Thursday, March 29, 2007

Rif Moed Katan 11b {Moed Katan 19b continues; 20a; 24b}

11b

{Moed Katan 19b continues}

אמר רב הונא בריה דרב יהושע הכל מודים כשחל שלישי שלו להיות ערב הרגל שאסור ברחיצה עד הערב והוא הדין אפי' יום ששי
מאי טעמא דאכתי לא שלים אבלות דיליה אלא רגל הוא דמפסיק ליה אבילות
הלכך אין מותר לרחוץ עד דחייל רגל
וקי"ל כוותיה
Rav Huna son of Rav Yehoshua said: All agree that when his third day {of shiva} falls on erev the Festival, that he is forbidden in washing {his body} until the evening, and the same is true even on the sixth day.
What is the reason? He has not yet finished his mourning, but rather it is the {onset of the} Festival which interrupts his mourning. Therefore he is not permitted to wash until the onset of the Festival.
And we establish like him.

{Moed Katan 20a}
והלכת' למעשה הקובר את מתו ברגל לא חיילא עליה אבילות אלא לאחר הרגל ונקיט ז' ימי אבלות מיו"ט האחרון ואע"ג דלא נהיג ביה אבילות עולה למנין שבעה ולא נקיט לבתר הרגל אלא ששה ימים בלבד
ומאן דשכיב ליה שכבא ביו"ט שני שהוא יו"ט האחרון או ביו"ט שני דעצרת נוהג בו אבלות דהוא יום מיתה ויום קבורה
והכי אסכימו באבלות דיום ראשון דאורייתא הוא דכתיב ואכלתי חטאת היום וכתיב ואחריתה כיום מר
ויו"ט אחרון מדרבנן הוא וכיון דאבלות דיום ראשון מדאורייתא ויום טוב אחרון מדרבנן אתי עשה דיחיד דאורייתא ודחי עשה דרבנן
And the practical halacha is that if one buries his dead on the Festival, mourning does not take hold upon him until after the Festival, and he has 7 days of mourning from the last day of Yom Tov, and even though he does not conduct on that day any mourning, it counts to the number of seven, and he does not take after the Festival, only 6 days.
And one who has someone pass away on the second day of Yom Tov of the exile of the last day of Yom Tov, or on the second day of Yom Tov of the exile of Shavuot {which is otherwise only one day}, he practices mourning customs on it, for it is the day of death and the day of burial.

And so did they conclude regarding mourning, that the first day {of mourning} is Biblical, for it is written {Vayikra 10:19, after Aharon's sons passed away}:
יט וַיְדַבֵּר אַהֲרֹן אֶל-מֹשֶׁה, הֵן הַיּוֹם הִקְרִיבוּ אֶת-חַטָּאתָם וְאֶת-עֹלָתָם לִפְנֵי ה, וַתִּקְרֶאנָה אֹתִי, כָּאֵלֶּה; וְאָכַלְתִּי חַטָּאת הַיּוֹם, הַיִּיטַב בְּעֵינֵי ה. 19 And Aaron spoke unto Moses: 'Behold, this day have they offered their sin-offering and their burnt-offering before the LORD, and there have befallen me such things as these; and if I had eaten the sin-offering to-day, would it have been well-pleasing in the sight of the LORD?
and it is written {Amos 8:10}:
י וְהָפַכְתִּי חַגֵּיכֶם לְאֵבֶל, וְכָל-שִׁירֵיכֶם לְקִינָה, וְהַעֲלֵיתִי עַל-כָּל-מָתְנַיִם שָׂק, וְעַל-כָּל-רֹאשׁ קָרְחָה; וְשַׂמְתִּיהָ כְּאֵבֶל יָחִיד, וְאַחֲרִיתָהּ כְּיוֹם מָר. {פ} 10 And I will turn your feasts into mourning, and all your songs into lamentation; and I will bring up sackcloth upon all loins, and baldness upon every head; and I will make it as the mourning for an only son, and the end thereof as a bitter day. {P}

And the last day of Yom Tov is rabbinic. And since the mourning of the first day is Biblical and the last day of Yom Tov is Rabbinic, the positive Biblical commandment of the individual comes and pushes away the Rabbinic positive commandment.

הקובר את מתו ברגל אע"פ שאין רגל עולה לו למנין שבעה עולה לו למנין שלשים דכי תנן והרגלים מפסיקין ואינן עולים למנין שבעה הוא דאינן עולין דמצות שבעה אינה נוהגת ברגל אבל למנין ל' הואיל ומצות ל' נוהגת ברגל דהא אינו מגלח ברגל וכן הלכתא:
If one buried his dead on the Festival, even though the Festival does not count for him to the count of seven, it does count for him to the count of thirty. For when they learnt {in the Mishna} that "the Festivals interrupt but do not count," it was to the count of seven that they do not count, for the commandment of seven is not conducted on the Festival, but to the count of thirty {they do}, since the commandment of thirty of conducted on the Festival, since one may not shave on the Festival.
And so is the halacha.

{Moed Katan 24a}
מפני שאמרו שבת עולה ואינה מפסקת:
בעא מיניה ר' יוחנן משמואל יש אבלות בשבת או אין אבלות בשבת
אמר ליה אין אבלות בשבת
תניא כל שבעה קרעו לפניו ואם בא להחליף מחליף וקורע ובשבת קרעו לאחוריו ואם בא להחליף מחליף ואינו קורע
ודוקא על אביו ועל אמו אבל על שאר קרובים אפי' תוך שבעה מחליף ואינו קורע שכל קרע שאינו בשעת חימום אינו קרע ואותם קרעים אינן מתאחין
"Because they said that Shabbat counts but does not break off {the mourning}":
Rabbi Yochanan inquired of Shmuel: Is {the actual practice of} mourning conducted on Shabbat or is mourning not conducted on Shabbat.
He said to him: Mourning is not conducted on Shabbat.

They learnt {in a brayta}: All seven, he rips {his clothing} in his front, and if he comes to change {his clothing} he changes and rips. And on Shabbat, he rips behind him and if he changes, he changes and does not rip.
And this is specifically on his father and mother {'s death}, but on the other relatives, even within seven, he changes and does not rip, for any rip not at the time of his heat is not a rip. And these rips may not be rejoined.

אמר רב משרשיא בר תחליפא אמר רב כהנא אמר שמואל פח"ז חובה נת"ר רשות פח"ז פריעת הראש חזרת הקרע זקיפת המטה חובה נת"ר נעילת הסנדל תשמיש המטה רחיצה בחמין רשות
אמר רבי יעקב אמר ר' יוחנן לא שנו פריעת הראש חובה אלא שאין לו מנעלים ברגליו אבל יש לו מנעלים ברגליו מנעליו מוכיחין עליו והויא פריעת הראש רשות
ומסקנא דברים שבצנעה כגון כסוי הראש ורחיצה בחמין ותשה"מ וכיוצא בהן נוהג בהן בצנעה
דאמר אביי אשכחיה לרב יוסף דפריש ליה סודרא ארישיה וקא אזיל ואתי בביתיה אמר ליה לא סבר לה מר דאין אבילות בשבת אמר ליה הכי אמר ר' יוחנן דברים שבצנעה נוהג:
Rav Mesharshia bar Tachlifa cited Rav Kahana who cited Shmuel: Pachaz is an obligation {on Shabbat} and Neter is optional. Pachaz = head uncovered; returning of the rip; setting the bed upright is an obligation. Neter = wearing sandals, marital relations, bathing with hot water -- is optional.
Rabbi Yaakov cited Rabbi Yochanan: They only taught this regarding {refraining from} head uncovering as required {on Shabbat} regarding someone who does not have sandals on his feet, but if he has sandals on his feet, his sandals prove for him, and the uncovering of the head is optional.
And the conclusion is that things in private, such as covering the head, washing in hot water, marital relations and the like, he practices them {the mourning} in private.
For Abaye said: I saw Rav Yosef {when in mourning, and it was Shabbat} spread a cloth on his head and come and go in his house. He said to him: Does Master not hold that there is no mourning on Shabbat. He said to him: So said Rabbi Yochanan: Things in private are practiced.

{Moed Katan 24b}
ר' אליעזר אומר משחרב ביהמ"ק עצרת כשבת:
וקי"ל עצרת כרגלים
דאמרינן דרש רבי ענני בר ששון על פתחא דבי נשיאה יום אחד לפני עצרת ועצרת הרי כאן ארבעה עשר
דאמר ר' אלעזר אמר ר' אושעיא מנין לעצרת שיש לו תשלומין כל שבעה
"Rabbi Eliezer says: Once the Temple was destroyed, Shavuot is like Shabbat":
And we establish that Shavuot is like the Festivals.
For we say: Rabbi Anani bar Sasson expounded at the entrance of the house of the Nasi: One day before Shavuot, and Shavuot, behold there is 14. {For the period before Shavuot counted at the first seven and Shavuot counted as a week}.
For Rabbi Eleazar cited Rabbi Oshaya: How do we know that for Shavuot one can make up for it all seven days {such that it in effect a seven day holiday}?

No comments: