Thursday, November 29, 2007

Rif Ketubot 48b {88a - 88b; 90a}

48b

{88a}

אמר רבי זריקא אמר רב יהודה לא שנו אלא שאמרו יתומים אמר לנו אבא לויתי ופרעתי אבל אמרו אמר לנו אבא לא לויתי נפרעין שלא בשבועה שכל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי:
Rabbi Zerika cited Rav Yehuda: They only learned this where the orphans said "Father said to us 'I borrowed and repaid,'" but if they said "Father said to us 'I did not borrow,'" they {=the others} are paid without an oath, for whoever says "I did not borrow" is like one who said "I did not pay."

והנפרעת שלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה
אמר ר' אחא שר הבירה מעשה בא לפני רבי יצחק נפחא באנטוכיא ואמר לא שנו אלא כתובת אשה משום חינא אבל בעל חוב לא
ורבא אמר רב נחמן אפילו בעל חוב שלא יהא כל אחד ואחד נוטל מעותיו של חבירו והולך לו למדינת הים ואתה נועל דלת בפני לווין
וקיימא לן כרב נחמן דהילכתא כוותיה בדיני
ועוד דהוא מסקנא דשמעתא ועוד הא מקשינן בערכין בפ' שום היתומים ואי חייש לשובר התם נמי לגבי הא דאמר רבא אמר רב נחמן ליחוש
ופרקינן התם כיון דקאמר טעמא שלא יהא כל אחד ואחד נוטל מעותיו של חבירו והולך לו למדינת הים דאלמא הא דאמר רבא א"ר נחמן הלכה היא וטעמא דיליה טעמא מעליא הוא
"And one {=a woman} who is paid not in his presence, she only is paid with an oath":
Rav Acha, the governor of the castle said: A case came before Rav Yitzchak Nafcha in Antochia {the capital of Syria} and he said: They only learnt the ketuba of a wife because of maintaining pleasant relations, but a creditor, no.
And Rava cited Rav Nachman: Even a creditor, so that it does not come to be that each person takes his fellow's money and go to another country. And you are shutting the doors before borrowers.

And we establish like Rav Nachman, for the halacha is like him in monetary matters.
And furthermore, this is the conclusion of this section. And furthermore, behold we ask in Arachin, in perek shum hayesomim, "and if you worry about the receipt, so too by that which Rava cited Rav Nachman, we should worry!" And we resolve, "there since he says the reason, that it should not come to be that every person will take his fellow's money and go to an overseas country." Thus, it is clear that that which Rava cited Rav Nachman is halacha, and his reason is a fine reason.

אלא מיהו חזינן לרבוותא דלא חייש להא דרבא אמר רב נחמן וסמכו להו בהא מילתא אגמרא דבני מערבא דמתמהי התם ונפרעין מן האדם שלא בפניו כשריבית אוכלת בו ובית דין גובה ריבית כשערב לו מן העובד כוכבים אלמא מילתא פסיקתא הוא גבייהו דאין נפרעין מן האדם שלא בפניו
However, we have seen the {post-Talmudic} Sages that they are not concerned for the statement of Rava cited Rav Nachman. And they rely in this matter on the Yerushalmi, that they are astonished there: "and do we collect from someone when not in his presence? When interest is eating it. And do Bet Din collect interest? When he was a guarantor for a gentile." Thus it is clear that it is a ruled matter by them that we do not allow payment from a man not in his presence {to creditors}.

ואנן מסתברא לן דלא עדיף הא דאמרינן בגמרא דבני מערבא מהא דאמרינן בגמ' דילן משום רבי יצחק נפחא לא שאנו אלא כתובת אשה משום חינא אבל בעל חוב לא וכבר דחאה רב נחמן
אבל ודאי אי מצינן לשדורי ליה ולאודועי ליה משדרינן ומודעינן ליה כי ההוא דאמרינן התם
ההוא דיינא דאחתיה למלוה לנכסי דלוה מקמי דליתבעיה ללוה
סלקיה רב חנין בריה דרב ייבא
אמר רבא מאן חכים למעבד כי האי מילתא אלא רב חנין בריה דרב ייבא קסבר נכסוהי דאיניש אינון ערבין ביה
וקי"ל המלוה את חבירו ע"י ערב לא יתבע מן הערב תחלה
ואי לא אפשר לשדורי ליה ולאודועיה עבדינן כרב נחמן
And we are of the opinion that this that it says in the Yerushalmi is not greater than that which we say in our own gemara in the name of Rabbi Yitzchak Nafcha, that "they only learned this by the ketuba of a wife, because of maintaining pleasant relations, but a creditor, no." And Rav Nachman already pushed that off.

But certainly, if we can find a way to send to him and inform him {the borrower}, we will send and inform him. Like this that we say there {Bava Batra 174a}, "there was a judge who allowed to lender to descend to the assets of the borrower before making a claim to the borrower.
Rav Chanin son of Rav Yeva removed him {from being a judge}. Rava said: Who is as wise to do so, as Rav Chanin son of Rav Yeva. He holds that the assets of a man are his guarantor, and we establish that if one lent his fellow with a guarantor {backing up the loan}, he may not claim from the guarantor first.

And if it is not possible to send to him and inform him, we act like Rav Nachman.

{Ketubot 88b}
Mishna:
הוציאה גט ואין עמה כתובה גובה כתובתה
כתובה ואין עמה גט היא אומרת אבד גיטי והוא אומר אבד שוברי וכן בע"ח שהוציא שט"ח ואין עמו פרוזבול הרי אלו לא יפרעו
ר' שמעון בן גמליאל אומר מן הסכנה ואילך האשה גובה שלא בגט ובעל חוב גובה שלא בפרוזבול
IF SHE PRODUCED A GET WITHOUT A KETUBAH,
{Ketubot 89a}
SHE IS ENTITLED TO COLLECT THE AMOUNT OF HER KETUBAH.

{IF SHE, HOWEVER, PRODUCED HER} KETUBAH WITHOUT A GET AND, WHILE SHE PLEADS, MY LETTER OF DIVORCE WAS LOST', HE PLEADS, 'MY QUITTANCE {=receipt} WAS LOST', AND SO ALSO A CREDITOR WHO PRODUCED A BOND OF INDEBTEDNESS THAT WAS UNACCOMPANIED BY A PROSBUL, THESE ARE NOT PAID.

RABBAN SHIMON BEN GAMLIEL RULED: FROM THE TIME OF DANGER, A WOMAN IS ENTITLED TO COLLECT HER KETUBAH WITHOUT A GET AND A CREDITOR IS ENTITLED TO COLLECT {HIS DEBT} WITHOUT A PROSBUL.

Gemara
:
(הוציאה גט אוקמה שמואל במקום שאין כותבין כתובה והלכתא כותיה):
(*
"If she produced a get":
Shmuel establishes it as in a place where they do not write a ketuba, and the halacha is like him.
*)

Mishna:
שני גיטין ושתי כתובות גובה שתי כתובות
שתי כתובות וגט אחד או כתובה ושני גיטין או כתובה וגט ומיתה אינה גובה אלא כתובה אחת
שהמגרש את אשתו והחזירה על דעת כתובתה הראשונה החזירה:
{A WOMAN WHO PRODUCED} TWO GETs AND TWO KETUBOT MAY COLLECT PAYMENT OF THE TWO KETUBOT.
{IF SHE PRODUCES, HOWEVER.} TWO KETUBOT AND ONE GET; OR ONE KETUBAH AND TWO GETs; OR A KETUBAH, A GET, AND {EVIDENCE OF HER HUSBAND'S} DEATH, SHE MAY COLLECT PAYMENT FOR ONE KETUBAH ONLY. FOR ANY MAN WHO DIVORCES HIS WIFE AND THEN REMARRIES HER CONTRACTS HIS SECOND MARRIAGE ON THE CONDITION OF THE FIRST KETUBAH.

{Ketubot 90a}
קטן שהשיאו אביו כתובתה קיימת שעל מנת כן קיימה גר שנתגייר ואשתו עמו כתובתה קיימת שעל מנת כן קיימה
{IN THE CASE OF} A MINOR WHOM HIS FATHER HAD GIVEN IN MARRIAGE, THE KETUBAH OF HIS WIFE REMAINS VALID, SINCE IT IS ON THIS CONDITION THAT HE KEPT HER AS HIS WIFE.
{The last part of the Mishna, about one who converts with his wife and the ketuba remaining valid, is missing.}

No comments: