Friday, August 31, 2007

Rif Yevamot 46a {Yevamot 121b continues; 122a}

46a

{Yevamot 121b continues}
Mishna:

אפי' שמע מן הנשים אומרות מת איש פלוני דיו
רבי יהודה אומר אפילו שמע מן התינוקות אומרין הרי אנו הולכין לספוד ולקבור את איש פלוני בין שהוא מתכוין ובין שאינו מתכוין
רבי יהודה בן בבא אומר בישראל אע"פ שמתכוין ובכותי אם היה מתכוין אין עדותו עדות:
Even if he only heard women say "This man Ploni died," it is sufficient.
Rabbi Yehuda says: Even if he heard from children saying "we are going to eulogize and bury this man Ploni," whether it was said intentionally {to give over evidence} or unintentionally.
Rabbi Yehuda ben Bava says: With an Israelite, even if he intends, and with a Cuthean {idolator}, if he intends, his testimony is not testimony.

Gemara:
רבי יהודה אומר אפילו שמע מן התינוקות כו':
ודילמא לא אזלי
אמר רב יהודה אמר שמואל דקאמרי הרי אנו באין מלספוד ומלקבור את איש פלוני
ודילמא קמצא בעלמא שכיב להו ואסיקו בשמיה
דקאמרי כן וכן רבנן הוו התם וכן וכן ספדני הוו התם:
"Rabbi Yehuda says: Even if he heard from children...":
And perhaps they did not go {after they said that they would}?
Rav Yehuda cited Shmuel: That they say, "behold we are coming from eulogizing and burying this man Ploni."
And perhaps a mere ant died to them, and they so named it by his name?
Where they said So-and-so and So-and-so, the rabbis, were there, and so-and-so and so-and-so the eulogizers were there.

ובכותי אם היה מתכוין אין עדותו עדות:
אלא בכותי דעדותו עדות היכי משכחת לה במסיח לפי תומו
כי ההוא דהוה קא אזיל ואמר מאן איכא בי חיואי שכיב חיואי ואסבה רב יוסף לדביתהו

"And with a Cuthean, if he intends {to deliver testimony} his testimony is no testimony":
So a Cuthean where his testimony is a testimony, how do you find? Where he talks in all innocence. Like this one who came and said, "Where is the house of Chivai? For Chivai is dead!" And Rav Yosef married off his wife.

ההוא דהוה קאמר ואזיל וי לפרשא זריזא דהוה בפומבדיתא ואסבה רבא ואיתימא רב יוסף לדביתהו

ההוא דהוה קאמר ואזיל מאן איכא בי חסא מאן איכא בי חסא טבע חסא
אמר רב נחמן האלהים אכלוה כוארי לחסא מדיבוריה דרב נחמן אזלא דביתהו דחסא אינסיבא ולא אמר לה ולא מידי
אמר רב אשי שמע מינה הא דאמור רבנן מים שאין להן סוף אשתו אסורה הני מילי לכתחלה אבל אי אינסיבא לא מפקינן לה מיניה
וא"ד אסבה ר"נ לדביתהו אמר חסא גברא רבה הוא אם איתיה דסליק קלא אית ליה למילתא ולא היא לא שנא גברא רבה ול"ש לאו גברא רבה דיעבד אין לכתחלה לא
There was one who went, saying, "Woe to the valiant rider at Pumpedita," and Rava, and some say Rav Yosef, married off his wife.

There was one who went, saying, "Who is of the house of Chasa? Who is of the house of Chasa? Chasa has drowned!"
Rav Nachman said: By God! The fish have eaten up Chasa!
From the words of Rav Chasa, the wife of Chasa went and remarried, and no one said anything to her {in objection}.
Rav Ashi said: We deduce from this that that which the Sages said that water which his no end, his wife if forbidden, these words are ab initio, but if she remarries, we do not drive her away from him.
And some say, Rav Nachman married off his wife {thus, ab initio}, saying that Chasa is a great man. If he emerged, there would have been news of the matter.
And it does not matter if he was a great man or whether he was not a great man, after the fact yes but ab initio no.

ההוא כותי דאמר ליה לבר ישראל קטול אספסתא ושדי לחיותא ואי לא קטילנא לך כפלניא בר ישראל דאמרי ליה בשיל לי קדרה בשבתא ולא בשיל לי וקטלתיה
שמעה דביתהו אתאי לקמיה דרבא פשטו לה מהא מתני' כותי שהיה מוכר פירות בשוק ואמר פירות הללו של ערלה הן של נטע רבעי הן של עזקה הן לא אמר כלום שלא נתכוין אלא להשביח מקחו.

There was a certain Cuthean {idolator} who said to the son of an Israelite {=an Israelite}, "cut some grass and cast it before my cattle {on Shabbat}, and if not, I will kill you, just as I did with Ploni, the son of an Israelite to whom I said 'Cook for me a pot on Shabbat,' and he did not cook for me and so I killed him."
His {=the first Israelite, the subject of the boast} wife heard and came before Rava {our gemara's girsa is quite different -- see there}
{Yevamot 122a}
and he resolved for her from this brayta: A Cuthean {=idolator} who sold fruits it the market, and said "these fruits are of orlah; are of neta revai {fourth year's planting}; are of a newly broker field," he has not said anything, for he only intends to raise the value of the merchandise.

אבא יודן איש צידן אמר מעשה בישראל וכותי שהיו מהלכין בדרך ובא כותי ואמר חבל על יהודי שהיה עמי שמת בדרך וקברתיו והשיאו את אשתו.
Abba Yudan of Tzaidan said: There was an incident with an Israelite and a Cuthean {=idolator} who were traveling on the road, and the Cuthean came and said, "Alas on the Jew who was with me, for he died on the road," and they married off his wife.

ושוב מעשה בקולר של (שני) בני אדם שהיו מהלכין לאנטוכיא ובא כותי ואמר חבל על קולר של (שני) בני אדם שהיו מהלכין לאנטוכיא שמתו וקברתים והשיאו את נשותיהן

שוב מעשה בששים בני אדם שהיו מהלכין לכרקום של ביתר ובא כותי ואמר חבל על ששים בני אדם שהיו מהלכין לכרקום של ביתר שמתו וקברתים והשיאו את נשותיהן:
And there was a further incident with a chain of (*two) men who were traveling to Antiochia, and a Cuthean came and said, "Alas on the chain of (*two) men who were traveling to Antiochia, for they died and I buried them," and they married off their wives.

There was a further incident with sixty men who were traveling to the camp {/battleground} of Beitar, and a Cuthean came and said, "Alas on the sixty men who were traveling to the camp, for their died and I buried them," and they married off their wives.

גרסינן בפרק כל הגט שנכתב שלא לשם אשה
תניא שמע מב"ד ישראל שהיו אומרים איש פלוני מת איש פלוני נהרג ישיאו את אשתו מקומינטריסין של כותים איש פלוני מת איש פלוני נהרג אל ישיאו את אשתו
והא קיי"ל דמסיח לפי תומו מהימן הני מילי במילתא דלא שייך בה אבל במילתא דשייך בה עבידי לאחזוקי שקרייהו דכתיב וכו
We learned in perek Kol haGet sheNichtav shelo leShem Isha {Gittin 28b}:
They learnt {in a brayta}: If one heard from a Bet Din of Israelites, that they said "the man Ploni died; {or} the man Ploni was killed," they marry off his wife. From Cuthean {=idolator} executioners, "the man Ploni died; {or} the man Ploni was killed," we may not marry off his wife.
And this that we have established that speaking in all innocence, he is believed, these words are in a matter that he has no role in, but in a matter they have a role in, they are accustomed to strengthen their lies, for it is written, etc.

{Yevamot 122a}
Mishna:

מעידין לאור הנר ולאור הלבנה ומשיאין ע"פ בת קול
ומעשה שעמד אחד על ראש ההר ואמר איש פלוני מת והלכו ולא מצאו שם אדם והשיאו את אשתו
שוב מעשה בצלמון באחד שאמר אני איש פלוני בן איש פלוני ממקום פלוני נשכני נחש והריני מת והלכו ולא הכירוהו והשיאו את אשתו
They may testify by candlelight or by moonlight, and they may remarry her based on a bat kol {=a mere voice, perhaps an echo or a voice with no person found}.
And there was an incident in which someone stood on the top of a mountain and said, "the man Ploni died," and the went and did not find a man there, and they married off his wife.
There was a further incident in Tzalmon with one who said, "I am the man X, son of Y from place Z. A snake has bitten me and, behold, I am dying." And they went and did not recognize him, and they married off his wife.

Gemara
:
ומעשה שעמד ודילמא שד הוא
א"ר יהודה אמר שמואל שראו לו דמות אדם וחזו ליה נמי בבואה דבבואה
דגמירי דבבואה אית להו לשידי בבואה דבבואה לית להו
ולא חיישינן דילמא צרה היא דתנא דבי ר' ישמעאל בשעת הסכנה כותבין ונותנין אע"פ שאין מכירין:
"And there was an incident where someone stood":
And perhaps it was a demon?
Rabbi Yehuda cited Shmuel: Where they saw that he has the form of a man.
And they also saw that he had the shadow of a shadow.
For they learnt that they {=demons} have a shadow, but the shadow of a shadow they do not have.

And we do not worry lest it is a rival {of his wife, whom he married in another town}.
For they taught in the academy of Rabbi Yishmael: At time of danger, they write and give over even though they do not recognize {him}.

No comments: