Monday, September 29, 2008

Rif Gittin 42b {80b - 81b}

42b

{Gittin 80b}
Gemara:

היכי דמי לאחר זמן היכי דמי לאלתר
אמר רב יהודה אמר שמואל כל זמן שיושבין זהו לאלתר עמדו זהו לאחר זמן
ורב אדא בר אהבה אמר לא נשאת זהו לאלתר נשאת זהו לאחר זמן:
How so "after a time?" How so "immediately?"
Rav Yehuda cited Shmuel: The entire time they are sitting {and dealing with the matter}, that is
"immediately." If they stood up, this is "after a time."
And Rav Adda bar Ahava said: So long as she did not remarry, this is "immediately." Once she remarried, this is "after a time."

ומדקא מפרשינן דברי רבי אליעזר ש"מ הלכתא כוותיה
ומסתברא כדקא פריש רב אדא בר אהבה דדייקא מתני' כוותיה ואף על גב דפריק שמואל שינויא בעלמא הוא ולא סמכינן אשינויא:
And from the fact that we explain the words of Rabbi Eliezer, we derive that the halacha is like him.
And it is logical, when it explains regarding Rav Adda bar Ahava that the Mishna can be carefully analyzed in accordance with him {that we rule like him}. And even though Shmuel gives a resolution, it is a mere weak answer, and we do not rely on such weak answers.

{Gittin 81a}
Mishna:
כתב לגרש את אשתו ונמלך ב"ש אומרים פסלה מן הכהונה
ובית הלל אומרים אע"פ שנתן לה הגט על התנאי ולא נעשה התנאי לא פסלה מן הכהונה:
IF A MAN WROTE A GET WITH WHICH TO DIVORCE HIS WIFE AND THEN CHANGED HIS MIND, BET SHAMMAI SAY THAT HE HAS THEREBY DISQUALIFIED HER FOR MARRYING A PRIEST.
BET HILLEL, HOWEVER, SAY THAT EVEN THOUGH HE GAVE IT TO HER ON A CERTAIN CONDITION, IF THE CONDITION WAS NOT FULFILLED, HE HAS NOT DISQUALIFIED HER FOR MARRYING A PRIEST.

Gemara:
והיכא דכתב לה גיטא לדביתהו ואמר לה הרי את מגורשת ממני ואי את מותרת לכל אדם אע"ג דלא מישתריא לעלמא איפסילא לה לכהונה
דתניא ואשה גרושה מאישה אע"פ שלא נתגרשה אלא מאישה פסולה לכהונה והיינו ריח הגט דפוסל בכהונה:
And where he wrote a get to his wife and said to her "behold you are divorced from me and you are not permitted to all men," even though he did not permit her to the world, he has invalidated her from {marrying into} the priesthood.
For they learnt {in a brayta}: {Vayikra 21:7}
ז אִשָּׁה זֹנָה וַחֲלָלָה לֹא יִקָּחוּ, וְאִשָּׁה גְּרוּשָׁה מֵאִישָׁהּ לֹא יִקָּחוּ: כִּי-קָדֹשׁ הוּא, לֵאלֹהָיו. 7 They shall not take a woman that is a harlot, or profaned; neither shall they take a woman put away from her husband; for he is holy unto his God.
Even though she was only divorced from her husband {but not free to remarry}, she is invalidated from the priesthood. And this is the odor of the get, which invalidates to the priesthood.

שלח ליה רב יוסף בריה דרב מנשיא מדויל לשמואל ילמדנו רבינו יצא עליו קול איש פלוני כהן כתב לה גט לאשתו והרי היא יושבת תחתיו ומשמשתו מהו
שלח ליה תצא והדבר צריך בדיקה
מאי היא דאי איגליא מלתא דקרו לנתינה כתיבה דילמא נתן קאמרי ותצא
תצא והאמר רב אשי כל קלא דבתר נישואין לא חיישינן ליה
מאי תצא דקאמר שמואל משני
א"כ אתה מוציא לעז על בניו של ראשון
כיון דמשני מפקת לה ומראשון לא מפקת לה אתו למימר סמוך למיתה גירשה:
Rav Yosef son of Rav Menashia of Devil sent to Shmuel: Let our master teach us -- If a rumor went out about Ploni, who is a kohen, that he wrote a get to his wife, and she is sitting under him and looks after him, what is the law?
He {=Shmuel} sent to him: She should go out, and the matter requires investigation.
What is this? That is the matter is revealed that people call the act of giving "writing." Then, perhaps they are saying that he gave, and so she goes out.
Must she go out? But Rav Ashi said: Any rumor which is after marriage, we do not pay heed to it.
What is the "she goes out" which Shmuel spoke of? From the second one {husband, if after the first husband died, she married a kohen}. If so, you spread slander about the children of the first one {that they were born after a divorce}?!
Since you take her out from the second husband and did not take her out from the first husband, they will come to say that he divorced her close to his death.

Mishna:
המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי ב"ש אומרים אין צריכה ממנו גט שני ובית הלל אומרים צריכה ממנו גט שני
ומודים בשנתגרשה מן האירוסין שאין צריכה ממנו גט שני מפני שאין לבו גס בה:

כנסה בגט קרח תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה:
IF A MAN HAS DIVORCED HIS WIFE AND THEN STAYS WITH HER OVER NIGHT IN AN INN, BET SHAMMAI SAY THAT SHE DOES NOT REQUIRE FROM HIM A SECOND GET, BUT BET HILLEL SAY THAT SHE DOES REQUIRE A SECOND GET FROM HIM.
AND THEY {=BET HILLEL} ADMIT THAT IF THE DIVORCE IS ONE AFTER BETROTHAL, SHE DOES NOT REQUIRE A SECOND GET FROM HIM, BECAUSE HE WOULD NOT [YET] TAKE LIBERTIES WITH HER.

{Gittin 81b}
IF A MAN MARRIES A [DIVORCED] WOMAN ON THE STRENGTH OF A 'BALD' GET, SHE MUST LEAVE BOTH HUSBANDS AND ALL THE ABOVE-MENTIONED PENALTIES APPLY TO HER.

Gemara:
מתני' בשלא ראוה שנבעלה ובדאיכא עידי יחוד וליכא עידי ביאה פליגי
ב"ש סברי לא אמרי' הן הן עידי יחוד הן הן עידי ביאה וב"ה סברי אמרינן הן הן עידי יחוד הן הן עידי ביאה ומודים בשנתגרשה מן האירוסין שאינה צריכה ממנו גט שני דלא אמרינן הן הן עידי יחוד הן הן עידי ביאה משום דאין לבו גס בה:
Our Mishna was where they did not see that she had had intercourse, but where there were witnesses to the seclusion but no witnesses to the intercourse, that they argue.
Bet Shammai hold that we do not say that the witnesses to the seclusion count as witnesses to the intercourse, while Bet Hillel hold that we do say that the witnesses to the seclusion count as witnesses to the intercourse, but they admit where they were divorced from a state of betrothal that she does not require a second get from him, for we do not say that the witnesses to the seclusion count as witnesses to the intercourse, for his heart is not haughty to her {such he would take liberties with her}.

הדרן עלך פרק הזורק
END PEREK EIGHT

Rif Gittin 42a {80a - b; 80a}

42a

{Gittin 80a}

Gemara:
אמר עולא מפני מה תקנו מלכות בגיטין משום שלום מלכות
ומשום שלום מלכות תצא והולד ממזר
אין
רבי מאיר לטעמיה דאמר רב המנונא משמיה דעולא אומר היה רבי מאיר כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין הולד ממזר:
Ulla said: Why did they enact {mention} of reigns in get? Because of peace with the government.
And because of peace with the government, she should go out {of marriage} and the child is a bastard?
Yes. Rabbi Meir is consistent with his position. For Rav Hamnuna in the name of Ulla said: Rabbi Meir used to say: Whoever changes from the coinage coined by the Sages by get, the child is a bastard.

אמר רב יהודה אמר רב זו דברי ר"מ אבל חכמים אומרים הולד כשר ומודים חכמים לר' מאיר שאם שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה
אמר רב אסי אף אנן נמי תנינא שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה הא מאן קתני לה אילימא ר"מ אי הכי נערבינהו ונתנינהו אלא לאו ש"מ רבנן היא ש"מ:
Rav Yehuda cited Rav {in our gemara, he cites Shmuel}: {Gittin 80b}
These are the words of Rabbi Meir. But the Sages say that the child is valid {and not a bastard}. And the Sages admit to Rabbi Meir that if they changed his name, her name, his city's name, or her city's name, she should go out {via divorce} from this one and that one, and all these rules apply {in the Mishna}.
Rav Assi {our gemara: Rav Ashi} said: We also learned it {from a Tannaitic source, namely the Mishna} "IF HIS NAME OR HER NAME OR THE NAME OF HIS TOWN OR HER TOWN WAS WRONGLY GIVEN, SHE MUST LEAVE BOTH HUSBANDS AND ALL THESE PENALTIES APPLY TO HER."
Now who teaches this {in the Mishna}? If we say it Rabbi Meir, if so, we should have taught it as a single ruling. Rather, do we not derive that it is the Sages? We indeed so derive.

{Gittin 80a}
Mishna:
כל העריות שאמרו צרותיהן מותרות הלכו הצרות האלו ונישאו ונמצאו אלו אילונית תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה

הכונס את יבמתו והלכה צרתה ונשאת לאחר ונמצא זו שהיא אילונית תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה:
IF ANY OF THE NEAR RELATIVES CONCERNING WHOM IT IS LAID DOWN THAT THEIR RIVALS ARE PERMITTED TO MARRY [WITHOUT GIVING HALIZAH] WENT AND MARRIED AND IT WAS THEN FOUND THAT THIS ONE WAS INCAPABLE OF BEARING, THE ONE WHO MARRIED MUST LEAVE BOTH HUSBANDS AND ALL THESE PENALTIES APPLY TO HER.

IF A MAN MARRIES HIS SISTER-IN-LAW, AND HER RIVAL THEN WENT AND MARRIED ANOTHER MAN AND IT WAS FOUND THAT THE FIRST ONE WAS INCAPABLE OF BEARING, THE OTHER MUST LEAVE BOTH HUSBANDS AND ALL THESE PENALTIES APPLY TO HER.

Gemara:
ט[ירושלמי] זו דברי ר' מאיר שאמר משום ר' עקיבא אבל חכמים אומרים אין ממזר ביבמה
וקי"ל כחכמים:
Yershalmi:
These are the words of Rabbi Meir who said it in the name of Rabbi Akiva. But the Sages say that there is no bastard {resulting} by a yevama.
And we establish like the Sages.

Mishna:
כתב הסופר וטעה ונתן גט לאשה ושובר לאיש נתנו זה לזה לאחר זמן הרי הגט יוצא מתחת ידי האיש והשובר מיד האשה תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה
רבי אליעזר אומר אם לאלתר יצא אינו גט אם לאחר זמן יצא הרי זה גט לא כל הימנו של ראשון לאבד זכותו של שני:
IF A SCRIBE WROTE {A GET FOR THE HUSBAND AND A RECEIPT FOR THE WIFE} AND BY MISTAKE GAVE THE GET TO THE WIFE AND THE RECEIPT TO THE HUSBAND AND THE TWO EXCHANGED THEM AND AFTER A TIME THE GET WAS PRODUCED BY THE MAN AND THE RECEIPT BY THE WOMAN, SHE MUST LEAVE BOTH HUSBANDS AND ALL THESE PENALTIES APPLY TO HER.
RABBI ELIEZER SAYS: IF [IT IS PRODUCED] AT ONCE, IT IS NO GET, BUT IF [IT IS PRODUCED] AFTER A TIME, IT IS A GET; IT IS NOT IN THE POWER OF THE FIRST TO RENDER VOID THE RIGHT OF THE SECOND.

Sunday, September 28, 2008

Rif Gittin 41b {Gittin 79b - 80a}

41b

{Gittin 79b}
Mishna:

בית שמאי אומרים פוטר אדם את אשתו בגט ישן ובית הלל אוסרין
אי זה הוא גט ישן
כל שנתייחד עמה מאחר שכתבו לה:
BET SHAMMAI SAY THAT A MAN MAY DIVORCE HIS WIFE WITH AN OLD GET, BUT BET HILLEL FORBID THIS.
WHAT IS MEANT BY AN OLD GET? ONE AFTER THE WRITING OF WHICH HE WAS CLOSETED WITH HER.

Gemara:
במאי קא מיפלגי
ב"ש סברי לא אמרינן גזרה שמא יאמרו גיטה קודם לבנה
ובית הלל סברי אמרינן גזרה שמא יאמרו גיטה קודם לבנה
אמר רבי אבא אמר שמואל ואם נשאת לא תצא
ואיכא דאמרי אמר רבי אבא אמר שמואל ואם נתגרשה תנשא לכתחלה:
In what are they arguing? Bet Shammai hold that we do not say that there is a decree lest they say that her get was before her son. And Bet Hillel hold that we do say that there is a decree lest they say that her get was before her son.
Rabbi Abba cited Shmuel: And if she remarries, she does not go out {from the second husband}.
And some {versions} say: Rabbi Abba cited Shmuel: And if she divorces, she may marry ab initio.


Mishna:
כתב לשם מלכות שאינה הוגנת לשם מלכות מדי לשם מלכות יון לחורבן הבית לבנין הבית היה במזרח וכתב במערב במערב וכתב במזרח
תצא מזה ומזה וצריכה גט מזה ומזה אין לה כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות על זה ועל זה
אם נטלה מזה ומזה תחזיר והולר ממזר מזה ומזה
לא זה וזה מיטמאין לה
ולא זה וזה זכאין במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה
היתה בת ישראל נפסלה מן הכהונה בת לוי מן המעשר בת כהן מן התרומה

ואין יורשיו של זה ויורשיו של זה יורשין כתובתה
מתו אחיו של זה ואחיו של זה חולצין ולא מיבמין
שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה:
IF THE GET WAS DATED BY AN UNWORTHY REIGN, BY THE EMPIRE OF MEDIA, BY THE EMPIRE OF GREECE, BY THE BUILDING OF THE TEMPLE OR BY THE DESTRUCTION OF THE TEMPLE, OR IF BEING IN THE EAST THE WRITER DATED IT FROM THE WEST, OR BEING IN THE WEST HE DATED IT FROM THE EAST, THE WOMAN [WHO MARRIES AGAIN ON THE STRENGTH OF IT] MUST LEAVE BOTH HUSBANDS ND REQUIRES A GET FROM BOTH AND HAS NO CLAIM EITHER FOR A KETUBAH OR FOR INCREMENT OR FOR MAINTENANCE OR FOR WORN CLOTHES FROM EITHER OF THEM.
A CHILD BORN TO HER FROM EITHER OF THEM IS A BASTARD.
NEITHER OF THEM [IF A PRIEST] IS TO DEFILE HIMSELF FOR HER.
NEITHER OF THEM HAS A RIGHT TO HER FINDS OR TO THE PRODUCT OF HER LABOUR, AND NEITHER CAN ANNUL HER VOWS.
IF SHE IS THE DAUGHTER OF A LAY ISRAELITE SHE IS DISQUALIFIED FOR MARRYING A PRIEST.
{Gittin 80a}
IF SHE IS THE DAUGHTER OF A LEVITE, SHE BECOMES DISQUALIFIED FOR EATING TITHE, AND IF THE DAUGHTER OF A PRIEST FOR EATING TERUMAH.
THE HEIRS NEITHER OF THE ONE HUSBAND NOR THE OTHER INHERIT HER KETHUBAH, AND IF THEY DIE BROTHERS OF BOTH ONE AND THE OTHER OF THEM [IF NECESSARY] TAKE HALIZAH BUT NEITHER CAN PERFORM YIBBUM.
IF HIS NAME OR HER NAME OR THE NAME OF HIS TOWN OR THE NAME OF HER TOWN WAS WRONGLY GIVEN, SHE MUST LEAVE BOTH HUSBANDS AND ALL THE ABOVE PENALTIES APPLY TO HER.

Rif Gittin 41a {78b}

41a

{Gittin 78b}

א"ר אסי א"ר יוחנן לגיטין ולקדושין אמרו ולא לדבר אחר
איתיביה רבי אבא וכן לענין החוב אמר לו זרוק לי חובי וכו'
ופריק הכא במאי עסקינן דאמר ליה זרוק לי חובי בתורת גיטין
אי הכי מאי למימרא
מהו דתימא מצי אמר ליה משטה אני בך קמ"ל דלא.
{See girsa in the gemara}
Rabbi Assi cited Rabbi Yochanan: They applied this to get and to betrothal, but not to any other matter.
Rabbi Abba objected {from the Mishna}: "And so too for debts. If he said to him 'throw me my debt,' etc."
And it resolves: What are we dealing with here? Where he said to him "throw me my debt in the same law of a get." If so, what is it telling us? I would have said that he could say "I was making fun of you." Therefore it informs us that this is not so.

אמר רב חסדא גט בידה ומשיחה בידו רואין אם יכול לנתקו ולהביאו אצלו אינה מגורשת ואם לאו מגורשת
מ"ט דאינה מגורשת בעינן כריתות וליכא:
Rav Chisda said: If the get is in her hand and the string {attached to the get} is in his hand, we see -- if he is able to jerk it and bring it to himself, she is not divorced, but if not, she is divorced.
What is the reason she is not divorced? We need keritut {separation} and this is lacking.

Rif Gittin 40a-b {78a-b}

40a

{Gittin 78a}

אפילו [היא] עמו במטה אינה מגורשת:
אמר רבא לא שנו אלא במטה שלו אבל במטה שלה מגורשת
שמעת מינה כליו של לוקח ברשות מוכר קנה לוקח
לא צריכא במטה דגביהה עשרה ואף על גב דאיכא מקום כרעי המטה ברשותיה דבעל מקום כרעי המטה לא קפדי אינשי:
"EVEN THOUGH HE IS WITH HER ON THE SAME BED, SHE IS NOT DIVORCED":
Rava said: They only learned this where it was his bed, but if it was her bed, she is divorced.
Do we derive from this that the vessels of the purchaser in the domain of the seller, the purchaser acquires? No, it is still necessary {to be resolved}, for it is dealing with a bed which is higher than ten handbreadths. And even though there is the place of the legs of the bed which are in the domain of the husband, the place of the legs of the bed, people are not particular about.

לתוך חיקה או לתוך קלתה הרי זו מגורשת:
מאי טעמא לפי שאין אדם מקפיד לא על מקום חיקה ולא על מקום קלתה ולא על דבר שהוא כקלתה
מאי היא
טיפקא דאכלה ביה תמרי
"INTO HER LAP OR INTO HER WORK-BASKET SHE IS THEREBY DIVORCED":
What is the reason? Because a man is not particular about the place of her lap nor the place of her basket, nor about anything which is like her basket. What is that? The dish from which she eats dates.

Mishna:
אמר לה כנסי שטר חוב זה או שמצאתו מאחריו קוראה והרי הוא גיטה אינו גט עד שיאמר לה הא גיטיך
נתן בידה והיא ישנה נעורה קוראה והרי הוא גיטה אינו גט עד שיאמר לה הא גיטך
IF HE SAID TO HER, TAKE THAT BOND, OR IF SHE FOUND IT BEHIND HIM AND READ IT AND IT TURNED OUT TO BE HER GET, IT IS NO GET, UNTIL HE SAYS TO HER, THERE IS YOUR GET.
IF HE PUT IT INTO HER HAND WHILE SHE WAS ASLEEP AND WHEN SHE WOKE UP SHE READ IT AND FOUND IT WAS HER GET, IT IS NO GET UNTIL HE SAYS TO HER, THAT IS YOUR GET.

היתה עומדת ברה"ר וזרקו לה קרוב לה מגורשת קרוב לו אינה מגורשת מחצה למחצה מגורשת ואינה מגורשת
וכן לענין קדושין ולענין החוב
אמר לו זרוק לי חובי וזרקו לו קרוב למלוה זכה הלוה קרוב ללוה הלוה חייב מחצה על מחצה יחלוקו
IF SHE WAS STANDING ON PUBLIC GROUND AND HE THREW IT TO HER, IF IT LANDS NEARER TO HER SHE IS DIVORCED, BUT IF IT LANDS NEARER TO HIM SHE IS NOT DIVORCED. IF IT LANDS MIDWAY, SHE IS DIVORCED AND NOT DIVORCED.
SIMILARLY WITH BETROTHALS AND SIMILARLY WITH A DEBT.
IF A MAN SAYS TO HIS DEBTOR, THROW ME MY DEBT [IN PUBLIC GROUND] AND HE THROWS IT, IF IT LANDS NEARER TO THE LENDER, IT BECOMES THE PROPERTY OF THE LENDER; IF IT LANDS NEARER TO THE BORROWER, HE STILL OWES THE MONEY; IF IT LANDS MIDWAY, THEY DIVIDE.
Gemara:
או שמצאתו מאחריו:
וכי אמר לה הא גיטיך מאי הוי
הוה ליה טלי גיטיך מע"ג קרקע ואמר רבא טלי גיטיך מע"ג קרקע לא אמר כלום
אימא ששלפתו מאחריו
והא בעינא ונתן בידה וליכא
לא צריכא דעריק לה חרציה ושקלתיה
"OR IF SHE FOUND IT BEHIND HIM":
And if he {then} says to her "here is your get," what does it matter {such that it should now be effective}? It is equivalent to "take your get from off of the ground," and Rava said that in the case of "take your get from off of the ground," {Rif 40b} he has not said anything?
Say that the pulled it out from behind him {while he was carrying it}.
But we require "and he gave it in her hand" and there is not!
No, it is necessary, where he jerked his side towards her and she pulled it out.

היתה עומדת ברה"ר וזרקו לה כו':
היכי דמי קרוב לה
א"ל שמואל לרב יהודה כדי שתשוח ותטלנו ואת לא תעביד עובדא עד דמטי גיטא לידה
א"ל רב מרדכי לרב אשי הוי עובדא ואצרכוה חליצה:
"IF SHE WAS STANDING ON PUBLIC GROUND AND HE THREW IT TO HER...":
What is meant by "nearer to her?"
{Gittin 78b}
Shmuel said to Rav Yehuda: it must be so near that she can stoop down and pick it up, but do you not actually {declare it valid} until it comes into her hand.
Rav Mordechai said to Rav Ashi: There was such an occurrence {where it landed near her, but it did not come to her hand} and they required chalitza.

Friday, September 26, 2008

Rif Gittin 39b {77a - b}

39b

{Gittin 77a}

תניא רבי אומר לאחר הרגל ל' יום נפק רבי חייא דרשה משמיה דרבי וקלסוה
משמייהו דרבים ולא קלסוה
אלמא לית הלכתא כותיה דרבי:
They learnt {in a brayta}: Rabbi says: "after the festival" {we wait} thirty days. Rabbi Chiyya went out and expounded it in the name of Rabbi, and he was commended for this. {He expounded it} in the name of the majority, and he was not commended for this.
Thus it is clear that the halacha is not like Rabbi.

הדרן עלך פרק מי שאחזו
END PEREK SEVEN
BEGIN PEREK EIGHT

Mishna:

הזורק גט לאשתו והיא בתוך ביתה או בתוך חצרה הרי זו מגורשת
זרקו לה לתוך ביתו או לתוך חצרו אפילו הוא עמה במטה אינה מגורשת
לתוך חיקה או לתוך קלתה הרי זו מגורשת:
IF A MAN THROWS A GET TO HIS WIFE WHILE SHE IS IN HER HOUSE OR IN HER COURTYARD, SHE IS THEREBY DIVORCED.
IF HE THROWS IT TO HER INTO HIS HOUSE OR INTO HIS COURTYARD, EVEN THOUGH HE IS WITH HER ON THE SAME BED, SHE IS NOT THEREBY DIVORCED.
IF HE THROWS IT INTO HER LAP OR INTO HER WORK-BASKET, SHE IS THEREBY DIVORCED.

{Gittin 77b}
Gemara:
חצרה מה שקנתה אשה קנה בעלה
אמר רבא אטו ידו דעבד למאן דאמר בשטר ע"י עצמו לאו כיד רבו דמיא אלא גיטו וידו באין כאחד ה"נ גיטה וחצרה באין כאחד
Her courtyard? But that which a woman acquires, her husband acquired?
Rava said {or rather, this is interpreted into his words}: Based on the hand of a slave. According to the one who said by a deed which he receives himself is not like the hand of his master, but rather his get {deed of manumission} and his hand come together, so too, her get and her courtyard come together.

ההוא ש"מ דכתב גיטא לדביתהו בפניא דמעלי שבתא לא איספיק למיתביה ניהלה למחר תקיף ליה עלמא אתו לקמיה דרבא אמר להו זילו אמרו ליה נקנייה ניהלה לההוא דוכתא דיתיב בה גיטא ותיזיל איהי ותיחוד ותפתח ותחזיק בה דתנן נעל גדר פרץ כל שהוא הרי זו חזקה
והוה ליה גיטה וחצרה באין כאחת וכן הלכתא:
There was a certain deathly ill man who wrote a get for his wife on Friday, and did not have time to give it to her {before Shabbat came in}. The next day, the world was strong upon him {such that he was afraid he might die}. They came before Rava. He said to them: Go and transfer ownership to her the place where the get is sitting, and let her go and close and open a door there, so as to acquire via chazaka that place. For they learnt {in a Mishna}: 'If one does anything in the way of locking up or fencing or breaking open, this constitutes formal occupation.'

And thus her get and her courtyard come at the same time. And so it the halacha.

בתוך ביתה או בתוך חצרה
אמר עולא והוא שעומדת בתוך ביתה או בתוך חצרה
ור' הושעיא אמר אפי' היא בטבריא וחצרה בציפורי
והלכתא כעולא דהכין אסקה רב אשי בפרק שנים אוחזין בטלית כוותיה דאמר רב אשי חצר איתרבאי מידה ולא גרע משליחות גבי גט דחוב הוא לה ואין חבין לו לאדם אלא בפניו הלכך בעינן והוא שעומדת בצד ביתה או בצד חצרה
גבי מתנה דזכות הוא לה זכין לו לאדם שלא בפניו:
"{IF A MAN THROWS A GET TO HIS WIFE WHILE SHE IS} IN HER HOUSE OR IN HER COURTYARD":
Ulla said: And this was where she was standing within her hourse or within her courtyard {in accordance with the plain meaning of the Mishna}.
And Rabbi Hoshaya said: Even if she is in Teveriah and her courtyard is in Tzippori.
And the halacha is like Ulla, for so does Rav Ashi conclude in perek Shnayim Ochazin beTallit, in accordance with him. For Rav Ashi said: The courtyard is included via her hand, and it is no worse that agency. By a get, for it is a detriment to her, and we do not acquire a detriment on behalf of a person except in their presence. Therefore, we need that she is standing on the side of her house of on the side of her courtyard. By a gift, where it is a benefit for her, we acquire on behalf of a person not in the person's presence.

Rif Gittin 39a {77a}

39a

{Gittin 77a}

ה"ז גיטיך מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד י"ב חדש ומת בתוך י"ב חדש הרי זה גט
איבעיא לן כי שרינן לה לאלתר שרינן לה דהא ודאי לא אתי או דלמא לאחר י"ב חדש שרינן לה לכי מקיים תנאיה
ולא איפשיטא.
ולחומרא עבדינן ולא פטרינן לה בלא חליצה ולא שרינן לה לעלמא אלא לאחר י"ב חדש לכי מקיים תנאיה:
Behold this is your get from now if I do not come from now until 12 months from now, and then he dies within the 12 months, it is a valid get.
It was a question to us: When we permit her, do we permit her immediately, for behold he will certainly not come? Or perhaps we permit her only after 12 months have passed, that is when his condition has been fulfilled. And we do not resolve this. And we conduct ourselves stringently, and so do not release her without chalitza, nor do we permit her to the general public except after 12 months, which is when his condition is fulfilled.

{Gittin 76b}
Mishna:
כתבו ותנו גט לאשתי אם לא באתי מכאן ועד י"ב חדש כתבו בתוך י"ב חדש ונתנו לאחר י"ב חדש אינו גט
ר' יוסי אומר כזה גט

כתבו לאחר י"ב חדש ומת אם גט קודם למיתה הרי זה גט
ואם מיתה קדמה לגט אינו גט
אין ידוע זו היא שאמרו מגורשת ואינה מגורשת
[IF HE SAID,] WRITE A GET AND GIVE IT TO MY WIFE IF I DO NOT COME WITHIN TWELVE MONTHS, AND THEY WROTE IT BEFORE THE TWELVE MONTHS HAD PASSED AND GAVE IT AFTER, IT IS NO GET.
RABBI YOSSI SAYS A GET LIKE THAT IS VALID.

IF THEY WROTE IT AFTER TWELVE MONTHS AND DELIVERED IT AFTER TWELVE MONTHS AND HE DIED, IF THE DELIVERY OF THE GET PRECEDED HIS DEATH THE GET IS VALID, BUT IF HIS DEATH PRECEDED THE DELIVERY OF THE GET IT IS NOT VALID. IF IT IS NOT KNOWN WHICH WAS FIRST, THE WOMAN IS IN THE CONDITION KNOWN AS 'DIVORCED AND NOT DIVORCED'.

{Gittin 77a}
Gemara:
א"ל רב יימר לרב אשי לימא קסבר ר' יוסי כתבו גט על תנאי כשר
לא לעולם אימא לך פסול ושאני הכא מדהו"ל למימר אם לא באתי כתבו ותנו ואמר כתבו ותנו אם לא באתי שמע מינה ה"ק כתבו מעכשיו ותנו אם לא באתי
ורבנן לא שנא הכי ולא שנא הכי
והילכתא כרבנן
Rav Yeimar said to Rav Ashi: Let us say that Rabbi Yossi holds that if one writes a get subject to a certain condition, it is valid {even if the condition is not fulfilled}?
No. In truth I will tell you that it is invalid, and it is different here, since he should have said "If I do not come, write and give," and {instead} he said "write and give if I do not come." We thus derive that this is what he meant to say: "Write from now, and give it to her if I do not come."
And for the Sages, it does not matter whether he phrased it this way or that way.
And the halacha is like the Sages.

ת"ר לאחר שבוע שנה לאחר שנה חדש לאחר חדש שבת
לאחר שבת מאי יתיב ר' זירא קמיה דרב יוסף ואמרי לה קמיה דרבי יוחנן ויתיב וקאמר חד בשבא ותרי בשבא ותלתא בשבא בתר שבתא ארבעה וחמשה ומעלי [שבתא] ןקמי שבתא
The Sages learnt {in a brayta}: {If he says "this is your get"} "after the seventh {=shemitta}," {we wait} a year {because the unit of time is years, and he said "after"}. "After a year," {we wait} a month. "After a month," a week {Shabbat, lit. a week}.

"After Shabbat," what? Rabbi Zera sat before Rav Yosef, and some {versions} say before Rabbi Yochanan, and he sait and said: "The first and second and third day of the week are called 'after the Shabbat.' The fourth and the fifth and erev Shabbat are called 'before the Shabbat."

Rif Gittin 38b {76b - 77a}

38b

{Gittin 76b}

באומר נאמנת עלי לומר שלא פייס
ואיכא מאן דמתני לה אמתני' מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד י"ב חדש ומת בתוך י"ב חדש הרי זה גט
וליחוש שמא בא
אמר רבה בר רב הונא הכי אמר אבא מארי משמיה דרב באומר נאמנת עלי לומר שלא באתי

מאן דמתני לה אמתניתין כ"ש אברייתא
ומאן דמתני לה אברייתא אבל אמתני' לא
אם לא באתי קאמר והא לא אתא
It is where he said "she is believed by me to say that we have not reconciled" {and so there is would be no reason to suspect they have slept together}.
And there is one who taught it {, the question and answer of Rabba bar Rav Huna not on the brayta but rather} upon the Mishna {very next Mishna}, which stated "THIS IS YOUR GET FROM NOW IF I DO NOT RETURN WITHIN TWELVE MONTHS, AND HE DIES WITHIN TWELVE MONTHS, IT IS A GET."
And let us worry lest he came?
Rabba bar Rav Huna said: So said my father may teacher {abba mari} in the name of Rav: It is where he said "she is believed by me to say that I have not come."

The one who taught it on the Mishna, all the more so on the brayta. And the one who taught it on the brayta, upon the Mishna, however, no. For "if I don't come" he stated and behold he did not come.

Mishna:
הרי זה גיטיך אם לא באתי מכאן ועד שנים עשר חדש ומת בתוך י"ב חדש אינו גט
הרי זה גיטיך מעכשיו אם לא באתי מכאן עד י"ב חדש ומת בתוך י"ב חדש ה"ז גט
אם לא באתי מכאן ועד י"ב חדש כתבו גט ותנו לאשתי כתבו בתוך י"ב חדש ונתנו לאחר י"ב חדש אינו גט:
[IF A MAN SAYS,] THIS IS YOUR GET IF I DO NOT RETURN WITHIN TWELVE MONTHS, AND HE DIES WITHIN TWELVE MONTHS, IT IS NO GET.
THIS IS YOUR GET FROM NOW IF I DO NOT RETURN WITHIN TWELVE MONTHS, AND HE DIES WITHIN TWELVE MONTHS, IT IS A GET.
IF I DO NOT COME WITHIN TWELVE MONTHS, WRITE A GET AND GIVE IT TO MY WIFE, AND THEY WROTE A GET BEFORE TWELVE MONTHS HAD PASSED AND GAVE IT AFTER, IT IS NO GET.

Gemara:
אמר אביי הכל מודים היכא דאמר לה לכשתצא חמה מנרתיקה לכי נפקא אמר לה ואי מאית בליליא הוי גט לאחר מיתה ואין גט לאחר מיתה
על מנת שתצא חמה מנרתיקה מעכשיו קאמר לה והוה לה גט מחיים
כדרב הונא דאמר רב הונא כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דאמי
לא נחלקו אלא באם תצא
מר סבר כר' יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו והו"ל כמהיום אם מתי מעכשיו אם מתי ומ"ס לא אמרי' כר' יוסי והו"ל כאם מתי גרידא והילכתא כרבנן:
Abaye said: All agree that where he said to her, "when the sun leaves its sheath" {Gittin 77a} that he is saying to her "{only} when the sun comes out," and so if he dies at night, it would be a get after death, and there is no {valid} get after death. {And all agree that if he said to her} "On condition that the sun come out of its sheath," he is saying to her "from now," and so it is a get from a living state, like Rav Huna. For Rav Huna said: Whoever says "on condition" is as if he is saying "from now."
And they only argue {where he said} "If it comes out."
One master {=Rabbi Yehuda haNassi} holds like Rabbi Yossi who said that the time of the shtar {contract} proves it, and it is like "from today if I die," or "from now if I die." And one master {=the Tanna of our Mishna} holds that we do not say like Rabbi Yossi, and so it is like "if I die" by itself.
And the halacha is like the Sages.

Rif Gittin 38a {76a-b}

38a

{Gittin 76a}
Mishna:

הרי זה גיטיך אם לא באתי מכאן ועד שלשים יום והיה הולך מיהודה לגליל והגיע לאנטיפרס וחזר בטל התנאי
הרי זה גיטיך אם לא באתי מכאן ועד ל' יום והיה הולך מגליל ליהודה הגיע לכפר עותני וחזר בטל התנאי
הרי זה גיטיך אם לא באתי מכאן ועד ל' יום והיה הולך למדינת הים הגיע לעכו וחזר בטל התנאי
הרי זה גיטיך כל זמן שאעבור מכנגד פניך שלשים יום היה הולך ובא הולך ובא הואיל ולא נתייחד עמה הרי זה גט
IF A MAN SAYS,] THIS IS YOUR GET IF I DO NOT RETURN WITHIN THIRTY DAYS, AND HE WAS ON THE POINT OF GOING FROM JUDEA TO GALILEE, IF HE GOT AS FAR AS ANTIPRAS, AND THEN TURNED BACK, HIS CONDITION IS BROKEN.
[IF HE SAYS,] HERE IS YOUR GET ON CONDITION THAT I DO NOT RETURN WITHIN THIRTY DAYS, AND HE WAS ON THE POINT OF GOING FROM GALILEE TO JUDEA, IF HE GOT AS FAR AS KEFAR 'UTNAI AND THEN TURNED BACK, THE CONDITION IS BROKEN.
[IF HE SAID,] HERE IS YOUR GET ON CONDITION THAT I DO NOT RETURN WITHIN THIRTY DAYS, AND HE WAS ON THE POINT OF GOING INTO FOREIGN PARTS, IF HE GOT AS FAR AS ACCO [ACRE] AND TURNED BACK HIS CONDITION IS BROKEN.
[IF HE SAID,] HERE IS YOUR GET SO SOON AS I SHALL HAVE KEPT AWAY FROM YOUR PRESENCE THIRTY DAYS, EVEN THOUGH HE CAME AND WENT CONSTANTLY, SO LONG AS HE WAS NOT CLOSETED WITH HER, THE GET IS VALID.

{Gittin 76b}
Gemara:
{Going on the part of the Mishna which stated HERE IS YOUR GET SO SOON AS I SHALL KEEP AWAY...}
והא לא עבר
אמר רב הונא מאי פניך תשמיש
ואמאי קארי ליה פניך לישנא מעליא
ורבי יוחנן אמר לעולם פניך ממש מי קתני ה"ז גט ומגורשת הרי זה גט קתני דלא הוי גט ישן ולכי מלו תלתין יומין הוי גיטא
But he did not "keep away" {for the Mishna says that he came and went}?
Rav Huna said: What is "your presence?" It refers to marital intercourse {and he was never secluded with him}. And what does he call it "your presence?" As an elevated speech.
And Rabbi Yochanan said: In truth, it really means "your presence." Does the Mishna {in stating the halacha} state "this is a valid get and so she is divorced?" {Rather} It states "this is a valid get" {and only states this}. That means that it is not an "old" get {since it was not nullified by seclusion with her}, and when 30 days are finished {thus fulfilling the condition}, it is a get {and then she is divorced}.

תניא כוותיה דר' יוחנן הרי זה גיטיך כל זמן שאעבור מכנגד פניך שלשים יום והיה הולך ובא הולך ובא הואיל ולא נתייחד עמה הרי זה גט ולא תנשא לאחר עד שיעברו ל' יום ולגט ישן אין חוששין שהרי לא נתייחד עמה
וליחוש שמא פייס
אמר רבה בר רב הונא הכי אמר אבא מארי משמיה דרב
There is a brayta in accordance with Rabbi Yochanan: Behold this is your get as soon as I keep away from your presence for 30 days, and even though he came and went constantly, so land as he was not closeted with her, the get is valid, and she should not marry another person until 30 days have passed, and to an "old" get we need not be concerned, for he was not closeted with her.
And let us worry lest he made up with her?
Rabba bar Rav Huna said: This is what my father my teacher {abba mari} said in the name of Rav:

Rif Gittin 37b {76a}

37b

{Gittin 76a}

ת"ר הרי זה גיטיך על מנת שתשמשי את אבא שתי שנים על מנת שתניקי את בני שתי שנים אע"פ שלא נתקיים התנאי הרי זה גט לפי שלא אמר אם תשמשי ואם לא תשמשי אם תניקי ואם לא תניקי דברי ר' מאיר
וחכמים אומרים נתקיים התנאי הרי זה גט לא נתקיים התנאי אינו גט
והלכתא כרבנן
ואע"ג דקי"ל דבעינן תנאי כפול הני מילי דאם תשמשי ואם לא תשמשי כענין שנאמר אם יעברו בני גד [וגו'] ואם לא יעברו וכדאתקין שמואל בגיטא דש"מ אבל בעל מנת לא
וקי"ל דכל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי
The Sages learnt {in a brayta}: Behold this is your get on condition that you look after my father for two years; on condition that you suckle my child for two years -- even though the condition is not fulfilled, it is a valid get, because he did not say "if you look after him... and if you do not look after him"; "if you suckle... and if you do not suckle" -- these are the words of Rabbi Meir. And the Sages say: If the condition is fulfilled, it is a get. If the condition is not fulfilled it is not a get.
And the halacha is like the Sages.
And even though we establish that we require a doubled condition, these words are in an instance of "if you service... and if you do not service," in the same way that it is stated {in Bemidbar 32:29-30}:

כט וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֲלֵהֶם, אִם-יַעַבְרוּ בְנֵי-גָד וּבְנֵי-רְאוּבֵן אִתְּכֶם אֶת-הַיַּרְדֵּן כָּל-חָלוּץ לַמִּלְחָמָה לִפְנֵי יְהוָה, וְנִכְבְּשָׁה הָאָרֶץ, לִפְנֵיכֶם--וּנְתַתֶּם לָהֶם אֶת-אֶרֶץ הַגִּלְעָד, לַאֲחֻזָּה. 29 And Moses said unto them: 'If the children of Gad and the children of Reuben will pass with you over the Jordan, every man that is armed to battle, before the LORD, and the land shall be subdued before you, then ye shall give them the land of Gilead for a possession;
ל וְאִם-לֹא יַעַבְרוּ חֲלוּצִים, אִתְּכֶם--וְנֹאחֲזוּ בְתֹכְכֶם, בְּאֶרֶץ כְּנָעַן. 30 but if they will not pass over with you armed, they shall have possessions among you in the land of Canaan.'
And as Shmuel instituted by get, that we derive from there that "on condition, no." And we establish that whoever says "on condition" is as if he is saying "from now."

תנו רבנן אמר לה בפני שנים ה"ז גיטיך על מנת שתשמשי את אבא שתי שנים וחזר ואמר לה בפני שנים הרי זה גיטיך על מנת שתתני לי מאתים זוז לא ביטלו דבריו האחרונים את הראשונים רצתה משמשתו רצתה נותנת לו מאתים זוז
אבל אם אמר לה בפני שנים הרי זה גיטיך על מנת שתתני לי מאתים זוז וחזר ואמר לה בפני שנים הרי זה גיטיך על מנת שתתני לי שלש מאות זוז בטלו דבריו האחרונים את הראשונים ואין אחד מן הראשונים ואחד מן האחרונים מצטרפין

אהייא אילימא אסיפא הרי ביטל אלא ארישא מהו דתימא כל לקיומי תנאה מצטרפין קמ"ל דלא:
The Sages learnt {in a brayta}: If he said to her before two {witnesses} "behold this is your get on condition that you take care of my father for two years," and then he turned around and said to her before two {witnesses} "behold this is your get on condition that you give me 200 zuz," his later words do not nullify the former ones. Therefore, if she wants, she can take care of him {=his father} and if she wants she can give him {=the husband} 200 zuz. However, if he said to her before two "behold this is your get on condition that you give me 200 zuz," and he turned around and said to her before two "behold this is your get on condition that you give me 300 zuz," his latter words cancel out the former words, and one {witness} of the former and one of the latter do not combine.

On what {is this statement about not combining witnesses going}? If on the sefa {about 200 vs. 300 zuz}, behold it {the former words} was nullified! Rather, on the resha {about taking care of the father vs. 200 zuz}. I would have said that everyone who can establish that there was some condition can be combined. Therefore it informs us that no.

Rif Gittin 37a {75b}

37a

{Gittin 75b}
Mishna:
הרי זה גיטיך על מנת שתשמשי את אבא על מנת שתניקי את בני
כמה היא מניקתו שתי שנים
ר' יהודה אומר שמנה עשר חדש
מת הבן או שמת האב הרי זה גט
הרי זה גיטיך על מנת שתשמשי את אבא שתי שנים על מנת שתניקי את בני שתי שנים מת הבן או שמת האב או שאמר האב אי אפשי שתשמשני שלא בהקפדה אינו גט
רבן שמעון בן גמליאל אומר כזה גט
כלל אמר רשב"ג כל עכבה שאינה ממנה הרי זה גט
[IF A MAN SAYS], HERE IS YOUR GET ON CONDITION THAT YOU LOOK AFTER MY FATHER, ON CONDITION THAT YOU GIVE SUCK TO MY CHILD,

{As a digression}:
HOW LONG IS SHE TO GIVE IT SUCK? TWO YEARS.
RABBI YEHUDA SAYS: EIGHTEEN MONTHS.
IF THE CHILD DIES OR THE FATHER DIES, THE GET IS VALID.

[IF HE SAYS], THIS IS YOUR GET ON CONDITION THAT YOU LOOK AFTER MY FATHER FOR TWO YEARS, ON CONDITION THAT YOU GIVE SUCK TO MY CHILD FOR TWO YEARS, THEN IF THE CHILD DIES OR IF THE FATHER SAYS, I DON'T WANT YOU TO LOOK AFTER ME, EVEN THOUGH SHE HAS GIVEN NO CAUSE FOR COMPLAINT, THE GET IS NOT VALID.
RABBAN SHIMON BEN GAMALIEL, HOWEVER, SAYS THAT A GET LIKE THIS IS VALID. RABBAN SHIMON BEN GAMALIEL LAID IT DOWN AS A GENERAL RULE THAT WHEREVER THE OBSTACLE DOES NOT ARISE FROM HER SIDE, THE GET IS VALID.

Gemara:
ומי בעינן כולי האי
ורמינהי שימשתו יום אחד הניקתו יום אחד הרי זה גט
אמר רב חסדא לא קשיא מתני' רבנן ברייתא רבן שמעון בן גמליאל דמיקל בתנאי ולית הלכתא כרבן שמעון בן גמליאל
רבא אמר לא קשיא כאן בסתם שתי שנים כאן במפרש יום אחד
רב אשי אמר סתם נמי כמפרש יום אחד דמי ומתניתין וברייתא חד טעמא אינון ולא פליגי ואי מתני' כמפרש יום אחד דמי מה לי שתי שנים ומה לי שמנה עשר חדש יום אחד סגיא
הכי קאמר יום אחד משתי שנים לאפוקי לאחר שתי שנים דלא יום אחד משמונה עשר חדש לאפוקי לאחר שמנה עשר חדש דלא
כלומר אם שמשתו לאביו יום אחד בחיים או הניקתו לבנו יום אחד בתוך שתי שנים אלו או בתוך שמנה עשר חדש אלו הרי זה גט אבל לאחר שתי שנים ולאחר שמנה עשר חדש לא
And do we really need this much {time}?
But I will raise an objection {from a brayta}: If she served him one day, or suckled him one day, it is a valid get.
Rav Chisda said: This is no question. Our Mishna is the Sages while the brayta is Rabban Shimon ben Gamliel, who is lenient in conditions, and the halacha is not like Rabban Shimon ben Gamliel.
Rava said: This is no question. Here, where it was stated without elaboration, it means two years. Here, where it was elaborated, one say.
Rav Ashi said: Where is was stated without elaboration, it is also like it was elaborated "one day." And our Mishna and the brayta have a single reason, and they do not argue. And if our Mishna is like where he elaborated "one day," why does it mention two years and why does it mention eighteen months? A single day should suffice.
This is what it means to say: one day within those two years, to the exclusion of after two years, where it would not work; one day of those eighteen months, to the exclusion of after eighteen months, where it would not work.
That is to say: If she served his father one day while he was alive, or nursed his son one day within those two years or within those eighteen months, it is a valid get. But after two years or after eighteen months, no.

והלכתא כרב אשי דבתרא הוא
ואע"ג דאקשינן ליה ואסיקנא בקשיא הלכתא כוותיה דהא לא אסיקנא בתיובתא
ואיכא מאן דאמר כיון דדייקא מתני' כוותיה דרבא הלכתא כוותיה.
And the halacha is like Rav Ashi, for he is latest. And even though we ask on him, and we conclude with a question, the halacha is like him, for we do not conclude with an absolute disproof.
And there is one who said that since the Mishna can be carefully analyzed in support of Rava, the halacha is like him.

Wednesday, September 24, 2008

Rif Gittin 36a-b {75a - b; 75a}

36a

{Gittin 75a}

אמר רשב"ג מעשה בצידן כו':
אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן כל מקום ששנה רשב"ג במשנתנו הלכה כמותו חוץ מערב וצידן וראיה אחרונה הילכך איצטלית דוקא בעיא למיתב ליה ואי אבדה אע"ג דיהבא ליה דמי דידה לא הוי גט:
"RABBAN SHIMON BEN GAMLIEL SAID: IT HAPPENED IN TZIDON...":
Rabba bar bar Channa cited Rabbi Yochanan: Wherever Rabban Shimon ben Gamliel gives a ruling in our Mishna, the halacha is like him, except by the guarantor, Tzidon {=this Mishna}, and later proof {brought after the time given by bet din}.
Therefore, she needs to give him his robe specifically, and if it is lost, even if she gave him its value, it is not a valid get.

{Gittin 75b}
אתקין שמואל בגיטא דשכיב מרע אם לא מתי לא יהא גט ואם מתי יהא גט ואם לא מתי לא יהא גט
אם לא מתי לא יהא גט לא מקדים איניש פורענותא לנפשיה
ואם מתי יהא גט ואם לא מתי לא יהא גט בעינן הן קודם ללאו:
Shmuel instituted by the get of a deathly ill person {given so that she not worry about chalitza or yibbum that it should read} "if I do not die, it should not be a get, and if I die, it should be a get, {and once again} if I do not die, it should not be a get."
"If I do not die, it should not be a get" -- because a man should not start with evil to himself.
"And if I die, it should be a get, and if I do not die, it should not be a get" -- for we need the positive declaration before the negative declaration.

36b
{Gittin 75a}
ת"ר הרי זה גיטיך והנייר שלי אינה מגורשת על מנת שתחזירי לי את הנייר מגורשת
מאי שנא רישא מאי שנא סיפא
א"ר אשי הא מני רבי היא דאמר כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי
וכן הלכתא
The Sages learnt {in a brayta}: Behold this is your get but the paper belongs to me, she is not divorced. On condition that you return to me the paper, she is divorced.
What is the difference between the resha and the sefa? Rav Ashi said: Who is this {author}? Rabbi, who said that whoever said "on condition" is as if he says "from now."
And so is the halacha.

Rif Gittin 35b {74a - b}

35b

ולא תתיחד עמו ואפי' בנה קטן עמה לפי שאינה בושה לשמש כנגדו:
ראוה שנים שנתיחדה עמו צריכה הימנו גט שני
אחד אינה צריכה הימנו גט שני אחד בשחרית ואחד בין הערבים זה היה מעשה ואמרו אין מצטרפין:
Nor may she seclude herself with him, even if her minor son is with him, for the is not embarrassed to have intercourse in front of him.
If two people saw that the secluded herself with him, she needs a second get from him.
One {witness} -- she does not need a second get. One in the morning and one in the afternoon -- this was an incident and they said that they do not combine.

{Gittin 74a}
Mishna:
ה"ז גיטיך על מנת שתתני לי מאתים זוז הרי זו מגורשת והיא תתן.
ע"מ שתתני לי מכאן ועד שלשים יום נתנה לו בתוך שלשים יום מגורשת לאחר שלשים יום אינה מגורשת
אמר ר"ש בן גמליאל מעשה בצידן באחד שאמר לאשתו ה"ז גיטיך ע"מ שתתני לי איצטליתי ואבדה איצטליתו
אמרו חכמים שתתן לו את דמיה
[IF A MAN SAYS], THIS IS YOUR GET ON CONDITION THAT YOU GIVE ME TWO HUNDRED ZUZ, SHE IS DIVORCED THEREBY AND SHE HAS TO GIVE [HIM THE MONEY].
[IF HE SAYS], ON CONDITION THAT YOU GIVE [IT] ME WITHIN THIRTY DAYS FROM NOW, IF SHE GIVES HIM WITHIN THIRTY DAYS SHE IS DIVORCED, BUT IF NOT SHE IS NOT DIVORCED.
RABBAN SHIMON BEN GAMLIEL SAID: IT HAPPENED IN TZIDON THAT A MAN SAID TO HIS WIFE, THIS IS YOUR GET ON CONDITION THAT YOU GIVE ME [BACK] MY ROBE, AND HIS ROBE WAS LOST, AND THE SAGES SAID THAT SHE SHOULD GIVE HIM ITS VALUE IN MONEY.

Gemara:
מאי והיא תתן
ר"ה אמר והיא תתן
רב יהודה אמר לכשתתן
מאי בינייהו איכא בינייהו שנקרע הגט או נאבד
לרב הונא דאמר והיא תתן אין צריכה ממנו גט שני
לרב יהודה דאמר לכשתתן צריכה ממנו גט שני
והלכתא כרב הונא
דקי"ל כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דאמי ותניא נמי כוותיה הרי זה גיטיך על מנת שתתני לי מאתים זוז הרי זו מגורשת ואע"פ שנקרע הגט או אבד ולאחר לא תנשא עד שתתן:
What precisely is meant by the words 'AND SHE HAS TO GIVE HIM'?
Rav Huna said: And she gives it {afterwards}.
Rav Yehuda said: Once she gives it {the get takes effect}.
What is the practical difference between them? Where the get was ripped or lost. According to Rav Huna who said "and she gives it {afterwards}, she does not require a second get from him. According to Rav Yehuda who said "once she gives it," she requires a second get from him.
And the halacha is like Rav Huna.
For we establish that anyone who says "on condition" is as if he says "from now." And there is alse a brayta in accordance with him: "Behold this is your get on condition that you give me 200 zuz," behold she is divorced, even if the get is ripped or lost, but she should not remarry until she gives {the money}.

{Gittin 74b}
בעא מיניה רב אסי מר' יוחנן הרי זה גיטיך על מנת שתתני לי מאתים זוז וחזר ואמר מחולין ליך מהו
אמר ליה אינה מגורשת דלצעורה קא מיכוון והא לא ציערה
Rav Assi inquired of Rabbi Yochanan: Behold this is your get on condition that you give me 200 zuz, and then he retracted and said "they are forgiven to you" {such that she need not give it}, what is the law?
He said to him: She is not divorced.
For he intended {by the condition} to give her trouble, and she was not troubled.

ההוא גברא דאמר ליה לאריסיה כולי עלמא דלו תלת דליאתא ואכלי ריבעא ואת דלי ארבעה ואכול תילתא
לסוף אתא מיטרא ולא דלה.
אמר רב יוסף הא לא דלה
רבה אמר הא לא איצטריך
והלכתא כרבה
There was a certain man who said to his sharecropper: The general way of doing things is that they {=the sharecroppers} irrigate three times and take 1/4. And you should irrigate four times and take a 1/3. In the end, rain came and he did not irrigate {perhaps the fourth time}.
Rav Yosef said: Behold he did not irrigate.
Rabba said: Behold, he did not need to.
And the halacha is like Rabba.

וקשיא לן ההיא דאמר רבא בהשוכר את האומנין האי מאן דאגר אגירי לדוולא ואתא מיטרא פסידא דפועלין
ומסתברא לן דשאני אריס מפועל דאריס כשותף דאמי דאי איתניסא ההיא ארעא לא הוה שקיל מידי
הילכך כיון דקביל עליה דדלי ארבעה קנה ליה תילתא וכיון דלא איצטריך לא פקעא מנתא דיליה:
And it is {then} difficult to us this that Rava said in {perek} HaSocher et haUmnin: There was a certain person who hired laborers to irrigate and rain came, this is the loss of the laborers {that they do not get paid}. And it is logical to us that a sharecropper is different from a hired laborer. For a sharecropper is like a partner, for if some mishap occurs to the land, he does not take anything. Therefore, when he accepts upon himself to irriage four times, he acquires for himself 1/3. And once it is not required, his postion does not leave.

Tuesday, September 23, 2008

Rif Gittin 35a {73a - 74a}

35a

{Gittin 73a}

ההוא גברא דזבין ארעא לחבריה
קביל עליה כל אונסא דמיתיליד בה לסוף אפיקו בה נהרא אתו לקמיה דרבינא
א"ל זיל שפי ליה דהא קבילת עלך כל אונסא דמתיליד בה
אמר ליה רב אחא בר תחליפא לרבינא אונסא דלא שכיח הוא
איגלגל מילתא ומטת לקמיה דרבא אמר אונסא דלא שכיח הוא
There was a certain person who sold land to his fellow. He {the seller} accepted upon himself any mishap which would come to pass in it. In the end, they {=the government} turned a river through it. They came before Ravina. He said to him {the seller}: Go and clear it for him, for you accepted upon yourself any misha[ that would occur in it.
Rav Acha bar Tachlifa said to Ravina: This is a mishap which is not common.
The matter was circulated, and it came before Rava. He said: It is a mishap which is not common.

רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע זבון שומשמא אגודא דנהר מלכא אגורו מלחי למעברינהו וקבילו עליהו כל אונסא דמתיליד
לסוף איסתכר נהר מלכא [סבא] נקטו מלחי אמרי להו אגורו חמרא ואפקינהו ניהלן דהא קבילתון כל אונסא דמתיליד
אתו לקמיה דרבא אמר להו קאקי חיוורי משלחי גלימא דאינשי אונסא דלא שכיח הוא
והלכתא כרבא
Rav Pappa and Rav Huna son of Rav Yehoshua bought sesame on the bank of Nehar Malka {in a bit, Rif will have a girsa which lists this as Nehar Malka Sabba, which Soncino defines as the Grand Canal connecting the Euphrates with the Tigris}. They hired sailors to transport it across {to Naresh, the home of Rav Pappa} and they {=the sailors} accepted upon themselves any mishap that might happen. In the end, the Nehar Malka Sabba canal was stopped up. They took the sailors and said to them: Hire donkey-drivers and deliver it to us, for you have accepted upon yourselves any mishap that might come about.
They came before Rava. He said to them {the drivers}: White ducks {=Rav Pappa and Rav Huna son of Rav Yehoshua, with grey beards}, who want to strip men of their clothes. It is a mishap which is not common.
And the halacha is like Rava.

Mishna:
לא תתייחד עמו אלא על פי עדים אפילו עבד אפילו שפחה חוץ משפחתה מפני שלבה גס בה:

מה היא באותן הימים ר' יהודה אומר הרי היא כאשת איש לכל דבר רבי יוסי אומר מגורשת ואינה מגורשת
SHE {a woman given her get which will take hold now if he dies later} SHOULD NOT BE SECLUDED WITH HIM EXCEPT IN THE PRESENCE OF WITNESSES, EVEN IF IT BE A SLAVE OR A BONDWOMAN, EXCEPT FOR HER OWN BONDWOMAN, HER HEART IS PROUD TOWARDS HER.

WHAT IS HER STATUS DURING THOSE DAYS {between delivery of the get and his death}? RABBI YEHUDA SAYS {Gittin 73b}: SHE IS REGARDED AS A MARRIED WOMAN IN EVERY RESPECT.
RABBI YOSSI SAYS: SHE IS BOTH DIVORCED AND NOT DIVORCED.


Gemara:
{In our gemara, the quoted text of the Mishna is on the last part of the Mishna, from
WHAT IS HER STATUS DURING THOSE DAYS?}
תאנא ובלבד שימות
ולכי מאית הוי גיטא
והא קיימא לן אין גט לאחר מיתה
אמר רבא באומר מעת שאני בעולם
A tanna taught: Provided he dies.

And when he dies, will it be a get? But we have established that there is no get after death?
Rava said: Where he says "from the time that I am in this world."

תנו רבנן ימים שבינתים בעלה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה ויורשה ומטמא לה
כללו של דבר הרי היא כאשתו לכל דבר אלא שאינה צריכה הימנו גט שני דברי ר' יהודה
רבי מאיר אומר בעילתה תלויה
רבי יוסי אומר בעילתה ספק
וחכמים אומרים מגורשת (ואינה מגורשת) לכל דבר ובלבד שימות:
The Sages learnt {in a brayta}: The intervening days, her husband is entitled to her found object, he handiwork, in nullifying her vows, and he inherits her and {Gittin 74a} {even if a kohen} may become ritually impure to her {if she dies}. The general principle of the matter: Behold, she is as his wife for every matter, except that she does not need a second get. These are the words of Rabbi Yehuda. Rabbi Meir says: Her intercourse {with another man, judgment} is suspended {such that if the husband dies, the get was valid and there is no penalty}. Rabbi Yossi said: Her intercourse is a doubt {if the husband dies}. And the Sages say: She is divorced (* and not divorced *) in terms of any matter, so long as he dies.

Monday, September 22, 2008

Rif Gittin 34b {72a - 73a}

34b

{Gittin 72a}
Mishna:

זה גיטיך אם מתי זה גיטיך מחולי זה זה גיטיך לאחר מיתתי לא אמר כלום
מהיום אם מתי מעכשיו אם מתי הרי זה גט
מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט ואם מת חולצת ולא מתיבמת

[IF A MAN SAYS] THIS IS YOUR GET IF I DIE, THIS IS YOUR GET FROM THIS ILLNESS; THIS IS YOUR GET AFTER MY DEATH -- HE HAS NOT SAID ANYTHING.
FROM TODAY IF I DIE, FROM NOW IF I DIE, THE GET IS VALID.
FROM TODAY AND AFTER DEATH, IT IS BOTH A GET AND NO GET, AND IF HE DIES SHE MUST GIVE CHALIZAH BUT DOES NOT UNDERGO YIBBUM.

Gemara:
אמר אביי אם מתי שתי לשונות משמע משמע מעכשיו ומשמע לאחר מיתה אמר לה מהיום כמעכשיו דאמי לא אמר לה מהיום כמאן דאמר לאחר מיתה דאמי:
מהיום ולאחר מיתה כו':
מספקא לן אי תנאה הוי ואי חזרה הוי הילכך חולצת ולא מתיבמת
Abaye said: "If I day" has two implications. It implies "from now" and it implies "after death." If he {continued and} said to her "from today," it is like "from now." If he did not say to her "from today," it is like the one who said "after death."

"FROM TODAY AND AFTER DEATH...":
It is of doubt to us this is a condition or a retraction. Therefore, she undergoes chalitza but not yibbum.

Mishna:
הרי זה גיטך מהיום אם מתי מחולי זה ועמד והלך בשוק וחלה ומת אומדין אותו אם מחמת חולי הראשון מת הרי זה גט ואם לאו אינו גט
THIS IS YOUR GET FROM TODAY IF I DIE FROM THIS ILLNESS, AND HE THEN GOT UP AND WENT ABOUT AND FELL SICK AND DIED, WE MUST ASSESS -- IF HE DIED FROM THE FIRST ILLNESS, THE GET IS VALID, BUT OTHERWISE IT IS NOT A VALID GET.

{Gittin 72b}
Gemara:
אמר רב הונא גיטו של שכיב מרע כמתנתו
מה מתנתו אם עמד חוזר אף גיטו אם עמד חוזר
ולית הילכתא כרב הונא דהא אסיקנא רבא לא סבירא להו הא דרב הונא גזרה שמא יאמרו יש גט לאחר מיתה הילכך אם עמד אינו חוזר אלא היכי עביד כדאתקין שמואל כדבעינן למימר קמן.
Rav Huna said: The get of a deathly ill person is like his gift. Just like his gift, if he arose {from the illness} he can retract, so too his get, if he arose he can retract.
And the halacha is like Rav Huna, for behold we conclude {on Gittin 73a} that Rava {and Rabba} do not hold like this of Rav Huna, as a decree lest they {=people erroneously} say that there is get after death. Therefore, if he arose, he may not retract. Rather, how to act? As Shmuel instituted, as we intend to say in a bit.

{Gittin 73a}
אמר רבי אלעזר משמיה דרב שכיב מרע שניתק מחולי לחולי מתנתו מתנה
Rabbi Eleazar said in the name of Rav: A deathly ill person who passes from one illness to another, his gift is {=remains} a gift.

Sunday, September 21, 2008

Rif Gittin 34a {70b - 71b}

34a

{Gittin 70b}

נשתתק ואמרו לו נכתוב גט לאשתך והרכין בראשו וכו':
וניחוש דילמא שיחיא דלאו לאו אי נמי שיחיא דהין הין נקטיה
א"ר יוסף בר מניומי אמר רב נחמן דאמרינן ליה בסירוגין
חד הין ותרין לאו חד לאו ותרין הין
דבי ר' ישמעאל תנא אומרים לו דברים של ימות החמה בימות הגשמים ושל ימות הגשמים בימות החמה
מאי היא פירי:
"IF HE IS STRUCK DUMB, AND WHEN THEY SAY TO HIM, SHALL WE WRITE A GET FOR YOUR WIFE, HE NODS HIS HEAD...":
And let us worry it was an involuntary nod of no, no or alternatively, an involuntary nod of yes, yes, which seized him?
Rav Yosef bar Minyumi cited Rav Nachman: That we speak to him at intervals.
{And the gemara elaborates, where the correct answer is} one yes and two nos, one no and two yeses.

In the academy of Rabbi Yishmael it was taught: They speak to him words of the sunny season in the rainy season, and of the rainy season in the sunny season.
What is this?
{Gittin 71a}
Concerning fruit.

תנו רבנן כשם שבודקין אותו לגיטין כך בודקין אותו למשאות ולמתנות ולעדיות ולירושות.
לעדיות אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב ששת בעדות אשה דאקילו בה רבנן משום עגונא אבל עדות דעלמא לא דרחמנא אמר מפיהם ולא מפי כתבם.
ירושות לאו ירושות דעלמא אלא ירושת בנו הבכור דנכסי דידיה נינהו לכל מאן דבעי מזכי בהו ומשאות ומתנות נמי דידיה אבל לאסהודי בבדיקה לא
The Sages learnt {in a brayta}: Just as we test him for get, so do we test him for buying and selling, for testimonies, and for inheritances.
For testimonies -- Rav Yosef bar Minyumi cited Rav Sheshet: This is be testimony for a woman, where the Sages were lenient for her, because of aguna {the possibility of chaining}, but for general testimony, no --
For the All-Merciful said {based on the pasuk al pi shenayim eidim} "based on their mouths, and not based on their writing."

Inheritances -- not general inheritances, but rather the inheritance of his firstborn son, for {then} they are his {=the deaf-mute's} own assets, such that he can give them over to whomever he wants. And buyings and sellings are also his. But to testify, with testing, no.

וכי קאמרינן דבדקינן לגיטין דוקא למי שנשתתק
אבל לחרש לא
דתנו רבנן חרש לא הלכו בו אחר רמיזותיו ואחר קפיצותיו ואחר כתב ידו אלא במטלטלין אבל לא בגיטין
והאי חרש דלא בדקינן לענין גטין דוקא שנשא כשהוא פקח ואח"כ נתחרש אבל חרש מעיקרו בדקינן ליה
דתנן חרש שנשא פקחת או פקח שנשא חרשת רצה יוציא רצה יקיים כשם שכונס ברמיזה כך יוציא ברמיזה
פקח שנשא פקחת ונתחרשה רצה יוציא רצה יקיים
נשטית לא יוציא
נתחרש הוא או נשתטה לא יוציא עולמית
ותנן נמי חרש רומז ונרמז בן בתירא אומר קופץ ונקפץ במטלטלין
ואמר רב נחמן כמחלוקת במטלטלין כך מחלוקת בגיטין:
And where we say that we test for get is specifically for one who became mute. But to one who was a deaf-mute {cheresh}, no. For the Sages learnt {in a brayta}: For a deaf-mute, we do not follow after his gestures, lip movements, or handwriting except for movable objects, but for get no.
And this deaf-mute we do not test for the purpose of get is specifically where he married when he was normal and subsequently became a deaf-mute, but if he was initially a deaf-mute, no.
For we learn {in a Mishna}: A deaf-mute who married a normal woman, or a normal man who married a deaf-mute woman, if he wants he may divorce and if he wants he may retain {her in marriage} -- just as he took in via gesticulations, so too he may send out via gesticulation. A normal man who married a normal woman, and then she became a deaf-mute, if he wants he may divorce and if he wants he may retain. If he became an imbecile, he does not divorce. If he became a deaf-mute or she became an imbecile, he never divorces her.
And we learn as well {in a Mishna}: A deaf-mute can gesticulate and be gesticulated to. Ben Beteira says: He can make mouth movements and interpret mouth-movements for movable objects.
And Rav Nachman said: Just as their dispute was regarding movable objects, so was their dispute regarding get.

{Gittin 71b}
אמרו לו נכתוב גט לאשתך כו'.
כבר כתבינן לה בפרקא דמקמי האי:
"IF THEY SAID TO HIM, SHALL WE WRITE A GET FOR YOUR WIFE...":
We have already written this in the previous perek. {See here.}

Friday, September 19, 2008

Rif Gittin 33b {29a; 66b; 67b; 71b; 70b}

33b


גרסינן בפרק כל הגט
רב אמר מתנה אינה כגט
כלומר בגט הוא דאי אמר כתבו גט לאשתי לא מצו לשוויי שליח למיכתב גט משום בזיון דבעל
אבל במתנה דליכא בזיון דבעל כי אמר כתובו שטר מתנה לפלוני על שדה שלי מצי לשוויי שליח למכתב
ושמואל אמר מתנה הרי היא כגט
טעמיה דשמואל בגט משום דמילי נינהו ומילי לא מימסרן לשליח ה"נ במתנה מילי נינהו ומילי לא מימסרן לשליח
וקי"ל הלכתא כשמואל בדיני
We learn in perek Kol haGet {Gittin 29a}:
Rav said that a gift is not like a get.
That is to say, specifically by a get it is that if he said "write a get for my wife," they may not appoint an agent to write a get, because of the shame of the husband. But by a gift, where there is no shame of the husband, when he says "write a deed of gift to Ploni for my field," they may appoint an agent to write.
And Shmuel said that a gift is like a get.
The reason of Shmuel is that by a get, they are words, and words are not handed over to an agent. So too here by a gift, they are words, and words are not given over to an agent.
And we establish that the halacha is like Shmuel in dinim. {such as these monetary matters}

{Gittin 66b}
Mishna:
מ(אמר לעשרה כתבו גט לאשתי ילמדו ויכתבו ויתנו לה)
אמר לעשרה כתבו גט לאשתי אחד כותב ושנים חותמין כולכם כתובו אחד כותב וכולן חותמין
לפיכך אם מת אחד מהם הרי הגט בטל:
(* IF A MAN SAYS TO TEN PERSONS, WRITE A GET FOR MY WIFE, THEY LEARN AND THEY WRITE AND GIVE TO HER {rather than telling someone else to write} *)

IF A MAN SAYS TO TEN PERSONS, WRITE A GET AND DELIVER IT TO MY WIFE, ONE WRITES, AND TWO SIGN AS WITNESSES. [IF HE SAID,] ALL OF YOU WRITE, ONE WRITES AND ALL SIGN. CONSEQUENTLY IF ONE OF THEM DIES, THE GET IS INVALID.

{Gittin 67b}
Gemara:
תנו רבנן
אמר לעשרה כתבו גט לאשתי אחד כותב ע"י כולן
כולכם כתובו אחד כותב במעמד כולן
הוליכו גט לאשתי אחד מוליך ע"י כולן
כולכם הוליכו אחד מוליך במעמד כולם

והשתא תקינו רבנן בגיטא דכולכם כתובו כל חד מינכון חתומו כל תרי מינכון אובילו כל חד מינכון
The Sages learnt {in a brayta}: If he says to ten persons, "Write a get and give it to my wife," one writes on behalf of all of them. "All of you write," one writes in the presence of all of them. "Take a get to my wife," one takes it on behalf of all of them. "All of you take it," one takes it in the company of the rest.

And now, the Sages have enacted by the get of "all of you" {that is, by a get where a man stands in front of a group and instructs them, that he should say} "each of you write; each group of two of you sign; each one of you convey."

הדרן עלך פרק התקבל
END PEREK SIX

BEGIN PEREK SEVEN

Mishna:
מי שאחזו קורדיקוס ואמר כתבו גט לאשתי לא אמר כלום
כתבו גט לאשתי ואחזו קורדיקוס וחזר ואמר אל תכתבו אין דבריו האחרונים כלום
נשתתק ואמרו לו נכתוב גט לאשתך והרכין בראשו בודקין אותו שלש פעמים
אם אמר על לאו לאו ועל הין הין הרי [אלו] יכתבו ויתנו:
IF A MAN IS SEIZED WITH A KORDIAKOS {a delirious state where he does not know what he is saying} AND SAYS, WRITE A GET FOR MY WIFE, HIS WORDS ARE OF NO EFFECT.
IF HE SAYS, WRITE A GET FOR MY WIFE, AND IS THEN SEIZED WITH A KORDIAKOS AND THEN SAYS, DO NOT WRITE IT, HIS LATER WORDS ARE OF NO EFFECT.

IF HE IS STRUCK DUMB, AND WHEN THEY SAY TO HIM, SHALL WE WRITE A GET FOR YOUR WIFE, HE NODS HIS HEAD, HE IS TESTED WITH THREE QUESTIONS.IF HE SIGNIFIES 'NO' AND 'YES' PROPERLY EACH TIME, THEN THE GET SHOULD BE WRITTEN AND GIVEN FOR HIM.

{Gittin 71b}
אמרו לו נכתוב גט לאשתך אמר להן כתובו אמרו לסופר וכתבו לעדים וחתמו אע"פ שכתבוהו וחתמוהו ונתנוהו לו וחזר ונתנו לה הרי הגט בטל עד שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו
IF THEY SAID TO HIM, SHALL WE WRITE A GET FOR YOUR WIFE, AND HE SAID TO THEM, WRITE, AND IF THEY THEN TOLD A SCRIBE AND HE WROTE AND WITNESSES AND THEY SIGNED, EVEN THOUGH THEY HAVE ALREADY WRITTEN AND SIGNED IT AND GIVEN IT TO HIM AND HE IN TURN HAS GIVEN IT TO HER, THE GET IS VOID UNLESS HE HIMSELF HAS SAID TO THE SCRIBE 'WRITE' AND TO THE WITNESSES, 'SIGN'.

{Gittin 70b}
Gemara:
כתבו גט לאשתי ואחזו קורדיקוס וחזר ואמר אל תכתבו אין דבריו האחרונים כלום.
אמר רבי שמעון בן לקיש כותבין ונותנין גט לאלתר ורבי יוחנן אמר אין כותבין אלא לכשישתפה
מ"ט דר"ש בן לקיש דקתני אין דבריו האחרונים כלום
ורבי יוחנן מאי אין בדבריו אחרונים כלום דלכי מיתציל לא צריך לאימלוכי ביה ולעולם אין כותבין אלא לכשישתפה
והלכתא כרבי יוחנן:
"IF HE SAYS, WRITE A GET FOR MY WIFE, AND IS THEN SEIZED WITH A KORDIAKOS AND THEN SAYS, DO NOT WRITE IT, HIS LATER WORDS ARE OF NO EFFECT":
Rabbi Shimon ben Lakish said: They write and give the get immediately.
And Rabbi Yochanan said: They only write the get once he recovers.
What is the reason of Rabbi Shimon ben Lakish? For it is stated {in the Mishna} "his later words are of no effect." And Rabbi Yochanan? {He would say} "What is meant by "his later words are of no effect? That when he recovers, they need not consult him {again}. But still, they do not write until he recovers."
And the halacha is like Rabbi Yochanan.

Thursday, September 18, 2008

Rif Gittin 33a

33a

וכן הילכתא
ואפילו אמר אמרו לסופר ויכתוב ולעדים ויחתומו הרי הגט בטל
דתנן בפרקא דלקמן אמרו לו נכתוב גט לאשתך אמר להן כתובו אמרו לסופר וכתב ולעדים וחתמוהו אע"פ שכתבוהו וחתמוהו ונתנוהו לו וחזר ונתנו לה הרי הגט בטל עד שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו.
ושקלינן וטרינן בה בגמ' ואסקה רב אשי כולה ר' יוסי היא ולא מיבעיא קאמר לא מיבעיא היכא דלא אמר תנו אלא אפי' אמר תנו נמי לא ולא מיבעיא היכא דלא אמר לבי תלתא אלא אפי' אמר לבי תלתא נמי לא ולא מיבעיא היכא דלא אמר אמרו אלא אפילו אמר אמרו לסופר ויכתוב ולעדים ויחתמו לא
ותניא כותיה דרב אשי כתב סופר לשמה וחתמו עדים לשמה אע"פ שכתבוהו וחתמוהו ונתנוהו לו ונתנו לה הרי הגט בטל עד שישמעו קולו שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו
ישמעו לאפוקי ממ"ד מודה רבי יוסי באומר אמרו
קולו לאפוקי מדרב כהנא דאמר רב כהנא אמר רב חרש שיכול לדבר מתוך הכתב כותבין ונותנין גט לאשתו
אלמא לית הלכתא כוותייהו
And so is the halacha. And even if he said "say to the scribe to write, and to the witnesses to sign," the get would be nullified.
For we learn {in the Mishna} in the next perek {perek 7, 71b}:
IF THEY SAID TO HIM, SHALL WE WRITE A GET FOR YOUR WIFE, AND HE SAID TO THEM, WRITE, AND IF THEY THEN TOLD A SCRIBE AND HE WROTE AND WITNESSES AND THEY SIGNED, EVEN THOUGH THEY HAVE ALREADY WRITTEN AND SIGNED IT AND GIVEN IT TO HIM AND HE IN TURN HAS GIVEN IT TO HER, THE GET IS VOID UNLESS HE HIMSELF HAS SAID TO THE SCRIBE 'WRITE' AND TO THE WITNESSES, 'SIGN'.
And we ask and answer on it in the gemara, and {Gittin 72a} Rav Ashi concludes: It is entirely Rabbi Yossi, and the pattern is one of "and it need not be said." It need not be said that where he did not say "give" {it is not valid}, but even if he said "say to the scribe to write and to the witnesses to sign," it is not.
And there is a brayta in accordance with Rav Ashi: Where the scribe wrote lishmah and the witnesses signed lishmah, even though they wrote it and signed it and gave it to him {the husband}, and he gave it to her, the get is nullified, until they hear his voice say to the scribe "write" and to the witnesses "sign,"
"They hear" -- to exclude from the one who said that Rabbi Yossi admits where he says "say" {to another to do it}.
"His voice" -- to exclude from Rav Kahana. For Rav Kahana cited Rav: A deaf-mute person who is able to communicate through writing, they write and give a get to his wife.

Thus it is clear that the halacha is not like them.

Wednesday, September 17, 2008

Rif Gittin 32b {66a - b; 67a; 66a}

32b

{Gittin 66a}
Mishna:

מי שהיה מושלך בבור ואמר כל השומע קולי יכתוב גט לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו
הבריא שאמר כתבו גט לאשתי רצה לשחק בה
מעשה בבריא שאמר כתבו גט לאשתי ועלה לראש הגג ונפל ומת
אמר רשב"ג אם מעצמו נפל הרי זה גט ואם הרוח דחפתו אינו גט
IF A MAN HAD BEEN THROWN INTO A PIT AND CRIED OUT THAT WHOEVER HEARD HIS VOICE SHOULD WRITE A GET FOR HIS WIFE, THE GET SHOULD BE WRITTEN AND PRESENTED TO HER.

IF A MAN IN HEALTH SAYS, WRITE A GET FOR MY WIFE, HIS INTENTION IS MERELY TO PLAY WITH HER.

IT ONCE HAPPENED WITH A MAN IN GOOD HEALTH WHO SAID, WRITE A GET FOR MY WIFE, AND SHIMON BEN GAMLIEL SAID THAT IF HE HAD THROWN HIMSELF DOWN THIS WAS A GET, BUT IF THE WIND HAD BLOWN HIM OVER IT WAS NO GET.

Gemara:
מעשה בבריא כו':
מעשה לסתור חסורי מחסרא והכי קתני ואם הוכיח סופו על תחלתו הרי זה גט
ומעשה נמי בבריא שאמר כו'
"IT ONCE HAPPENED WITH A MAN IN GOOD HEALTH...":
An incident to contradict? The text is deficient and this is what it means to say: And if his end {conduct} proves his beginning {intention}, it is a valid get. And there was also an incident with a man in good health who said, etc.

ההוא גברא דעאל לבי כנישתא אשכחי למקרי ינוקי הוא ובריה דיתבי ויתיב אחרינא גבייהו
אמר להו בי תרי מינייכו ליכתבו גט לאינתתיה
לסוף שכיב מקרי דרדקי
מי משוי איניש לברא שליחא במקום אבא או לא
רב נחמן אמר לא משוי איניש ברא שליחא במקום אבא
ורב פפא אמר משוי איניש ברא שליחא במקום אבא
והילכתא משוי איניש ברא שליחא במקום אבא
A certain man went into the synagogue and found a teacher of children and his {=the certain man's} son sitting there and a third man sitting by them. He {=the teacher of children} said to them: I want two of you to write a get for my wife. At the end, the teacher of children died.
Does a man appoint a son as an agent in place of his father, or not?
Rav Nachman said: People do not make a son the agent in the place of his father. And Rav Pappa {our gemara: Rav Pappi} said: People do make a son the agent in the place of his father.
And the halacha is that people to make a son an agent in place of his father.

Mishna:
אמר לשנים תנו גט לאשתי או לשלשה כתבו גט ותנו לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו
אמר לשלשה תנו גט לאשתי יאמרו לאחרים ויכתבו מפני שעשאן בית דין דברי ר"מ
וזו הלכה העלה חנניה איש אונו מבית האסורים מקובל אני באומר לשלשה תנו גט לאשתי יאמרו לאחרים ויתנו מפני שעשאן ב"ד
אמר ר' יוסי נומינו לשליח אף אנו מקובלין שאפילו אמר לב"ד הגדול שבירושלים תנו גט לאשתי שילמדו ויכתבו ויתנו לה
IF A MAN SAID TO TWO PERSONS, GIVE A GET TO MY WIFE,
{Gittin 66b}
OR TO THREE PERSONS, WRITE A GET AND GIVE IT TO MY WIFE, THEY SHOULD WRITE AND GIVE IT.

IF HE SAID TO THREE PERSONS, GIVE A GET TO MY WIFE, THEY MAY TELL OTHERS TO WRITE BECAUSE HE HAS MADE THEM A BET DIN. THIS IS THE VIEW OF R. MEIR --
AND THIS IS THE HALACHAH WHICH CHANINA A MAN OF ONO BROUGHT [FROM RABBI AKIVA IN] PRISON: 'I HAVE IT FROM MY TEACHERS THAT IF A MAN SAYS TO THREE PERSONS, GIVE A GET TO MY WIFE, THEY MAY TELL OTHERS TO WRITE IT, BECAUSE HE HAS CONSTITUTED THEM A BET DIN.
RABBI YOSSI SAID: WE SAID TO THE MESSENGER, WE ALSO HAVE IT ON TRADITION FROM OUR TEACHERS THAT EVEN IF HE SAID TO THE GREAT BET DIN IN JERUSALEM, 'GIVE A GET TO MY WIFE,' THEY SHOULD LEARN {how to write} AND WRITE AND GIVE IT {rather than telling others to write it}.

Gemara:
והלכתא כרבי יוסי
דאמר שמואל אמר רבי הלכה כרבי יוסי דאמר מילי לא מימסרן לשליח
ואמרינן נמי א"ר ירמיה שלחו ליה מבי רב לשמואל ילמדנו רבינו אמר לב' כתבו גט ותנו לאשתי ואמרו לסופר וכתב וחתמוהו מהו שלח להו תצא
And the halacha is like Rabbi Yossi.
For {Gittin 67a} Shmuel cited Rabbi: The halacha is like Rabbi Yossi, who said that verbal instructions cannot be passed on to an agent.
And we also say {Gittin 66b}: Rabbi Yirmeyah {our gemara: Rabbi Yirmeyah bar Abba} said: They sent from the academy of Rav to Shmuel: Would our teacher inform us: If a man said to two persons, Write and deliver a get to my wife, and they told a scribe and he wrote it and they {themselves} signed it, what is the law?
He {=Shmuel} sent to them: She must leave {her second husband if she remarried}.

Tuesday, September 16, 2008

Rif Gittin 32a {65b - 66a}

32a

{Gittin 65b}
Gemara:

תנו רבנן
שלחוה שבקוה תרכוה הרי אלו יכתבו ויתנו
פטרוה פרנסוה עשו לה כנימוס עשו לה כראוי לא אמר כלום
The Sages learnt {in a brayta}: 'Send her away,' 'Let her go,' {abandon her}, 'Drive her out,' then they should write and give her.
'Release her,' 'provide for her,' 'Do the customary thing for her,' 'Do the proper thing for her,' his words are of no effect.

Mishna:
בראשונה היו אומרים היוצא בקולר ואמר כתבו גט לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו
חזרו לומר אף המפרש והיוצא בשיירא
רבי שמעון שזורי אומר אף המסוכן
ORIGINALLY THEY LAID DOWN THAT IF A MAN GOES OUT IN CHAINS {=WAS BEING LED OUT TO EXECUTION} AND SAID 'WRITE A GET FOR MY WIFE,' THEY MAY WRITE AND GIVE [IT TO HER].
LATER THEY ADDED, ALSO IF HE WERE LEAVING FOR A SEA VOYAGE OR FOR A CARAVAN JOURNEY.
RABBI SHIMON SHEZURI SAYS: ALSO IF HE WERE DANGEROUSLY ILL.


Gemara:
והלכתא כר"ש שזורי דגרסינן בשחיטת חולין א"ר יוחנן הלכה כר' שמעון שזורי במסוכן ובתרומת מעשר של דמאי:
And the hlacha is like Rabbi Shimon Shezuri, for we learn in shechitat Chullin: Rabbi Yochanan said: The halacha is like Rabbi Shimon Shezuri in terms of a dangerously ill person, and in terms of the terumat maaser of demai.

גניבא יוצא בקולר הוה
כי קא נפיק אמר להו הבו ארבע מאה זוזי לרבינא מחמרא דנהר פקוד
קשיא ליה לרבי אבא חמרא לא אמר דמי חמרא לא אמר מחמרא קאמר
ואידך מחמרא כדי ליפות את כחו
שלחו מתם מחמרא כדי ליפות את כחו

Geniva was being led out in chains {to execution}. As he went out, he said to them "Give 400 zuz to Ravina of the wine {I have} in Nehar Pekod.
{Gittin 66a}
Rabbi Abba's difficulty was that he did not say "wine" and he did not say "the money for the wine," but rather he said "of the wine."
And the other one {in context, Rabbi Zera}: "of the wine" was to improve his title to it {so that he would have a lien on all the wine if, e.g., some of the wine went sour or the money from the sale was lost}.
They sent from there {Eretz Yisrael}: "of the wine" improves his title.

א"ר הונא גיטו כמתנתו מה מתנתו אם עמד חוזר אף גיטו אם עמד חוזר
ומה גיטו אע"ג דלא פירש כיון דאמר כתובו אע"ג דלא [אמר תנו אף מתנתו כיון דאמר תנו אע"ג דלא] קנו מיניה
למימרא דהני ארבעה דתנינן במתני' כולהו כשכיב מרע דמצוה מחמת מיתה נינהו
וכן הלכתא
Rav Huna said: His get is like his gift. Just as his gift, if he recovers he may retract, so too his get, if he recovers he may retract. And just as his get, even though he did not explain {clearly}, once he said "write," even though he did not [say "give," so too his gift, once he said "give" even though they did not acquire from him {there was no token given}.
That is to say that these four which they teach in our Mishna, all of them are like a deathly ill person, where they are a command because of death.
And so is the halacha.

Rif Gittin 31b {65a-b}

31b

{Gittin 65a}
Mishna:

קטנה שאמרה התקבל לי גיטי אינו גט עד שיגיע גט לידה לפיכך אם רצה להחזיר [יחזיר] שאין הקטן עושה שליח ואם אמר לו אביה התקבל לבתי גט אם רצה להחזיר לא יחזיר.
האומר תן גט זה לאשתי במקום פלוני ינתנו לה במקום אחר פסול.
הרי היא במקום פלוני ונתנו לה במקום אחר כשר.
האשה שאמרה התקבל לי גיטי במקום פלוני וקבלו לה במקום אחר פסול ור' אלעזר מכשיר
הבא לי גיטי ממקום פלוני והביאו לה ממקום אחר כשר.
הבא לי גיטי אוכלת בתרומה עד שיגיע הגט לידה.
התקבל לי גיטי אסורה לאכול בתרומה מיד.
קבל לי גיטי במקום פלוני אוכלת בתרומה עד שיגיע הגט לאותו מקום
ור"א אוסר מיד
IF A YOUNG GIRL SAYS [TO AN AGENT], RECEIVE MY GET FOR ME, IT IS NO GET TILL IT REACHES HER HAND. CONSEQUENTLY IF [THE HUSBAND] WISHES TO RETRACT HE IS [TILL THEN] AT LIBERTY TO RETRACT, SINCE A MINOR CANNOT APPOINT AN AGENT. AND IF HER FATHER SAID TO HIM, GO AND RECEIVE MY DAUGHTER'S DIVORCE FOR HER, THE HUSBAND [AFTER GIVING IT TO HIM] IS NOT AT LIBERTY TO RETRACT.
IF A MAN SAYS, GIVE THIS GET TO MY WIFE IN SUCH-AND-SUCH A PLACE AND HE GIVES IT TO HER IN AN OTHER PLACE, [THE GET IS] INVALID.
IF A WOMAN SAYS, RECEIVE MY GET IN SUCH-AND-SUCH A PLACE AND HE RECEIVES IT FOR HER IN ANOTHER PLACE, [IT IS] INVALID.
RABBI ELEAZAR DECLARES IT VALID.

[IF HE SAYS,] BRING ME MY GET FROM SUCH-AND-SUCH A PLACE AND HE BRINGS IT FROM SOMEWHERE ELSE, [IT IS] VALID.
[IF HE SAYS,] SHE IS IN SUCH-AND-SUCH A PLACE, AND HE GIVES IT TO HER IN ANOTHER PLACE, [IT IS] VALID.
[IF A WOMAN SAYS TO AN AGENT], BRING ME MY GET, SHE MAY EAT TERUMAH TILL THE GET REACHES HER HAND. [IF, HOWEVER, SHE SAYS,] RECEIVE FOR ME MY GET, SHE IS FORBIDDEN TO EAT TERUMAH IMMEDIATELY.
[IF SHE SAYS,] RECEIVE FOR ME MY GET IN SUCH-AND-SUCH A PLACE, SHE CAN EAT TERUMAH TILL THE GET REACHES THAT PLACE.
RABBI ELEAZAR SAYS THAT SHE IS FORBIDDEN IMMEDIATELY.

Gemara:
רבי אלעזר מכשיר
סבר מראה מקום היא לו
ולית הלכתא כותיה חדא דקי"ל הלכה כסתם מתני' ועוד הא אוקימנא בפרק גט פשוט בשיטה דגרסי' התם אמר אביי רשב"ג ור' שמעון ור' אלעזר כולהו סבירא להו מראה מקום הוא לו רבי אלעזר דתנן האשה שאמרה התקבל לי גיטי ממקום פלוני וקבלו לה ממקום אחר פסול ור' אלעזר מכשיר:
"RABBI ELEAZAR DECLARES IT VALID":
He maintains that she is just directing him to the right place.
And the halacha is not like him. Firstly, because we establish that the halacha is like the setam Mishna. And further, we establish it in perek Get Pashut as a shared position. For we learn there:
Abaye said: Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Shimon, and Rabbi Eleazar all maintain that he is merely directing him to the right place. Rabbi Eleazar, for we learn {in a Mishna}: A woman who says "accept my get for me from such-and-such a place," and he receives it from her from another place, it is invalid. And Rabbi Eleazar validates.
{Gittin 65b}
Mishna:
האומר כתבו גט ותנו לאשתי גרשוה כתבו אגרת ותנו לה הרי אלו יכתבו ויתנו
פטרוה פרנסוה עשו לה כנימוס עשו לה כראוי לא אמר כלום:
IF A MAN SAYS, 'WRITE A GET AND GIVE IT TO MY WIFE,' 'DIVORCE HER,' {lit. drive her away} 'WRITE A LETTER AND GIVE HER,' THEN THOSE SO INSTRUCTED SHOULD WRITE AND GIVE HER.
'RELEASE HER', 'PROVIDE FOR HER', 'DO THE CUSTOMARY THING FOR HER', 'DO THE PROPER THING FOR HER', HIS WORDS ARE OF NO EFFECT.

Rif Gittin 31a {65a; 64a}

31a

{Gittin 65a}

אמר רבא שלש מדות בקטן
צרור וזרקו אגוז ונטלו זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים וכנגדו בקטנה מתגרשת בקידושי אביה.
פירוש כגון שמת אביה אבל בחיי אביה והיא ברשות אביה אביה מקבל את גיטה ולא היא
Rava said: There are three grades in a minor:
{If he finds} a pebble and discards it, but a nut and keeps it, he can take possession for himself but not for others. And corresponding by a minor girl, she can be divorced from a betrothal contracted by her father.
To explain: Such as where her father died. But in the lifetime of her father, and she is in the domain of her father, he father accepts her get, and not her.

הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכרן במטלטלין והן כבר שית כבר שבע כבר תמני כבר תשע כבר עשר כל חד וחד לפום חורפיה וכנגדו בקטנה מתקדשת למיאון
The young children, their purchases are valid purchases and their sales are valid sales, in terms of movable objects. And they are about 6 or 7 or 8 or 9 or 10 years old, each of them in accordance with their sharpness {intelligence}. Ad correspondingly, by a minor girl, she can be betrothed such that she would require refusal {to annul it}.

הגיעו לעונת הנדרים נדריהן נדר והקדשן הקדש וכנגדו בקטנה חולצת
(ולית הילכתא כרבא בחליצה דהא פסיקנא בב"ב פ' מי שמת אמר רב נחמן אמר שמואל וכו'):
ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים שנה.
When they reach the age of vows, their vows are valid vows, and their consecrations are consecrations. And the equivalent by a minor girl, she may undergo chalitza.
(* And the halacha is not like Rava in terms of chalitza, for behold we rule in Bava Batra, perek Mi sheMet: Rav Nachman cited Shmuel, etc. *)
And to sell the {land} assets of his father, until he is 20 years old.

ושמעינן מהא דאע"ג דהביא הבן שתי שערות אינו מוכר בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים שנה:
And we derive from this that even though the son has brought forth two hairs, he may not sell the assets of his father until he is 20 years old.

{Gittin 64a}
אמר רב יהודה אמר רב אסי נותנין לו צרור וזורקו אגוז ונוטלו זוכה לעצמו ואינו זוכה לאחרים חפץ ומחזירו לאחר שעה זוכה לעצמו וזוכה לאחרים
ושמואל אמר אחד זה ואחד זה זוכה לעצמו ואינו זוכה לאחרים
שאין זוכה לאחרים עד שיביא שתי שערות
וכן הלכתא:
Rav Yehuda cited Rav Assi: If we give him a pebble and he tosses it, but a nut and he takes it, then he can take possession for himself but not for others.
If {we give him} an item and he returns it after an hour, then he can take possession for himself and take possession for others.
And Shmuel said: Both this one and that one, he can take possession for himself but not for others. For he cannot take possession for others until he brings forth two hairs.
And so is the halacha {like Shmuel}.

Rif Gittin 30b {64b}

30b

{Gittin 64b}
Mishna:

נערה מאורסה היא ואביה מקבלין גיטה
אמר רבי יהודה אין שתי ידים זוכות כאחת אלא אביה מקבל גיטה בלבד
וכל שאינה יכולה לשמור גיטה אינה יכולה להתגרש
IF A YOUNG GIRL IS BETROTHED, BOTH SHE AND HER FATHER MAY RECEIVE HER GET.
RABBI YEHUDA SAID: CANNOT TAKE POSSESSION TOGETHER: HER FATHER ALONE MAY RECEIVE HER GET. AND ONE WHO IS NOT ABLE TO KEEP HER GET IS NOT CAPABLE OF BEING DIVORCED.

Gemara:
במאי קא מיפלגי
רבנן סברי יד יתירה זכי לה רחמנא
ורבי יהודה סבר במקום אביה ידה ולא כלום
וקי"ל דיחיד ורבים הלכה כרבים
וכי פליגי רבנן עליה דר' יהודה בגירושין אבל בקידושין דברי הכל אביה ולא היא
כדגרסי' בפ' האיש מקדש אמר רבי יוחנן מחלוקת לגירושין אבל לקידושין דברי הכל אביה ולא היא
פירוש שהתורה זיכתה שבח נעוריה לאב ולהכי שאני קידושין מגירושין
וגרסינן נמי התם בעא מניה רבא מרב נחמן נערה מהו שתעשה שליח לקבל גיטה מיד בעלה
כלומר בחיי אביה
מי אלימא ידה כיד אביה לשוויי שליח או לא
אמר ליה אין עושה שליח
וה"מ בחיי אביה אבל לאחר מיתת אביה כיון שהביאה שתי שערות עושה שליח לקבלה:

In what are they arguing? The Sages maintain that the All-Merciful granted her an additional hand. And Rabbi Yehuda maintains that where her father is, her hand is considered nothing.
And we establish that an individual vs. the many, the halacha is like the many.
And when do the Sages argue with Rabbi Yehuda? By divorce, but by betrothal, all say that it is her father and not her. As we learn in perek HaIsh Mekadesh {Kiddushin perek 2, 43b}:
Rabbi Yochanan said {arguing with Resh Lakish}: The dispute is in terms of divorce, but in terms of betrothal, all say it is her father and not her.
To explain: That the Torah gave over the benefit of her naarut {in this case, the betrothal money} to her father, and therefore, betrothal differs from divorce.
And we also learn there {Kiddushin 44a-b}:
Rav inquired of Rav Nachman: A young girl {naarah}, may she appoint an agent to accept her get from the hand of her husband?
That is to say: In the lifetime of her father?
Is her hand as strong as the hand of her father, to appoint an agent, or not?
He said to him: She may not appoint an agent.
And these words are in the lifetime of her father, but after the death of her father, once she brings forth two hairs, she may appoint an agent for receiving.
{Gittin 64b}
וכל שאינה יכולה לשמור גיטה אינה מגורשת
תנו רבנן קטנה שהיא יודעת לשמור גיטה מתגרשת ושאינה יודעת לשמור גיטה אינה מתגרשת
ואי זו היא קטנה שהיא יודעת לשמור גיטה כל שמבחנת בין גיטה לדבר אחר:
"AND ONE WHO IS NOT ABLE TO KEEP HER GET IS NOT CAPABLE OF BEING DIVORCED":
The Sages learnt {in a brayta}: A minor who knows how to keep her get may be divorced, and one who does not know how to keep her get cannot be divorced. And who is the minor who is not able to keep her get. Whoever is not able to distinguish between her get and something else.

Monday, September 15, 2008

Rif Gittin 30a {64a - b}

30a

{Gittin 64a}

קיבל למה לי
אמר רבא הא מני רבי אלעזר היא דאמר עדי מסירה כרתי
קרע למה לי
אמר רב יהודה אמר רב בשעת הגזירה שנו.
{Having settled the question of the first two witnesses, to the telling of the agent, the gemara now continues:}
{The testimony of another set of witnesses} For the receiving, why do I need?
Rava said: Who is this {author}? It is Rabbi Eleazar, who said that witnesses to the delivery effect it {the divorce}.
{Those same second set of witnesses testifying} That is was torn up, why do I need?
Rav Yehuda cited Rav: They learned this at the time of the decree {=persecution, when practicing Judaism was forbidden}.

איתמר בעל אמר לגירושין ושליש אמר לגירושין והיא אומרת נתנו לי ואבד ממני
א"ר יוחנן הוה דבר שבערוה ואין דבר שבערוה פחות משנים
אמאי וניהמניה לשליש מי קא נפיק גיטא מתותיה ידיה דליהמניה

מהא שמעינן דהילכתא כרב חסדא והיינו דאמרי' דסוגיין כוותיה
It was stated {by Amoraim}:
The husband said "it was for divorce," the depository said "it was for divorce," and she said "it was given to me and it was lost from me."
Rabbi Yochanan said: This is something having to do with forbidden relationships, and there is nothing having to do with forbidden relationships {which is established} with less than two {witnesses}.
But why? Let us believe the trustee?
{The answer:} And does the trustee produce the get from under his hand, that he should be believed?

From this we deduce that the halacha is like Rav Chisda, and this is what we said that the sugya is like him.

ולימא חזקה שליח עושה שליחותו
דאמר רב יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה ומת שליח אסור בכל הנשים חזקה שליח עושה שליחותו
[כי אמרינן חזקה שליח עושה שליחותו] לחומרא אבל לקולא לא.
And let us say that there is a presumption that the agent fulfilled his agency? For Rav Yitzchak bar Yosef cited Rabbi Yochanan: If one said to his agent, "go and betroth for me a woman," and then the agent died, he {=the sender} is forbidden to all women, for there is a presumption that an agent fulfills his agency.
When do we say that there is a presumption that an agent fulfills his agency?
{Gittin 64b}
Stringently, but leniently, no.

ולהימנוה לדידה מדרב המנונא
דאמר רב המנונא האשה שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה
ה"מ היכא דליכא דמסייע לה אבל היכא דאיכא (בעל ושליש) דקא מסייעי לה מעיזה:
And let us believe her, based upon Rav Hamnuna? For Rav Hamnuna said: The woman who says to her husband "you have divorced me," she is believed, as a presumption that a woman would not be so brazen before her husband.
These words are where there is nothing to support her, but where there is something (* the husband and the depository *) to support her, she would be brazen.

והשתא דאמרת דאמרינן חזקה שליח עושה שליחותו לחומרא אי בעלה כהן הוא איתסרא עליה ולעלמא לא משתריא עד דיהיב לה גיטא אחרינא ואי מיית ועדיין לא יהיב לה גיטא אחרינא אסירא לכהן ואי אית לה יבם חולצת ולא מתייבמת:
And now that you have said that we say that the presumption that an agent fulfills his agency is only towards stringency, if her husband is a kohen, she is forbidden to him {since she cannot remarry him, since she has the status of divorcee}, and to the whole world she is not permitted until he gives her another get {since she may still be married}. And if he dies and he did not yet give her the get, she is forbidden to a kohen {since the first get might have actually been effective such that she would be a divorcee rather than a widow}, and if there is a levir, she undergoes chalitza but not yibbum.