Tuesday, July 31, 2007

Rif Yevamot 28b {Yerushalmi; Bavli 89b; 90b - 91a; 92a}

28b

ירושלמי
ולא פירות אמר רבי אבינא שאינה יכולה להוציא ממנו פירות שאכל הדא דתימא בשנטלה כתובה או מזונות משבא ראשון אבל אם נטלה עד שלא בא הראשון כמה דלא מפקא מיניה כך לא מפיק מינה:
Yerushalmi:
"Nor fruits" -- Rabbi Avina said: that she is not able to take out from him fruits that he ate. This that you said is where she took her ketuba or her provisions from the time when the first one came back {and on}, but if she took it before the first one came back, it is as if she did not take it from him, and so too he does not take it from her.
{But see the Yerushalmi inside, where the girsa is different. And see the Shiltei haGiborim, which accordingly emends to text to match.}

{Yevamot 89b}
אמר ר' יצחק מניין שהפקר בית דין היה הפקר שנאמר וכל אשר לא יבא לשלשת הימים בעצת השרים והזקנים יחרם כל (אשר לו)
ר' אלעזר אומר מהכא אלה הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות למטות בני ישראל וגו'
וכי מה ענין ראשים אצל אבות לומר לך מה אבות מנחילין לכל מי שירצו אף ראשים מנחילין לכל מי שירצו:
R' Yitchak said: How do we know that hefker {declaring something ownerless} of bet Din is an effective hefker? For it is stated {Ezra 10:8}:
ז וַיַּעֲבִירוּ קוֹל בִּיהוּדָה וִירוּשָׁלִַם, לְכֹל בְּנֵי הַגּוֹלָה--לְהִקָּבֵץ, יְרוּשָׁלִָם. 7 And they made proclamation throughout Judah and Jerusalem unto all the children of the captivity, that they should gather themselves together unto Jerusalem;
ח וְכֹל אֲשֶׁר לֹא-יָבוֹא לִשְׁלֹשֶׁת הַיָּמִים, כַּעֲצַת הַשָּׂרִים וְהַזְּקֵנִים--יָחֳרַם, כָּל-רְכוּשׁוֹ; וְהוּא יִבָּדֵל, מִקְּהַל הַגּוֹלָה. {ס} 8 and that whosoever came not within three days, according to the counsel of the princes and the elders, all his substance should be forfeited, and himself separated from the congregation of the captivity.
Rabbi Eleazar says: From here {Yehoshua 19:51}:
נא אֵלֶּה הַנְּחָלֹת אֲשֶׁר נִחֲלוּ אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן וִיהוֹשֻׁעַ בִּן-נוּן וְרָאשֵׁי הָאָבוֹת לְמַטּוֹת בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל בְּגוֹרָל בְּשִׁלֹה, לִפְנֵי ה--פֶּתַח, אֹהֶל מוֹעֵד; וַיְכַלּוּ, מֵחַלֵּק אֶת-הָאָרֶץ. {פ} 51 These are the inheritances, which Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun, and the heads of the fathers' houses of the tribes of the children of Israel, distributed for inheritance by lot in Shiloh before the LORD, at the door of the tent of meeting. So they made an end of dividing the land. {P}
Now what is the relationship of the "heads" and the "fathers?" To tell you that just as fathers can give over inheritance to whomever they desire, so too the heads can give over inheritance to whomever they desire.

והולד ממזר מזה ומזה
בשלמא משני הוי ממזר אלא מראשון אמאי אשתו היא וישראל מעליא הוא וקא שרינן בממזרת אמר שמואל אסור בממזרת
וכן כי אתא רבין א"ר יוחנן אסור בממזרת ואמאי קרו ליה ממזר לאסרו בבת ישראל
"And the child is a bastard from this one and from that one":
It is understandable that from the second one it would be a bastard, but from the first one, why? She is his wife, and he is a perfectly fine Israelite, and we are now permitting him {the child} to marry a bastardess?!
Shmuel said: He is forbidden to a bastardess.
And so too when Rabin came he cited Rabbi Yochanan: He is forbidden to a bastardess.
And why do they call him a bastard? To forbid him to the daughter of an Israelite.

{Yevamot 90b}

תניא א"ר אליעזר בן יעקב שמעתי שב"ד היו מכין ועונשין שלא מן התורה ולא לעבור על דברי תורה אלא לעשות סייג לתורה ומעשה באחד שרכב על הסוס בשבת בשני יוונים והביאוהו לב"ד וסקלוהו לא מפני שראוי לכך אלא שהשעה צריכה לכך ושוב מעשה באדם אחד שהטיח את אשתו תחת התאנה והביאוהו לב"ד והלקוהו לא מפני שראוי לכך אלא מפני שהשעה צריכה לכך:
They learnt {in a brayta}: Rabbi Eliezer ben Yaakov said: I have heard that bet Din would flog and punish even where not warranted by the Torah. And not in order to transgress the words of the Torah but rather in order to make a fence for the Torah. And there was incident with one who rode on a horse on Shabbat in the years of the Greeks and they brought him to a bet Din, and they stoned him, not because he was liable to this {since riding is a Rabbinic prohibition} but rather because the hour necessitated it. And there was another incident by a man who has intercourse with his wife under a fig tree {in public} and they brought him to Bet Din, and they flogged him, not because he was liable to it but because the hour necessitated it.

ולא זה וזה מטמאין לה
כדכתיב כי אם לשארו הקרוב
ואמר מר שארו זו אשתו וכתיב לא יטמא בעל יש בעל מיטמא ויש בעל אינו מיטמא הא כיצד מיטמא הוא לאשתו כשרה ואינו מיטמא לאשתו פסולה:
"Nor may this one of that one defile himself for her {if a kohen}":
As is written {Vayikra 21:2}:
א וַיֹּאמֶר ה אֶל-מֹשֶׁה, אֱמֹר אֶל-הַכֹּהֲנִים בְּנֵי אַהֲרֹן; וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם, לְנֶפֶשׁ לֹא-יִטַּמָּא בְּעַמָּיו. 1 And the LORD said unto Moses: Speak unto the priests the sons of Aaron, and say unto them: There shall none defile himself for the dead among his people;
ב כִּי, אִם-לִשְׁאֵרוֹ, הַקָּרֹב, אֵלָיו: לְאִמּוֹ וּלְאָבִיו, וְלִבְנוֹ וּלְבִתּוֹ וּלְאָחִיו. 2 except for his kin, that is near unto him, for his mother, and for his father, and for his son, and for his daughter, and for his brother;
and Master said: 'his kin' -- this is his wife, and {yet} it is written {two psukim later}:
ד לֹא יִטַּמָּא, בַּעַל בְּעַמָּיו--לְהֵחַלּוֹ. 4 He shall not defile himself, being a chief man among his people, to profane himself.
{with baal taken as husband}. Thus, there is a husband that does defile himself and a husband who does not defile himself. How so? He may defile himself to his wife who is valid but may not defile himself to his wife who is invalid.

{Yevamot 91a}

ואין יורשיו של זה ויורשיו של זה יורשין כתובתה
כתובה מאי עבידתא והאמרת לית לה כתובה
אמר רב פפא כתובת בנין דיכרין מהו דתימא איהי דעבדא איסורא קנסוה רבנן לזרעה לא קנסו רבנן קמ"ל
"And neither the heirs of this one nor the heirs of that one inherit her ketuba":
What is a ketuba doing here? But you said that she does not receive a ketuba!
Rav Pappa said: The ketuba of male sons {this is a condition in the ketuba that even if the mother dies first and the father remarries, her sons are entitled to the ketuba}. I would have said that she did the prohibition so her the Sages fines but the Sages did not fine her children. Therefore it informs us.

מתו אחיו של זה ואחיו של זה חולצין ולא מיבמין
אחיו של ראשון חולץ מדאורייתא ולא מיבם מדרבנן ואחיו של שני חולץ מדרבנן ולא מיבם לא מדאורייתא ולא מדרבנן
"If they {the two husbands} died, the brother of this one and the brother of that one perform chalitza and not yibbum":
The brother of the first one perform chalitza Biblically and does not perform yibbum Rabbinically. And the brother of the second one performs chalitza Rabbinically and does not perform yibbum not Biblically nor Rabbinically.

{Yevamot 92a}
Mishna:
האשה שהלך בעלה ובנה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך ואחר כך מת בנך ונשאת ואחר כך אמרו לה חילוף היו הדברים תצא והולד הראשון והאחרון ממזר:
A woman whose husband and son went to an overseas country and they came and told her 'your husband died and afterwards your son died' {such that there is no obligation for chalitza} and she married, and afterwards they said to her that 'the matters were reversed,' she goes out {=divorces} and the former and latter child {before and after the second report} are bastards.

No comments: