Friday, June 15, 2007

Rif Yevamot 14b {Yevamot 42b continues; 43a - b}

14b

{Yevamot 42b continues}

אמר ר' חייא בר אבא חזר בו רבי יוחנן אמר רב יוסף ממתניתא דכרמא הדר ביה
דתניא אמר ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקא כך שמעתי מפי חכמים בכרם ביבנה כולן צריכות להמתין ג' חדשים

והלכה כר"מ דהא רבי יוחנן דאמר הלכה כרבי יהודה הדר ביה ועוד דקי"ל דהלכה כרבי מאיר בגזירותיו כדגרסינן בפרק אע"פ אמר רב נחמן אמר שמואל הלכה כר"מ בגזירותיו:
Rabbi Chiyya bar Abba said: Rabbi Yochanan retracted from this.
Rav Yosef said: Because of the brayta about the vinyard he retracted.
For they learnt {in a brayta}: Rabbi Yishmael son of Rabbi Yochanan ben Beroka said: I have heard the following from the mouths of the Sages in the vineyard in Yavneh {kerem beYavneh}: All of them are required to wait three months.

And the halacha is like Rabbi Meir, for behold, Rabbi Yochanan, who said that the halacha is like Rabbi Yehuda, retracted from this. And furthermore, we establish that the halacha is like Rabbi Meir in his decrees, as we learn in perek Af al Pi, "Rav Nachman cited Shmuel: the halacha is like Rabbi Meir in his decrees."

{Yevamot 43a}

אמימר שרא ליארס ביום צ'
א"ל רב אשי לאמימר והא רב ושמואל דאמרי תרוייהו צריכה להמתין ג' חדשים חוץ מיום שמת בו וחוץ מיום שנתארסה בו
א"ל ההוא לענין מניקה איתמר דרב ושמואל דאמרי תרוייהו צריכה להמתין כ"ד חדש חוץ מיום שנולד בו וחוץ מיום שנתארסה בו
והלכתא צריכה להמתין כ"ד חדש חוץ מיום שנתארסה בו וחוץ מיום שנולד בו וצריכה להמתין ג' חדשים חוץ מיום שמת בו וחוץ מיום שנתארסה בו:

רבי יוסי אומר כל הנשים יתארסו כו' תנא וכמה איבול שלה שלשים יום:
Amemar permitted to betroth on the 90th day.
Rav Ashi said to Amemar: But behold, Rav and Shmuel both said that she needs to wait three months, excluding the day that he died and excluding the day that she is betrothed thereon.
He said to him {in response}: That was stated in terms of a nursing mother, that Rav and Shmuel both say that she must wait 24 months excluding the day he was born and excluding the day she was betrothed thereon.

And the halacha is that she must wait 24 months excluding the day he was born and excluding the day she was betrothed thereon. And she needs to wait 3 months, excluding the day that he died and excluding the day that she is betrothed thereon.

Rabbi Yossi says: All women may betroth {excluding the widow}":
A tanna taught: And how long is her mourning {such that she may not betroth immediately}? Thirty days.

{Yevamot 43b}
Mishna:
ארבעה אחין נשואין ארבע נשים ומתו ורצה הגדול שבאחין ליבם את כולן הרשות בידו

מי שהיה נשוי שתי נשים ומת ביאתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת צרתה
היתה אחת מהן כשרה ואחת פסולה אם היה חולץ חולץ לפסולה ואם היה מיבם מיבם לכשרה
Four brothers who married four women and then died, and the eldest {surviving} brother wishes to perform yibbum on all of them, the permission is in his hand.

If someone was married to two women and then died, the intercourse or chalitza {with the yavam} of one of them will exempt her rival.
{Yevamot 44a}
If one of them was eligible and one was ineligible {to marry a kohen}, if he performs chalitza he should do so with the ineligible one {since he then leaves the other one to marry a kohen if she so desires} and if he performs yibbum, he {even} performs yibbum on the eligible one.

Gemara:
הרשות בידו
ושבקינן ליה?
והתניא וקראו לו זקני עירו הן ולא שלוחן ודברו אליו שמשיאין לו עצה ההוגנת לו שאם היה הוא ילד והיא זקנה הוא זקן והיא ילדה אומרין לו מה לך אצל ילדה מה לך אצל זקנה כלך אצל שכמותך ואל תכניס קטטה בתוך ביתך
הכא במאי עסקינן בדאפשר ליה ואי אפשר ליה מאי איריא ארבע אפילו טובא נמי אלא עצה טובה קא משמע לן ארבע אין טפי כי היכי דנימטי להו עונה בחדש:
"the permission is in his hands":
And they leave him alone? But they learnt {in a brayta}: {Devarim 25:8}
ח וְקָרְאוּ-לוֹ זִקְנֵי-עִירוֹ, וְדִבְּרוּ אֵלָיו; וְעָמַד וְאָמַר, לֹא חָפַצְתִּי לְקַחְתָּהּ. 8 Then the elders of his city shall call him, and speak unto him; and if he stand, and say: 'I like not to take her';
They and not their agents.
וְדִבְּרוּ אֵלָיו -- "and speak unto him" -- that they extend to him advice appropriate to him. That if he was young and she was old, or he was old and she young, they say to him, "what would you do with a young woman," or "what would you do with an old woman?" "Go yo one your own age, and do not bring strife into your house."
With what are we dealing? Where it is possible for him {financially}. And if it is possible for him, why specifically four? Even more, also! Rather, it informs us of good advice -- four, but no more, so that each one receives a marital visit per month.

(וכן) מי שהיה נשוי שתי נשים ומת ביאתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת צרתה
ונייבם לתרוייהו
אמר ר' חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אמר קרא אשר לא יבנה את בית אחיו בית אחד הוא בונה ואין בונה שני בתים

(And so too) "one who married two women and died, the intercourse or chalitza of one of them exempts her rival":
And let him perform yibbum on both of them?
Rabbi Chiyya bar Abba cited Rabbi Yochanan: The verse states {Devarim 25:9}:
ט וְנִגְּשָׁה יְבִמְתּוֹ אֵלָיו, לְעֵינֵי הַזְּקֵנִים, וְחָלְצָה נַעֲלוֹ מֵעַל רַגְלוֹ, וְיָרְקָה בְּפָנָיו; וְעָנְתָה, וְאָמְרָה, כָּכָה יֵעָשֶׂה לָאִישׁ, אֲשֶׁר לֹא-יִבְנֶה אֶת-בֵּית אָחִיו. 9 then shall his brother's wife draw nigh unto him in the presence of the elders, and loose his shoe from off his foot, and spit in his face; and she shall answer and say: 'So shall it be done unto the man that doth not build up his brother's house.'
He may build up one house but may not build up two houses {from one brother}.

וניחלוץ לתרוייהו
אמר מר זוטרא בר טוביא אמר קרא בית חלוץ הנעל בית אחד הוא חולץ ואינו חולץ לשני בתים
And let him perform chalitza on both of them?
Mar Zutra bar Tuvia said: The verse stated {Devarim 25:10}
י וְנִקְרָא שְׁמוֹ, בְּיִשְׂרָאֵל: בֵּית, חֲלוּץ הַנָּעַל. {ס} 10 And his name shall be called in Israel The house of him that had his shoe loosed. {S}
One house he looses {performs chalitza on} but does not perform chaliza for two houses.

וניחלוץ לחדא ונייבם לחדא
[אמר קרא אשר לא יבנה
כיון שלא בנה שוב לא יבנה
And let him perform chalitza on one of them and {subsequently} yibbum on one of them?
The verse stated
ט וְנִגְּשָׁה יְבִמְתּוֹ אֵלָיו, לְעֵינֵי הַזְּקֵנִים, וְחָלְצָה נַעֲלוֹ מֵעַל רַגְלוֹ, וְיָרְקָה בְּפָנָיו; וְעָנְתָה, וְאָמְרָה, כָּכָה יֵעָשֶׂה לָאִישׁ, אֲשֶׁר לֹא-יִבְנֶה אֶת-בֵּית אָחִיו. 9 then shall his brother's wife draw nigh unto him in the presence of the elders, and loose his shoe from off his foot, and spit in his face; and she shall answer and say: 'So shall it be done unto the man that doth not build up his brother's house.'
Once he did not build {by performing chalitza} he may not subsequently build {for the same brother}.

ונייבם לחדא וניחלוץ לחדא]
אמר קרא ואם לא יחפוץ האיש
הא חפץ מיבם העולה ליבום עולה לחליצה ושאינו עולה ליבום אינו עולה לחליצה ועוד כדי שלא יאמרו בית מקצתו בנוי ומקצתו חלוץ ויאמרו אי דמייבם והדר חליץ ה"נ אלא גזירה דלמא אתו ליבומי אחר חליצה ורחמנא אמר אשר לא יבנה כיון שלא בנה שוב לא יבנה:
And let him {first} perform yibbum on one of them and {subsequently} chalitza on one of them?
The verse stated
ז וְאִם-לֹא יַחְפֹּץ הָאִישׁ, לָקַחַת אֶת-יְבִמְתּוֹ; וְעָלְתָה יְבִמְתּוֹ הַשַּׁעְרָה אֶל-הַזְּקֵנִים, וְאָמְרָה מֵאֵן יְבָמִי לְהָקִים לְאָחִיו שֵׁם בְּיִשְׂרָאֵל--לֹא אָבָה, יַבְּמִי. 7 And if the man like not to take his brother's wife, then his brother's wife shall go up to the gate unto the elders, and say: 'My husband's brother refuseth to raise up unto his brother a name in Israel; he will not perform the duty of a husband's brother unto me.'
Thus, if he wants, he should perform yibbum. And he that is not able to perform yibbum is not able to perform chalitza. And furthermore, so that they should not say that a house was partially built and partially unbuilt. And let them say it. If he had performed yibbum and subsequently performed yibbum, this would indeed be so. However, this is a decree lest they come to perform yibbum after chalitza, and the All-Merciful said אֲשֶׁר לֹא-יִבְנֶה -- " that doth not build up" -- once he did not build up, he may not subsequently build up.

היתה אחת כשירה ואחת פסולה וכו':
אמר רב יוסף כאן שנה רבי לא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכין לו
"If one of them was eligible {to marry a kohen} and one of them was ineligible...":
Rav Yosef said: Here, Rabbi teaches that a man should not spill out the water of his cistern when others require it.

No comments: