Wednesday, February 28, 2007

Rif Megillah 9a {Megillah 27b continues; 28a; 27b; 28b}

9a

{Megillah 27b continues}

אימתי שירצו יחזירוהו דברי ר"מ
וחכמים אומרים מוכרין אותו ממכר עולם חוץ מד' דברים למרחץ ולבורסקי ולבית הטבילה ולבית המים
רבי יהודה אומר מוכרין אותו לשם חצר והלוקח מה שירצה יעשה
ועוד א"ר יהודה בית הכנסת שחרב אין מספידין בתוכו ואין מפשילין לתוכו חבלים ואין פורסין לתוכו מצודות ואין שוטחין על גגו פירות אין עושין אותו קפנדריא שנאמר והשמותי את מקדשיכם בקדושתן הן אף כשהן שוממין
עלו בו עשבים לא יתלוש מפני עגמת נפש:
that when they want, they can get it back. These are the words of Rabbi Meir.
And the Sages say: They can sell it as an eternal sale, except for four purposes: for a bathhouse, a tanning house, a house of immersion, and a house of water {laundry or perhaps outhouse for urination}.
Rabbi Yehuda says: They sell it to be a courtyard, and the purchases may do with it what he wishes.

{Megillah 28a}
And Rabbi Yehuda further states: A synagogue which has been destroyed, they do not give eulogies therein, nor do they twine ropes, nor do they set traps therein, nor do they dry fruits on its roof, nor do not make it into a shortcut, for it is written {Vayikra 26:31}:

לא וְנָתַתִּי אֶת-עָרֵיכֶם חָרְבָּה, וַהֲשִׁמּוֹתִי אֶת-מִקְדְּשֵׁיכֶם; וְלֹא אָרִיחַ, בְּרֵיחַ נִיחֹחֲכֶם. 31 And I will make your cities a waste, and will bring your sanctuaries unto desolation, and I will not smell the savour of your sweet odours.
That is, even when they are destroyed.

When weeds grows there, you should not cut it, in order to cause anguish.

{Megillah 27b}
Gemara:
אמר רב יהודה אמר שמואל מותר לאדם להשתין מים בתוך ד' אמות של תפלה.
שאלו תלמידיו את רבי ינאי במה הארכת ימים אמר להם מימי לא השתנתי מים בתוך ד' אמות של תפלה ולא כניתי שם לחברי ולא בטלתי מקדוש היום אמה זקנה היתה לי ופעם אחת לא היה לי יין לקדוש היום מכרה כפה של ראשה והביאה לי יין לקידוש היום וכשמתה הניחה לו ג' מאות גרבי יין וכשמת הוא הניח לבניו ג' אלפים גרבי יין:
Rav Yehuda cited Shmuel: It is permitted for one {a man} to urinate within four cubits of prayer.
Rabbi Yannai's students asked him: For what reason did you merit long life? He said to them: In all my days, I did not urinate within four cubits of prayer, nor did I call my friend a nickname, nor did I neglect sanctifying the day {of Shabbat/Yom Tov by making kiddush}. I had an aged mother, and one time I did not have wine for sanctifying the day, and she sold her head cap and brought me wine for sanctifying the day. And when she died, she left him 300 barrels of wine. And when he died, he left his sons 3000 barrels of wine.

{Megillah 28b}

ועוד אמר ר' יהודה וכו'.
ת"ר בתי כנסיות ובתי מדרשות אין נוהגין בהן קלות ראש אין אוכלין בהן ואין שותין בהן ואין נאותין בהן ואין מטיילין בהן ואין נכנסין בהן בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים אבל קורין בהן ושונין בהן ומספידין בהן הספד של רבים ומכבדים אותן ומרביצים אותן
א"ר יהודה אימתי בישובן אבל בחרבנן מניחין אותן ועולין בהן עשבים מפני עגמת נפש:
"And Rabbi Yehuda further said":
The Sages learnt {in a brayta}: Synagogues and study halls, we do not conduct ourselves with levity therein. We do not eat therein, nor drink therein, nor adorn ourselves therein, nor do we travel through them, nor do we enter them in sunny days to get out of the sun and on rainy days to get out of the rain. However, we read therein and learn therein, and deliver a eulogy of the public, and we sweep them and sprinkle water on them {after sweeping}.

R' Yehuda said: When? When they are extant, but when they are destroyed, we leave them alone and weeds grow in them, in order to cause anguish.

א"ר אסי בתי כנסיות שבבבל על תנאי הן עשויות ואעפ"כ אין נוהגין בהן קלות ראש
ומאי נינהו חשבונות
דאמר רב ששת בהכ"נ שמחשבין בה חשבונות לסוף מלינין בו מת מצוה:

Rabbi Assi said: The synagogues in Bavel were made with a precondition, and even so, we do not conduct ourselves with levity therein.
And what is that? Making calculations.
For Rav Sheshet said: A synagogue in which they make "calculations," in the end {in punishment} they will keep a met mitzvah overnight.


ואין נאותין בהן
אמר רבא חכמים ותלמידיהם מותרין דאריב"ל מאי בי רבנן ביתא דרבנן:

"Nor may they adorn themselves therein":
Rava said: Chachamim and their students are permitted. For Rabbi Yehoshua ben Levi said, what is an academy {bei Rabanan}? A house {personal dwelling place, rather than academy} of the Sages.

ואין נכנסין בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים
רבינא ורב אחא בר אבא הוו קיימי וקא שיילו שמעתא מרבא
אתא זילחא דמיטרא עיילי לבי כנישתא
אמרי הא דעיילינן לבי כנישתא לאו משום מיטרא הוא אלא דשמעתא בעיא צילותא
"Nor may they enter when it is sunny to avoid the sun or when it is raining to avoid the rain":
Ravina and Rav Ashi went to ask a saying {in learning} from Rava. A torrent of rain came, and they entered the synagogue. They said: This that we are entering the synagogue is not because of the rain, but rather because a saying {in learning} requires clarity.

א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי וכי איצטריך אינש למיקרי גברא מבי כנישתא מאי
א"ל אי צורבא מרבנן לימא שמעתא ואי תנא הוא לימא הלכה ואי קרא הוא לימא פסוקא ואי לאו בר הכי הוא לימא לינוקא אימא לי פסוקך אי נמי נשהי פורתא וניקם:
Rav Acha son of Rava said to Rav Ashi: And when one needs to call someone from the synagogue, what should he do?
{Note: slightly different girsa here than in our gemara.}
He said to him: If he is a Torah scholar, let him say a saying {in learning a shmayta, equivalent to the reasoning behind something}, and if he knows Mishna, let him say a halacha, and if he knows mikra, let him say a pasuk, and if he is not proficient in any of this, let him say to a child that he {the child} should say his pasuk {that he is currently reading}, or alternatively, let him wait a bit and then get up.

ומספידין בתוכו הספד של רבים.
מחוי רב חסדא כגון הספדא דקאי ביה רב ששת
מחוי רב ששת כגון דקאי ביה רב חסדא
רפרם ספדה לכלתיה בבי כנישתא
אמר אי משום יקרא דידי אי משום יקרה דידה מיתא אתו כולי עלמא
ר' זעירא ספדיה לההוא מרבנן בבי כנישתא אמר אי משום יקרא דידי אי משום יקרא דידיה מיתא אתו כ"ע:
"And they make a eulogy for the public":
Rav Chisda gave an example: Such as a eulogy for someone from the house of Rav Sheshet.
Rav Sheshet gave an example: Such as a eulogy for someone from the house of Rav Chisda.
Rafram eulogized his daughter-in-law in a synagogue. He said: Either because of my honor or her honor, everyone will come.
Rabbi Zeira eulogized a certain member of the rabbinate in the synagogue. He said: He said: Either because of my honor or his honor, everyone will come.

תנן ההם ודאישתמש בתגא חלף
א"ר שמעון בן לקיש זה שמשתמש במי ששונה הלכות דאמר עולא לישתמש
They learned {tnan - in a Mishna in Pirkei Avot} there: "And one who makes use of the crown {of Torah} will perish"
Rabbi Shimon ben Lakish said: This is one who makes use of one who learns halachot. For Ulla said:

No comments: