Monday, June 04, 2007

Rif Yevamot 9b {Yevamot 31b; 32a; 33b; 34a}

9b

{Yevamot 31b}
Mishna:

שלש אחין נשואין ג' נשים נכריות ומת אחד מהן ועשה בה השני מאמר ומת הרי אלו חולצות ולא מתיבמות שנאמר ומת אחד מהם יבמה יבא עליה שעליה זיקת יבם אחד ולא שיש עליה זיקת שני יבמין
רבי שמעון אומר מיבם לאיזו שירצה וחולץ לשניה
If three brothers marry three non-related women, and one of them {the brothers} dies, and the second one performs maamar {Rabbinic betrothal prior to yibbum} and then dies, these {the first and second widow} undergo chalitza and not yibbum, for it is stated {Devarim 25:5}:
ה כִּי-יֵשְׁבוּ אַחִים יַחְדָּו, וּמֵת אַחַד מֵהֶם וּבֵן אֵין-לוֹ--לֹא-תִהְיֶה אֵשֶׁת-הַמֵּת הַחוּצָה, לְאִישׁ זָר: יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ, וּלְקָחָהּ לוֹ לְאִשָּׁה וְיִבְּמָהּ. 5 If brethren dwell together, and one of them die, and have no child, the wife of the dead shall not be married abroad unto one not of his kin; her husband's brother shall go in unto her, and take her to him to wife, and perform the duty of a husband's brother unto her.
that upon her is the bond to a single husband's brother and not that she has the bond of two husband's brothers upon her.
Rabbi Shimon says: He may perform yibbum to whichever one he desires and chalitza to the second.

Gemara:
ואי זיקת ב' יבמין דאורייתא חליצה נמי לא תיבעי
אלא מדרבנן וגזרה שמא יאמרו שתי יבמות הבאות מבית אחד מתיבמות
וניבם לחדא ונחלוץ לאידך
גזירה שמא יאמרו בית מקצתו בנוי ומקצתו חלוץ
ויאמרו
אי דמיבם והדר חליץ הכי נמי אלא גזירה דלמא חליץ ברישא והדר מיבם וקם ליה באשר לא יבנה ורחמנא אמר כיון שלא בנה שוב לא יבנה:
And if there are Biblically two bonds to husband's brothers, we should not require chalitza either! Rather, it is Rabbinic, and is a decree lest they say that two yevamot who come from a single household may both undergo yibbum.
And let us perform yibbum on one of them and chalitza on the other! As a decree lest they say that there is a house, partially built {=yibbum} and partially chalutz {pulled down}.

{Yevamot 32a}
And let them say that!
If he first performed yibbum and then chalitza, that would be fine. But this is a decree lest he perform chalitza first and afterwards perform yibbum, and thus setting himself up against "he does not build up," and the All-Merciful said "since he has built, he will no longer build {in the future}."

{Based on Devarim 25:9:
ט וְנִגְּשָׁה יְבִמְתּוֹ אֵלָיו, לְעֵינֵי הַזְּקֵנִים, וְחָלְצָה נַעֲלוֹ מֵעַל רַגְלוֹ, וְיָרְקָה בְּפָנָיו; וְעָנְתָה, וְאָמְרָה, כָּכָה יֵעָשֶׂה לָאִישׁ, אֲשֶׁר לֹא-יִבְנֶה אֶת-בֵּית אָחִיו. 9 then shall his brother's wife draw nigh unto him in the presence of the elders, and loose his shoe from off his foot, and spit in his face; and she shall answer and say: 'So shall it be done unto the man that doth not build up his brother's house.'
}

אמר רבא נתן גט למאמרו הותרה צרתה אבל היא אסורה דמחלפא בבעלת הגט דעלמא
איכא דאמרי אמר רבא נתן גט למאמרו הותרה אפילו היא מאי דעבד שקליה

Rava said: If he gave a bill of divorce to the one upon he performed maamar {but not yet yibbum}, her rival is permitted {to another surviving brother for yibbum} but she herself is forbidden, for she will be confused {in the minds of others} with a typical woman who received a bill of divorce.
There are some {girsaot} that say: Rava said: If he gave a bill of divorce to the one upon whom he performed maamar, even she is permitted. What he has done to her he has taken back.

והא דאמרינן בזיקת שני יבמין מיחלץ חלצה יבומי לא מיבמה לא תימא הני מילי היכא דאיכא צרה דאיכא למיגזר משום צרה אלא אפילו היכא דליכא אלא חדא יבמה ואיכא עלה זיקת ב' יבמין מיחלץ חלצה יבומי לא מיבמה כדתנן בפרק האשה בן ט' שנים ויום א' הבא על יבמתו ומת חולצת ולא מתיבמת
And this that we say regarding the levirate bond of two brothers-in-law that she should undergo chalitza and not yibbum, you should not say that these words are where there is a rival, such that there is to decree because of the rival, but rather, even where there is only a single yevama, and there is upon her a levirate bond of two brothers-in-law, she should undergo chalitza and not yibbum as we learn in the Mishna in perek haIsha ben Tet Shanim veYom echad: If one has intercourse with his yevama {thus performing yibbum} and then dies, she undergoes chalitza and not yibbum.

ואמר רבא עלה הא דאמרי רבנן זיקת שני יבמין מיחלץ חלצה יבומי לא מיבמה לא תימא ה"מ היכא דאיכא צרה דאיכא למיגזר משום צרה דהא הכא דליכא צרה מיחלץ חלצה יבומי לא מיבמה:
And Rava said on it: This that the Sages stated that one with levirate bond of two brothers-in-law should undergo chalitza and not yibbum, you should not say that these words are where there is a rival, such that there is to decree because of the rival, for here, where there is no rival, she undergoes chalitza and not yibbum.

{Yevamot 33b}
Mishna:
שני אחין נשואין שתי אחיות ומת אחד מהם ואח"כ מתה אשתו של שני הרי זו אסורה עליו עולמית הואיל ונאסרה עליו שעה אחת:
Two brothers who married two sisters, and one of them {the brothers} died, and afterwards the wife of the second one died, she {the widow} is forbidden upon him forever, since she was forbidden upon him for one hour.

שנים שקדשו ב' נשים ובשעת כניסתן לחופה החליפו של זה בזה ושל זה בזה הרי אלו חייבין משום אשת איש
ואם היו אחים אף משום אשת אח
ואם היו אחיות אף משום אשה אל אחותה
ואם היו נדות אף משום נדה
ומפרישין אותן שלשה חדשים שמא מעוברות הן
ואם היו קטנות ולא היו ראויות לילד מחזירין אותן מיד ואם היו כהנות נפסלו מן התרומה
Two men who betrothed two women {one woman each}, and at the time of bringing them to the bridal canopy, they switched this one for this one and that one for that one {thus each having intercourse with another man's betrothed} they are liable for sleeping with a{nother} man's wife.
And if they are brothers, also for the {prohibition of the} brother's wife.
And if they {the women} were sisters also for "a woman with her sister."
And if they were mentruants, also for niddah.
And we separate them for three months lest they are pregnant. And if they are minors such that they are not able to have become pregnant, we return them immediately.
And if they were daughters of kohanim, they are invalidated from consuming terumah.

Gemara:
החליפו ברשיעי עסקינן
אמר רב יהודה תני הוחלפו
ומאן האי תנא דאית ליה איסור כולל ואיסור מוסיף ואיסור בת אחת
"they switched":
Are we dealing with wicked men?
Rav Yehuda said: Read it "if they were exchanged."

And who is the Tanna who holds that there is a comprehensive prohibition {issur kollel}, a wider-range prohibition {issur mosif} and simultaneous prohibitions {issur bat achat} {all of which are featured in the Mishna}?

{Yevamot 34a}
א"ר יהודה אמר רב רבי מאיר הוא
Rav Yehuda cited Rav: It is Rabbi Meir.

No comments: