Tuesday, November 13, 2007

Rif Ketubot 34b {73b - 74a}

34b

תנאי כיון דהדר וכנסה סתם ולא קפיד ליה אתנאיה אמרינן אחולי אחליה לתנאיה
אבל טעות אשה אחת גרידתא כגון שקדש על תנאי ובעל לאלתר דלא מצית למימר אחולי אחליה לתנאיה דכחד עובדא הוא וכמאן דאתנו בבעילה דמי אפי' רב מודה דלא צריכא גיטא מיניה משום דקדושי טעות הן שעל דעת תנאו בעל
condition, since he turned around and married her without stipulation and was not insistent upon his condition, we say that he forgave his condition.
But an error on a single woman by herself, such that he betrothed on condition and had intercourse immediately, such that we cannot find to say that he forgave his condition, for it is like a single incident, and he is like one who made a condition in his intercourse, even Rav would admit that she does not require a get from him, for it is erroneous betrothal, for he had intercourse with his condition in mind.

ודייקינן להאי פירושא מדקתני בטעות אשה אחת כעין שתי נשים כנסה וקתני בטעות אשה אחת גרידתא ובעל דאלמא כנסה לאחר זמן משמע ובעל לאלתר הלכך כדכנסה לאחר זמן ולא קא קפיד בתנאיה בשעת כניסה ולא קא בדיק אי איתיה לתנאיה או לא אמרינן אחולי אחליה לתנאיה אבל קידש ובעל לאלתר מוכח מילתא דאדעתא דתנאי בעל וכמאן דאתני בבעילה דמי ולא אמרינן אחולי אחליה לתנאיה
And we deduce this explanation from that which we taught {katani}, by an error of one woman like by two woman, "he married her," and we taught, by an error of a single woman alone, "and he had intercourse." Thus it is clear that his marriage implies after a time and his intercourse is immediate. Therefore, where he betrothed her after a time and was not insistent upon his condition at the time of marriage, and did not investigate if there is to his condition or not, we say that he forgave his condition. However, if he betrothed and had intercourse immediately, the matter proves that it was with his condition in mind that he had intercourse, and he is like one who made a condition in his intercourse, and so we do not say that he dismissed his condition.

ודייקינן נמי מדקתני במתניתין ובפלוגתא דרב ושמואל דתרוייהו (סברי) טעות אשה אחת כעין שתי נשים נינהו וכנסה סתם טעמא דכנסה סתם הא לא כנסה סתם אלא קפיד ובדיק לתנאיה בשעת כניסה אפילו רב מודה דלא בעיא גיטא מיניה דעל תנאו בעל וקדושי טעות הן והיינו טעות אשה אחת גרידתא והיכא דקדיש ובעל לאלתר נמי דכוותה הוא וחד טעמא הוא
והני תיובתא דכולהו דקא מותיב ליה אביי לרב לית בהו אלא לשון בעילה למימרא דאפילו לאלתר בעל פליגי
ופריק רב להנהו תיובתא כולהו
And we derive it as well from this that we taught in our Mishna, and in the dispute of Rav and Shmuel, that both of them (hold that) an error affecting one woman which is like by two woman, is where he married her without stipulation. The reason is that he married her without stipulation. Thus, if he did not marry her without stipulation, but rather was insistent and investigated his condition at the time of marriage {nisuin} even Rav would agree that she does not require a get from him, for he had intercourse with his condition in mind, and they are erroneous betrothal. And this is the error for a single woman, by herself. And where he betrothed and then had intercourse immediately, it is also like it, and they share the same reason.
And in all of these objections which Abaye poses to Rav {emend to Rava}, they only utilize the language of intercourse, so as to say that even if he had intercourse immediately, they argue. And Rav {emend to Rava} resolves all of these objections.

{Ketubot 74a}
וקא מסייע ליה מדר' יוחנן דאמר רב אחא בר יעקב אמר ר' יוחנן המקדש על תנאי ובעל אינה צריכה ממנו גט ושמעת מינה דהדא היא טעות אשה אחת גרידתא דלא צריכה גיטא משום דמקח טעות הוא
אלו דברי רבא ואפילו הכי לית הלכתא כוותיה
And there is support to him {to Rava} from Rabbi Yochanan, for Rav Acha bar Yaakov cited Rabbi Yochanan: If one betrothed on condition and had intercourse, she does not require from him a get, and we deduce from this that this is the error of a single woman by herself, that she does not need a get because it is an erroneous transaction.
(And) these are the words of Rava.
And even so, the halacha is not like him.

דהא אסקינן אמר רב כהנא משמיה דעולא המקדש על תנאי ובעל צריכה ממנו גט זה היה מעשה ולא היה כח בחכמים להוציאה בלא גט ולאפוקי מהאי תנא
דאמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי ישמעאל והיא לא נתפשה אסורה הא נתפשה מותרת ויש לך אחרת שאע"פ שלא נתפשה מותרת ואיזו זו שקדושיה קדושי טעות שאפילו בנה מורכב על כתפה ממאנת והולכת לה
אלמא ליתא לדרבי ישמעאל
For we conclude: Rav Kahana said in the name of Ullah: If one betroths on condition and then has intercourse, she requires from him a get. The was an incident, and there was not power in the Sages to take her out without a get. And this is to the exclusion of that Tanna. For Rav Yehuda cited Shmuel in the name of Rabbi Yishmael: {Bemidbar 5:13}
יג וְשָׁכַב אִישׁ אֹתָהּ, שִׁכְבַת-זֶרַע, וְנֶעְלַם מֵעֵינֵי אִישָׁהּ, וְנִסְתְּרָה וְהִיא נִטְמָאָה; וְעֵד אֵין בָּהּ, וְהִוא לֹא נִתְפָּשָׂה. 13 and a man lie with her carnally, and it be hid from the eyes of her husband, she being defiled secretly, and there be no witness against her, neither she be taken in the act; {translate instead: she was not seized = raped}
{there} she is forbidden. Thus, if she was seized {against her will}, she is permitted. And you have another one, who even though she was not seized {that is, raped}, she is permitted. And who is that? This is one whose betrothal was an erroneous betrothal, such that even if her son rides on her shoulder, she should refuse and go off for herself.
Thus it is clear that we do not hold like Rabbi Yishmael.

וגרסי' תו בפ' בא סימן התחתון בענין תינוקת שהביאה שתי שערות אינה יכולה למאן
רבי יהודה אומר עד שירבה השחור
אמר רבי אבהו אמר ר"א הלכה כר' יהודה
ומודה רבי יהודה שאם נבעלה לאחר שהביאה שתי שערות שוב אינה יכולה למאן
חבריה דרב כהנא סבור למעבד עובדא כר' יהודה ואע"ג דנבעלה
אמר להו רב כהנא לא כך היה מעשה בבתו של רבי ישמעאל שבאה לבית המדרש למאן ובנה מורכב על כתפה ואותו היום הוזכרו דברי רבי ישמעאל ורבתה בכיה בבית המדרש
אמרו דבר שאמר אותו צדיק יכשל בו זרעו דאמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי ישמעאל והיא לא נתפשה אסורה הא נתפשה מותרת ויש לך אחרת שאע"פ שלא נתפשה מותרת ואי זו זו שקדושיה קדושי טעות שאפילו בנה מורכב על כתפה ממאנת והולכת לה
ונמנו וגמרו עד מתי הבת ממאנת עד שתביא שתי שערות פריש ולא עביד עובדא:
And we learn further in perek Ba Siman haTachton {Niddah, perek 6} in the matter of a girl who brings forth two hairs, she is not able to refuse. Rabbi Yehuda says: Until the black is numerous.
Rabbi Abahu cited Rabbi Eleazar: The halacha is like Rabbi Yehuda.
And Rabbi Yehuda admits that if she had intercourse after she brought forth two hairs, she may no longer refuse {the marriage so as to nullify it}.
The colleagues of Rav Kahana thought to act in an actual case like Rabbi Yehuda, even though she had had intercourse.
Rav Kahana said to them: Was this not the incident with the daughter of Rabbi Yishmael, that she came to the Bet Midrash to refuse, with her son riding on her shoulder, and that day mention was made of the words of Rabbi Yishmael, and there was much crying in the Bet Midrash. They said: The matter which that righteous person said, his children stumble upon. For Rav Yehuda cited Shmuel in the name of Rabbi Yishmael: {Bemidbar 5:13}
יג וְשָׁכַב אִישׁ אֹתָהּ, שִׁכְבַת-זֶרַע, וְנֶעְלַם מֵעֵינֵי אִישָׁהּ, וְנִסְתְּרָה וְהִיא נִטְמָאָה; וְעֵד אֵין בָּהּ, וְהִוא לֹא נִתְפָּשָׂה. 13 and a man lie with her carnally, and it be hid from the eyes of her husband, she being defiled secretly, and there be no witness against her, neither she be taken in the act; {translate instead: she was not seized = raped}
{there} she is forbidden. Thus, if she was seized {against her will}, she is permitted. And you have another one, who even though she was not seized {that is, raped}, she is permitted. And who is that? This is one whose betrothal was an erroneous betrothal, such that even if her son rides on her shoulder, she should refuse and go off for herself.
And they counted and they learned {/taught}: Until when may the daughter betroth? Until she brings forth two hairs. They separated and did not act in practice {like Rabbi Yishmael}.

אמר רב יוסף בר אבא אמר רבי מנחם אמר רבי אבא המקדש בפחות משוה פרוטה ובעל
Rav Yosef bar Abba cited Rabbi Menachem who cited Rabbi Abba {our gemara: Ammi}: If one betrothed with less than the value of a pruta and then had intercourse,

No comments: