Tuesday, March 06, 2007

Rif Megillah 14b {Gittin 59b continues; Gittin 60a; Sotah 39b; Sotah 39a}

14b

{Gittin 59b continues}

אמר אביי נקיטינן אין שם כהן נתפרדה חבילה
ואמר אביי נקטינן אם אין שם לוי כהן קורא
כלומר במקום לוי ודוקא אותו כהן שקרא ראשון הוא שקורא שנית במקום לוי
דאמר ר' יוחנן כהן אחר כהן לא יקרא משום פגם משפחת ראשון לוי אחר לוי לא יקרא משום פגם שניהם
Abaye said: We have a tradition that if there is no kohen, the cycle is broken. And Abaye said: We have a tradition that if there is no levi, a kohen reads. That is to say, in place of the levi. And this is specifically the same kohen who read first, he is the one who reads second in place of the levi. For Rabbi Yochanan said: A kohen does not read after a kohen because of the implication of fault in the lineage of the first one {kohen}. A levi does not read after a levi because of implication of fault for both of them {either that the first was not really a levi so the second is a fix, or the second is not really a levi but rather a yisrael}.

{Gittin 60a}

שלחו ליה בני גלילא לר' חלבו אחריהם מי קורא לא הוה בידיה
אתא שיילה לרבי יצחק נפחא א"ל אחריהן קורא תלמיד חכם הממונה פרנס על הצבור ואחריהן תלמיד חכם הראויין למנותן פרנסין על הצבור ואחריהן בני ת"ח שאביהן ממונין על הצבור ואחריהם ראשי כנסיות וכל אדם:
The residents of Galila {Galil} sent to Rabbi Chelbo: After them {kohen and levi}, who reads? He did not have {the answer} in hand. He went and asked Rabbi Yitzchak Nafcha. He said to him: After them reads a talmid chacham who was appointed parnas over the community, and after them a talmid chacham worthy of being appointed parnas over the community, and after them, children of talmidei chachamim who their father was appointed over the community, and after them the leaders of the synagogues and {afterwards} everyone.

רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו אין קורין בחומשין בבהכ"נ מפני כבוד הצבור:

Rabba and Rav Yosef both say: We do not read {at the bima} from Chumashim {which are scrollls containing an individual one of the five books of Torah, rather than all five} because of honor of the congregation.

גרסינן בפרק שלשה שאכלו כאחד
אמר רב חנן בר אבא מנין לעונה שלא יגביה קולו יותר מן המברך שנא' גדלו לה' אתי ונרוממה שמו יחדיו
א"ר שמעון בן פזי מנין למתרגם שלא יגביה קולו יותר מן הקורא שנאמר משה ידבר והאלהים יעננו בקול
ממשמע שנאמר יעננו איני יודע שבקול אלא מה תלמוד לומר בקול בקולו של משה
תניא נמי הכי אין המתרגם רשאי להגביה קולו יותר מן הקורא ואם אינו יכול להגביה קולו כנגד הקורא ימעיך קולו ויקרא:
We learn in perek shelosha sheAchlu keEchad {Berachot perek 7: 45a}:
Rav Chanan bar Abba said: How do we know that one who answers {amen} should not raise his voice higher than that of the one making the blessing? For it is written {Tehillim 34:4}
ד גַּדְּלוּ לַה אִתִּי; וּנְרוֹמְמָה שְׁמוֹ יַחְדָּו. 4 O magnify the LORD with me, and let us exalt His name together.
Rabbi Shimon ben Pazi said: How do we know that the translator should not raise his voice higher than the reader? For it is written {Shemot 19:19}:
יט וַיְהִי קוֹל הַשֹּׁפָר, הוֹלֵךְ וְחָזֵק מְאֹד; מֹשֶׁה יְדַבֵּר, וְהָאֱלֹהִים יַעֲנֶנּוּ בְקוֹל. 19 And when the voice of the horn waxed louder and louder, Moses spoke, and God answered him by a voice.
From the implication of the statement "He answered," would I not know that it was with a voice? Rather, what is it teaching by stating "with a voice?" With the voice {corresponding to that} of Moshe.
A brayta also says so: The translator is not allowed to raise his voice higher than than of the reason. And if he {the translator} is unable to raise his voice to match that of the reader, the reader should lower his voice and read.


גרסינן בסוטה בפ' ואלו נאמרין בכל לשון
אמר רב חסדא אין הקורא רשאי לקרות בתורה עד שיכלה אמן מפי הצבור
ואין המתרגם רשאי לתרגם עד שיכלה פסוק מפי הקורא
ואין הקורא רשאי לקרות פסוק אחר עד שיכלה התרגום מפי המתרגם
We learn in Sotah, in perek veEilu neEmarin bechol lashon {perek 7, Sotah 39b}:
Rav Chisda said: The reader is not permitted to read from the Torah until "Amen" finished from the mouth of the congregation. And the translator is not permitted to translate until the verse is finished from the mouth of the reader. And the reader is not permitted to read another verse until the translator finishes from the mouth of the translator.

וגרסינן (בה) בפירקא קמא
אמר רב איקא בר אבין אמר רב חננאל אמר רב מאי דכתיב ויקראו בספר תורת האלהים מפורש
ויקראו בספר תורת האלהים זה מקרא
מפורש זה תרגום
ושום שכל אלו הפסוקים
ויבינו במקרא זה פיסוק טעמים
ואמרי לה אלו המסורת
אמר ר' תנחום אמר רבי יהושע בן לוי המפטיר אינו מפטיר עד שיגלל ספר תורה

And we read in the first perek {Megillah 3a}:
Rav Ika bar Avin cited Rav Chananel who cited Rav: What is meant by {Nechemiah 8:8}:
ח וַיִּקְרְאוּ בַסֵּפֶר בְּתוֹרַת הָאֱלֹהִים, מְפֹרָשׁ; וְשׂוֹם שֶׂכֶל, וַיָּבִינוּ בַּמִּקְרָא. {ס} 8 And they read in the book, in the Law of God, distinctly; and they gave the sense, and caused them to understand the reading. {S}
וַיִּקְרְאוּ בַסֵּפֶר בְּתוֹרַת הָאֱלֹהִים - This is the Scriptures.
מְפֹרָשׁ - this is the Targum {translation}.
וְשׂוֹם שֶׂכֶל - these are the verse {divisions}.
וַיָּבִינוּ בַּמִּקְרָא - these are the disjunctive cantillations. {according to one reading of this}
and some say, these are the masoretic notes {or perhaps masorah as written text as opposed to read text}.

גרסינן בפרק מאימתי
אמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא מאי דכתיב ועוזבי ה' יכלו זה המניח ספר תורה כשהוא פתוח ויוצא
רבי אבהו נפיק בין גברא לגברא
בעי רב פפא בין פסוקא לפסוקא מאי תיקו

We learn in perek MeEimatai {Berachot perek 1}:
Rabbi Chiyya bar Ami cited Ulla: What is meant by {Yeshaya 1:28}:
כח וְשֶׁבֶר פֹּשְׁעִים וְחַטָּאִים, יַחְדָּו; וְעֹזְבֵי ה, יִכְלוּ. 28 But the destruction of the transgressors and the sinners shall be together, and they that forsake the LORD shall be consumed.
This is he who leaves the sefer Torah while it is open and exits.
Rabbi Abahu would leave between one aliyah and the next.
Rav Pappa inquired: Between one verse and the next, what?
The question stands.

וגרסינן בפרק ואלו נאמרין בכל לשון
אמר ר' תנחום אריב"ל אין הצבור רשאין לצאת עד שינטל ספר תורה ושמואל אמר עד שיצא ולא פליגי הא דאיכא פיתחא אחרינא והא דליכא פיתחא אחרינא
אמר רבא בר אהינא אסברא לי אחרי ה' אלהיכם תלכו

פירש גאון וששאלתם הא דאמר ר' תנחום אריב"ל וכו' מאי שינטל ומאי שיצא דברים הללו שאמר שמואל במקום שאין מניחין ספר תורה בבהכ"נ אלא מצד בהכ"נ או שיש עמו במבוי בית ששומרין ספרי תורה ור' תנחום אמר ר' יהושע בן לוי בכל מקום קאמר כששליח צבור אומר עושה שלום אחרי גמירת התפלה אין הצבור רשאין לצאת עד שינטל ס"ת להצניעו והוסיף שמואל כי במקום שמוציאין אותו מבית הכנסת להצניעו אין רשאין לצאת עד שיצא ויהלכו אחריו ויעשו לו הדור דאמר רבא בר אהינא אסברא לי אחרי ה' אלהיכם תלכו לעכבו לס"ת עד דנפיק והוו אחוריה ולא ניפקו מקמיה ואי איכא פיתחא אחרינא רשאין:
And we learn in perek veElu NeEmarin bechol lashon {Sota 39b}:
Rabbi Tanchum cited Rabbi Yehoshua ben Levi: The congregation is not permitted to leave until the sefer Torah is taken, and Shmuel said until it leaves, and they do not argue. Here {where it is taken up} is where there is another entrance, and here {where they wait for it to leave} is where there is no other entrance.
Rava bar Ahina said: I will explain it thus: {Devarim 13:5}:
ה אַחֲרֵי ה אֱלֹהֵיכֶם תֵּלֵכוּ, וְאֹתוֹ תִירָאוּ; וְאֶת-מִצְו‍ֹתָיו תִּשְׁמֹרוּ וּבְקֹלוֹ תִשְׁמָעוּ, וְאֹתוֹ תַעֲבֹדוּ וּבוֹ תִדְבָּקוּן. 5 After the LORD your God shall ye walk, and Him shall ye fear, and His commandments shall ye keep, and unto His voice shall ye hearken, and Him shall ye serve, and unto Him shall ye cleave.
{only after Hashem, or in this case Hashem's Torah leaves, can you go}.

The Gaon explains: And this that you asked: This that Rabbi Tanchum cited Rabbi Yehoshua ben Levi ... what is meant that it is taken and what is meant that it leaves? These words that Shmuel said was in a place where they do not leave a sefer Torah in the synagogue but rather on the side of the synagogue or that it has in the shared alleyway a house where they guard Torah scrolls. And Rabbi Tanchum citing Rabbi Yehoshua ben Levi was talking everywhere, when the shliach tzibbur says "Oseh haShalom" after the end of Shemoneh Esrei, the congregation is not permitted to leave until the sefer Torah is taken to hide it away, and Shmuel adds that in a place where they take it out of the synagogue to hide it away, they {the congregation} are not permitted to leave until it leaves, and they should go after it and thus give it glory, for Rava bar Ahina said that it was explained to him as אחרי ה' אלהיכם תלכו - "After Hashem your God, you should go" - to stop for the sefer Torah until it leaves, and go after it, rather than leaving from before it -- and if there is another exit, they are permitted.

וגרסינן תו התם אמר רבה בר רב הונא כיון שנפתח ס"ת אסור לספר אפילו בדבר הלכה שנא' וכפתחו עמדו כל העם
ואין עמידה אלא שתיקה שנאמר והוחלתי כי לא ידברו כי עמדו לא ענו עוד
ר' זירא אמר רב חסדא מהכא ואזני כל העם אל סה"ת
וקשיא לן ההיא דברכות רב ששת מהדר אפיה וגריס אמר אנן בדידן ואינהו בדידהו
וכתב בעל הלכות והנ"מ דאיכא י' דצייתין לס"ת אבל ליכא י' דצייתין לא ורבוותא אחריני פריקו להאי קושיא וקאמרו דוקא כגון רב ששת דתורתו אומנתו אבל כ"ע לאו ומסתברא כותייהו
And we learn further over there {Sotah 39a}:
Once the sefer Torah is opened {either meaning physically opened, restricting this to within an aliyah, or begun, meaning even between aliyot}, it is forbidden to discuss, even a matter of halacha, for it is written {Nechemiah 8:5}:
ה וַיִּפְתַּח עֶזְרָא הַסֵּפֶר לְעֵינֵי כָל-הָעָם, כִּי-מֵעַל כָּל-הָעָם הָיָה; וּכְפִתְחוֹ, עָמְדוּ כָל-הָעָם. 5 And Ezra opened the book in the sight of all the people--for he was above all the people--and when he opened it, all the people stood up.
And in this context, "standing" is nothing but silence, for it is written {Iyyov 32:16}
טז וְהוֹחַלְתִּי, כִּי-לֹא יְדַבֵּרוּ: כִּי עָמְדוּ, לֹא-עָנוּ עוֹד. 16 And shall I wait, because they speak not, because they stand still, and answer no more?
Rabbi Zera cited Rav Chisda: From here {in the same context, in Nechemiah 8:3}:
ג וַיִּקְרָא-בוֹ לִפְנֵי הָרְחוֹב אֲשֶׁר לִפְנֵי שַׁעַר-הַמַּיִם, מִן-הָאוֹר עַד-מַחֲצִית הַיּוֹם--נֶגֶד הָאֲנָשִׁים וְהַנָּשִׁים, וְהַמְּבִינִים; וְאָזְנֵי כָל-הָעָם, אֶל-סֵפֶר הַתּוֹרָה. 3 And he read therein before the broad place that was before the water gate from early morning until midday, in the presence of the men and the women, and of those that could understand; and the ears of all the people were attentive unto the book of the Law.
And it is difficult for us this in Berachot {daf 8} that Rav Sheshet turned away his face {from the reading of the Torah} and learned {garis}, saying, "us with ours and they with theirs." {each occupying themselves with their own type of learning}

And the Baal Halachot Gedolot wrote that these words {that one may turn away and learn, as Rav Sheshet} is where there are ten paying attention to the sefer Torah, but if there are not ten paying attention, no.

And other {post-Talmudic} Sages resolve this difficulty and say that specifically one such as Rav Sheshet whose Torah was his profession, but not the whole world, and it is logical like them.

No comments: