Friday, November 24, 2006

Rif Beitza 15b {Beitza 28b continues; 29a - 29b}


15b

{Beitza 28b continues}

ריחיא או אגב דיקלא אבל במשחזת לא
a millstone or a basket {as above}, but via a knife-sharpener {mashchezet}, no.

דרש רב חסדא ואיתימא רב יוסף אחד סכין שנפגמה ואחד שפוד שנרצם ואחד גריפת התנור באנו למחלוקת ר' יהודה ורבנן
דתנן אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבד ור"י מתיר במכשירי אוכל נפש
מ"ט דת"ק אמר קרא הוא לבדו יעשה לכם הוא ולא מכשיריו
ור' יהודה אמר לך אמר קרא לכם לכל צרכיכם
ורבנן ההוא מיבעי ליה לכם ולא לכותים (לכם ולא לכלבים)
ורבי יהודה הא כתיב הוא אמר לך כתיב הוא וכתיב לכם
ולא קשיא כאן במכשירין שאיפשר לעשותן מעיו"ט וכאן במכשירין שאי אפשר לעשותן מעיו"ט

Rav Chisda expounded, and some say it was Rav Yosef {yud vav can look like a ח}: Either a knife that became nicked, or a spit whose tip broke off, or the shoveling out of an oven or stove {on Yom Tov}, he have come to the dispute of Rabbi Yehuda and the Sages.
For they learnt {tnan -- our gemara: tanya}: There is no difference between Yom Tov and Shabbat except for ochel nefesh {i.e. labor is permitted for preparing food}. And Rabbi Yehuda permits for the preliminaries of ochel nefesh.

What is the reason of the Tanna Kamma? {Shemot 12:16}:
טז וּבַיּוֹם הָרִאשׁוֹן, מִקְרָא-קֹדֶשׁ, וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי, מִקְרָא-קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם: כָּל-מְלָאכָה, לֹא-יֵעָשֶׂה בָהֶם--אַךְ אֲשֶׁר יֵאָכֵל לְכָל-נֶפֶשׁ, הוּא לְבַדּוֹ יֵעָשֶׂה לָכֶם. 16 And in the first day there shall be to you a holy convocation, and in the seventh day a holy convocation; no manner of work shall be done in them, save that which every man must eat, that only may be done by you.
הוא = that, and not its preliminaries.
And Rabbi Yehuda: The verse states לכם - for you = for all your needs {including preliminaries}.
And the Sages: That {namely לכם} is required {for another derasha} for you {Israelites} and not Cutheans (*, you and not for dogs) {this not present in our gemara -- it would seem to rely on the earlier dispute of Rabbi Yossi haGelili and Rabbi Akiva; the issue is labor for ochel nefesh on behalf of someone or something not commanded to enjoy Yom Tov.}
And Rabbi Yehuda: But it states הוא {to restrict}, and it states לכם {to expand}.
And it is no contradiction. Here {where we restrict} is by preliminaries which it is possible to do from erev Yom Tov, and here {where we encompass} is by preliminaries which is impossible to do from erev Yom Tov.

איבעיא להו מהו להראות סכין לחכם
רב מרי בריה דרב איקא שרי ורבנן אסרי
ופי' בעל הלכות גדולות טעמא דמילתא דחיישינן דילמא אזלי חוץ לתחום לאחוויי

It was a question to them: May one show a knife to an expert {on Yom Tov to see whether it has a nick which would invalidate shechita.}
Rav Mari son of Rav Ika permits and the Sages forbid.
And the Baal Halachot Gedolot explains that the reason for the matter {of the prohibition} is that we worry lest he go outside of the techum to show it.
{And see Ran for a discussion of this, given that it appears to be a gezeira to protect techum which we hold itself is derabbanan.}

אמר רב יוסף ת"ח רואה לעצמו ומשאילה לאחרים
Rav Yosef said: A Torah scholar may inspect it himself, and lend it to others.

אמר ר' יהודה אמר שמואל שפוד שנרצף אסור לתקנו ביו"ט ואע"ג דפשיט ליה בידיה
ואמר רב יהודה אמר שמואל שפוד שצלו בו בשר אסור לטלטלו ביום טוב
רב מלכיו ואיתימא רב אדא בר אהבה אמר שומטו ומניחו בקרן זויות
א"ר חייא בר אשי א"ר הונא והוא שיש עליו כזית בשר
רבינא אמר אפילו אין עליו כזית בשר שרי מידי דהוה אקוץ בר"ה
וקיימא לן כרבינא
Rav Yehuda cited Shmuel: A spit which became bent, it is forbidden to fix it on Yom Tov, even though it can be straightened with his hand.
And Rav Yehuda cited Shmuel: A spit which was used to roast meat {on Yom Tov}, it is forbidden to move it on Yom Tov {assuming no more meat is needed to be roasted}.
Rav Malkiyo, and some say Rav Adda bar Ahava said {our gemara: Rav Adda bar Ahava cited Rav Malkiyo; on that gemara, Bach emends, inverting it to match other gemaras: Rav Malkiyo cited Rav Adda bar Ahava}: He may remove it and place it in a corner.
Rav Chiyya bar Ashi cited Rav Huna: And this is where it still has an olive's measure of meat upon it.
Ravina said: Even if it does not have an olive's measure of meat upon it, it is permitted, just as is true regarding a thorn in the public domain {which one may move because of the danger posed by it}.
And we establish like Ravina.


לא יאמר אדם לטבח שקול לי בדינר בשר וכו':
היכי עביד כי הא דבסורא אמרי תרטא ופלגא תרטא בנרש אמרי חלקא ופלגי חלקא במתא מחסיא אמרי ריבעא ופלגי ריבעא
"One should not say to the butcher "weigh for me a dinar's worth {of meat}"...":
How should he conduct himself? As follows:
{Beitza 29a}
in Sura they say "a tarta and half a tarta" {where a tarta is a defined sized piece of meat}; in Narash they say "a chalka {portion} and half a portion"; in Mata Mechasya they say "a riv'a and half a riv'a."

Mishna:
אומר אדם לחנוני מלא לי כלי זה אבל לא במדה
ר' יהודה אומר אם היה כלי של מדה לא ימלאנו

מעשה באבא שאול בן בטנית שהיה ממלא מדותיו מערב יו"ט ונותנן ללקוחות ביום טוב
וחכמים אומרים אף בחול עושין כן מפני מצוי המדות

אומר אדם לחנוני תן לי ביצים ואגוזים במנין שכן דרך בעלי בתים להיות מונים בתוך ביתם

A person may say to a shopkeeper "fill me this vessel" but not with a measure.
Rabbi Yehuda says: If it was a measuring vessel, he should not fill it.

There was an incident involving Abba Shaul ben Batnit that he filled his measures from erev Yom Tov and give them to customers on Yom Tov.
And the Sages say {our Mishna: Abba Shaul says}: Even during the week we do so {our Mishna: he did so} because of the draining of the measures {since some oil etc. would be absorbed into the measuring cup}.

{Beitza 29b}
One may say to a shopkeep {our Mishna: One may go to the shopkeeper he usually goes to and say to him}: "Give me eggs and nuts in a specific amount" {on Yom Tov} because this is the way of houseowners to count within their houses {and thus is not such a business transaction}.

No comments: