Monday, August 11, 2008

Rif Gittin 15a {29b - 30a; 34a}

15a

{Gittin 29b}

ומדקתני אומר שליח ב"ד אני שמעינן דכל חד מינייהו לא משוי שליח אלא בב"ד
And from the fact that it states "he says 'I am the agent of Bet Din,' we deduce that every one of them may only appoint an agent in bet din.

אמר רבא ושליח בארץ ישראל עושה כמה שלוחים
פירוש שלא בב"ד לפי שאינו צ"ל בפני נכתב ובפני נחתם

אמר רב אשי ואם מת ראשון בטלו כולן
אמר מר בר רב אשי הא דאבא דקטנותא היא אילו מית בעל מידי מששא אית בהו בכולהו כולהו מכח בעל קא אתו אי איתיה לבעל איתנהו לכולהו ליתיה לבעל ליתנהו לכולהו אבל שליח ראשון לא איכפת לן בין מית בין לא מית
והלכתא כמר בר רב אשי.
Rava {our gemara: Rabba} said: And an agent in Eretz Yisrael may may several agents.
To explain: Not in bet din -- for he does not need to say 'before me it was written and before me it was signed.'

Rav Ashi said: {about such a case, not in Bet Din} And if the first one {agent} dies, all of them are nullified.

Mar bar Rav Ashi said: This statement of my father is from his youth. {And now he criticizes it.} If the husband dies, is there any substance left in them? Thus, all of them stem from the force of the husband. Thus, if he is still extant, they are as well. If he is not extant, they are also not. But the first agent, it does not concern us whether he dies or does not die.
And the halacha is like Mar bar Rav Ashi.

ההוא גברא דשדר לה גיטא לדביתהו
אמר ליה שליח לא ידענא לה
אמר ליה זיל יהביה ניהליה לאבא בר מניומי דהוא ידע לה וליתביה ניהלה
אתא לא אשכחיה לאבא בר מניומי
יתיב רבי אבהו ורבי חנינא בר פפי ורבי יצחק נפחא ויתיב רב ספרא גבייהו
אמרי ליה מסור מילך קמן דידן דכי אתי אבא בר מניומי ניתביה ניהליה ואזיל וממטי ליה ניהלה
אמר להו רב ספרא והא שליח שלא ניתן לגירושין הוא
איכסיף
אמר רבא קפחינהו רב ספרא לתלתא סבי סמיכי בטעותא
אמר רב אשי מאי טעותא
הכי קאמר ליה אבא בר מניומי ולא את
וכן הילכתא דשליח שלא ניתן לגירושין הוא ולא משוי שליח.
There was a certain man who sent a get to his wife.
The agent said: I do not know her.
He {=the husband} said to him: Go, and give it to Abba bar Minyumi, who knows her, and let him give it to her.
He came and did not find Abba bar Minyumi.
Rabbi Abahu, Rabbi Chanina bar Pappi, and Rabbi Yitzchak Nafcha sat {as a bet din}, and Rav Safra was sitting by them.
They said to him {the agent}: Give over your words {=your agency} to us, such that when Abba bar Minyumi comes, we will give it over to him, and he will go and give it over to her.
Rav Safra said to them: But he is an agent that is not appointed for divorce {but only to give it over to Abba bar Minyumi}. They were nonplussed.
Rava said: Rav Safra hamstrung three ordained elders, in error.
Rav Ashi said: What was the error? So did he {=the husband} say to him {=the agent}? "Abba bar Minyumi and not you" {shall deliver it}.
And so is the halacha that he is an agent who was not given over to effect the divorce, and so may not appoint an agent.

ההוא גברא דשדר גיטא לדביתהו אמר ליה לשליח לא תיתביה ניהלה עד תלתין יומין
איתניס בגו תלתין יומין
אתא לקמיה דרבא
אמר רבא חלה טעמא מאי משום דאניס
הא נמי הא אניס
אמר ליה מסור מילך קמן דילן דלבתר תלתין יומין משוינן שליח ויהיב לה ניהלה
אמרו ליה רבנן לרבא והא שליח שלא ניתן לגירושין הוא
אמר להו כיון דלבתר תלתין יומין מגרש שליח שניתן לגירושין הוא
וליחוש שמא פייס מי לא תנן מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד שנים עשר חדש ומת בתוך שנים עשר חדש הרי זה גט והוינן בה וליחוש שמא פייס
ואמר רבה בר רב הונא הכי אמר אבא מארי משמיה דרב באומר נאמנת עלי לומר שלא באתי
איכסוף
לסוף איגלאי מילתא דארוסה הואי
אמר רבא אם אמרו בנשואה יאמרו בארוסה.
There was a certain man who sent a get to his wife. He said to the agent: Do not give it over to her until thirty days. Within those thirty days, he was prevented by circumstances {ones -- such that he would not be able to deliver the get}. He came before Rava.
Rava said: A sick person {which is the case discussed} -- what reason is there? Because he was prevented by circumstances. This one also is prevented by circumstances.
He {=Rava} said to him: Give over your agency to us, and after thirty days we will appoint and agent who will give it to her.
The Sages said to Rava: But he is an agent who is not given over to effect divorce {now -- for only after thirty days can he effect it}.
He said to them: Since after thirty days he can divorce, he is indeed an agent who was given over the ability to effect divorce.
"And let us worry lest he {=the husband} was appeased {she made up with him}. For have we not learnt {tnan}, 'from now {the divorce should take effect} if I do not come within the timespan of now until 12 months, and he dies within 12 months, this is a valid get.' And upon that we asked, 'and let us worry lest he be appeased?' And Rabba bar Rav Huna said: so did Abba Mari say in the name of Rav: Where he said 'she is to be believed upon me, to say that I have not come.' "
He {=Rava} was nonplussed.
In the end, the matter was revealed that she was {merely} betrothed.
Rava said: If they said this by a {fully} married woman, would they say this {that we should worry about this} by a betrothed woman?

אמר רבא הא ודאי מיבעי לי
שליח כי משוי ליה שליח בבית דין בפניו או אפילו שלא בפניו
[בתר דבעיא] הדר פשטה בין בפניו בין שלא בפניו
שלחו מתם בין בפניו בין שלא בפניו.
Rava said: This certainly is a question to me:
{Gittin 30a}
An agent, when he is appointed an agent in bet din, need this be in his presence or even not in his presence?
After he asked this, he resolved it {for himself}: Whether in his presence or not in his presence.
They sent from there {Eretz Yisrael}: Whether in his presence or not in his presence.

ההוא דאמר להו אי לא אתינא עד תלתין יומין ליהוי גיטא ואתא ופסקי מברא ואמר חזו דאתאי חזו דאתאי
אמר שמואל לא שמיה מתיא
There was an individual who said to them, "if I do not come within thirty days, this should be a valid get." And he came, but the ferry stopped him {across the river from reaching there}, and he said 'see I have come, see I have come!'
Shmuel said: This is not called "coming."

ההוא דאמר להו אי לא מפייסינא עד תלתין יומין ליהוי גיטא אזל פייסה ולא איפייסה
אמר רב יוסף מי יהיב לה תרקבא דדינרא ולא איפייסה
אלמא אין אונס בגיטין
וכן הלכה
There was an individual who said to them, "if I do not reconcile with her within thirty days, this should be a valid get." He went and tried to make up with her, but she would not be reconciled.
Rav Yosef said: Is it the case that he offered her a bag of gold coins and she was not reconciled? {Thus, he did not try hard enough.}
Thus, there is no allowance for circumstances outside of his control, by get.
And so is the halacha.

{The Rif thus decides like the first, over the second, lashon in the gemara. See inside.}

ואמרי' תו בפירקא דלקמן
ההוא דאמר להו אי לא נסיבנא מהכא לריש ירחא דאדר ליהוי גיטא
כי מטא ריש ירחא דאדר אמר להו אנא ריש ירחא דניסן
אמרי אי משום אונסא אין אונס בגיטין אי משום גלויי דעתא בגיטא פלוגתא דאביי ורבא
ושמעינן מינה דהילכתא אין אונס בגיטין
And we say further in the chapter to come {in Gittin 34a}: There was an individual who {wrote a get for his betrothed and} said to them: If I do not marry her from now until Rosh Chodesh Adar, this should be a valid get. When Rosh Chodesh Adar arrived, he said to them: I meant Rosh Chodesh Nissan.
They said: If because of ones {circumstances outside of his control}, there is no ones by get {to invalidate it}. If because of revealing his true intent, by get, this is a matter of dispute between Abaye and Rava.
And we derive from this that the halacha is that there is no ones by get.

No comments: