Monday, October 22, 2007

Rif Ketubot 18b {Ketubot 50a continues; 50b - 51b}

18b

{Ketubot 50a continues}

אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת
וכי אפשר לעשות צדקה בכל עת רבותינו שביבנה ואמרי לה רבי אלעזר אומר זה הזן בניו ובנותיו כשהם קטנים
ר' שמואל אומר זה המגדל יתום ויתומה ומשיאן סמוך לפרקן
{Tehillim 106:3}:
ג אַשְׁרֵי, שֹׁמְרֵי מִשְׁפָּט; עֹשֵׂה צְדָקָה בְכָל-עֵת. 3 Happy are they that keep justice, that do righteousness at all times.
And is is possible to do righteousness {or: charity} at all times?
Our Rabbis in Yavneh, and some say Rabbi Eleazar says: This is one who maintains his sons and daughters when they are minors.
Rabbi Shmuel says: This is one who raises an orphan or orphaness and marries them off close to their marriageable age.

הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד
רב הונא ורב חסדא חד אמר זה הלומד תורה ומלמדה לאחרים
וח"א זה הכותב תורה נביאים וכתובים ומשאילן לאחרים
{Tehillim 112:3}
ג הוֹן-וָעֹשֶׁר בְּבֵיתוֹ; וְצִדְקָתוֹ, עֹמֶדֶת לָעַד. 3 Wealth and riches are in his house; and his merit endureth for ever.
Rav Huna and Rav Chisda -- one said this is one who learns Torah and teaches it to others, and one said this is he who writes Torah, Neviim, and Ketuvim, and lends them to others.

זה מדרש קדרש רבי אלעזר בן עזריה
יתיב רב יוסף קמיה דרב המנונא ויתיב רב המנונא וקאמר כשם שאין הבנים יורשים כתובת בנין דיכרין אלא מן הקרקע כך אין הבנות ניזונות אלא מן הקרקע והאידנא תקון רבנן בתראי למיזן אפילו מן המטלטלין:
"This deduction Rabbi Eleazar ben Azariah expounded...":
{Ketubot 50b}
Rav Yosef sat before Rav Hamnuna, and Rav Hamnuna sat and said: Just as sons do not inherit the ketuba of male sons except from land, so too the daughters are maintained only from the land.
And now, the later Sages enacted to maintain even from the movable assets.

אמר ר' חייא בר' יוסף רב זן אפילו מחיטי דעלייה
איבעיא להו לפרנסה הואי ומאי עלייה מעילויא דאב וכדשמואל
דאמר שמואל לפרנסה שמין באב
או דילמא מזוני ממש הוה ומאי עלייה מדברים טובים שנאמרו בעלייה
דאמר ר' יצחק בר יוסף בעלייה התקינו שיהו הבנות נזונות מן המטלטלין
Rabbi Chiyya beRabbi Yosef said: Rav allowed maintenance even from wheat of the upper chamber.
It was a question to them: Was it intended as dowry and so the upper chamber is the upper chamber of the father, and like Shmuel? For Shmuel said: For dowry, they assess by the father {'s generosity}.
Or perhaps it is actual provisions, and what is the upper chamber? The good things mentioned in the upper chamber? For R' Yitzchak bar Yosef said: In the upper chamber, they enacted that the daughters are provided for from the movable objects.

ת"ש בידי דרבנאי אחוה דרבי חייא בר אבא הוו מטלטלי דיתמי
אתו לקמיה דמר שמואל א"ל זיל זון
לימא למזוני וכדר' יצחק בר יוסף ס"ל
לא התם פרנסה הואי ושמואל לטעמיה
דאמר שמואל לפרנסה שמין באב
Come and hear {a proof}: in the hands of Ravnai, the brother of Rabbi Chiyya bar Abba, there were movable assets of orphans. They {=he and the orphan daughters} came before Mar Shmuel. He said to them, go and maintain {from these assets}.
Let us say that this is provisions, and he holds like R' Yitzchak bar Yosef.
No, there it was dowry, and Shmuel is consistent, for Shmuel said: For dowry, we assess by the father.

הוה עובדא בנהרדעי ודון דייני דנהרדעי
בפומבדיתא ואגבי רב חנן בר ביזנא
אמר להו ר"נ זילו אהדרו ואי לא מגבינן לכו לאפדנייכו מינייכו
There was an incident with Nehardeans, and the Nehardean judges judged {in favor of the daughters}. In Pumpedita and Rav Chanan bar Bizna collected.
Rav Nachman said to them: Go and retract, and if not, I will order seizure of your mansions.

רב אמי ורב אסי סברי למיזן ממטלטלי
א"ל ר' יעקב בר אידי מילתא דר' יוחנן ור"ל לא עבדי בה עובדא אתון עבדיתו בה עובדא

רבי אלעזר סבר למיזן ממטלטלין
אמר לפניו ר"ש בן אליקים רבי יודע אני בך שאין מדת הדין אתה עושה אלא מדת רחמנות שמא יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות
Rav Ami and Rav Asi thought that they are provided for from movable assets.
Rav Yaakov bar Iddi said to them: In a matter which Rabbi Yochanan and Resh Lakish did not act in practice, are you going to act in practice?

Rabbi Eleazar thought to provide from movable assets.
Rabbi Shimon ben Elyakim said before him: Rabbi, I know about you that you are not acting in line with the law but in line with mercy, but mayhaps the students will see and establish the halacha for generations.

ההיא דאתאי לקמיה דרב יוסף אמר להו זילו והבו לה מתמרי דבודיא
א"ל אביי אילו הוה בע"ח כה"ג מי קעביד מר
א"ל אנא דחזיין לבודיא קאמינא
סוף סוף כל העומד לגדור כגדור דמי
א"ל אנא דצריכנא לדיקלא קאמינא
There was one such case which came before Rav Yosef. He said to them: Go, and give her from the dates on the reed-mat {set out to dry, thus movable objects}.
Abaye said to him: {even} if she were a creditor, in such a case would master have done??
He said to him: I mean to say, those which are fit to {dry on} the reed-mat.
{Ketubot 51a}
"Regardless, anything which stands to be cut is like it is cut."
He said to him: I mean to say, which still {are connected and} require the date-palm.

ההוא יתום ויתומה דאתו לקמיה דרבא
אמר ליה העלו ליתום בשביל יתומה
אמרי ליה רבנן לרבא והא מר הוא דאמר ממקרקעי ולא ממטלטלי בין לכתובה בין למזונות בין לפרנסה
א"ל עני בר טובים הוא אילו רוצה שפחה לשמשו מי לא יהבינא ליה כ"ש הכא דאיכא תרתי
There was a certain orphan and orphaness who came before Rava. He said to him: Give more to the orphan for the sake of the orphaness.
The Sages said to Rava: But Master is the one who said, "from land but not movable assets, whether for ketuba, for provisions, or for dowry?"
He said to them: He is a respectable poor person. If he wanted a maidservant to serve him, would we not give him? Certainly here, where there are two {purposes}.

ת"ר אחד נכסים שיש להן אחריות ואחד נכסים שאין להן אחריות מוציאין למזון אשה והבנות דברי רבי
ר"ש בן אלעזר אומר נכסים שיש להן אחריות מוציאין לבנות מן הבנים ולבנות מן הבנות ולבנים מן [הבנים ולבנים מן] הבנות נכסים מרובין [אבל לא לבנים מן הבנות בנכסים מועטין] נכסים שאין להן אחריות מוציאין לבנים מן הבנים ולבנות מן הבנות ולבנים מן הבנות (בנכסים מרובין) אבל לא לבנות מן הבנים (בנכסים מועטין):ש
The Sages learnt {in a brayta}: Both assets which have surety {=land} and assets which do not have surety {=movable objects}, we seize them for the maintenance of the wife and the daughters. These are the words of Rabbi. R' Shimon ben Eleazar says: Assets which have surety, we seize them from the sons for the daughters, from the daughters for the daughters, from the sons for the sons; from the daughters for the sons when the assets are many [but not from the daughters for the sons when the assets are few]. Assets which do not have surety we seize for the sons from the sons, for the daughters from the daughters, for the sons from the daughters (*when the assets are many*) but not for the daughters from the sons (*when the assets are few*).

Mishna:
לא כתב לה כתובה בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה מפני שהוא תנאי ב"ד
כתב לה שדה שוה מנה תחת מאתים ולא כתב לה כל נכסין דאית לי אחראין לכתובתיך חייב שהוא תנאי ב"ד
לא כתב לה אם תשתבאי איפרקינך ואותבינך לי לאינתו ובכהנת אהדרינך למדינתך חייב שהוא תנאי בית דין
If he did not write her a ketuba, a virgin collects 200 and a widow 100, for this is the condition of bet din.
If he wrote her a field worth 100 in place of the 200 and did not write "all my assets are surety for your ketuba," he is obligated for this is a condition of bet din.
If he did not write for her "if you are taken captive I will redeem you and return you to myself as my wife," and by the wife of a kohen "I will return you to your country," he is {nevertheless} obligated, for this is a condition of bet din.

{Ketubot 51b}
Gemara:
אמר אבוה דשמואל אשת ישראל שנאנסה אסורה לבעלה חיישינן שמא תחלתה באונס וסופה ברצון
ופליגא דרבא דאמר רבא תחלתה באונס ובסוף אומרת הניחו לו שאלמלא לא נזקק לה היא שוכרתו מותרת
ומאי טעמא יצר אלבשה
תניא כותיה דרבא והיא לא נתפשה אסורה הא נתפשה מותרת ויש לך אחרת שאע"פ שלא נתפשה מותרת
ואיזו זו שתחלתה באונס וסופה ברצון
אמר רב יהודה הני נשי דגנבי גנבי שריין לגברייהו דכל דעבדן להו מיראה עבדין להו אבל שבקינהו ואזלן מנפשייהו ודאי אסירן
The father of Shmuel said: The wife of an Israelite who was raped is forbidden to her husband. We worry lest initially it was coerced but subsequently it was willingly.
And this argues on Rava, for Rava said: If it was initially coerced but subsequently she says to leave him alone, for if he had not encountered her {and raped her} she would have hired him to do it, she is permitted.
And what is the reason? He caused her to have uncontrollable passion.
A brayta says like Rava: {Bemidbar 5:13}:
יג וְשָׁכַב אִישׁ אֹתָהּ, שִׁכְבַת-זֶרַע, וְנֶעְלַם מֵעֵינֵי אִישָׁהּ, וְנִסְתְּרָה וְהִיא נִטְמָאָה; וְעֵד אֵין בָּהּ, וְהִוא לֹא נִתְפָּשָׂה. 13 and a man lie with her carnally, and it be hid from the eyes of her husband, she being defiled secretly, and there be no witness against her, neither she be taken in the act;
she is forbidden. Thus if she was "seized" she is permitted. And you have another one that even though she was not seized, she is permitted. And who is this? This is the one who initially was coerced and at the end was willing.

Rav Yehuda said: These women who are stolen by thieves are permitted to their husbands, for all that that do for them is done is fear. But if they released them and they followed them of their own free will, they are certainly forbidden.

ת"ר שבויי מלכות הרי הן כשבויין גנובי לסטים אינן כשבויין:
The Sages learnt {in a brayta}: Royal captives are like regular captives; captives of brigands are not like regular captives.

ובכהנת אהדרינך למדינתיך
אמר אביי אלמנה לכה"ג חייב לפדותה שאני קורא בה אהדרינך למדינתיך
"or for the wife of a kohen, 'I will restore you to your country' ":
Abaye said: A widow to a kohen gadol, he is obligated to redeem her, for I will apply to her "I will restore you to your country."

No comments: