Friday, March 27, 2009

Rif Bava Kamma 32a {89a - b; 87a; 90a - 91a}

32a

{Bava Kamma 89a}

יורש מוחל ואי מחייבה לה לזבוני כתובתה בטובת הנאה ותתיב ליה ודאי הדרה ומחלה לכתובתה לגבי בעלה ואפסודי ללוקח בידים לא מפסדינן ליה ואי אמרת תזבין כתובתה לההוא גברא דאזקתיה דאי מחלה כתובתה לגבי בעלה לית ליה פסידא ללוקח [דהשתא נמי לאו מידי יהבא ליה סוף סוף] כל לגבי בעל ודאי מחלה ואטרוחי בי דינא בכדי לא מטרחינן ליה:
{and even} the heir can forgive {the debt}. And if we require her to sell her ketuba regarding the satisfaction of the benefit and give it {the payment from the sale} to him {=the injured party}, certainly she will turn around and forgive her ketuba as regards to her husband, and to cause a loss to the the purchaser, we will not directly so cause a loss. And if you say, let her sell her ketuba to that person she injured {letting him have the satisfaction of the benefit}, such that if she forgives her ketuba to her husband, there is no loss to the purchaser {=the injured party in this case},
{Bava Kamma 89b}
[for here as well, she is not in the end giving him anything {just as before}], in any situation like this, towards the husband she will certainly forgive, and to trouble the court in such a case, we do not trouble them.

{Bava Kamma 87a}
Mishna:
המכה אביו ואמו ועשה בהן חבורה והחובל בחבירו בשבת פטור מכולן מפני שנידון בנפשו:
HE WHO SMITES HIS FATHER OR HIS MOTHER MAKING ALSO A BRUISE ON THEM OR HE WHO INJURES ANOTHER ON THE SABBATH IS EXEMPT FROM ALL [THE FIVE ITEMS], FOR HE IS CHARGED WITH A CAPITAL OFFENCE.

החובל בעבד כנעני שלו פטור מכולן:
HE WHO INJURES A CANAANITE SLAVE OF HIS OWN IS EXEMPT FROM ALL [THE ITEMS].

{Bava Kamma 90a}
התוקע לחברו נותן לו סלע
רבי יהודה אומר משום רבי יוסי הגלילי מנה
סטרו נותן לו מאתים זוז לאחר ידו נותן לו ארבע מאות זוז והכל לפי כבודו
צרם באזנו תלש בשערו רקק והגיע בו הרוק העביר טליתו ממנו פרע ראשה של אשה נותן ארבע מאות זוז
[זה הכלל] הכל לפי כבודו
אמר רבי עקיבא אפילו עניים שבישראל רואין אותם כאלו הם בני חורין שירדו מנכסיהן שהן בני אברהם יצחק ויעקב
IF A MAN BOXES ANOTHER MAN'S EAR, HE HAS TO PAY HIM A SELA'.
RABBI YEHUDA SAID IN THE NAME OF RABBI YOSSI HAGLILI: A MANEH.
IF HE SMACKED HIM {ON THE FACE} HE HAS TO PAY HIM TWO HUNDRED ZUZ; WITH THE BACK OF HIS HAND HE HAS TO PAY HIM FOUR HUNDRED ZUZ. AND ALL IS IN ACCORDANCE WITH HIS HONOR.
IF HE PULLED HIS EAR, PLUCKED HIS HAIR, SPAT SO THAT THE SPITTLE REACHED HIM, REMOVED HIS GARMENT FROM UPON HIM, UNCOVERED THE HEAD OF A WOMAN IN THE MARKET PLACE, HE MUST PAY FOUR HUNDRED ZUZ.
{Bava Kamma 90b}
THIS IS THE GENERAL RULE -- ALL IS IN ACCORDANCE WITH HIS HONOR.
RABBI AKIVA SAID: EVEN THE POOR IN ISRAEL HAVE TO BE CONSIDERED AS IF THEY ARE FREEMEN REDUCED IN CIRCUMSTANCES, FOR IN FACT THEY ALL ARE THE DESCENDANTS OF ABRAHAM, ISAAC AND JACOB.

ומעשה שפרע ראשה של אשה בשוק ובאת לפני ר"ע וחייבו ליתן לה ארבע מאות זוז
אמר לו רבי תן לי זמן ונתן לו
שמרה כשהיא עומדת על פתח חצרה ושיבר את הפך בפניה ובו כאיסר שמן וגלתה את ראשה והיתה מטפחת ומנחת ידה על ראשה
העמיד לה עדים ובא לפני ר"ע
א"ל רבי לזו אני נותן ד' מאות זוז
אמר לו לא אמרת כלום שהחובל בעצמו אע"פ שאינו רשאי פטור ואחרים שחבלו בו חייבין והקוצץ נטיעותיו אע"פ שאינו רשאי פטור ואחרים שקצצו אותן חייבין:
AND THERE WAS IN INCIDENT WITH ONE WHO UNCOVERED THE HEAD OF A WOMAN IN THE MARKET PLACE AND WHEN SHE CAME BEFORE RABBI AKIVA, HE OBLIGATED HIM TO PAY HER FOUR HUNDRED ZUZ.
HE SAID TO HIM: RABBI, GIVE ME TIME, AND HE GRANTED THIS TO HIM.
HE WATCHED HER UNTIL HE SAW HER STANDING OUTSIDE THE DOOR OF HER COURTYARD, HE THEN BROKE IN HER PRESENCE A PITCHER WHERE THERE WAS OIL OF THE VALUE OF AN ISAR, AND SHE UNCOVERED HER HEAD AND COLLECTED THE OIL WITH HER PALMS AND PUT HER HANDS UPON HER HEAD [TO ANOINT IT]. HE THEN SET UP 'WITNESSES AGAINST HER AND CAME TO RABBI AKIVA. HE SAID TO HIM: RABBI, TO THIS ONE SHOULD I GIVE FOUR HUNDRED ZUZ?
HE SAID TO HIM: YOU HAVE NOT SAID ANYTHING. FOR WHERE ONE INJURES ONESELF, THOUGH FORBIDDEN, HE IS EXEMPT, YET, WERE OTHERS TO INJURE HIM, THEY WOULD BE LIABLE. SO ALSO HE WHO CUTS DOWN HIS OWN PLANTS, THOUGH NOT ACTING LAWFULLY, IS EXEMPT, YET WERE OTHERS TO [DO IT], THEY WOULD BE LIABLE.

{Bava Kamma 91a}
Gemara:
איבעיא להו יש אומד לנזקין או אין אומד לנזקין
מי אמרינן לקטלא הוא דאמדינן בהכי נפקא נשמה בהכי לא נפקא אבל לנזקין כל דהו או דלמא לא שנא
ולמימד לגברא לא מיבעיא לי דודאי אמדינן ליה במה מיקצר ובמה לא מיקצר
אלא כי קא מיבעיא לן למימד חפצא מי עביד האי נזקא או לא
ופשטינן תא שמע שמעון התימני אומר מה אגרוף מיוחד שמסור לעדה ולעדים פרט לכשיצתה אבן מתחת ידי עדים שהוא פטור והכא שבת וריפוי כתיבה ביה ש"מ יש אומד לנזקין שמע מינה:
It was a question to them: Is there inspection {of the instrument} in the case of mere damage, or is no inspection necessary in the case of mere damage? Do we say that it is specifically for murder that we inspect, as by means of one {instrument} life could be taken, while by means of another life could not be taken, whereas regarding mere damage any instrument would be sufficient, or is there perhaps no difference?
And to inspect the person {injured}, it is no question to me, for we certainly inspect him, in what he will be short {in recovery time} and in what he will not be short {in recovery time}. Rather, what we are inquiring is inspection of the instrument, whether it did this damage or not.
And we resolve: Come and hear: Shimon the Temani says: just as a fist is a definite object that can be submitted to the consideration of the assembly of the judges and the witnesses, so also all other instruments should be able to be submitted to the consideration of the assembly of the judges and the witnesses. Do we derive from this that there is inspection {of the instrument} even in the case of mere damage? We indeed so derive.

תניא הכהו על עינו וסימאה על אזנו וחרשה עבד יוצא בהן לחירות כנגד עינו ואינו רואה כנגד אזנו ואינו שומע אין העבד יוצא בהן לחירות:
They learnt {in a brayta}: If he struck him on the eye and blinded him, or on his ear and deafened him, the slave would on account of that go out free; on an object which was opposite the slave's eye through which he lost his sight or on an object which was opposite his ear through which he lost his hearing, the slave would not go out free.

המבעית את חבירו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים כיצד תקע באזנו וחרשו פטור אחזו ותקע באזנו וחרשו חייב
If a man frightens another he is exempt according to the judgments of Man but liable according to the judgments of Heaven; thus if he blew into his ear and deafened him he would be exempt, but if he actually took hold of his ear and blew into it and thus deafened him he would be liable.

No comments: