Sunday, March 25, 2007

Rif Moed Katan 8a {Moed Katan 15b continues; 16a}

8a

{Moed Katan 15b continues}

אבל אסור בעשיית מלאכה דכתיב והפכתי חגיכם לאבל
מה חג אסור בעשיית מלאכה אף אבל אסור בעשיית מלאכה
מנודה מותר בעשיית מלאכה דתניא מנודה שונה ושונין לו נשכר ונשכרין לו
A mourner is forbidden in performing labor. For it is written {Amos 8:10}
י וְהָפַכְתִּי חַגֵּיכֶם לְאֵבֶל, וְכָל-שִׁירֵיכֶם לְקִינָה, וְהַעֲלֵיתִי עַל-כָּל-מָתְנַיִם שָׂק, וְעַל-כָּל-רֹאשׁ קָרְחָה; וְשַׂמְתִּיהָ כְּאֵבֶל יָחִיד, וְאַחֲרִיתָהּ כְּיוֹם מָר. {פ} 10 And I will turn your feasts into mourning, and all your songs into lamentation; and I will bring up sackcloth upon all loins, and baldness upon every head; and I will make it as the mourning for an only son, and the end thereof as a bitter day. {P}
Just as the Festival {/Succot} is forbidden in performing labor, so too a mourner is forbidden in performing labor.
One placed in niddui is permitted in performing labor, for they learnt {in a brayta}: One who is placed in niddui may teach and they may teach him, may be hired and others may be hired by him.
אבל אסור ברחיצה דכתיב וישלח יואב תקועה ויקח משם אשה חכמה ויאמר אליה התאבלי נא ולבשי בגדי אבל ואל תסוכי שמן ורחיצה בכלל סיכה
מנודה מהו ברחיצה ולא אפשוט
A mourner is forbidden in bathing, for it is written {II Shmuel 14:2}
ב וַיִּשְׁלַח יוֹאָב תְּקוֹעָה, וַיִּקַּח מִשָּׁם אִשָּׁה חֲכָמָה; וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ הִתְאַבְּלִי-נָא וְלִבְשִׁי-נָא בִגְדֵי-אֵבֶל, וְאַל-תָּסוּכִי שֶׁמֶן, וְהָיִית, כְּאִשָּׁה זֶה יָמִים רַבִּים מִתְאַבֶּלֶת עַל-מֵת. 2 And Joab sent to Tekoa, and fetched thence a wise woman, and said unto her: 'I pray thee, feign thyself to be a mourner, and put on mourning apparel, I pray thee, and anoint not thyself with oil, but be as a woman that had a long time mourned for the dead;
and bathing is within anointing.
One placed in niddui, may he bath?
And it is not resolved.

אבל אסור בנעילת הסנדל מדקאמר רחמנא ליחזקאל ונעליך תשים ברגליך מכלל דכ"ע אסירי
מנודה מהו בנעילת הסנדל ולא אפשוט
A mourner is forbidden in wearing sandals, from the fact that the All-Merciful said to Yechezkel {Yechezkel 24:17}
יז הֵאָנֵק דֹּם, מֵתִים אֵבֶל לֹא-תַעֲשֶׂה--פְּאֵרְךָ חֲבוֹשׁ עָלֶיךָ, וּנְעָלֶיךָ תָּשִׂים בְּרַגְלֶיךָ; וְלֹא תַעְטֶה עַל-שָׂפָם, וְלֶחֶם אֲנָשִׁים לֹא תֹאכֵל. 17 Sigh in silence; make no mourning for the dead, bind thy headtire upon thee, and put thy shoes upon thy feet, and cover not thine upper lip, and eat not the bread of men.'
we deduce that for everyone else {who is a mourner} it is forbidden.

One who is placed in niddui, may he wear sandals?
And it is not resolved.

אבל אסור בתשמיש המטה דכתיב וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה מכלל דמעיקרא אסור
A mourner is forbidden in marital relations, for it is written {II Shmuel 12:24}:
כג וְעַתָּה מֵת, לָמָּה זֶּה אֲנִי צָם--הַאוּכַל לַהֲשִׁיבוֹ, עוֹד: אֲנִי הֹלֵךְ אֵלָיו, וְהוּא לֹא-יָשׁוּב אֵלָי. 23 But now he is dead, wherefore should I fast? can I bring him back again? I shall go to him, but he will not return to me.'
כד וַיְנַחֵם דָּוִד, אֵת בַּת-שֶׁבַע אִשְׁתּוֹ, וַיָּבֹא אֵלֶיהָ, וַיִּשְׁכַּב עִמָּהּ; וַתֵּלֶד בֵּן, ויקרא (וַתִּקְרָא) אֶת-שְׁמוֹ שְׁלֹמֹה, וַיהוָה, אֲהֵבוֹ. 24 And David comforted Bath-sheba his wife, and went in unto her, and lay with her; and she bore a son, and called his name Solomon. And the LORD loved him;
which implies that beforehand it was forbidden.

אמר רפרם בר פפא תנא באבל רבתי אבל אסור לשמש מטתו בימי אבלו
ומעשה באחד ששמש מטתו בימי אבלו ושמטו חזירים את גויתו
מנודה מהו בתשמיש המטה ולא אפשוט
Rafram bar Pappa said: It is taught {tana} in Avel Rabbati: A mourner is forbidden to engage in marital relations in his days of mourning.
And there was an incident in which someone engaged in marital relations in his days of mourning, and pigs violated his corpse.

One who is in niddui, may he engage in marital relations?
And it is not resolved.

{Moed Katan 16a}

אמר רבא מנלן דמשדרינן שליחא ומזמנינן לב"ד דכתיב היו לפני ה'.
אתה ופלוני דכתיב אתה והם ואהרן.
מנ"ל דקבעינן זימנא דכתיב מחר.
זימנא בתר זימנא מנ"ל דכתיב קראו שם פרעה מלך מצרים שאון העביר המועד
ומנ"ל דאי אתפקר בשליחא דבי דינא דאתי ההוא שליחא ואמר ולא מתחזי כלישנא בישא
דכתיב העיני האנשים ההם תנקר לא נעלה
Rava said: How do we know that we send an agent of the court to call the person {defendant} to court? For it is written {and this is a different derasha in our gemara} {Bemidbar 16:16}
טז וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה, אֶל-קֹרַח, אַתָּה וְכָל-עֲדָתְךָ, הֱיוּ לִפְנֵי ה: אַתָּה וָהֵם וְאַהֲרֹן, מָחָר. 16 And Moses said unto Korah: 'Be thou and all thy congregation before the LORD, thou, and they, and Aaron, to-morrow;
"You and Ploni" {naming both litigants} -- for it is written {same verse} אַתָּה וָהֵם וְאַהֲרֹן - "thou, and they, and Aaron."

How do we know that they establish a set time? For it is written {same verse} מָחָר -- "to-morrow."

Time after time {that if he ignores the first summons we give him another}, from where do we know? For it is written {Yirmeyahu 46:17}:
יז קָרְאוּ, שָׁם, פַּרְעֹה מֶלֶךְ-מִצְרַיִם שָׁאוֹן, הֶעֱבִיר הַמּוֹעֵד. 17 They cried there: 'Pharaoh king of Egypt is but a noise; he hath let the appointed time pass by.'
And how do we know that if he deals disrespectfully with the agent of bet Din, that that agent comes and reports it, and it is not considered lashon hara? For it is written {again regarding maaseh Korach, where Datan and Aviram say in Bemidbar 16:14}
יד אַף לֹא אֶל-אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבַשׁ, הֲבִיאֹתָנוּ, וַתִּתֶּן-לָנוּ, נַחֲלַת שָׂדֶה וָכָרֶם; הַעֵינֵי הָאֲנָשִׁים הָהֵם, תְּנַקֵּר--לֹא נַעֲלֶה. 14 Moreover thou hast not brought us into a land flowing with milk and honey, nor given us inheritance of fields and vineyards; wilt thou put out the eyes of these men? we will not come up.'

גרסינן בפרק הגוזל אמר רבא שליחא דבי דינא מהימן כבי תרי וה"מ לשמתא אבל לפתיחה לא
מ"ט ממונא הוא דקא מחסר ליה דבעי למיתב ליה זוזא לפתיחה.
We learn in perek haGozel {Bava Kamma perek 10 - Bava Kamma 112b}:
Rava said: The agent of the bet Din is believed like two witnesses. And these matters are for placing him in cherem, but for presenting him with a warrant {/bill }, no.
What is the reason? It is money that he causes him to lose, for he must return to him the money for {drafting} the warrant.

{Moed Katan 16a}
ומנא לן דמשמתינן דכתיב אורו מרוז
דהכי סבר גברא רבה פלוני
דכתיב אמר מלאך ה'
ודמחרמינן דכתיב אורו ארור לדאכיל ושתי בהדיה דכתיב יושביה
ודמפרטינן חטאיה בצבורא דכתיב כי לא באו לעזרת ה'
ומנלן דמפקרינן נכסיה דכתיב ואשר לא יבא בעצת השרים והזקנים יחרם כל רכושו
ומנ"ל דנייצינן ולייטינן ומחינן ותלשינן שערי ומשביעינן דכתיב ואריב עמם ואקללם ואכה מהם אנשים ואמרטם ואשביעם באלהים
ומנלן דכפתינן ואסרינן ועבדינן הרדפה דכתיב הן למות הן לשרושי הן לענוש נכסין הן לאסורין מאי לשרושי א"ר יהודה הרדפה
And how do we know that we place him in cherem? For it is written {Shofetim 5:23}:
כג אוֹרוּ מֵרוֹז, אָמַר מַלְאַךְ ה--אֹרוּ אָרוֹר, {ר} יֹשְׁבֶיהָ: {ס} כִּי לֹא-בָאוּ לְעֶזְרַת ה, {ס} לְעֶזְרַת {ר} ה בַּגִּבּוֹרִים. {ס} 23 'Curse ye Meroz', said the angel of the LORD, 'Curse ye bitterly the inhabitants thereof, because they came not to the help of the LORD, to the help of the LORD against the mighty.'
that it is taken to mean that Ploni was a great man, for it is written "said the angel of the LORD."
And that we place in cherem, because it is written "curse ye" -- cursed be he who eats or drinks with him, for it is written {same verse} יֹשְׁבֶיהָ - "the inhabitants thereof."
And that we specify his sin in public, for it is written {same verse} כִּי לֹא-בָאוּ לְעֶזְרַת ה - "because they came not to the help of the LORD."

And how do we know that we declare his possessions ownerless? For it is written {Ezra 10:8}:
ז וַיַּעֲבִירוּ קוֹל בִּיהוּדָה וִירוּשָׁלִַם, לְכֹל בְּנֵי הַגּוֹלָה--לְהִקָּבֵץ, יְרוּשָׁלִָם. 7 And they made proclamation throughout Judah and Jerusalem unto all the children of the captivity, that they should gather themselves together unto Jerusalem;
ח וְכֹל אֲשֶׁר לֹא-יָבוֹא לִשְׁלֹשֶׁת הַיָּמִים, כַּעֲצַת הַשָּׂרִים וְהַזְּקֵנִים--יָחֳרַם, כָּל-רְכוּשׁוֹ; וְהוּא יִבָּדֵל, מִקְּהַל הַגּוֹלָה. {ס} 8 and that whosoever came not within three days, according to the counsel of the princes and the elders, all his substance should be forfeited, and himself separated from the congregation of the captivity.
And how do we know that we contend with him, curse him, beat him, pull out his hair, and make him swear? For it is written {Nechemiah 13:25}:
כה וָאָרִיב עִמָּם וָאֲקַלְלֵם, וָאַכֶּה מֵהֶם אֲנָשִׁים וָאֶמְרְטֵם; וָאַשְׁבִּיעֵם בֵּאלֹהִים, אִם-תִּתְּנוּ בְנֹתֵיכֶם לִבְנֵיהֶם, וְאִם-תִּשְׂאוּ מִבְּנֹתֵיהֶם, לִבְנֵיכֶם וְלָכֶם. 25 And I contended with them, and cursed them, and smote certain of them, and plucked off their hair, and made them swear by God: 'Ye shall not give your daughters unto their sons, nor take their daughters for your sons, or for yourselves.

And how do we know that we bind his hands and feet, tie him to a post, and chase after him {put him in niddui}? For it is written {Ezra 7:26}:
כו וְכָל-דִּי-לָא לֶהֱוֵא עָבֵד דָּתָא דִי-אֱלָהָךְ, וְדָתָא דִּי מַלְכָּא--אָסְפַּרְנָא, דִּינָה לֶהֱוֵא מִתְעֲבֵד מִנֵּהּ: הֵן לְמוֹת הֵן לשרשו (לִשְׁרֹשִׁי), הֵן-לַעֲנָשׁ נִכְסִין וְלֶאֱסוּרִין. {פ} 26 And whosoever will not do the law of thy God, and the law of the king, let judgment be executed upon him with all diligence, whether it be unto death, or to banishment, or to confiscation of goods, or to imprisonment.' {P}
What is meant by לִשְׁרֹשִׁי {translated above as banishment}? Rav Yehuda said: hardafa {prosecution - translated above as "chase after him" = put him in niddui}.

No comments: