Monday, March 23, 2009

Rif Bava Kamma 29b {79a - 82a}

29b

{Bava Kamma 79a}
Gemara:

בעי אמימר תקנו משיכה בשומרין או לא תקנו משיכה בשומרין
אמר רב יימר תא שמע נתנו לבכורות בנו לבעל חובו לשומר חנם ולשואל לנושא שכר ולשוכר היה מושכו ברשות הבעלים ומת פטור
מאן פטור שומר
שמע מינה תיקנו משיכה בשומרין ש"מ
איתמר נמי אר"א כדרך שתקנו משיכה בלקוחות כך תקנו משיכה בשומרין
ותניא נמי הכי כדרך שתקנו משיכה בלקוחות כך תקנו משיכה בשומרין וכשם שהקרקע נקנית בכסף ובשטר ובחזקה כך שכירות קרקע נקנית בכסף ובשטר ובחזקה:
Amemar inquired: Was the formality of pulling instituted for watchmen or was pulling not instituted for watchmen?
Rav Yemar said: Come and here: IF HE GAVE IT {TO A PRIEST} FOR THE REDEMPTION OF HIS FIRST-BORN SON, TO A CREDITOR, TO AN UNPAID BAILEE, TO A BORROWER, TO A PAID BAILEE OR TO A HIRER AND AS HE WAS PULLING IT OUT IT DIED WHILE IN THE PREMISES OF THE OWNERS HE WOULD BE EXEMPT.
Who is exempt? The watchman. We derive from here that they instituted pulling by watchmen. We indeed so derive.

It was stated as well: Rabbi Eleazar said: Just as they instituted pulling by acquisitions, so did they institute pulling by watchmen.
And a brayta also says so: Just as they instituted pulling by acquisitions, so did they institute pulling by watchmen. And just as land is acquired via money, shtar, and taking possession, so too renting of property is acquired via money, shtar, and taking possession.

{Bava Kamma 79b}
Mishna:
אין מגדלין בהמה דקה בא"י אבל מגדלין בסוריא ובמדברות שבארץ ישראל
ואין מגדלין תרנגולין בירושלים מפני הקדשים ולא כהנים בא"י מפני הטהרות
לא יגדל אדם חזירין בכל מקום ולא יגדל אדם את הכלב אלא אם כן היה קשור בשלשלת
אין פורשין נשבים ליונים אא"כ היה רחוק מן הישוב ל' ריס:
IT IS NOT RIGHT TO BREED SMALL CATTLE IN ERETZ YISRAEL. THEY MAY HOWEVER BE BRED IN SYRIA OR IN THE DESERTS OF ERETZ YISRAEL.
IT IS NOT RIGHT TO BREED HENS IN JERUSALEM ON ACCOUNT OF THE SACRIFICES, NOR MAY PRIESTS DO SO THROUGHOUT THE WHOLE OF ERETZ YISRAEL, ON ACCOUNT OF THEIR FOOD WHICH HAS TO BE RITUALLY CLEAN.
IT IS NOT RIGHT TO BREED PIGS IN ANY PLACE WHATEVER. NO MAN SHOULD BREED A DOG UNLESS IT IS ON A CHAIN.
IT IS NOT RIGHT TO PLACE NETS FOR DOVES UNLESS AT A DISTANCE OF THIRTY RIS FROM INHABITED SETTLEMENTS.

{Bava Kamma 80a}
Gemara:
ת"ר רועה שעשה תשובה אין מחייבין אותו למכור מיד אלא מוכר על יד על יד
וכן מי שנפלו לו כלבים וחזירין בירושתו אין מחייבין אותו למכור מיד אלא מוכר על יד על יד
וכן מי שנדר נדר ליקח בית ולישא אשה בא"י אין מחייבין אותו ליקח מיד אלא עד שימצא את ההגון לו
ומעשה באשה אחת שהיה בנה מצר לה וקפצה ונשבעה כל מי שיבא עלי איני מחזירתו וקפצו עליה בני אדם שאינן מהוגנין לה וכשבא דבר זה אצל חכמים אמרו לא נתכוונה זו אלא להגון לה
The Sages learnt {in a brayta}: If a shepherd repents, we do not require him to sell immediately, but he may sell by degrees. So too one to whom fell dogs and pigs as an inheritance, we do not require him to sell immediately, but he may sell by degrees.So too one who vowed a vow to buy a house and to marry a woman in Eretz Yisrael, we do not require him to take immediately, but rather until he finds one fit for him.
And there was an incident with a certain woman whose son annoyed her, and she jumped and swore, "Whoever will come forward and offer to marry me, I will not refuse him." And certain individuals who were not suited for her jumped at her {to propose marriage}. And when the matter came before the Sages, they said, "This one only intended one suited for her."

{Bava Kamma 80b}
ת"ר י' תנאין התנה יהושע שמרעין בחורשין ומלקטין עצים משדותיהם ומלקטין עשבים מכל מקום חוץ משדה תלתן וקוטמין נטיעה מכל מקום חוץ מגרופיות של זית. ומעין היוצא בתחלה בני העיר מסתפקין ממנו ומחכין בימה של טבריא ובלבד שלא יפרוש קלע ויעמיד את הספינה. ונפנין לאחורי גדר ואפילו בשדה מלאה כרכום. ומהלכין בשבילי הרשות עד שתרד רביעה שניה. ומסתלקין לצדדי הדרכים מפני יתדות הדרכים. והתועה בין הכרמים מפסג ועולה מפסג ויורד. ומת מצוה קונה מקומו.
The Sages learnt {in a brayta}: Ten conditions Yehoshua laid down:
{Bava Kamma 81a}
That cattle be permitted to pasture in woods; that wood may be gathered [by all] in private fields; that grasses may similarly be gathered [by all] in all places, with the exception, however, of a field where fenugrec is growing; that shoots be permitted to be cut off [by all] in all places. with the exception, however, of stumps of olive trees; that a spring emerging [even] for the first time may be used by the townspeople; that it be permitted to fish with an angle in the Sea of Tiberias, provided no sail is spread as this would detain boats [and thus interfere with navigation]; that it be permitted to ease one's self at the back of a fence even in a field full of saffron; that it be permitted [to the public] to use the paths in private fields until the time when the second rain is expected; that it be permitted to turn aside to [private] sidewalks in order to avoid the road-pegs; that one who has lost himself in the vineyards be permitted to cut his way through when going up and cut his way through when coming down; and that a dead body, which anyone finds has to bury should acquire [the right to be buried on] the spot [where found].

{Bava Kamma 81b}
איתמר אמר רב אדא אמר רב נחמן תנאין שהתנה יהושע אפילו בבבל
ושמואל אמר אפי' בחוצה לארץ:
It was stated {by Amoraim}:
Rav Ada cited Rav Nachman: The conditions laid down by Yehoshua apply even in Bavel.
And Shmuel said: Even outside the land.

ומת מצוה קונה מקומו
והוא שאינו מוטל על המצר אבל אם היה מוטל על המצר מתוך שניתן רשות לפנותו מפנין לכל מקום שירצה

הני חד סרי הויאן אמרי מהלכין בשבילי הרשות שלמה אמרה:
'That a dead body, which anyone finding has to bury, should acquire the [right to be buried on the] spot [where found].'
And this was where he was not cast {broadways} on the narrow spot, but if he was cast on the narrow spot, since authority was given to move him, we move him to any place we want.

But are there not eleven {stipulations}? {So why was the number ten given?} They said that the use of the paths in private fields, Solomon said it.

{Bava Kamma 82a}
עשרה תקנות תקן עזרא. שיהו קוראין במנחה בשבת וקוראין בב' ובה'. ושיהו בתי דינין קבועין בב' ובה' ומכבסין בה' בשבת. ואוכלין שום בערב שבת. ושתהא אשה משכמת ואופה. ושתהא אשה חוגרת בסינר.
Ten enactments were ordained by Ezra: That the law be read {publicly} in the Minchah {prayer} on Shabbat, and that they read on Monday and Thursday; that Courts be held on Mondays and Thursdays; that clothes be washed on Thursdays; that garlic be eaten on Fridays; that the housewife rise early to bake bread; that a woman must wear a sinnar {breeches, or a belt};

No comments: