Sunday, June 10, 2007

Rif Yevamot 11a {Yevamot 37a - b}

11a

תניא רבן שמעון בן גמליאל אומר כל ששהה שלשים יום באדם אינו נפל
הא לא שהה ספיקא הוא
איתמר מת בתוך ל' ועמדה ונתקדשה
אמר רבינא משמיה דרבא אם אשת ישראל היא חולצת ואם אשת כהן אינה חולצת
רב שרביא משמיה דרבא אמר אחד זו ואחד זו חולצת
They learnt {in a brayta}: Rabban Shimon ben Gamliel says: Anything that lasts thirty days {alive} in humans is not considered a miscarriage.
The implication of this is that if it did not last, it is a doubt.
It was stated {by Amoraim}: If it died within 30 days and she {the yevama} stood and was betrothed {to someone other than the yavam}:
Ravina said in the name of Rava: If she is was married to an Israelite, she undergoes chalitza, and if she was married to a kohen, she does not undergo chalitza.
Rav Sharbia said in the name of Rava: Both this one and that one undergo chalitza.

וקיימא לן כרבינא דכיון דאיכא רבנן דפליגי עליה דרבן שמעון בן גמליאל דאמרי אע"ג דלא שהה ולד מעליא הוא גבי אשת כהן דלא אפשר דאי חליץ לה איתסרא לה על בעלה עבדינן כרבנן ולא מצרכינן לה חליצה ולגבי ישראל דלית בה פסידא עבדינן כרשב"ג הלכך חליץ לה ועיילא לה לגברא ואי כשנתקדשה מותבינן לה תותי גברא כל שכן אם נשאת דלא מפקינן לה מתותי גברא
והך דאמרינן התם לענין שומרת יבם שנשאת בלא חליצה לא שייך בהא מלתא דהתם ודאי בעיא חליצה אבל הכא דכיון דמית בתוך שלשים יום ספיקא הוי ומספיקא לא מפקינן איתתא מתותי גברא אלא אי בעלה ישראל חליץ לה יבמה ויתבה תותי גברא ואי בעלה כהן דאי חליץ לה יבמה איתסרא עליה יתבא תותיה בלא חליצה כדכתבינן:
And we establish like Ravina. For since there are Sages who argue upon Rabban Shimon ben Gamliel, who say "even though it did not last, it is an exemplary child," in the case of the wife of a kohen, where it is not possible, for if she undergoes chalitza she will be forbidden to her husband, we act like the Sages and do not require chalitza. And in the case of the wife of an Israelite, where there is no harm, we act like Rabban Shimon ben Gamleil. Therefore, he performs chalitza on her, and then she enters to her husband. And if when she has merely been betrothed, we return her to be with her husband, certainly if the married, we do not take her away from her husband.
And this that we say regarding a woman waiting for the yavam who married {a stranger} without chalitza, it is irrelevant to this matter. For there, she certainly requires chalitza, but here, since it died within 30 days, it is a doubt, and for a doubt we do not take a woman out from her husband. Rather, if her husband is an Israelite, her brother-in-law performs chalitza on her and then she dwells with her husband, and if her husband is a kohen, such that if her brother-in-law performed chalitza she would be forbidden to her {her new husband the kohen}, she dwells with him without chalitza, as we have written.

(גרסינן בגמרא איבעיא להו מעוברת חבירו ומינקת חבירו דמינסבא לכהן מאי עבוד רבנן תקנתא לכהן או לא ומסיק דלא עבוד תקנתא וצריך להוציאה בגט אפילו כהן):
(We learn in the gemara: It was a question to them: A woman pregnant by his fellow and a woman nursing the child of his fellow who are married to a kohen, did the Sages make a fix for a kohen or not?
And it concludes that they did not make a fix, and he needs to send her out with a bill of divorce, even a kohen.
)

{Yevamot 37a}

איתמר קידש אלמנת חבירו או גרושת חבירו בתוך שלשה חדשים וברח פליגי בה רב אחא ורפרם חד אמר משמתין ליה וחד אמר עירוקיה מסתייה הוה עובדא ואמר להו רפרם ערוקיה מסתייה וכן הלכתא:
It was stated {by Amoraim}: If he betrothed the widow of his fellow, or the divorcee of his friend, within the first three months {after the death or divorce, such that she might be pregnant} and then fled, Rav Acha and Rafram disagree. One said he is placed in cherem and one said his flight is sufficient {to show he will not marry her and consummate within the time period}.
There was an incident and Rafram said that his flight is sufficient.
And so is the halacha.

{Yevamot 37b}

תניא ר"א בן יעקב אומר לא יקח אדם אשה במדינה זו וילך ויקח אשה במדינה אחרת שמא יזדווגו זה עם זה ונמצא אח נושא אחותו ואב נושא בתו ועל זה נאמר ומלאה הארץ זמה
ועוד תניא רבי אליעזר בן יעקב אומר לא יקח אדם אשה ודעתו לגרשה משום שנאמר אל תחרוש על רעך רעה וגו':
They learnt {in a brayta}: Rabbi Eliezer ben Yaakov says: A man should not take a wife in one country and go and take another wife in another country, lest they {inadvertently} pair their children one with the other such that a brother marry his sister or a father marry his daughter. And upon this it was stated {Vayikra 19:29}:
כט אַל-תְּחַלֵּל אֶת-בִּתְּךָ, לְהַזְנוֹתָהּ; וְלֹא-תִזְנֶה הָאָרֶץ, וּמָלְאָה הָאָרֶץ זִמָּה. 29 Profane not thy daughter, to make her a harlot, lest the land fall into harlotry, and the land become full of lewdness.
And further, they learnt {in a brayta}: Rabbi Eliezer ben Yaakov says: A man should not take {=marry} a woman with intent to divorce her, for it is stated {Mishlei 3:29}:
כט אַל-תַּחֲרֹשׁ עַל-רֵעֲךָ רָעָה; וְהוּא-יוֹשֵׁב לָבֶטַח אִתָּךְ. 29 Devise not evil against thy neighbour, seeing he dwelleth securely by thee.

ספק בן תשעה לראשון או בן שבעה לאחרון יוציא והולד כשר ואם לא הוציא
הנולד אחר כן ספק ממזר הוי ואסור בבת ישראל ואסור בממזרת דקיימא לן כר' אליעזר דאמר בפרק י' יוחסין ודאן בודאן מותר ודאן בספיקן וספיקן בודאן וספיקן בספיקן אסור:
If it is a doubt whether the child was a nine-month fetus of the first husband or a seven-month fetus of the latter husband, he {the latter husband} sends her out and the child is valid. If he does not send her out, a child born after that is a doubtful bastard, and is forbidden to an Israelite woman and forbidden to a female bastard. For we establish like Rabbi Eliezer who said in perek Asara Yuchsin that a certain {of state} with a certain is permitted; a certain with a doubtful, a doubtful with a certain, and a doubtful with a doubtful are forbidden.

ספק ויבם שבאו לחלוק בנכסי מיתנא ספק אמר אנא בר מיתנא אנא ונכסי דידי נינהו ויבם א"ל אנת ברי דידי את ולית לך ולא מידי הוי ממון המוטל בספק וממון המוטל בספק חולקין
If a doubtful son {where it is unclear if he is the son of the deceased or of the yavam} and the yavam came to divide the property of the deceased -- the doubtful son said "I am the son of the deceased and the possessions are mine," and the yavam said to him, "you are my son, and you have nothing except from my hands," this is money which is thrown in doubt, and money thrown in doubt is divided.

No comments: