Friday, March 02, 2007

Rif Megillah 11b {Megillah 31b continues; 32b; Yerushalmi Berachot 40a; Bavli Megillah 32a; 21a}

11b

{Megillah 31b continues}

רבי יהודה אומר מקום שמפסיקין בשבת בשחרית שם קורין במנחה ובשני ובחמישי ולשבת הבאה
וכן הלכתא
Rabbi Yehuda says: In the place where they left off on Shabbat Shacharit, there they resume reading during {Shabbat} Mincha, on Monday, on Thursday, and on the subsequent Shabbat.
And so is the halacha {like Rabbi Yehuda}.

{Megillah 32a}

תנו רבנן פותח ורואה גולל ומברך וחוזר ופותח וקורא דברי ר"מ
ר' יהודה אומר פותח ורואה ומברך וקורא
וכן הילכתא:

The Sages learnt {in a brayta}: He opens {the Torah} and sees, rolls it closed and blesses, and once again opens it and reads. These are the words of Rabbi Meir. Rabbi Yehuda said: He opens it, sees it, blesses and reads.
And so is the halacha {like Rabbi Yehuda}.

{Yerushalmi Berachot 40a}

ירושלמי בפרק אין עומדין להתפלל
היה קורא בתורה ונשתתק זה שעומד תחתיו יתחיל ממקום שהתחיל הראשון ואם תאמר ממקום שפסק הראשון הראשונים נתברכו לפניהם ולא לאחריהם והאחרונים נתברכו לאחריהם ולא לפניהם וכתיב תורת ה' תמימה משיבת נפש שתהא כולה תמימה
Yerushalmi {Berachot} in perek {5} Ain Omedim leHitpallel {daf 40a}:
If he was reading the Torah and he fell silent {not knowing how to proceed}, the one who takes his place begins from where the first one began {and not where he broke off}. And if you suggest from the place that the first one broke off, the first ones had a blessing before them and not after them, while the last ones had a blessing before them and not after them, and it is written {Tehillim 19:8}
ח תּוֹרַת ה תְּמִימָה, מְשִׁיבַת נָפֶשׁ; עֵדוּת ה נֶאֱמָנָה, מַחְכִּימַת פֶּתִי. 8 The law of the LORD is perfect, restoring the soul; the testimony of the LORD is sure, making wise the simple.
That it should be entirely complete.

{Megillah 32a}

א"ר זירא אמר רב מתנא אמר שמואל הלוחות והבימות אין בהם קדושה
אמר רבי שפטיה א"ר יוחנן הגולל ס"ת יעמידנו על התפר שאם יקרע יקרע על התפר
וא"ר שפטיה א"ר יוחנן הגולל ס"ת גולל מבחוץ ואינו גולל מבפנים וכשהוא מהדקו מהדקו בפנים ואינו מהדקו בחוץ:
וא"ר שפטיה אמר רבי יוחנן עשרה שקראו בס"ת גדול שבכולן גולל ס"ת
דאמר רבי יהושע בן לוי י' שקראו בתורה הגולל מקבל שכר כולן
שכר כולן ס"ד אלא אמר אביי נוטל שכר כנגד כולן
Rabbi Zera cited Rav Matna who cited Shmuel: Luchot and Bimot do not have holiness.
{Rashi: Luchot = covers of sefarim; Bimot = the platform where the king sits during Hakhel;
Rabbenu Chananel: the margins above, below, and between the columns.
Ran: In the synagogues, they had pillars and a bimah that they rested the Torah on occasions, but they were not designated specifically for such.
In context, I prefer Rabbenu Chananel.
}
Rabbi Shefatya cited Rabbi Yochanan: If one rolls closed a sefer Torah, he should leave it on the seam, so that if it tears, it tears on the seam.
And Rabbi Shefatya cited Rabbi Yochanan: If one rolls {here, assuming to get to another place} a sefer Torah, he should roll the outer roll and should not roll the inner one, and when he tightens it, he should tighten the inner roller and not the outer roller.
And Rabbi Shefatya cited Rabbi Yochanan: If ten read {in a minyan}, the most prominent among them rolls {hagba or gelila} the sefer Torah.
For Rabbi Yehoshua ben Levi said: If ten read from the Torah, the one who rolls {=hagba/gelila} gets the merit of all of them.
The merit off all of them, do you think {such that they do not have any merit themselves}? Rather, Abaye said: He takes merit equal to the merit of all of them combined.


א"ר משרשיא שני תלמידי חכמים שיושבין בעיר אחת ואין נוחין זה לזה בהלכה עליהם הכתוב אומר וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם
פי' וגם אני נתתי להם חוקים והם לא טובים זה לזה לפיכך אני מביא עליהם משפטים לא יחיו בהם
Rabbi Mesharshiya said: If two Torah scholars dwell in a single city, and do not go to each other in halacha, upon them the Scriptures states {Yechezkel 20:25}:
כה וְגַם-אֲנִי נָתַתִּי לָהֶם, חֻקִּים לֹא טוֹבִים; וּמִשְׁפָּטִים--לֹא יִחְיוּ, בָּהֶם. 25 Wherefore I gave them also statutes that were not good, and ordinances whereby they should not live;
To explain: וְגַם-אֲנִי נָתַתִּי לָהֶם חֻקִּים - "Wherefore I gave them also statutes" and they were לֹא טוֹבִים - not good one to the other, therefore, I will bring upon them מִשְׁפָּטִים--לֹא יִחְיוּ, בָּהֶם, "judgments by which they shall not live."

והאוחז ס"ת ערום נקבר ערום ערום ס"ד אלא אימא נקבר ערום בלא אותה מצוה
א"ר ינאי בריה דר' ינאי סבא משמיה דר' ינאי רבה מוטב תגלל המטפחת ואל יגלל ס"ת:
And one who grabs on to an unclothed {without a cover} sefer Torah will be buried naked.
Naked, do you think? Rather, say, he will be buried naked without that particular mitzvah.

Rabbi Yannai son of Rabbi Yannai the elder cited Rabbi Yannai the great: It is better to wrap the cover {around the sefer Torah as it stands upright} and not wrap the sefer Torah {that you keep the wrapping in place and roll the sefer Torah into it}.

וידבר משה את מועדי ה' מצותן שיהו קורין כל אחד ואחד בזמנו
ת"ר משה תקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בעניינו של יום הלכות פסח בפסח והלכות עצרת בעצרת והלכות חג בחג:

מד וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה, אֶת-מֹעֲדֵי ה, אֶל-בְּנֵי, יִשְׂרָאֵל. {פ} 44 And Moses declared unto the children of Israel the appointed seasons of the LORD.
Moshe established for Israel that they should ask and expound the laws of Pesach on Pesach, the laws of Shavuot on Shavuot, the laws of Succot on Succot.

END PEREK FOUR

BEGIN PEREK THREE
{Megillah 21a}
Mishna:
הקורא את המגילה עומד ויושב
קראה אחד קראוה שנים יצאו
מקום שנהגו לברך יברך שלא לברך לא יברך
בשני ובחמישי ובמנחה בשבת קורין שלשה אין פוחתין מהן ואין מוסיפין עליהם ואין מפטירין בנביא והפותח וחותם בתורה מברך לפניה ולאחריה:
One may read the megillah either standing or sitting.
If one read it or if two read it, they fulfill.
In the place where they have the custom to bless they should bless; not to bless, they should not bless.
On Monday, Thursday, and Mincha on Shabbat, three read - they do not add to them or reduce from them, and they do not read a haftara from Navi. And the one who begins and the one who concludes bless before it and after it.

Gemara:
הקורא את המגילה עומד ויושב
תנא מה שאין כן בתורה
ומנא לן דקורא בתורה צריך להיות עומד
א"ר אבהו דאמר קרא ואתה פה עמוד עמדי
אמר רב יהודה אמר רב מנין לרב שלא ישב על גבי מטה וישנה לתלמידיו על גבי קרקע שנאמר ואתה פה עמוד עמדי
"One may read the megillah standing or sitting":
A tanna taught: Which is not the case by the Torah.
And how do we know that if one reads from the Torah, he needs to be standing?
Rabbi Abahu said: For the verse states {Devarim 5:27}:
כז וְאַתָּה, פֹּה עֲמֹד עִמָּדִי, וַאֲדַבְּרָה אֵלֶיךָ אֵת כָּל-הַמִּצְוָה וְהַחֻקִּים וְהַמִּשְׁפָּטִים, אֲשֶׁר תְּלַמְּדֵם; וְעָשׂוּ בָאָרֶץ, אֲשֶׁר אָנֹכִי נֹתֵן לָהֶם לְרִשְׁתָּהּ. 27 But as for thee, stand thou here by Me, and I will speak unto thee all the commandment, and the statutes, and the ordinances, which thou shalt teach them, that they may do them in the land which I give them to possess it.'
Rav Yehuda cited Rav: How do we know that a teacher should not sit on a bed and teach students who are on the ground? Because it is stated:

{Devarim 5:27}:
כז וְאַתָּה, פֹּה עֲמֹד עִמָּדִי, וַאֲדַבְּרָה אֵלֶיךָ אֵת כָּל-הַמִּצְוָה וְהַחֻקִּים וְהַמִּשְׁפָּטִים, אֲשֶׁר תְּלַמְּדֵם; וְעָשׂוּ בָאָרֶץ, אֲשֶׁר אָנֹכִי נֹתֵן לָהֶם לְרִשְׁתָּ. 27 But as for thee, stand thou here by Me, and I will speak unto thee all the commandment, and the statutes, and the ordinances, which thou shalt teach them, that they may do them in the land which I give them to possess it.'

No comments: