Wednesday, February 07, 2007

Rif Taanit 10b {Taanit 30a; Bava Batra 60b; Taanit 26b}

10b

{Taanit 30a}

ולא יאכל בשר ולא ישתה יין:
תניא אבל אוכל הוא בשר מליח ושותה יין מגתו

בשר מליח עד כמה
אמר רב חיננא בר כהנא אמר שמואל כ"ז שהוא כשלמים יין מגתו עד כמה כל זמן שהוא תוסס
דתניא יין תוסס אין בו משום גלוי
וכמה תסיסתו ג' ימים
"Nor may he eat meat nor drink wine":
They learnt {in a brayta}: But he may eat salted meat and drink wine from his vat.

Salted meat, until what? Rav Chanina bar Kahana cited Shmuel: So long as it is like the Shelamim {salted for three days, as long as the Shelamim may be eaten}.
Wine from his vat, until when? As long as it is fermenting, for they learnt {in a brayta}, fermenting wine does not have an issue of being left standing uncovered, and how much is its period of fermentation? Three days.

אמר רב יהודה אמר רב כך היה מנהגו של ר' יהודה בר' אלעאי ערב ט' באב מביאין לו פת חריבה במלח ושורה אותה במים ויושב בין תנור וכירים ואוכלה ושותה אחריה קיתון של מים ודומה כמי שמתו מוטל לפניו:
Rav Yehuda cited Rav: Such was the custom of Rabbi Yehuda beRabbi Illai: on erev 9th of Av, they would bring him dry bread with salt, and he would immerse it in water, and sit between the oven and stove and eat it, and he would drink afterwards a jug of water, and his manner was like one whose dead relative lay before him.

גרסי' בסוף חזקת הבתים
תנו רבנן כשחרב הבית באחרונה נהגו פרושים שבישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין
נטפל להן ר' יהושע בן חנניה
אמר להן בני מנין לכם
אמרו לו נאכל בשר שהיו מקריבין ממנו ע"ג המזבח ועכשיו בטל
נשתה יין שהיו מנסכין ממנו על גבי המזבח ועכשיו בטל
אמר להם א"כ לחם לא נאכל שכבר בטלו מנחות
אמרו לו אפשר בפירות
אמר להם פירות לא נאכל שכבר בטלו הבכורים.
אמרו לו אפשר בפירות אחרות
אמר להם מים לא נשתה שכבר בטל ניסוך המים
מיד שתקו
אמר להם בני בואו ואומר לכם שלא להתאבל כל עיקר א"א שכבר נגזרה גזירה להתאבל יתר מדאי א"א שאין גוזרין גזירה על הצבור אא"כ רוב הצבור יכולין לעמוד בה
אלא כך אמרו חכמים סד אדם את ביתו בסיד ומשייר בה דבר מועט

וכמה אמר רב יוסף אמה על אמה
אמר רב חסדא וכנגד הפתח.


We learn at the end of Chezkat haBatim {Bava Batra 60b}
The Sages learnt {in a brayta}: When the Temple was last destroyed, the ascetics in Israel adopted a custom not to eat meat and not to drink wine {ever}.
Rabbi Yehoshua ben Chanania conversed with them.
He said to them: My sons, where do you get this?
They said to him: Shall we eat meat, where they used to sacrifice from it on the altar, and now it is nullified?! Shall we drink wine, which they used to pour libations of it on the altar, and now it is nullified?!
He said to them: If so, we should not eat bread because the meal-offerings were nullified.
They said to him: It is possible to make do with fruit.
He said to them: Fruits we should not eat, for the bikkurim {first fruits} were nullified.
They said to him: It is possible with other fruits.
He said to them: We should not drink water, for the water libation has been already nullified.
Immediately, they were quiet {and had no answer}.
He said to them: My sons, come and I will tell you: Not to mourn whatsoever is not possible, for a decree has already been decreed. To mourn overmuch is not possible, for we do not decree on the community unless the majority {perhaps multitude} of the community is able to handle it. Rather, so said the Sages: One should whitewash his house with lime but leave a little bit {untreated}.

And how much? Rav Yosef said: A cubit by a cubit.
Rav Chisda said: And opposite the door.

עושה אדם כל צרכי סעודה ומשייר בה דבר מועט מאי היא אמר רב פפא כסא דהרסנא.
עושה אשה תכשיטיה ומשיירת בה דבר מועט מאי היא אמר רב בת צידעא
A man may prepare all the needs of a banquet and leave out a little bit.
What is it? Rav Papa said: The hors d'oeuvre of salted fish.
A woman may make {put on} all her ornaments, and leave out a little bit.
What is it? Rav said: on the temples.

אם אשכחך ירושלם וגו' תדבק לשוני לחכי וגו' מאי על ראש שמחתי
א"ר יצחק זה אפר מקלה שבראשי חתנים
א"ל רב פפא לאביי היכא מנח ליה
א"ל במקום תפילין דכתיב לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר

{Tehillim 137}:
ה אִם-אֶשְׁכָּחֵךְ יְרוּשָׁלִָם-- תִּשְׁכַּח יְמִינִי. 5 If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning.
ו תִּדְבַּק-לְשׁוֹנִי, לְחִכִּי-- אִם-לֹא אֶזְכְּרֵכִי:
אִם-לֹא אַעֲלֶה, אֶת-יְרוּשָׁלִַם-- עַל, רֹאשׁ שִׂמְחָתִי.
6 Let my tongue cleave to the roof of my mouth, if I remember thee not; {N}
if I set not Jerusalem above my chiefest joy.
What is meant by al rosh simchati -- {at the head of my joy}?
R' Yitzchak said: This is the crushed ash {placed} on the heads of bridegrooms.
Rav Papa said to Abaye: Where should he place it?
He {=Abaye} said to him: In the place of tefillin, for it is written {Yeshaya 61:3}:

ג לָשׂוּם לַאֲבֵלֵי צִיּוֹן, לָתֵת לָהֶם פְּאֵר תַּחַת אֵפֶר שֶׁמֶן שָׂשׂוֹן תַּחַת אֵבֶל--מַעֲטֵה תְהִלָּה, תַּחַת רוּחַ כֵּהָה; וְקֹרָא לָהֶם אֵילֵי הַצֶּדֶק, מַטַּע יְהוָה לְהִתְפָּאֵר. 3 To appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them a garland for ashes, the oil of joy for mourning, the mantle of praise for the spirit of heaviness; that they might be called terebinths of righteousness, the planting of the LORD, wherein He might glory.
{where efer and pe`er are anagrams; and pe`er is the place of tefillin.

תנן התם מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושין מקום שנהגו שלא לעשות אין עושין ובכל מקום תלמידי חכמים בטלין
רשב"ג אומר לעולם יעשו כל אדם עצמן כתלמידי חכמים

תניא רשב"ג אומר יעשו כל אדם עצמן כתלמידי חכמים כדי שיתענו
ר"ג אומר כל העושה מלאכה בתשעה באב אינו רואה סימן ברכה לעולם
ר"ע אומר כל האוכל ושותה בתשעה באב כאילו אוכל ושותה ביום הכפורים
וחכ"א כל האוכל ושותה בט"ב אינו רואה בשמחתה של ירושלים וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה שנא' שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה וגו' וכל האוכל בשר ושותה יין בערב ט"ב עונותיו חקיקין לו על עצמותיו שנא' ותהי עונותם על עצמותם:
They learn over there {in a Mishna in Pesachim 54b}: In a place where they are accustomed to do work on the 9th of Av, we may do so. In a place where they are accustomed not to do work on the 9th of Av, we do not do so.
And in every place, Torah scholars cease {from doing work on the 9th of Av}.
Rabban Shimon ben Gamliel says: A man may always make himself like a Torah scholar {and not do work on the 9th of Av, and is not mechzeh keyuhara}.

They learnt {in a brayta}:
Rabban Shimon ben Gamliel says: Everyone should make himself like a Torah scholar {in this regard} so as to afflict himself.
Rabban Gamliel says: Anyone who works on the 9th of Av will never see a sign of blessing.
Rabbi Akiva says: Whoever eats and drinks on the 9th of Av is as if he ate and drank on Yom Kippur.
And the Sages say: Whoever eats and drinks on the 9th of Av will not see of the joy of Yerushalayim, and whoever mourns for Yerushalayim will merit to see its joy, for it is written {Yeshaya 66:10}:
י שִׂמְחוּ אֶת-יְרוּשָׁלִַם וְגִילוּ בָהּ, כָּל-אֹהֲבֶיהָ; שִׂישׂוּ אִתָּהּ מָשׂוֹשׂ, כָּל-הַמִּתְאַבְּלִים עָלֶיהָ. 10 Rejoice ye with Jerusalem, and be glad with her, all ye that love her; rejoice for joy with her, all ye that mourn for her;
And anyone who eats meat and drinks wine on erev the 9th of Av, his sins are engraved on his bones, for it is written {Yechezkel 32}:
כז וְלֹא יִשְׁכְּבוּ אֶת-גִּבּוֹרִים, נֹפְלִים מֵעֲרֵלִים: אֲשֶׁר יָרְדוּ-שְׁאוֹל בִּכְלֵי-מִלְחַמְתָּם וַיִּתְּנוּ אֶת-חַרְבוֹתָם תַּחַת רָאשֵׁיהֶם, וַתְּהִי עֲו‍ֹנֹתָם עַל-עַצְמוֹתָם--כִּי-חִתִּית גִּבּוֹרִים, בְּאֶרֶץ חַיִּים. 27 And they that are inferior to the uncircumcised shall not lie with the mighty that are gone down to the nether-world with their weapons of war, whose swords are laid under their heads, and whose iniquities are upon their bones; because the terror of the mighty was in the land of the living.

{Ran points out the connection to drinking wine in the gemara about how drinking different kinds of wine impacts the bones in various ways.}

{Taanit 26b}
אמר רבן שמעון בן גמליאל לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים שבהם בנות ישראל יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו וכל הכלים טעונין טבילה ובנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים ומה היו אומרות בחור שא עיניך וראה מה אתה בורר לך אל תתן עיניך בנוי תן עיניך במשפחה וכן הוא אומר צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו חתונתו זו מתן תורה וביום שמחת לבו זה בנין בית המקדש יהי רצון שיבנה במהרה בימינו אמן:
Rabban Shimon ben Gamliel said: There were not festivals for Israel comparable to the 15th of Av and Yom Kippur, that on these days the Jewish maidens would go out with borrowed white garments, so as not to embarrass she who has none. And all this clothing had to be previously immersed. And the Jewish maidens would go out and dance in the vineyards, and what did they say? "Young man, lift up your eyes and see what you choose for yourself. Do not cast your eyes on beauty but rather cast your eyes on family." And so it states {Shir haShirim 3:11}:
יא צְאֶנָה וּרְאֶינָה בְּנוֹת צִיּוֹן, בַּמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה--בָּעֲטָרָה, שֶׁעִטְּרָה-לּוֹ אִמּוֹ בְּיוֹם חֲתֻנָּתוֹ, וּבְיוֹם, שִׂמְחַת לִבּוֹ. {ס 11 Go forth, O ye daughters of Zion, and gaze upon king Solomon, even upon the crown wherewith his mother hath crowned him in the day of his espousals, and in the day of the gladness of his heart.
"his espousals" -- this is the giving of the Torah.
"and in the day of the gladness of his heart" -- this is the building of the Temple. May it be Your Will that the Temple be rebuilt speedily in our days. Amen.

END PEREK
END MASECHET

No comments: