Tuesday, March 24, 2009

Rif Bava Kamma 30b {84a - 85a; 83a; 86b; 85b}

30b

{Bava Kamma 84a}

נזקי אדם בשור לא האלהים בעינן וליכא נזקי שור בשור ונזקי שור באדם נמי האלהים בעינן וליכא
התם שליחותיהו קא עבדינן מידי דהוי אהודאות והלואות אדם באדם נמי שליחותיהו קא עבדינן
ואסיקנא כי עבדינן שליחותייהו במילתא דשכיחא ואית בה חסרון כיס אבל מילתא דשכיחא ולית בה חסרון כיס אי נמי אית בה חסרון כיס ולא שכיחא לא עבדינן שליחותייהו
הלכך אדם באדם אע"ג דאית בה חסרון כיס כיון דלא שכיחא לא עבדינן שליחותיהו:
or damage of a man to an ox, is it not that we require "Elohim" {judges}, and there are not, well damages of an ox to an ox and damages of an ox to a man, we also need "the Elohim" {judges} and there are not!
{Bava Kamma 84b}
There, we are made their agents as is indeed the practice with matters of admittances and loans; by man also, we are made their agents!?
And we conclude: When are we made their agents? By a matter that is common, and has an element of loss of money. But a matter which is common and does not have an element of loss of money, or alternatively, if these is a loss of money but it is not common, we are not made their agents. Therefore, man to man, even though there is an element of loss of money, since it is not common, we are not made their agents.

ושור בשור גובין אותו בבבל
והא אמר רבא שור שהזיק אין גובין [אותו] בבבל
דאזיק מאי אילימא דאזיק אדם מאי איריא שור דאזיק אדם אפילו אדם דאזיק אדם נמי אין גובין אותו בבבל אלא פשיטא דאזיק שור וקאמר אין גובין אותו בבבל
אמרי התם בתם והכא במועד
והאמר ר' אבא אין מועד בבבל
כי קאמר רבא נזקי שור בשור גובין אותו בבבל בשן ורגל דמועדין מתחילתן נינהו
And ox to ox, do we really collect it in Bavel? But Rava said: If an ox does damage, no payment will be collected in Bavel?!
That it damaged, what is meant? If you say that it damaged a man, is it not the fact that even in the case of man injuring man, payment will not be collected in Bavel? Rather it is obvious that it damaged an ox, and yet he said "no payment will be collected in Bavel!"
One can say that there it was with tam and here it is muad.
But R' Abba said: There is no muad in Bavel!
When did Rava say that damages of ox to ox, one collects it in Bavel? Regarding Tooth and Foot, that they are muad from their start.

מנהג שתי ישיבות שאע"פ שאין גובין קנס בבבל מנדין אותו עד דמפייס ליה לבעל דיניה וכד יהיב ליה שיעור מאי דחזי למיתב ליה שרו ליה לאלתר בין איפייס מארי דיניה בין לא איפייס
The custom of the two yeshivot was that even though we do not collect fines in Bavel, we place him in cherem until he appeases his litigant, and when he gives him the measure of what it appropriate to grant him, they release him {from cherem} immediately, whether his litigant is appeased or is not appeased.

{Bava Kamma 85a}
כמה אדם רוצה ליטול וכו'
צער במקום נזק היכי שיימינן
אמר אבוה דשמואל כמה אדם רוצה ליטול לקטוע לו ידו
לקטוע לו ידו לאו צער לחודיה הוא כולהו ה' דברים איכא
ואסיקנא אלא אומדין כמה אדם רוצה ליתן לקטוע לו ידו המוכתב למלכות בין סייף לסם
האי ליטול ליתן מיבעי ליה
אמר רב הונא בריה דר' יהושע ליטול זה מה שנתן זה:
"HOW MUCH A MAN OF EQUAL STANDING WOULD REQUIRE... {TO BE PAID TO UNDERGO SUCH PAIN}":
Pain where there is also depreciation, how do we assess it?
The father of Shmuel said: How much a person would require to cut off his hand. To have his hand cut off? This is not just the pain! It is all the five matters!
And we conclude: Rather, we estimate how much a person would be willing to pay to have his hand, written by decree of the government to be amputated, to be taken off with a drug rather than with a sword.
This "to take" {=to be paid} should then be "to pay"! Rav Huna son of R' Yehoshua said: That this one should take the one that this one would pay.

הכהו חייב לרפאותו וכו'
תניא הרי שעבר על דברי רופא ואכל דבש וכל מיני מתיקה מפני שדבש וכל מיני מתיקה קשין למכה והעלה מכתו גרגותני יכול יהא חייב לרפאותו ת"ל רק
"'HEALING': — IF HE HAS STRUCK HIM HE IS UNDER OBLIGATION TO PAY MEDICAL EXPENSES...":
They learnt {in a brayta}: If the injured person disobeyed his medical advice and ate honey or any other sort of sweet things, though honey and any other sort of sweetness are harmful to a wound, and the wound in consequence became gargutani {scabby}, it might have been said that the offender should still be liable to heal him. Therefore it informs us {Shemot 21:19}:
יט אִם-יָקוּם וְהִתְהַלֵּךְ בַּחוּץ, עַל-מִשְׁעַנְתּוֹ--וְנִקָּה הַמַּכֶּה: רַק שִׁבְתּוֹ יִתֵּן, וְרַפֹּא יְרַפֵּא. {ס} 19 if he rise again, and walk abroad upon his staff, then shall he that smote him be quit; only he shall pay for the loss of his time, and shall cause him to be thoroughly healed. {S}

ואי א"ל אסייך אנא א"ל דמיאת עלי כי אריא ארבא
ואי א"ל אית לי אסיא דאמגן א"ל אסיא דאמגן מגן שוי
ואי א"ל אית לי אסיא רחיקא א"ל אסיא רחיקא עינא עויר
ואי אמר ליה האיך הב לי לדידי ואנא מסינא נפשאי א"ל פשעת בנפשך וקא שקלת מינאי טפי
ואי א"ל קוץ לי מיקץ אמר ליה פשעת בנפשך וקרו לי שור המזיק
תאנא וכולן משתלמין במקום נזק:
And if he said to him: I will {personally} heal you, he can say {in response} "You are in my eyes like a lurking lion."
And if he said to him: I will bring you a physician who will heal you for nothing, he can say "A physician who heals for nothing is worth nothing."
And if he said to him: I will bring you a physician from a distance, he can say "If the physician is a long way off, the eye will be blind {before he arrives}."
And if he {=the injured party} said to him: Give the money to me personally as I will cure myself, he can say "You might neglect yourself and thus get from me too much."
And if he {=the injured party} said to him: Make it a fixed and definite sum, he can say, "There is all the more danger that you might neglect yourself {and thus remain a cripple}, and I will consequently be called 'a harmful ox.'"
A tanna taught: All {four} of them {tzaar, ripui, shevet, boshet} will be paid {even} where there is depreciation {nezek}.

{Bava Kamma 83a}
Mishna:
שבת רואין אותו כאילו הוא שומר קישואין שכבר נתן לו דמי ידו ודמי רגלו
בושת הכל לפי המבייש והמתבייש
המבייש את הערום המבייש את הסומא המבייש את הישן חייב
וישן שבייש פטור
נפל מן הגג והזיק ובייש חייב על הנזק ופטור על הבושת
שנאמר ושלחה ידה והחזיקה במבושיו
אינו חייב על הבושת עד שיהא מתכוין:
'LOSS OF TIME' — THE INJURED PERSON IS CONSIDERED AS IF HE WERE A WATCHMAN OF CUCUMBER BEDS. FOR THERE HAS ALREADY BEEN PAID TO HIM THE VALUE OF HIS HAND OR THE VALUE OF HIS LEG
'DEGRADATION' — ALL TO BE ESTIMATED IN ACCORDANCE WITH THE STATUS OF THE OFFENDER AND THE OFFENDED
{Bava Kamma 86b}
ONE WHO INSULTS A NAKED PERSON, OR ONE WHO INSULTS A BLIND PERSON, OR ONE WHO INSULTS A PERSON ASLEEP IS LIABLE [FOR DEGRADATION].
IF A PERSON ASLEEP INSULTED [OTHERS] HE WOULD BE EXEMPT.
IF ONE IN FALLING FROM A ROOF DID DAMAGE AND ALSO CAUSED [SOMEBODY] TO BE DEGRADED, HE WOULD BE LIABLE FOR DEPRECIATION BUT EXEMPT FROM [PAYING FOR] DEGRADATION, FOR IT IS WRITTEN {Devarim 25:11}:
יא כִּי-יִנָּצוּ אֲנָשִׁים יַחְדָּו, אִישׁ וְאָחִיו, וְקָרְבָה אֵשֶׁת הָאֶחָד, לְהַצִּיל אֶת-אִישָׁהּ מִיַּד מַכֵּהוּ; וְשָׁלְחָה יָדָהּ, וְהֶחֱזִיקָה בִּמְבֻשָׁיו. 11 When men strive together one with another, and the wife of the one draweth near to deliver her husband out of the hand of him that smiteth him, and putteth forth her hand, and taketh him by the secrets;
HE IS NOT LIABLE FOR DEGRADATION UNTIL HE INTENDED.

{Bava Kamma 85b}
Gemara:
אמר רבא קטע לו את ידו נותן לו דמי ידו ושבת רואין אותו כאילו הוא שומר קישואין
שיבר את רגלו נותן לו דמי רגלו ושבת רואין אותו כאילו הוא שומר על הפתח
Rava said: If he cut off someone's arm he must pay him for the value of the arm, and as to Loss of Time, the injured person is to be considered as if he were a watchman of cucumber beds; so also if he broke someone's leg, he must pay him for the value of the leg, and as to Loss of Time the injured person is to be considered as if he were a door-keeper;

No comments: