Monday, November 12, 2007

Rif Ketubot 32b {Ketubot 72a continues}

32b

{Ketubot 72a continues}

על מנת שתאמרי לפלוני:
ותימא אמר רב יהודה אמר שמואל דברים של קלון:
"On condition that she say to Ploni":
And let her say?
Rav Yehuda cited Shmuel: Matters of shame.

או שתהא ממלאה ומערה:
ותעביד אמר רב יהודה אמר שמואל שתהא ממלאה ונופצת
פירוש אמר לה בשעת תשמיש שתתהפך כדי שתנפץ שכבת זרע ולא תתעבר
במתניתא תנא שתמלא עשרה כדי מים ותערה לאשפה
"Or that she should fill and pour out":
And let her do this!
Rav Yehuda cited Shmuel: That she should fill herself up and then scatter it.
To explain: He says to her at the time of intercourse that she should turn herself over so as to scatter the semen and not become pregnant.
In a brayta it taught: That she should fill up 10 jars of water and spill it into the trash heap.

בשלמא לשמואל מש"ה יוציא ויתן כתובה
אלא למתניתא מאי נפקא ליה מינה תעביד
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מפני שנראית כשוטה:
It is fine according to Shmuel -- because of this he divorces and grants the ketuba.
But according to the brayta, what difference does it make? Let her do it!
Rabba bar bar Chana cited Rabbi Yochanan: Because she appears to be an imbecile {if she does this.}

אמר רב כהנא המדיר את אשתו שלא תשאל ושלא תשאיל נפה וכברה רחיים ותנור יוציא ויתן כתובה מפני שמשיאה שם רע בשכנותיה וכן היא שנדרה שלא תשאל ושלא תשאיל נפה וכברה רחיים ותנור ושלא תארוג בגדים נאים לבנה תצא שלא בכתובה מפני שמשיאתו שם רע בשכניו:
Rav Kahana said: If one forbade his wive via a vow that she should not borrow nor lend a winnow, a sieve, a mill or an oven, he divorces and grants the ketuba, because he is giving her a bad name amongst her neighbors. {in our gemara, it is clear that this next part comes from a brayta: }And so too if she vows that she will not borrow nor lend a winnow, a sieve, a mill or an oven, and that she will not weave beautiful garments for her son, she goes out {in divorce} without her ketuba, because she is causing him a bad name amongst his neighbors.

Mishna:
ואלו יוצאות שלא בכתובה העוברת על דת משה ויהודית
ואי זו היא דת משה מאכילתו שאינו מעושר ומשמשתו נדה ואינה קוצה לה חלה ונודרת ואינה מקיימת
ואיזו היא דת יהודית יוצאה וראשה פרוע וטווה בשוק ומדברת עם כל אדם
אבא שאול אומר אף המקללת יולדיו בפניו
ר' טרפון אומר אף הקולנית
ואי זו קולנית כל שמדברת בתוך ביתה ושכיניה שומעין את קולה
And these go out without a ketuba -- a woman who violates the Law of Moshe or Jewish Practice.
And what is the Law of Moshe? She feeds him that which is untithed, has intercourse with him while a niddah, does not separate for him challah, and vows and does not keep it.
And what is the Law of Jewish Practice? She goes out with her head uncovered, and she spins in the marketplace, and speaks with every man.
Abba Shaul says: Even a woman who curses his parents in his presence.
Rabbi Tarfon says: Even the kolanit.
And what is this kolanit? Any woman who speaks within her house and her neighbors hear her voice.

Gemara:
מאכילתו שאינו מעושר
היכי דמי אי דידע נפרוש אי דלא ידע מנא ידע לא צריכה דאמרה ליה פלוני כהן תקן לי הכרי ואזל ושייליה ואשתכח שיקרא:
"She feeds him untithed food":
How so? If he knows, let him keep away from it. And if he did not know, how does he know now? No, it is necessary -- where she says Ploni the kohen fixed for me the pile {of grain} and he goes and asks him, and finds that she lied.
ומשמשתו נדה
היכי דמי אי דידע נפרוש אי דלא ידע נסמוך עליוה
דאמר רב חיננא בר כהנא אמר שמואל מנין לנדה שסופרת לעצמה שנאמר וספרה לה
לא צריכא דאמרה ליה פלוני חכם טיהר לי הכתם ואזל שייליה ואשתכח שיקרא
ואי בעית אימא כדרב יהודה דאמר רב יהודה הוחזקה נדה בשכנותיה בעלה לוקה עליה משום נדה:
"And she has intercourse with him while a niddah":
How so? If he knows, let him keep away from it. And if he did not know, let him rely upon her! For Rav Chinena bar Kahana cited Shmuel: How do we know that a niddah counts for herself? For it is stated {Vayikra 15:28}:
כח וְאִם-טָהֲרָה, מִזּוֹבָהּ--וְסָפְרָה לָּהּ שִׁבְעַת יָמִים, וְאַחַר תִּטְהָר. 28 But if she be cleansed of her issue, then she shall number to herself seven days, and after that she shall be clean.
No, it is necessary -- where she says to him "Ploni the Chacham declared me pure," and he goes and asks him, and finds that she lied.
And if you want, say like Rav Yehuda, for Rav Yehuda said: If she was established as a niddah among her neighbors, her husband is lashed upon her because of niddah.

וחלה נמי כגון דאמרה פלוני תקן לי את העיסה ואזל שייליה ואשתכח שיקרא:
And challah, as well, such as she says: Ploni fixed for me the dough, and he goes and asks him, and finds that she lied.

ונודרת ואינה מקיימת דאמר מר בעון נדרים בנים מתים:
"And she vows and does not fulfill":
For Master said: For the sin of vows, children die.

אי זו היא דת יהודית יוצאה וראשה פרוע
ראשה פרוע דאורייתא היא דכתיב ופרע את ראש האשה ואמר רבי ישמעאל אזהרה לבנות ישראל שלא תצאנה בפריעת ראש
א"ר יהודה אמר שמואל בקלתה
דאורייתא קלתה שפיר דמי דת יהודית אפילו קלתה נמי אסור
א"ר אסי א"ר יוחנן קלתה אין בה משום פריעת ראש
אמר אביי ואיתימא רב כהנא מחצר לחצר ודרך מבוי:
What is "Jewish practice? She goes out with her head uncovered":
Her head uncovered -- that is Biblical?! For it is written {Bemidbar 5:18}:
יח וְהֶעֱמִיד הַכֹּהֵן אֶת-הָאִשָּׁה, לִפְנֵי ה, וּפָרַע אֶת-רֹאשׁ הָאִשָּׁה, וְנָתַן עַל-כַּפֶּיהָ אֵת מִנְחַת הַזִּכָּרוֹן מִנְחַת קְנָאֹת הִוא; וּבְיַד הַכֹּהֵן יִהְיוּ, מֵי הַמָּרִים הַמְאָרְרִים. 18 And the priest shall set the woman before the LORD, and let the hair of the woman's head go loose, and put the meal-offering of memorial in her hands, which is the meal-offering of jealousy; and the priest shall have in his hand the water of bitterness that causeth the curse.
and Rabbi Yishmael said: This is a warning to Jewish daughters that they should not go out with head uncovered.
Rabbi Yehuda cited Shmuel: With a kalta. {basket-hat. This statement of Shmuel is not present in our gemara, but is found in other Rishonim.}
Biblically, a kalta is fine, but as a matter of Jewish practice, even a kalta is also forbidden.
Rabbi Assi cited Rabbi Yochanan: A kalta does not have to it {a violation of} uncovered head.
{Skip Rabbi Zera's objection of lo hanachta bat...}
Abaye, and some say Rav Kahana, said: From one courtyard to another courtyard, by way of an alleyway.

ירושלמי חצר שהרבים בוקעין בו הרי הוא כמבוי מבוי שאין הרבים בוקעין בו הרי הוא כחצר:
Yerushalmi: A courtyard into which the public intrudes is like an alleyway. An alleyway into which the public does not intrude is like a courtyard.

וטווה בשוק אמר רב יהודה אמר שמואל במראה זרועותיה לבני אדם
אמר רב חסדא אמר אבימי בטווה ורד כנגד פניה:
"And spins in the marketplace":
Rav Yehuda cited Shmuel: Where she exposes her arms to people.
Rav Chisda: Where she spins rose {colored material and holds them up} opposite her face.
{But there is much discussion about what this phrase means.}

ומדברת עם כל אדם
אמר רב יהודה אמר שמואל במשחקת עם הבחורים:
"And she speaks with all men":
Rav Yehuda cited Shmuel: Where she jests with the young men.

אבא שאול אומר אף המקללת יולדיו בפניו
אמר רב יהודה אמר שמואל במקללת יולדיו בפני מולידיו שנאמר ומולדתך אשר הולדת אחריהם
Abba Shaul says: Even a woman who curses his parents in his presence.
Rav Yehuda cited Shmuel: Where she cursed his parents in his children's presence. For it is stated {Bereishit 48:6}:
ו וּמוֹלַדְתְּךָ אֲשֶׁר-הוֹלַדְתָּ אַחֲרֵיהֶם, לְךָ יִהְיוּ; עַל שֵׁם אֲחֵיהֶם יִקָּרְאוּ, בְּנַחֲלָתָם. 6 And thy issue, that thou begettest after them, shall be thine; they shall be called after the name of their brethren in their inheritance.
{in our gemara, this was given as a mnemonic.}

No comments: