו להן ב"ה מי שלקח מקח רע מן השוק ישבחנו בפניו או יגננו בעיניו הוי אומר ישבחנו בעיניו
מכאן אמרו חכמים לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות
אמר ר' שמואל בר נחמני א"ר יונתן מותר להסתכל בפני כלה כל שבעה כדי לחבבה על בעלה
ולית הלכתא כותיה:
The Sages learnt {in a brayta}: How do we dance before the bride?
Bet Shammai say: {Ketubot 17a} The bride as she is.
And Bet Hillel say: Beautiful and graceful bride.
Bet Shammai say to Bet Hillel: According to your words, if she was lame or blind, would you say "Beautiful and graceful bride?" But the Torah says "Keep distance from falsehood!"
Bet Hillel said: If one acquired bad merchandise from the market, should one praise it in his eyes or depreciate it in his eyes? Certainly he should praise in in his eyes.
From here, the Sages said that a person's disposition should always be pleasant with others.

R' Shmuel bar Nachmeinu cited Rabbi Yonatan: It is permitted to look at the bride's face all seven days in order to make her beloved to her husband.
And the halacha is not like him.

תנו רבנן מעבירין את המת מלפני הכלה וזה וזה מפני מלך ישראל אמרו על אגריפס המלך שעבר מלפני הכלה ושבחוהו חכמים

שבחוהו מכלל דשפיר עבד
והא אמר רב אשי אפילו למ"ד נשיא שמחל על כבודו כבודו מחול מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול שנאמר שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך פרשת דרכים הואי
The Sages learnt {in a brayta}: They move away the dead {=a funeral procession} before the bride {a bridal procession}, and both this and that before the king of Israel. They said about King Agrippas they he made way for a bride, and the Sages praised him.
"They praised him" -- this implies that he did well!
But Rav Ashi said that even according to the opinion that a prince who forgoes his honor, his honor is forgone, a king who forgoes his honor, his honor is not forgone, for it is stated {Devarim 17:15}

טו שׂוֹם תָּשִׂים עָלֶיךָ מֶלֶךְ, אֲשֶׁר יִבְחַר ה אֱלֹהֶיךָ בּוֹ: מִקֶּרֶב אַחֶיךָ, תָּשִׂים עָלֶיךָ מֶלֶךְ--לֹא תוּכַל לָתֵת עָלֶיךָ אִישׁ נָכְרִי, אֲשֶׁר לֹא-אָחִיךָ הוּא. 15 thou shalt in any wise set him king over thee, whom the LORD thy God shall choose; one from among thy brethren shalt thou set king over thee; thou mayest not put a foreigner over thee, who is not thy brother.
It was at a cross-roads.

תנו רבנן מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה
אמרו עליו על ר' יהודה בר' אלעאי שהיה מבטל ת"ת להוצאת המת ולהכנסת כלה
במד"א בשאין לו כל צרכו אבל יש לו כל צרכו אין מבטלין
וכמה כל צרכו אמר רב שמואל בר איויא משמיה דרב תריסר אלפי גברי ושיתא אלפי שיפורי ואמרי לה תריסר אלפי גברי ומנייהו שיתא אלפי שיפורי
אמר רב ששת ואיתימא רבי אמי ואיתימא רבי יוחנן כנתינתה כך נטילתה מה נתינתה בששים ריבוא אף נטילתה בששים ריבוא
והנ"מ למאן דקרי ותני אבל למאן דמתני לית ליה שיעורא
The Sages learnt {in a brayta}: We interrupt study of Torah for the funeral procession and for the bridal procession. They said about Rabbi Yehuda beRabbi Illai that he interrupted Torah study for the funeral procession and for the bridal procession.
Where are these words said: Where he does not have all that is necessary for him, but if he has all he requires, we do not interrupt.
And how much is "all he needs?" Rav Shmuel bar Ivia cited Rav: 12,000 men and 6000 trumpeters. And some say 12,000 men and among them 6000 trumpeters.
Rav Sheshet, and some say Rabbi Ammi, and some say Rabbi Yochanan, said: Like its {=the Torah's} giving, so too its taking away. Just as its giving was with 600,000, so too its taking away is with 600,000.
And these words refer to one who read {Torah} and learned {Mishna}. But one who learns {gemara -- this follows Rif's earlier definition of the term}, there is no measure.

Wednesday, September 12, 2007

Rif Ketubot 5a {Ketubot 14b - 15a} The Incident of Rape by the Spring

5a

{Ketubot 14b}
Mishna:

אמר רבי יוסי מעשה בתינוקת שירדה למלאות מן העין ונאנסה
אמר ר' יוחנן בן נורי אם רוב העיר משיאין לכהונה הרי זו תנשא לכהונה
Rabbi Yossi said: There was an incident with a girl who descended to fill from the spring and she was raped.
Rabbi Yochanan ben Nuri said: If the majority of the city could marry a kohen, she may marry a kohen.

{Ketubot 15a}
Gemara:
אמר רב יהודה אמר רב בקרונה של צפורי היה מעשה
כר' ינאי דאמר נבעלה בשעת קרונות כשרה לכהונה והוא שהיתה סיעה של בני אדם כשרים עוברת שם דהויין תרי רובי רוב העיר ורוב סיעה
וכן הלכתא
Rav Yehuda cited Rav: In the springs of Tzippori was the incident.
Like Rabbi Yannai who said that if she had intercourse at the time of {people going to} the springs, she is valid for a kohen.
And this was where there was a caravan of valid people passing there, such that there are two majorities - the majority of the city and the majority of the caravan.
And so is the halacha.

הדרן עלך בתולה נשאת
END PEREK ONE

Rif Ketubot 4b {Ketubot 12b - 14a} Rape Date, Wood Injury, Paternity, Chazaka and Credibility

4b

{Ketubot 12b}
Mishna:

הנושא את האשה ולא מצא לה בתולים היא אומרת משארסתני נאנסתי ונסתחפה שדהו והוא אומר לא כי אלא עד שלא ארסתיך והיה מקחי מקח טעות
רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת
ר' יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי זו בחזקת בעולה עד שלא תתארס והטעתו עד שתביא ראיה לדבריה:
If one married a woman and did not find to her virginity, and she says "after the time you betrothed me I was raped, and it is your field which has been inundated," and he says, "no but rather before I betrothed you, and so my acquisition was an acquisition in error."
Rabban Gamliel and Rabbi Eliezer say: She is believed.
Rabbi Yehoshua says: We do not live by her word, but rather she is under the assumption of being a non-virgin before she was betrothed and that she deceived him, unless she brings a proof to her words.

Gemara:
ש(אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל)
(Rav Yehuda cited Shmuel: The halacha is like Rabban Gamliel.)

איתמר מנה לי בידך והלה אומר איני יודע
רב הונא ורב יהודה אמרי חייב רב נחמן ורבי יוחנן אמרי פטור
רב הונא ורב יהודה אמרי חייב ברי ושמא ברי עדיף
ורב נחמן ורבי יוחנן אמרי פטור אוקי ממונא בחזקת מריה
It was stated {by Amoraim}: "I have 100 in your possession," and the other one says "I don't know" --
Rav Huna and Rav Yehuda say he is obligated {to pay} and Rav Nachman and Rabbi Yochanan say he is exempt.
Rav Huna and Rav Yehuda say he is obligated, for in conflict between someone who is positive and someone who is unsure, the positive person is on stronger footing.
And Rav Nachman and Rabbi Yochanan says that he is exempt -- for the money stays in the presumption of being in the present owner's possession.

לימא רב הונא ורב יהודה דאמרי כרבן גמליאל ורב נחמן ור' יוחנן אמרי כר' יהושע
אמר לך רב נחמן אנא דאמרי אפילו לרבן גמליאל
עד כאן לא קאמר רבן גמליאל התם אלא דאמרינן אוקי איתתא אחזקתה אבל הכא מאי חזקה אית ליה להאי
הכי נמי מסתברא כדקא משנינן
דאי לא תימא הכי קשיא הלכתא אהלכתא
דהא קיימא לן הלכה כרב נחמן בדיני ובהא אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל אלא לאו ש"מ כדקא משנינן ש"מ
Let us say that Rav Huna and Rav Yehuda are saying like Rabban Gamliel, while Rav Nachman and Rabbi Yochanan say like Rabbi Yehoshua.
Rav Nachman could say to you: We say even according to Rabban Gamliel. Rabban Gamliel only speaks there where we say that we place the woman in accordance with her presumed state {and she was born a virgin}, but here, what assumption does he have here?
This is indeed logical, as we have learned. For if you do not say this, you have a contradiction from one halachic conclusion to another halachic conclusion. For we establish that the halacha is like Rav Nachman in monetary matters, and in this, Rav Yehuda cited Shmuel that the halacha is like Rabban Gamliel. Rather, do we not deduce as we have learned? We indeed so deduce.

{Ketubot 13a}
Mishna:
היא אומרת מוכת עץ אני והוא אומר לא כי אלא דרוסת איש את
רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת
ר' יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי היא בחזקת דרוסת איש עד שתביא ראיה לדבריה:
She says "I was injured by a piece of wood" and he says "No but rather you were trodden by a man."
Rabban Gamliel and Rabbi Eliezer says she is believed.
Rabbi Yehoshua says: Not from her mouth do we live, but rather, behold she is under the assumption of being trodden by a man until she brings proof to her words.

ראוה מדברת עם אדם בשוק אמרו לה מה טיבו של זה איש פלוני וכהן הוא
רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת
רבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי היא בחזקת בעולה לנתין ולממזר עד שתביא ראיה לדבריה
If they saw her speaking with a man in the marketplace, and they said to her, "what is the status of this man?" and "he is a kohen."
Rabban Gamliel and Rabbi Eliezer say that she is believed.
Rabbi Yehoshua says: Not from her mouth do we live, but rather, behold she is under the presumption of having had intercourse to a Netin {a Gibeonite} or to a bastard, until she brings proof to her words.

היתה מעוברת אמרו לה מה טיבו של עובר זה מאיש פלוני וכהן הוא
רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת
ורבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי זו בחזקת מעוברת מנתין וממזר עד שתביא ראיה לדבריה:
If she was pregnant, and they said to her, "what is the status of this fetus?" "From so-and-so, and he is a kohen."
Rabban Gamliel and Rabbi Eliezer say that she is believed.
And Rabbi Yehoshua says: Not from her mouth do we live, but rather, behold she is under the presumption of being pregnant from a Netin or from a bastard until she brings a proof to her words.

{Ketubot 13b}
Gemara:
אמר ר' יוחנן לדברי המכשיר בה מכשיר אפי' בבתה ור"א אומר אף לדברי המכשיר בה פוסל בבתה
וקי"ל כרבי יוחנן דרביה דר"א הוא
ועוד דקאי כאבא שאול דאיפסיקא הלכתא כוותיה בפרק י' יוחסין
דתנן אבא שאול היה קורא לשתוקי בדוקי ואמר רב מאי בדוקי שבודקין את אמו ואי אמרה לכשר נבעלתי נאמנת ואע"ג דאיכא רוב פסולין אצלה ואמר רבא הלכה כאבא שאול:
Rabbi Yochanan said: The one who declares her fit also declares her daughter fit.
And Rabbi Eleazar said: Even the one who declares her fit declares her daughter unfit.
And we establish like Rabbi Yochanan, for he is the teacher of Rabbi Eleazar.
And furthermore, for Abba Shaul rules the halacha like him in perek Asara Yuchsin. For we learn {in a Mishna}: Abba Shaul would call a Shtuki {silent one} a beduki. And Rav said: What is a beduki? That we investigate {bodkin} his mother, and if she says "to a valid person I had intercourse," she is believed, and even though there are a majority of people who are invalid by her. And Rava said: The halacha is like Abba Shaul.

ההוא ארוס וארוסתו דאתו לקמיה דרב יוסף היא אמרה מיניה והוא אומר אין מינאי
אמר רב יוסף למאי ניחוש לה חדא דהא קא מודה
ועוד דהא אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל
אמר ליה אביי ובהא כי לא מודה מי מכשיר רבן גמליאל והא אמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא הלכה כרבן גמליאל ואת לא תעביד עובדא עד דאיכא רוב כשרים אצלה והכא רוב פסולין אצלה
ולטעמיך תקשי לה היא גופה הלכה ואת לא תעביד עובדא
אלא הא לכתחלה והא דיעבד והכא נמי כדיעבד דמי דהא ארוס וארוסתו נינהו
There was a betrothed man and his betrothed {woman} who came before Rav Yosef. She said, "It {=the fetus} is from him," and he said
{Ketubot 14a}
"Yes, it is from me."
Rav Yosef said: What are we concerned about? Firstly, he admits. And furthermore, Rav Yehuda cited Shmuel that the halacha is like Rabban Gamliel.
Abaye said to him: And in this, if he did not admit, would Rabban Gamliel declare fit? But Shmuel said to Rav Yehuda, "Sharp one! The halacha is like Rabban Gamliel, but you should not act on it until there are a majority of fit ones {that if she slept with them, the fetus would be valid} by her." Yet here, there are a majority of invalid ones by her {that is, everyone but her betrothed}!
{Rav Yosef's reply:} "And according to your reasoning, there is an internal difficulty. It is halacha, yet you should not conduct yourself like it?? Rather, this is ab initio, and this is after the fact. And here as well, it is like after the fact" -- for they are a betrothed man and his betrothed {woman}.

Tuesday, September 11, 2007

Rif Ketubot 4a {10b continues; 35b-36a; 10b; 11b-12a}

4a

{Ketubot 10b continues}

ההוא דאתא לקמיה דרבי א"ל בעלתי ולא מצאתי דם אמרה לו בתולה שלימה נבעלתי אלא שנת בצורת הוה
ראה רבי פניהם שחורות צוה עליהם והכניסום למרחץ והאכילום והשקום והכניסום לחופה ובעל ומצא דם
אמר ליה לך זכה במקחך
קרא עליהם צפד עורם על עצמם יבש היה כעץ
There was one who came before Rabbi. He said to him, "I had intercourse and did not find blood." She said to him, "I was a complete virgin when I had intercourse, but it is a year of famine." Rabbi saw their faces were black {from hunger}, and commanded regarding them, and they brought them to a bath, and fed them and gave them to drink, and brought them to a chuppa {bridal chamber}, and he had intercourse and he found blood.
He {=Rabbi} said to him: Go, you have done well in your acquisition.
He called upon them {Eicha 4:8}:
ח חָשַׁךְ מִשְּׁחוֹר תָּאֳרָם, לֹא נִכְּרוּ בַּחוּצוֹת; צָפַד עוֹרָם עַל-עַצְמָם, יָבֵשׁ הָיָה כָעֵץ. {ס} 8 Their visage is blacker than coal; they are not known in the streets; their skin is shrivelled upon their bones; it is withered, it is become like a stick. {S}


גרסינן בפ' אלו נערות
החרשת והשוטה והבוגרת ומוכת עץ אין להן טענת בתולים
הסומא והאילונית יש להן טענת בתולים
ומקשינן ובוגרת אין לה טענת בתולים
והאמר רב בוגרת נותנין לה לילה הראשונה אלמא אית לה טענת בתולים דאי לית לה אמאי נותנין לה לילה ראשונה הא דם נדה הוא
ומפרקינן אי דקא טעין טענת פתח פתוח הכי נמי דיש לה טענת בתולים דכל בתולה בוגרת פתחה סתום
אלא הכא במאי עסקינן דאין לה טענת בתולים דקא טעין טענת דם
דאמרינן האי בתולה היא אלא שכלו דמיה
והא דרב אוקימנא פרק תינוקת בבוגרת שעדיין לא ראתה דם אבל בוגרת שראתה ועודה בבית אביה אין לה אלא בעילת מצוה ופורש
וכן הלכה
נמצאו עכשיו שהבתולות הבוגרות יש מהן שיש להן דמים והיינו דאמר רב נותנין לה לילה הראשון ויש מהן שאין להן דמים והיינו דקתני הבוגרת אין לה טענת בתולים הא טענת פתח פתוח יש לה
וכן הלכתא:
We learn in perek Elu Naarot {Ketubot 35b-36a}:
The female deaf-mute, the female imbecile, the mature woman, and the one wounded by wood {such that she tore her hymen} -- they do not have to them a claim of virginity {able to be lodged against them}. The blind woman and the aylonit {who never developed signs of maturity} do have to them a claim of virginity.
And we ask: And does a mature woman not have a claim of virginity? But Rav said, "A mature woman, we give her the first night {to continue to have intercourse}." Thus it is clear that she does have a claim of virginity, for if she does not, why do we give her the first night -- it is surely menstrual blood?!
And we answer: If he lodges the complaint the "I found the opening open," indeed she does have a claim of virginity {able to be lodged against her}, for all virgin mature women, her opening is closed. Rather, with what are we dealing when we say that she has no claim of virginity {against her}? Where he claimed a claim of {absence of} blood. That we say that she was a virgin, but her blood {which would come from breaking the hymen} was finished {used up}.
And this of Rav, we establish it in perek tinoket {Niddah 64b} as referring to a mature woman who had not yet seen {menstrual} blood, but a mature woman who had seen {menstrual} blood when she was still in her father's household, she only has the intercourse of precept and then he separates.
And so is the halacha.
We now find that mature virgins, some of them have blood {since it was not "finished"} and this is what Rav said that we give them the first night, and some of them do not have blood {since it has "finished"}, and this is what they teach that the mature woman does not have {against her} a claim of virginity {based on absence of blood}, but a claim of "an open opening" she does have.
And so is the halacha.

{Ketubot 10b}
Mishna:
בתולה כתובתה מאתים ואלמנה מנה
בתולה אלמנה גרושה וחלוצה מן האירוסין כתובתן מאתים ויש להן טענת בתולים:
A virgin, her ketuba is 200 {zuz} and a widow, 100.
A virgin who is a widow, divorcee, or one who underwent chalitza, from betrothal {of the previous marriage}, their ketuba is 200, and they have {against them} a complaint of virginity.

הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו פחותות מבנות שלש שנים ויום אחד כתובתן מאתים ויש להן טענת בתולים:
The convertess, the woman who was captured, and the maidservant who were redeemed, converted, or were freed while less than 3 years and a day, their ketuba is 200 and they have against them a claim of virginity.

הגדול שבא על הקטנה וקטן שבא על הגדולה ומוכת עץ כתובתן מאתים דברי ר"מ
וחכמים אומרים מוכת עץ כתובתה מנה
The adult {a boy over 13} who had intercourse with a minor {a girl under 12}, and a male minor who had intercourse with a female adult, and a woman {whose hymen was} injured by wood, their ketuba is 200. These are the words of Rabbi Meir.
And the Sages say: A woman injured by wood, her ketuba is 100.

בתולה אלמנה גרושה וחלוצה מן הנישואין כתובתן מנה ואין להן טענת בתולים
הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנשתחררו ושנתגיירו יתרות על בנות שלש שנים ויום אחד כתובתן מנה ואין להן טענת בתולים
A virgin who was a widow, a divorcee, or a chalutza from full marriage, their ketuba is 100, and they do not have {against them} a claim of virginity.
The convertess, the captive woman and the maidservant who were redeemed, freed, or who converted when older than 3 years and a day, their ketuba is 100, and they do not have {against them} a claim of virginity.

{Ketubot 11b}
Gemara:
אמר רבא מוכת עץ לרבנן יש לה כתובה מנה בין הכיר בה בין לא הכיר בה
וכן הלכתא דקא הדר ביה מההיא קמייתא דאמר הכיר בה מנה לא הכיר בה ולא כלום אבל כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה אין לה כלום דתנן הנושא את האשה ולא מצא לה בתולים היא אומרת משארסתני נאנסתי ונסתחפה שדהו והוא אומר לא כי אלא עד שלא ארסתיך והיה מקחי מקח טעות ואמר רבא מקח טעות לגמרי משמע דלית לה כלום וכן הלכתא:
Rava said: A woman {whose hymen was} injured by wood, according to the Sages, has a ketuba of 100, whether he knew this about her {when he married her} or did not know this about her.

And so is the halacha, for he {=Rava} retracted from the first statement, in which he said that if he knew this about her, 100, and if he did not know this about her, {she gets} nothing at all.

However if he took her in {to marriage} under the assumption that she was a virgin and she is found to have had {actual} intercourse, she gets nothing at all. For they learned {in a Mishna}: If someone marries a woman and does not find in her virginity, and she says "I was raped while betrothed, such that it is his field that was inundated," while he says, "no, but rather before I betrothed you you were raped, such that my acquisition was an acquisition in error." And Rava says: It is entirely an acquisition in error. This implies that she gets nothing. And so is the halacha.

{Ketubot 12a}
Mishna:
האוכל אצל חמיו ביהודה שלא בעדים אינו יכול לטעון טענת בתולים מפני שהוא מתייחד עמה:
If one eats by his father-in-law in Judea without presence of witnesses, he is unable to lodge a complaint of virginity, because he secluded himself with her.

אחת אלמנת ישראל ואחת אלמנת כהן כתובתן מנה
בית דין של כהנים היו גובין לבתולה ארבע מאות זוז ולא מיחו בידן חכמים:
Both the widow who was an Israelite and the widow who was a kohenet {=daughter of a kohen}, her ketuba is 100.
The court of the kohanim would collect for a virgin {who was daughter of a kohen} 400 zuz, and the Sages did not protest.

Monday, September 10, 2007

Rif Ketubot 3b {Ketubot 9b; 10b} Belief About An Open Opening Claim; Excuses for Absence of Blood

3b

{Ketubot 9b}

אמר רב יהודה אמר שמואל האומר פתח פתוח מצאתי נאמן להפסידה כתובתה
אמר רב נחמן אמר שמואל משום ר' שמעון בן אלעזר חכמים תקנו לבנות ישראל לבתולה מאתים ולאלמנה מנה והם האמינוהו שאם אמר פתח פתוח מצאתי נאמן
ואם כן מה הועילו חכמים בתקנתן
אמר רבא חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה
Rav Yehuda cited Shmuel: If someone says "I found an open opening," he is believed to deprive her of her ketuba.
{Ketubot 10a}
Rav Nachman cited Shmuel in the name of Rabbi Shimon ben Eleazar: The Sages established for the daughters of Israel, for a virgin 200 and for a widow 100, and they lent him credence that if he said "I found an open opening," he is believed.
And if so, what did the Sages accomplish with their edict?
Rava said: It is an assumption that a man with not trouble himself to prepare the feast and then spoil it.

וחזינן לגאון דקאמר הנ"מ לענין מנה מאתים אבל לענין תוספת לא מהימן וטעמא דמסתבר הוא דלא תקינו רבנן אלא מנה מאתים אבל תוספת איהו כתב אנפשיה הילכך לא מהימן
And we have seen that a Gaon {said} that this is in terms of the 100 or 200, but in terms of the addition, he is not believed. And there is an understable reason here, for the Sages only enacted the 100 vs. 200, but the addition, he wrote by himself. Therefore he is not believed.

ההוא דאתא לקמיה דר"נ א"ל פתח פתוח מצאתי
אמר להו ר"נ אסבוהו כופרי מברכתא חביטא ליה
והא ר"נ הוא דאמר מהימן מהימן ומסבינן ליה כופרי
רב אחי משני כאן בבחור כאן בנשוי בחור לא גמיר נשוי גמיר:
There was one who came before Rav Nachman. He said to him, "I found an open opening."
Rav Nachman said to them: The harlots of Mabrachta lie prostrate before him. Lash him with palm-switches! {Since to have such experience to be able to determine this, he must have slept around.}
But it is Rav Nachman who said that he is believed?! He is believed, and is lashed with palm-switches.
Rav Achai learned: Here by a bachur {who should have no such experience} and here with one already married. A bachur is not experienced, while a married one is experienced,

ההוא דאתא לקמיה דר"ג אמר ליה פתח פתוח מצאתי
א"ל שמא הטיתה אמשול לך משל למה הדבר דומה לאדם שמהלך באישון לילה ואפלה הטה מצאו פתוח לא הטה מצאו נעול
There was one who came before Rabban Gamliel. He said to him, "I found an open opening."
He said to him: Perhaps you moved aside {and thus had intercourse without tearing the hymen}. I will relate to you a parable to what the matter is comparable -- to a man who went in the deep darkness of night {and came to a door}. If he moves aside {the bolt} he finds it open, if he does not move aside he finds is locked.

{Ketubot 10b}

ההוא דאתא לקמיה דר"ג א"ל בעלתי ולא מצאתי דם
אמרה ליה רבי עדיין בתולה אני
אמר להן הביאו שתי שפחות אחת בעולה ואחת בתולה הביאו לו הושיבן על פי חבית של יין בתולה אין ריחה נודף בעולה ריחה נודף הושיבוה ולא היה ריחה נודף
א"ל לך זכה במקחך
וליבדוק מעיקרא בגווה דידה גמרא שמיע ליה ומעשה לא חזא ליה וסבר לא קים ליה בגווה דמילתא שפיר ולאו אורח ארעא לזלזולי בבנות ישראל כולי האי
There was one who came before Rabban Gamliel. He said to him, "I had intercourse and did not find blood."
She said to him: Rabbi, I am still a virgin.
He {=Rabban Gamliel} said to them: Bring forward two maidservants, one who is a non-virgin and one who is a virgin. They brought them before him, and he placed them upon a cask of wine. The virgin, the smell went through {and they could smell it on her breath}. The non-virgin, the smell went through. They {then} placed her {=the wife} on it and the smell did not go through.
He said to him: Go, you have done well with your acquisition.

And let him have initially inspected her {and not first relied upon the maidservants}. He had heard this as a tradition but had not seen it in practice, and he thought that the matter might not be certain, and it is not the proper way to deal lightly with the daughters of Israel to this extent {without first confirming the validity of the process}.

ההוא דאתא לקמיה דרבן גמליאל הזקן
א"ל בעלתי ולא מצאתי דם
אמרה לו רבי בתולה שלימה נבעלתי אלא ממשפחת דורקטי אני שאין להם לא דם בתולים ולא דם נדה
בדק ר"ג בקרובותיה ומצא כדבריה אמר ליה לך זכה במקחך
מאי דורקטי תנא דור קטוע
There was one who came before Rabban Gamliel the Edler. He said to him: I had intercourse and I did not find blood. She said to him: Rabbi, I was a complete virgin when I had intercourse, but I am from a family of Dorkati, who do not have neither virginal blood nor menstrual blood.
Rabban Gamliel investigated her relatives and found that it was as she spoke.
He {=Rabban Gamliel} said to him: Go, you have done well with your acquisition.
What is "Dorkati?" They taught: A cut off generation.

Sunday, September 09, 2007

Rif Ketubot 3a {8b-9a} Blessings of Grooms; An Open Opening and Doubt

3a

{Ketubot 8b}

א"ר יצחק אמר ר' יוחנן מברכין ברכת חתנים בעשרה כל שבעה וחתנים מן המנין ברכת אבלים בעשרה [כל שבעה] ואין אבלים מן המנין והוא שבאו פנים חדשות
מאי ברכת אבלים ברכת רחבה:
Rabbi Yitchak cited Rabbi Yochanan: They bless the blessing of grooms with ten {men} all seven {days}, and the groom is among the count. The blessing of mourners is with ten [all seven] and the mourners are not among the count. And this is where new faces came.
What is the blessing of mourners? The blessing in the street.

{Ketubot 9a}
אמר ר' אלעזר האומר פתח פתוח מצאתי נאמן לאוסרה עליו דשויא אנפשיה חתיכא דאיסורא
וה"מ באשת כהן
פירוש דליכא אלא חד ספקא
ספק תחתיו ספק אין תחתיו
ולא מצית אמרת אם תמצא לומר תחתיו ספק מוכת עץ ספק דרוסת איש דמוכת עץ פתחה סתום
אי נמי באשת ישראל והוא שקבל בה אביה קדושין פחותה מבת ג' שנים ויום אחד דהוה ליה חד ספקא
ספק באונס ספק ברצון וספקא דאורייתא לחומרא
אבל אשת ישראל שנתקדשה יתירה על בת שלש שנים ויום אחד מותרת דהוויין לה תרי ספיקי ספק תחתיו זינתה ספק אין תחתיו ואם תמצא לומר תחתיו ספק ברצון ספק באונס הלכך הוויין לה תרי ספיקי ותרי ספיקי דאורייתא לקולא:
Rabbi Eleazar said: If he says "I found an open opening" {=she was not a virgin as I had expected}, he is believed to forbid her upon him, for he he may impose upon himself a forbidden piece of meat. And these words are by the wife of a kohen.
To explain: Where there is only a single doubt -- it is a doubt whether it was when she was with him {=betrothed to him} of not with him {=before that}. And you cannot say {the argument} that if you say it was while with him, it is a doubt whether it was the result of wood puncturing or whether of being trodden by a man, for one for whom it was the result of injury from wood, her opening is closed.
And if you want, say it is by the wife of an Israelite, and this is where her father accepted the betrothal when she was less than three years and a day {since the hymen will grow back if broken when less than that age}, such that it is a single doubt -- a doubt whether it was rape or whether it was willingly, and in a case of Biblical doubt, we rule stringently.
However, the wife of an Israelite who was betrothed when older than three years and a day, she is permitted, for we have in her two doubts -- a doubt whether while with him she had unlawful intercourse or whether while she was not with him she had the unlawful intercourse, and in you say that it was while with him, it is a doubt whether it was willingly or unwillingly. Therefore, she has to her two doubts, and in case of two Biblical doubts, we rule leniently.

Rif Ketubot 2b {Ketubot 7b-8a}

2b

{Ketubot 7b continues}

מאי מברך
אמר רב יהודה
שהכל ברא לכבודו
ברוך יוצר האדם
ברוך אשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות תבניתו והתקין לו ממנו בנין עדי עד ברוך אתה ה' יוצר האדם
שוש תשיש ותגל עקרה בקבוץ בניה לתוכה בשמחה ברוך משמח ציון בבניה
שמח תשמח רעים האהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם ברוך משמח חתן וכלה
ברוך אתה ה' אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה גילה רנה דיצה חדוה אהבה ואחוה ושלום וריעות מהרה ה' אלהינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול מצהלות חתנים מחופתם ונערים ממשתה נגינתם ברוך אתה ה' משמח חתן עם הכלה
What does he bless {in the blessing of bridegrooms}?
Rav Yehuda said:
{Ketubot 8a}
  1. That He created all for His Glory.
  2. Blessed is the Creator of man.
  3. Blessed who created man in His Image, in the image of the likeness of his form, and prepared from him {=from man} a perpetual building {=woman}. Blessed are you, Hashem, who created man.
  4. May the barren woman greatly rejoice and exult in the gathering of her children within her midst in joy. Blessed who causes Zion to rejoice in her children.
  5. May you cause the loving companions {man and his wife} to rejoice, as you caused your creations to rejoice in Gan Eden. Blessed who causes the groom and bride to rejoice.
  6. Blessed are You, Hashem, who creates joy and gladness, the groom and bride, rejoicing, singing, mirth and delight, love and brotherhood, peace and friendship. Speedily, Hashem our God, may it be heard in the cities of Judea and in the streets of Jerusalem the voice of joy and the voice of gladness, the voice of the groom and the voice of the bride, the sound of shouts of joy of grooms from their wedding canopies, and of youths from their feasts of song. Blessed are you, Hashem, who causes the groom to rejoice with the bride.

ומאי שנא הא דמתחיל בה בברוך
משום דאע"ג דליכא פנים חדשות מברך אשר ברא כל שבעה הלכך ברכה בפני עצמה היא
And why is this one different in that he begins it with "Blessed?"
Since even if there are no new faces, he blesses "Asher Bara" {the 6th blessing} all seven {days}. Therefore, it is its own blessing.

רב אשי איקלע לבי רב כהנא יומא קמא בריך כולהו מכאן ואילך אי איכא פנים חדשות בריך כולהו ואי לא (לא) אפושי שמחה בעלמא הוא מברך שהשמחה במעונו ואשר ברא
משבעה ועד תלתין בין א"ל מחמת הלולא ובין לא א"ל מחמת הלולא מברך שהשמחה במעונו מכאן ואילך אמר מחמת הלולא מברך שהשמחה במעונו ואי לא לא וכי א"ל מחמת הלולא עד אימת
א"ר פפי משמיה דרבא עד תריסר ירחי שתא
ומעיקרא מאימת מכי רמי שערי באסינתא
Rav Ashi visited the house of Rav Kahana. The first day, he blessed all of them. From then on, if there were new faces, he blessed all of them, and if not, (no) it is merely a continuation of joy and so he blessed "that the happiness is in his dwelling," and "Asher Bara." From the seventh until the thirtieth, whether he {=the host} said to them {=the guests} 'because of the wedding' or whether he did not say 'because of the wedding,' he blesses "that this happiness is in his dwelling." From then on, if he says to them 'because of the wedding,' he blesses "that this happiness is in his dwelling," and if not, no.
And when he says 'because of the wedding,' until when?
And at first {from before the wedding}, until when? From when they put barley into the mortar. {Thus, from when they begin preparing for the wedding.}
Rav Pappi cited Rava: Until twelve months, thus a year.