Tuesday, August 21, 2007

Rif Yevamot 38a {Yevamot 110a - b}

38a

{Yevamot 110a}

ושמואל סבר אף על גב דבעלה אחר שגדלה צריכה גט משני שכל הבועל על דעת קידושין הראשונים הוא בועל
And Shmuel held that even though he had intercourse with her after she grew up, she requires a get from the second husband, for whoever has intercourse does so on the basis of the initial betrothal.

ואותבינן עליה דרב מהא דתניא המקדש את הקטנה קידושיה תלויין
מאי קידושיה תלויין לאו דכי גדלה גדלו בהדה ואע"ג דלא בעל
ופריק לה מילתא דקטנה מיתלא תליא
וקיימא אי בעל אין ואי לא בעל לא
And we object to Rav from this that they learnt {in a brayta}: If one betroths a {female} minor, her betrothal is suspended.
What is meant by "her betrothal is suspended?" Does this not mean that when she matures, it {meaning the betrothal} matures with her, even though he did not have intercourse with her.
And we resolve the matter of a {female} minor is a suspended suspended, and we establish that is he had intercourse, yes, and if he did not have intercourse, no.

ולא איפסקא הכא הלכתא בהדיא
וחזינן מאן דכתב דהא מילתא ספיקא היא ועבדינן בה לחומרא דהא תניא המקדש את הקטנה קידושיה תלוין ואע"ג דשנינן לה אשינויא לא סמכינן ואי לא בעל [משגדלה] ונתקדשה לאחר צריכה גט מזה ומזה
And we do not explicitly establish the halacha here.
And we have seen one who wrote that this matter is one of doubt, and so we act stringently, for they learnt {in a brayta}: If one betroths a {female} minor, her betrothal is suspended. And even though we interpreted it {otherwise, as above}, we do not rely on interpretations, and if he did not have intercourse with her [when she matures] and she is betrothed to another {man}, she requires a get from this one and from that one.

והאי סברא סברא מעליא הוא דגרסינן בהדיא בפרק יוצא דופן בענין שתי שערות של בת
אמר רב דימי מנהרדעא הלכתא חוששין שמא נשרו והני מילי היכא דקדיש תוך זמן ובעל לאחר זמן דהויא ספיקא דאורייתא אבל מעיקרא לא כיון דקדיש ובעל תוך זמן (אבל קדיש תוך זמן) ולא בעל אחר זמן [לא] חיישינן שמא נשרו אבל בדקינן לה אי איתיאת שתי שערות אמרינן גדולה היא ולא ממאנה ואי לא אשכחן שתי שערות אמרינן עדיין קטנה היא ותצא במיאון משום דנשואי קטנה מדרבנן הוא והוה ליה ספיקא דרבנן לקולא
ושמעינן מינה דקטנה שלא מיאנה והגדילה אע"פ שלא נבעלה לאחר שגדלה אינה יוצאה במיאון אלא צריכה גט מדרבנן
וכיון דמדרבנן הוא דצריכה גט תפשי בה קדושי שני וצריכה ממנו גט
And this reasoning is an excellent reasoning. For we learn explicitly in perek Yotzei Dofen, in the matter of the two {pubic} hairs of a daughter:
Rav Dimi of Nehardea said: The halacha is that we worry lest they fell out. And these words are where he betrothed her within the time and had intercourse with her outside of the time, such that it is a Biblical doubt, but initially, no, since he betrothed and had intercourse within the time (. But if he betrothed within the time) and he did not have intercourse after the time, we [do not] worry lest they fell out, but rather we inspect her -- if she brings forth two hairs, we say she is an adult and she may not refuse, and if we do not find two hairs, we say that she is still a minor and she goes out with refusal, for the marriage of a {female} minor is Rabbinic, and it is a Rabbinic doubt in which case we act leniently.
And we deduce from this that a {female} minor who did not refuse and who grew up, even if she did not have intercourse agter she grew up, she does not go out with refuse, but rather she requires a get Rabbinically. And since it is {only} Rabbinically that she needs a get, the betrothal of the second one takes hold and she requires a get from him.

ומסתברא לן שאם רצה השני לכנסה מגרש ראשון ונושא שני אבל מגרש שני ונושא ראשון לא
כי ההיא דגרסינן בגיטין בפרק המגרש את אשתו לא מצאו דבר על בוריו מה הוא אמר רב הונא מגרש ראשון ונושא שני אבל מגרש שני ונושא ראשון לא גזירה דילמא אתו למימר מחזיר גרושתו מן האירוסין
והא נמי כיוצא בה
And it is logical to us that if the second one wishes to marry her {and stay married to her}, the first one should divorce her and the second one should marry. But for the second one to divorce and the first one to marry, no.
Just like this that we learnt in Gittin {89b}, in perek haMegaresh et Ishto: If they did not substantiate the rumor {about a prior betrothal} what? Rav Huna said: The first one divorces and the second one marries, but for the second one to divorce her and the first one to marry, no, lest they come to say that he is taking back his divorcee {that he divorced} from {a state of} betrothal.
And this {present case} too is like that.

ודוקא היכא דלא בא עליה קודם גירושי ראשון אבל בא עליה קודם גירושי ראשון אסורה לתרוייהו וצריכה גט מתרוייהו דהויא לה כאשה שהלך בעלה למדינת הים שהיא אסורה על זה ועל זה וצריכה גט מזה ומזה אבל ממזר לית בה דנישואי דרבנן נינהו ולאו נישואי תורה
והיכא דבעל לאחר שגדלה קנאה קנין גמור מדאורייתא ואינה צריכה גט משני כרב וליתא דשמואל דאמר כל הבועל על דעת קידושין הראשונים הוא בועל
והא דתניא המקדש את קטנה קידושיה תלויין מכל מקום הויא תיובתא לשמואל
And this is specifically where he did not have intercourse with her before the divorce of the first one, but if he had intercourse with her before the divorce of the first one, she is forbidden to both of them and requires a get from both of them, for it is like {the case of} the women whose husband went to an overseas country {and there was a false rumor that he died, such that she married another man}, so she is forbidden to this one and to that one and requires a get from this one and that one. But in terms of bastardy, there is none attached, for this is Rabbinic nuptials and not Biblical nuptials.
And where he had intercourse after she grew up, he "acquires" her in a full, Biblical, acquisition, and she does not require a get from the second one, like Rav. And we do not hold like Shmuel who said that whoever has intercourse does so with the original betrothal in mind.
And this that they learnt {in a brayta} that one who betroths a {female} minor, her betrothal is suspected entirely, this is a rejection to Shmuel.

Mishna:
מי שהיה נשוי שתי יתומות קטנות ומת ביאתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת צרתה
וכן שתי חרשות

קטנה וחרשת אין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה
פקחת וחרשת ביאת הפקחת פוטרת את החרשת ואין ביאת החרשת פוטרת את הפקחת
גדולה וקטנה ביאת הגדולה פוטרת את הקטנה ואין ביאת הקטנה פוטרת את הגדולה
One who was married to two {female} orphan minor and he dies, the intercourse or chalitza of one of them exempts her rival.
And so too two deaf women. {such that they are both on the same level}

A {female} minor and a {female} deaf mute -- the intercourse of one of them will not exempt her rival.
A normal woman {=non-deaf adult} and a {female} deaf-mute, the intercourse of the normal woman will exempt the deaf-mute, but the intercourse of the deaf-mute will not exempt the normal woman.
A mature woman and a {female} minor -- the intercourse of the adult will exempt the minor, but the intercourse of the minor will not exempt the adult.

Gemara:
וכן שתי חרשות
וחרשת בת חליצה היא?
והתנן חרש שנחלץ וחרשת שחלצה והחולצת מן הקטן חליצתה פסולה
אמר רב גידל אמר רב כי קתני וכן שתי חרשות אביאה אבל חרשת ודאי לאו בת חליצה היא:
"And so too two deaf women":
And is a deaf-mute woman subject to chalitza? But they learnt {in a Mishna}: A male deaf-mute who underwent chalitza and a female deaf who performed chalitza, and a woman who performed chalitza with a {male} minor, her chalitza is invalid.
Rav Gidel cited Rav: In regards to what does it teach "And so too two deaf women?" In regard to intercourse, but a female deaf-mute certainly is not subject to chaliza.

{Yevamot 110b}
קטנה וחרשת אין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה
כיצד התרתן
אמר רב חסדא אמר רב כונס את החרשת ומוציאה בגט וקטנה תמתין עד שתגדיל ותחלוץ
ולרבי אליעזר מלמדין את הקטנה שתמאן בו ומיבם לה לחרשת
וכן הלכתא
"A {female} minor and a female deaf-mute, the intercourse of one of them will not exempt her rival":
So how are they released?
Rav Chisda cited Rav: He takes in {via intercourse} the female deaf-mute and send her out via a get, and the female minor, he waits until she matures and then she undergoes chalitza.
And according to Rabbi Eliezer {who we ruled like earlier}, we instruct the {female} minor to refuse him and he then performs yibbum on the deaf-mute.
And so is the halacha.

No comments: