Tuesday, March 17, 2009

Rif Bava Kamma 20a {45b - 46b}

20a

{Bava Kamma 45b, Mishna}

קשרו בעליו במוסרה ונעל בפניו כראוי ויצא והזיק אחד תם ואחד מועד חייב דברי רבי מאיר
רבי יהודה אומר תם חייב ומועד פטור שנאמר ולא ישמרנו בעליו ושמור הוא זה
רבי אליעזר אומר אין לו שמירה אלא סכין.
כלומר שאינו נפטר מדין שמים אלא בשחיטתו:
IF THE OWNER FASTENED HIS OX [TO THE WALL INSIDE THE STABLE] WITH A CORD, OR SHUT THE DOOR IN FRONT OF IT IN THE ORDINARY WAY BUT THE OX GOT OUT AND DID DAMAGE, WHETHER IT HAD BEEN TAM OR ALREADY MU'AD, HE WOULD BE LIABLE; THESE ARE THE WORDS OF RABBI MEIR.
RABBI YEHUDA SAYS: IN THE CASE OF TAM HE WOULD BE LIABLE, BUT IN THE CASE OF MU'AD HE WOULD BE EXEMPT, SINCE IT IS STATED {Shemot 21:36}:
לו אוֹ נוֹדַע, כִּי שׁוֹר נַגָּח הוּא מִתְּמוֹל שִׁלְשֹׁם, וְלֹא יִשְׁמְרֶנּוּ, בְּעָלָיו--שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם שׁוֹר תַּחַת הַשּׁוֹר, וְהַמֵּת יִהְיֶה-לּוֹ. {ס} 36 Or if it be known that the ox was wont to gore in time past, and its owner hath not kept it in; he shall surely pay ox for ox, and the dead beast shall be his own.
AND THIS ONE WAS KEPT IN.
RABBI ELIEZER SAYS: NO PRECAUTION IS SUFFICIENT [FOR MU'AD] SAVE THE [SLAUGHTER] KNIFE.

{Bava Kamma 46a}
Gemara:
מאי טעמיה דרבי אליעזר
אמר אביי כדתניא רבי נתן אומר מנין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו ולא יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו ת"ל ולא תשים דמים בביתך
אע"ג דקי"ל כר' נתן לית הלכתא כר' אליעזר דאמר אין לו שמירה אלא סכין:
What is the reason of Rabbi Eliezer? Abaye said: As we have learnt: Rabbi Natan says: How do we know that a person should not raise a vicious dog in his house and not stand up a shaky ladder within his house? Therefore it informs us {Devarim 22:8}
ח כִּי תִבְנֶה בַּיִת חָדָשׁ, וְעָשִׂיתָ מַעֲקֶה לְגַגֶּךָ; וְלֹא-תָשִׂים דָּמִים בְּבֵיתֶךָ, כִּי-יִפֹּל הַנֹּפֵל מִמֶּנּוּ. 8 When thou buildest a new house, then thou shalt make a parapet for thy roof, that thou bring not blood upon thy house, if any man fall from thence.
Even though we establish like Rabbi Natan, the halacha is not like Rabbi Eliezer, who said that there is no "keeping" {precaution} except for the knife.

סליקו להו שור שנגח ד' וה'
END PEREK FOUR

BEGIN PEREK FIVE
Mishna:
שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה ואם משנגחה ילדה משלם ח"נ לפרה ורביע לולד
וכן פרה שנגחה את השור ונמצא ולדה בצידה ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה ואם משנגחה ילדה משתלם חצי נזק מן הפרה ורביע מן הולד:
IF AN OX HAS GORED A COW AND ITS [NEWLY-BORN] CALF IS FOUND [DEAD] NEAR BY, AND IT IS UNKNOWN WHETHER THE BIRTH OF THE CALF PRECEDED THE GORING OR FOLLOWED THE GORING, HALF DAMAGES WILL BE PAID FOR [THE INJURIES INFLICTED UPON] THE COW BUT [ONLY] QUARTER DAMAGES WILL BE PAID FOR [THE LOSS OF] THE CALF.
SO ALSO WHERE A COW GORED AN OX AND A [LIVE] CALF WAS FOUND NEAR BY, SO THAT IT WAS UNKNOWN WHETHER THE BIRTH OF THE CALF PRECEDED THE GORING OR FOLLOWED THE GORING, HALF DAMAGES CAN BE RECOVERED OUT OF THE COW, AND QUARTER DAMAGES OUT OF THE CALF.

Gemara:
אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי סומכוס דאמר ממון המוטל בספק חולקין
אבל חכמים אומרים זה כלל גדול בדין המוציא מחבירו עליו הראיה
וקי"ל דיחיד ורבים הלכה כרבים

למה לי למימר זה כלל גדול בדין
דאפילו ניזק אומר ברי ומזיק אומר שמא
אי נמי לכי הא דאיתמר המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן רב אמר הרי זה מקח טעות ושמואל אמר יכול לומר לו לשחיטה מכרתיו לך
ואמרינן ונחזי אי גברא דזבין לרדיא לרדיא ואי גברא דזבין לנכסתא לנכסתא
ל"צ בגברא דזבין להא ולהא וכו' כדכתבנוה בפ' המוכר פירות לחבירו ולא צמחו עד
ושמואל אמר כי אזלינן בתר רובא באיסורא אבל בממונא לא אזלינן בתר רובא והמוציא מחבירו עליו הראיה:
Rav Yehuda cited Shmuel: These are the words of Sumchus, who said that money cast in a state of doubt, they divide. But the Sages say: This is the fundamental rule in law: If one wants to take money away from his fellow, the burden of proof is upon him.
And we establish that in case of dispute between and individual and the many, the halacha is like the many.

Why was it necessary to state 'this is a fundamental principle in law'? That even if the damaged party says "I am certain" and the damager says "perhaps." Alternatively, such as this which was stated {by Amoraim}: If one sold an ox to his fellow and it was discovered to be a gorer, Rav said it is a sale in error and Shmuel said that he is able to say to him "I sold it to you for slaughter."
And we say: And let us see if the man who bought it was buying it for field work or if the man was buying it for slaughter! No, it is necessary, for a man who buys for both this and that, etc., and we have written it in perek HaMocher Peros LaChaveiro, velo Tzamchu, until...
{Bava Kamma 46b}
And Shmuel said: When do we go after the majority? By prohibition, but by monetary matters, we do not go after the majority, and if one wishes to take money out from his friend, the burden of proof is upon him.

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מנין למוציא מחבירו שעליו הראיה שנאמ' מי בעל דברים יגש אליהם יגיש ראיה אליהם
מתקיף לה רב אשי הא למה לי קרא סברא הוא דכאיב ליה כיבא הוא אזיל לבי אסיא
אלא קרא לכדרב נחמן הוא דאיצטריך
דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה מנין שאין נזקקין אלא לתובע תחלה שנאמר מי בעל דברים יגש אליהם יגיש דבריו אליהם
אמרי נהרדעי משמיה דרב ופעמים נזקקין לנתבע תחלה והיכי דמי
דקא זילי נכסיה
Rabbi Shmuel bar Nachmani cited Rabbi Yochanan: How do we know that one who wishes to take money out from his friend, the burden of proof is upon him? For it is stated {Shemot 24:14}:
יד וְאֶל-הַזְּקֵנִים אָמַר שְׁבוּ-לָנוּ בָזֶה, עַד אֲשֶׁר-נָשׁוּב אֲלֵיכֶם; וְהִנֵּה אַהֲרֹן וְחוּר עִמָּכֶם, מִי-בַעַל דְּבָרִים יִגַּשׁ אֲלֵהֶם. 14 And unto the elders he said: 'Tarry ye here for us, until we come back unto you; and, behold, Aaron and Hur are with you; whosoever hath a cause, let him come near unto them.'
he shall bring a proof to them.
Rav Ashi objected: For this, do we need a verse? It is common sense: If one has an ache, he goes to the house of the doctor. Rather, the verse is necessary for that of Rav Nachman.
For Rav Nachman cited Rabbi bar Avuah: How do we know that they {=the judges} should give prior consideration to the plaintiff? For it is stated {Shemot 24:14}:
יד וְאֶל-הַזְּקֵנִים אָמַר שְׁבוּ-לָנוּ בָזֶה, עַד אֲשֶׁר-נָשׁוּב אֲלֵיכֶם; וְהִנֵּה אַהֲרֹן וְחוּר עִמָּכֶם, מִי-בַעַל דְּבָרִים יִגַּשׁ אֲלֵהֶם. 14 And unto the elders he said: 'Tarry ye here for us, until we come back unto you; and, behold, Aaron and Hur are with you; whosoever hath a cause, let him come near unto them.'
let him cause his matters to be brought {first} before them.

The Nehardeans said in the name of Rav: And sometimes, they give prior consideration to the defendant. And where is that? That his property is {otherwise} depreciating.

No comments: