Tuesday, July 03, 2007

Rif Yevamot 19b {Yevamot 61a continues; 61b - 63a; 64a} Obligations of Marital Relations and To Be Fruitful and Multiply

19b

{Yevamot 61a continues}
Gemara:

כהן הדיוט לא ישא את האילונית וכו'
מ"ט משום פריה ורביה לא שנא כהן ולא שנא ישראל אלא משום דקא בעי למיתני ר' יהודה אומר אע"פ שיש לו אשה ובנים לא ישאנה שהיא זונה האמורה בתורה דאזונה כהנים הוא דמיפקדי אבל ישראל לא מיפקדי משום הכי תנא רישא

תניא ר' אלעזר אומר פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות עשאה זונה
אמר רב עמרם אין הלכה כר"א:
"A normal kohen should not marry an aylonit":
What is the reason? Because of the obligation to be fruitful and multiply. If so, it should make no difference whether a normal kohen or an Israelite. Rather, because it needed to teach "Rabbi Yehuda says, 'even if he has a wife and children he should not marry her for she is the harlot mentioned in the Torah.'" For on {marrying} a harlot, kohanim are given notice but an Israelite is not given notice. Because of this, it stated {kohen} as well in the beginning of the Mishna.

{Yevamot 61b}
They learnt {in a brayta}: Rabbi Eleazar says: If an unattached man has intercourse with an unattached woman not with intent to marry, he renders her a harlot.
Rav Amram said: The halacha is not like Rabbi Eleazar.

Mishna:
לא יבטל אדם מפריה ורביה אלא אם כן יש לו בנים
ב"ש אומרים שני זכרים וב"ה אומרים זכר ונקבה שנאמר זכר ונקבה בראם:

A man should not abstain from being fruitful and multiplying unless he has children {already}.
Bet Shammai say that this is two males and Bet Hillel say a male and a female, for it is written {Bereishit 5:2}:
ב זָכָר וּנְקֵבָה, בְּרָאָם; וַיְבָרֶךְ אֹתָם, וַיִּקְרָא אֶת-שְׁמָם אָדָם, בְּיוֹם, הִבָּרְאָם. 2 male and female created He them, and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created.
{perhaps based on context of "and blessed them."}

נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אינו רשאי ליבטל גירשה מותרת להנשא לאחר ורשאי השני לשהות עמה עשר שנים ואם הפילה מונה משעה שהפילה:
If he married a woman and remained with her for ten years and she did not bear children, he is not permitted to abstain.
If he divorces her, she is permitted to marry someone else, and this second person is permitted to remain with her for ten years. And if she miscarried, he counts from the time of her miscarriage.

Gemara:
אמר רב נחמן אמר שמואל אע"פ שיש לו לאדם כמה בנים אסור לעמוד בלא אשה שנא' לא טוב היות האדם לבדו:
Rav Nachman cited Shmuel: Even though a man has many children, it is forbidden for him to stay without a wife, for it is written {Bereishit 2:18}:
יח וַיֹּאמֶר ה אֱלֹהִים, לֹא-טוֹב הֱיוֹת הָאָדָם לְבַדּוֹ; אֶעֱשֶׂה-לּוֹ עֵזֶר, כְּנֶגְדּוֹ. 18 And the LORD God said: 'It is not good that the man should be alone; I will make him a help meet for him.'

{Yevamot 62a}
איתמר היו לו בנים בכותיותו ונתגייר
רבי יוחנן אמר קיים פריה ורביה
ריש לקיש אמר לא קיים פריה ורביה
היו לו בנים בכותיותו ונתגייר
ר' יוחנן אמר אין לו בכור לנחלה
ור"ל אמר יש בכור לנחלה
והילכתא כר' יוחנן

It was stated {by Amoraim}:
If he had children while he was a Cuthean and then he converted --
Rabbi Yochanan said: He fulfilled "be fruitful and multiply."
Resh Lakish said: He did not fulfill "be fruitful and multiply."
If he had children while he was a Cuthean and then he converted --
Rabbi Yochanan said: He does not have a firstborn for inheritance {that is, the first to be bron after his conversion is not the bechor to receive a double portion}.
And Resh Lakish said: There is a firstborn for inheritance.

And the halacha is like Rabbi Yochanan.


א"ר אבא הכל מודים בעבד שאין לו חייס שנאמר שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמור
Rabbi Abba {our gemara: Rav} said: All agree by a servant that he has no legally recognized relatives, for it is stated {Bereishit 22:5}
ה וַיֹּאמֶר אַבְרָהָם אֶל-נְעָרָיו, שְׁבוּ-לָכֶם פֹּה עִם-הַחֲמוֹר, וַאֲנִי וְהַנַּעַר, נֵלְכָה עַד-כֹּה; וְנִשְׁתַּחֲוֶה, וְנָשׁוּבָה אֲלֵיכֶם. 5 And Abraham said unto his young men: 'Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder; and we will worship, and come back to you.'
{with im hachamor read as am hachamor} -- a nation comparable to an ass.

איתמר היו לו בנים ומתו
רב הונא אמר קיים מצות פריה ורביה
ור' יוחנן אמר לא קיים מצות פריה ורביה
רב הונא אמר קיים מצות פריה ורביה משום דרב אסי דאמר אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף והא הוה ליה
ורבי יוחנן אמר לא קיים מצות פריה ורביה לשבת יצרה בעינן והא ליכא

מיתיבי בני בנים הרי הן כבנים מת אחד מהן או שנמצא סריס לא קיים מצות פריה ורביה
תיובתיה דרב הונא תיובתא:

It was stated {by Amoraim}:
If he had sons and they died --
Rav Huna said: He fulfilled the commandment to be fruitful and multiply.
And Rabbi Yochanan said: He did not fulfill the commandment to be fruitful and multiply.
Rav Huna said that he fulfilled the commandment to be fruitful and multiply -- because of Rav Assi, who said, "the son of David will not come until all the souls in the body terminate" and this he has had.
And Rabbi Yochanan said that he did not fulfill the commandment to be fruitful and multiply -- we require {Yeshaya 45:18}:
יח כִּי כֹה אָמַר-ה בּוֹרֵא הַשָּׁמַיִם הוּא הָאֱלֹהִים, יֹצֵר הָאָרֶץ וְעֹשָׂהּ הוּא כוֹנְנָהּ--לֹא-תֹהוּ בְרָאָהּ, לָשֶׁבֶת יְצָרָהּ; אֲנִי ה, וְאֵין עוֹד. 18 For thus saith the LORD that created the heavens, He is God; that formed the earth and made it, He established it, He created it not a waste, He formed it to be inhabited: I am the LORD, and there is none else.
and there is not.

{Yevamot 62b}
They raised an objection {from a brayta}: Grandsons are like sons. If one of them died or was found to be a eunuch, he did not fulfill "be fruitful and multiply."
This is indeed a valid refutation of Rav Huna.

בני בנים הרי הן כבנים
סבר אביי למימר הני מילי ברא לברא וברתא לברתא וכ"ש ברא לברתא אבל ברתא לברא לא
אמר ליה רבא לשבת יצרה בעינן והא איכא
דכולי עלמא מיהא תרי מחד לא
וכן הלכה:
"Grandchildren are like children":
Abaye thought to say that these words are a son to a son and a daughter to a daughter, and certainly a son to a daughter, but a daughter to a son, no.
Rava said to him: We require {Yeshaya 45:18}:
יח כִּי כֹה אָמַר-ה בּוֹרֵא הַשָּׁמַיִם הוּא הָאֱלֹהִים, יֹצֵר הָאָרֶץ וְעֹשָׂהּ הוּא כוֹנְנָהּ--לֹא-תֹהוּ בְרָאָהּ, לָשֶׁבֶת יְצָרָהּ; אֲנִי ה, וְאֵין עוֹד. 18 For thus saith the LORD that created the heavens, He is God; that formed the earth and made it, He established it, He created it not a waste, He formed it to be inhabited: I am the LORD, and there is none else.
and there indeed is.
Everyone, however, holds that two {grandchildren} from one {child}, no.

And so is the halacha.

תני רבי יהושע נשא אשה בילדותו ישא אשה בזקנותו היו לו בנים בילדותו יהיו לו בזקנותו שנאמר בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך
אמר רב מתנה הלכה כדברי ר' יהושע
והא מילתא דרבנן היא אבל דאורייתא כיון שיש לו זכר ונקבה קיים מצות פריה ורביה


Rabbi Yehoshua taught {tnei}: If he married a woman in his youth, he should still marry a woman in his old age. If he had children in his youth, he should also have children in his old age. For it is stated {Kohelet 11:6}
ו בַּבֹּקֶר זְרַע אֶת-זַרְעֶךָ, וְלָעֶרֶב אַל-תַּנַּח יָדֶךָ: כִּי אֵינְךָ יוֹדֵעַ אֵי זֶה יִכְשָׁר, הֲזֶה אוֹ-זֶה, וְאִם-שְׁנֵיהֶם כְּאֶחָד, טוֹבִים. 6 In the morning sow thy seed, and in the evening withhold not thy hand; for thou knowest not which shall prosper, whether this or that, or whether they both shall be alike good.
{though one might otherwise understand it as agricultural advice, and perhaps it is but is in general true}
Rav Matna said: The halacha is like the words of Rabbi Yehoshua.
And this matter is only on a Rabbinic level, but Biblically, once he has a male and female, he has fulfilled the commandment to be fruitful and multiply.

אמר ריב"ל כל היודע באשתו שהיא יראת שמים ואינו פוקדה נקרא חוטא שנאמר וידעת כי שלום אהלך וגו'
ואמר ריב"ל חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרך שנא' וידעת כי שלום אהלך וגו'
ואמר רב יוסף לא נצרכה אלא סמוך לווסתה ואף על גב דאמרו רבנן חייב אדם לפרוש מאשתו סמוך לווסתה
וכמה א"ר עונה והני מילי לדבר הרשות אבל לדבר מצוה מיטריד:
Rabbi Yehoshua ben Levi said: Anyone who knows about his wife that she is God-fearing and does not visit her {for intercourse} is called a sinner, for it is stated {Iyyov 5:24, from Elifaz haTemani's speech}:
כד וְיָדַעְתָּ, כִּי-שָׁלוֹם אָהֳלֶךָ; וּפָקַדְתָּ נָוְךָ, וְלֹא תֶחֱטָא. 24 And thou shalt know that thy tent is in peace; and thou shalt visit thy habitation, and shalt miss nothing.
And Rabbi Yehoshua ben Levi said: A man is required to "visit" his wife at the time that he sets out on a journey, for it is stated:
כד וְיָדַעְתָּ, כִּי-שָׁלוֹם אָהֳלֶךָ; וּפָקַדְתָּ נָוְךָ, וְלֹא תֶחֱטָא. 24 And thou shalt know that thy tent is in peace; and thou shalt visit thy habitation, and shalt miss nothing.
And Rav Yosef said: This is only needed {to inform us} in the case where it is close to her period {that even so, he should engage in intercourse -- otherwise, he should not do so} -- and even though the Sages said that a man is required to separate from his wife close to her period
And how close?
R {our gemara: Rabba. other versions: Rava} said: A period of time {=all that day or all that night}.
And these words are where he sets out for his own purposes on a journey, but if for a matter or religious obligation {he is not required because} he is preoccupied.

תנו רבנן האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה והמשיאן סמוך לפירקן עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך וגו'
תנו רבנן האוהב את שכיניו והמקרב את קרוביו והנושא את בת אחותו והמלוה סלע לעני בשעת דחקו עליו הכתוב אומר אז תקרא וה' יענה:
The Sages learnt {in a brayta}: If one loves his wife like himself and who honors her more than himself, and who guides his sons and daughters in the proper path, and who marries them off proximate to their time {of puberty}, upon him the Scriptures says {same pasuk in Iyyov}:
כד וְיָדַעְתָּ, כִּי-שָׁלוֹם אָהֳלֶךָ; וּפָקַדְתָּ נָוְךָ, וְלֹא תֶחֱטָא. 24 And thou shalt know that thy tent is in peace; and thou shalt visit thy habitation, and shalt miss nothing.
The Sages learnt {in a brayta}: If one loves his neighbors and brings close his relatives, and marries his sister's daughter,
{Yevamot 63a}
and lends a sela to a pauper at his pressing time, upon him the Scriptures states {Yeshaya 58:9}:

ט אָז תִּקְרָא וַה יַעֲנֶה, תְּשַׁוַּע וְיֹאמַר הִנֵּנִי: אִם-תָּסִיר מִתּוֹכְךָ מוֹטָה, שְׁלַח אֶצְבַּע וְדַבֶּר-אָוֶן. 9 Then shalt thou call, and the LORD will answer; thou shalt cry, and He will say: 'Here I am.' If thou take away from the midst of thee the yoke, the putting forth of the finger, and speaking wickedness;


אמר רב אשה רעה חייב לגרשה שנאמר גרש לץ ויצא מדון:
Rav said: A wicked wife, he is obligated to divorce her, for it is stated {Mishlei 22:10}

י גָּרֵשׁ לֵץ, וְיֵצֵא מָדוֹן; וְיִשְׁבֹּת, דִּין וְקָלוֹן. 10 Cast out the scorner, and contention will go out; yea, strife and shame will cease.

{Yevamot 64a}
נשא אשה ושהה עמה עשר שנים וכו'
תנו רבנן נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אינו רשאי ליבטל
"If he married a woman and remained with her for ten years...":
The Sages learnt {in a brayta}: If he married a woman and remained with her for ten years and she did not bear a child, he is not permitted to abstain

No comments: