Friday, November 16, 2007

Rif Ketubot 36a {77a - b}

36a

{Ketubot 77a}

ונכפה כמומין שבסתר דמי
וה"מ דקביע ליה זמן אבל לא קביע ליה זמן כמומין שבגלוי דמי
And epilepsy is like a concealed blemish.
And these words are where is occurs as fixed periods. But if it does not occur at fixed periods {but can occur whenever}, it is like a revealed blemish.

Mishna:
האיש שנולדו לו מומין אין כופין אותו להוציא
רבן [שמעון בן] גמליאל אומר במה דברים אמורים במומין קטנים אבל במומין גדולים כופין אותו להוציא
אלו הן מומין גדולים פי' רבן גמליאל נסתמא עינו נקטעה ידו נשברה רגלו
A man in whom blemishes arose, we do not force him to divorce.
Rabban [Shimon ben] Gamliel says: Where are these words said? By small blemishes, but by large blemishes, we force him to divorce.
{In our gemara, the following is labeled as a gemara, and it is attributed to Rabban Shimon ben Gamliel, rather than Rabban Gamliel. Which could account for the missing [Shimon ben] above, as well.}
What are these "large" blemishes? Rabban Gamliel explained: His eye is blinded, his hand cut off, his leg broken.

Gemara:
איתמר א"ר יעקב בר אבא אמר רבי יוחנן הלכה כרבן שמעון בן גמליאל
ורבא אמר רב נחמן הלכה כדברי חכמים
והלכה כרב נחמן דקיימא לן הלכה כרב נחמן בדיני
It was stated {by Amoraim}:
Rav Yaakov bar Acha cited Rabbi Yochanan: The halacha is like Rabban Shimon ben Gamleil.
And Rava cited Rav Nachman: The halacha is like the Sages.
The halacha is like Rav Nachman, for we establish that the halacha is like Rav Nachman by dinim.

Mishna:
ואלו שכופין אותן להוציא מוכה שחין ובעל פוליפוס והמקמץ והמצרף נחושת והבורסי בין שהיו בם עד שלא נשאו ובין משנשאו נולדו
ועל כולן א"ר מאיר אע"פ שהתנה עמה יכולה היא שתאמר סבורה הייתי שאני יכולה לסבול ועכשיו אין אני יכולה [לקבל] וחכמים אומרים מקבלת היא על כרחה חוץ ממוכה שחין מפני שהיא ממקתו
ומעשה בצידון בבורסי שמת והיה לו אח בורסי אמרו חכמים יכולה היא שתאמר לאחיך הייתי יכולה לקבל ולך איני יכולה לקבל
And these we compel to divorce: A man afflicted with boils, one who has a polypus, one who gathers {objectionable material}, a coppersmith, a tanner, when he was in such a condition before he married or whether after he married this condition came about.
And on all of these, Rabbi Meir said: Even though he stipulated with her, she is able to say, "I thought that I would be able to bear it, and know, I am not able to endure it.
And the Sages say: She endures it against her will, except for the man afflicted with boils, for she will sap his energy.
And there was an incident in Tzidon of a tanner who died {without children}, and he had a brother who was a tanner. The Sages said: She is able to say, "to your brother I was able to endure, but to you, I am unable to endure."

Gemara:
מאי בעל פוליפוס
אמר רב יהודה אמר שמואל ריח החוטם
במתניתא תנא ריח הפה
מאי מקמץ
אמר רב זה המקמץ צואת כלבים
מצרף נחשת זה החותך נחשת מעיקרו:
What is meant by "one who has a polypus?"
Rav Yehuda cited Shmuel: A {bad} nasal odor.
In a brayta it was taught: A mouth odor.

What is "a collector?"
Rav said: This is one who collects dog feces.

"A copper smith":
This is one who cuts copper from its source. {that is, a miner}

ומעשה בצידון בבורסי שמת:
גרסינן פרק אלו הן הלוקין
אמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה מנין ליבמה שנפלה לפני יבם מוכה שחין שאין חוסמין אותה שנאמר לא תחסום שור בדישו וסמיך ליה כי ישבו אחים יחדו:
"And there was an incident in Tzidon with a tanner who died":
We learn in perek Elu Hen haLokin:
Rav Sheshet said in the name of Rabbi Eleazar ben Azariah: How do we know that a yevama who fell before her brother-in-law who is afflicted with boils, that we do not muzzle her {and compel her to marry him}? For it is stated {Devarim 25:4}:
ד לֹא-תַחְסֹם שׁוֹר, בְּדִישׁוֹ. {ס} 4 Thou shalt not muzzle the ox when he treadeth out the corn. {S}
and juxtaposed to this {in the very next verse} is:
ה כִּי-יֵשְׁבוּ אַחִים יַחְדָּו, וּמֵת אַחַד מֵהֶם וּבֵן אֵין-לוֹ--לֹא-תִהְיֶה אֵשֶׁת-הַמֵּת הַחוּצָה, לְאִישׁ זָר: יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ, וּלְקָחָהּ לוֹ לְאִשָּׁה וְיִבְּמָהּ. 5 If brethren dwell together, and one of them die, and have no child, the wife of the dead shall not be married abroad unto one not of his kin; her husband's brother shall go in unto her, and take her to him to wife, and perform the duty of a husband's brother unto her.

אמר רב האומר איני זן ואיני מפרנס יוציא ויתן כתובה
אזיל רבי אליעזר אמרה לשמעתא קמיה דשמואל אמר אכסוה שערי לאלעזר עד שכופין אותו להוציא יכפוהו לזון
והלכתא כשמואל
ואע"ג דאיתמר נמי משום דרבי יוחנן כוותיה דרב הא דחייה רבי זירא ואמר על דא אכסוה שערי לאלעזר בבבל
Rav said: If he says, "I will not maintain nor support {my wife}," he divorces and grants the ketuba.
Rabbi Eliezer went and said this statement over before Shmuel. He said, "feed barley {=animal fodder} to Eleazar -- before you go and force him to divorce, force him to maintain her!"
And the halacha is like Shmuel.
And even though it was stated also in the name of Rabbi Yochanan like him {Rav}, behold Rabbi Zera pushed it off and said that on this {statement}, they fed barley to Eleazar in Bavel.

א"ר יהודה א"ר אשי אין מעשין אלא לפסולות
כי אמריתה קמיה דשמואל אמר כגון אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין אבל נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אין כופין אותו
(ורב תחליפא בר אבימי אמר שמואל אפילו נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה כופין אותו להוציא)
וכולהו בין הני דרבנן דתנן במתני' שכופין אותן להוציא ובין הני דאורייתא כגון אלמנה לכה"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט כולהו היו כייפינן להו בשוטים דבדברים לא יוסר עבד
וכל הני דמדרבנן אי אמרה הוינא בהדיה שבקינן לה בר ממוכה שחין ומי שנשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה
מוכה שחין אי אמרה דיירנא בהדיה בסהדי שבקינן לה
ומי שנשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אע"ג דאמרה דיירנא בהדיה בסהדיה לא שבקינן לה אלא יוציא ויתן כתובה ומותרת לינשא לאחר אע"פ שאין לו בנים
כדגרסי' בפ' הבא על יבמתו
ת"ר נשאת לראשון ולא היו לו בנים לשני ולא היו לו בנים לשלישי לא תנשא אלא למי שיש לו בנים ואם נשאת למי שאין לו בנים תצא בלא כתובה:
Rav Yehuda cited Rav Ashi {this makes no chronological sense; emend to our gemara's Rav Assi, or to Rosh's Rav}: We do not force {divorce} except to invalid {/tainted} women.
When this was stated before Shmuel, he said: Such as a widow to a kohen gadol, a divorcee or chalutza to a regular kohen, a bastardess and female descendant of Gibeonites to an Israel, the daughter of an Israelite to a bastard or to a descendant of Gibeonites. However, if he married a woman and remained with her for 10 years and she did not bear children, we do not force him.

(*And Rav Tachlifa bar Avimi cited Shmuel: Even if he married a woman and remained with her for 10 years and she did not bear children, we force him to divorce. *)

And all of them, whether the Rabbinic ones which we taught in the Mishna that we force them to divorce, and whether the Biblical ones, such as a widow to a kohen gadol, a divorcee or chalutza to a normal kohen, all of them they force them with whips, for {Mishlei 29:19}:
יט בִּדְבָרִים, לֹא-יִוָּסֶר עָבֶד: כִּי-יָבִין, וְאֵין מַעֲנֶה. 19 A servant will not be corrected by words; for though he understand, there will be no response.
{Ketubot 77b}
And all the Rabbinic ones, if she said "I wish to be with him," we leave her, with the exception of one afflicted with boils, and one who married a woman and remained with her 10 years, and she did not bear children.
One {= a man} afflicted with boils, if she says "I will dwell with him with witnesses," we leave her. And one who married a woman and remained with her ten years, and she did not bear children, even though she says "I will dwell with him with witnesses," we do not leave her, but rather he divorces and grants the ketuba. And she is permitted to marry another, even though he does not have children, and we learn in perek haba al yevimto: The Sages learnt {in a brayta}: If she was married to the first one and he did not have children, to the second and he did not have children, then to the third one she should not marry, except to one who already has children. And if she marries one who does not have children, she goes out {of the marriage} without a ketuba.

תניא א"ר יוסי סח לי זקן אחד מאנשי ירושלים כ"ד מיני מוכה שחין הן וכולן אמרו חכמים תשמיש המטה קשה להם ולבעלי ראתן קשה מכולן
ממאי הוי
דתניא הקיז דם ושמש הויין לו בנים נכפין הקיזו שניהם ושמשו הויין להם בנים בעלי ראתן
They learnt {in a brayta}: Rabbi Yossi said: An old man from the residents of Yerushalayim told me: There are 24 types of afflictions of boils, and on all of them, the Sages said that intercourse is harmful for them, and to those afflicted by raatan {Rashi: A person having an insect in his brain; Jastrow: one of the skin diseases causing nervous trembling and extreme debility of the body}, it is more harmful than all the rest.
What is the cause of it? For they learnt {in a brayta}: If he was cupped {blood-let} and had intercourse, he will have feeble children. If both of them were cupped and they had intercourse, they will have children who have raatan.

No comments: