Tuesday, June 26, 2007

Rif Yevamot 18b {Yevamot 54a - 56a; 55b; 53b}

18b

{Yevamot 54a}
Gemara:

אמר עולא מנין להעראה מן התורה דכתיב ואיש כי ישכב את אשה דוה וגלה את ערותה את מקורה הערה
מכאן להעראה מן התורה
אשכחן נדה שאר עריות מנין
אמר ר' יונה ואיתימא רב הונא בריה דרב יהושע
אמר קרא כי כל אשר יעשה מכל התועבות
הוקשו כל העריות כולן לנדה מה נדה בהעראה אף כל העריות נמי בהעראה
Ulla said: How do we know, Biblically, that the first stage of intercourse has status? For it is written {Vayikra 20:18}:
יח וְאִישׁ אֲשֶׁר-יִשְׁכַּב אֶת-אִשָּׁה דָּוָה, וְגִלָּה אֶת-עֶרְוָתָהּ אֶת-מְקֹרָהּ הֶעֱרָה, וְהִוא, גִּלְּתָה אֶת-מְקוֹר דָּמֶיהָ--וְנִכְרְתוּ שְׁנֵיהֶם, מִקֶּרֶב עַמָּם. 18 And if a man shall lie with a woman having her sickness, and shall uncover her nakedness--he hath made naked her fountain, and she hath uncovered the fountain of her blood--both of them shall be cut off from among their people.
from here {the word he'era} we derive העראה {the first stage of intercourse} from the Torah.
We have thus found this by a menstruant. By the remaining arayot {forbidden relations}, from where?
Rav Yona, and some say Rav Huna son of Rav Yehoshua, said: Scriptures stated {Vayikra 19:29}:
כט כִּי כָּל-אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה, מִכֹּל הַתּוֹעֵבֹת הָאֵלֶּה--וְנִכְרְתוּ הַנְּפָשׁוֹת הָעֹשֹׂת, מִקֶּרֶב עַמָּם. 29 For whosoever shall do any of these abominations, even the souls that do them shall be cut off from among their people.
All the forbidden relations are thus joined to a menstruant. Just as a menstruant with the first stage of intercourse, so too all the forbidden relations at the first stage of intercourse.

{Yevamot 54b}

בעי מיניה רבינא מרבא המערה בזכור מהו בזכור משכבי אשה כתיב וכיון דבאשה חייב בזכור נמי חייב
אלא המערה בבהמה מהו אם אינו ענין להעראה דכתיבא גבי אחות אב ואחות אם דכתיב ערות אחות אמך ואחות אביך לא תגלה כי את שארו הערה עונם ישאו דאתיאן בהקישא דר' יונה תנהו לענין העראה דבהמה
והעראה דחייבי לאוין מנא לן מדגלי רחמנא שכבת זרע גבי שפחה חרופה מכלל דחייבי לאוין בהעראה:
Ravina inquired of Rava: If one {a man} engages in the first stages of intercourse with a male, what {is the law}?
By a male, it is written {Vayikra 20:13}
יג וְאִישׁ, אֲשֶׁר יִשְׁכַּב אֶת-זָכָר מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה--תּוֹעֵבָה עָשׂוּ, שְׁנֵיהֶם; מוֹת יוּמָתוּ, דְּמֵיהֶם בָּם. 13 And if a man lie with mankind, as with womankind, both of them have committed abomination: they shall surely be put to death; their blood shall be upon them.
And since by a woman he would be liable, by a man he would likewise be liable.
But, one who engaged in the first stage of intercourse with an animal, what {is the law}?
If it serves no purpose for the first stage of intercourse which is written by his father's sister and his mother's sister -- for it is written {same perek}
יט וְעֶרְוַת אֲחוֹת אִמְּךָ וַאֲחוֹת אָבִיךָ, לֹא תְגַלֵּה: כִּי אֶת-שְׁאֵרוֹ הֶעֱרָה, עֲו‍ֹנָם יִשָּׂאוּ. 19 And thou shalt not uncover the nakedness of thy mother's sister, nor of thy father's sister; for he hath made naked his near kin; they shall bear their iniquity.
{with the word he'era}, for these come via the hekesh {connection} of Rav Yona, teach it instead to the topic of the first stage of intercourse with an animal.

{Yevamot 55a}
And this first stage of intercourse for relations for which one violates a prohibition {chayvei lavin} how do we know? From the fact that the All-Merciful specified "carnally" by a designated bondmaid

{that is, in Vayikra 19:10:
כ וְאִישׁ כִּי-יִשְׁכַּב אֶת-אִשָּׁה שִׁכְבַת-זֶרַע, וְהִוא שִׁפְחָה נֶחֱרֶפֶת לְאִישׁ, וְהָפְדֵּה לֹא נִפְדָּתָה, אוֹ חֻפְשָׁה לֹא נִתַּן-לָהּ--בִּקֹּרֶת תִּהְיֶה לֹא יוּמְתוּ, כִּי-לֹא חֻפָּשָׁה. 20 And whosoever lieth carnally with a woman, that is a bondmaid, designated for a man, and not at all redeemed, nor was freedom given her; there shall be inquisition; they shall not be put to death, because she was not free.

}
we may deduce that those subject to negative commandments {chayvei lavin} are liable for the first stage of intercourse.

{Yevamot 55b}
אמר שמואל העראה זו נשיקה משל לאדם שמניח אצבעו על פיו אי אפשר שלא ידחיק הבשר
כי אתא רב שמואל בר רב יהודה א"ר יוחנן העראה זו הכנסת העטרה
(עשאה) גמר ביאה גמר ביאה ממש
מכאן ואילך אינו אלא כנשיקה ופטור ופליגא אדשמואל:
Shmuel said: The first stage of intercourse is "kissing" {=superficial contact of the genitals}. A parable to a man who places his finger on his mouth {lips} - it is impossible that he does not press down the flesh.
When Rav Shmuel bar Rav Yehuda came {from Eretz Yisrael} he cited Rabbi Yochanan: The first stage is the insertion of the corona. The final stage is actual intercourse {consummation}.

{the corona is where the head joins the shaft}


{Yevamot 56a}
Any less is considered like "kissing," and is exempt.
And this argues on Shmuel.

אחד המערה ואחד הגומר קנה:
מאי קנה אמר רב קנה לכל
ושמואל אמר לא קנה אלא לדברים האמורים בפרשה לירש בנכסי אחיו ולפטור אשת אחיו מן היבום אבל להאכילה בתרומה לא.
מן האירוסין דברי הכל לא אכלה
כי פליגי מן הנישואין רב אמר אוכלת דהא הות אוכלת מעיקרא ושמואל אמר אינה אוכלת כי רבי רחמנא ביאת שוגג כמזיד לדברים האמורים בפרשה אבל לענין תרומה לא

וקיימא לן כל היכא דפליגי רב ושמואל הלכתא כרב באיסורי:
"Whether one performs the initial stage of intercourse or consummates, he acquires":
What does he acquire?
Rav said: He acquires in all respects.
And Shmuel said: He only acquires as regards the matters stated in the parsha -- to inherit his brother's assets and to exempt his brother's wife from yibbum, but to feed her teruma, no.
From a state of betrothal {to the deceased first husband} all say that she does not eat. Where do they argue? From nissuin {full marriage}. Rav said that since she initially ate {she does now} and Shmuel said that she does not eat. To what extent does the All-Merciful include accidental intercourse like deliberate? In terms of matters mentioned in the parsha, but as to the matter of teruma, no.

And we establish that wherever Rav and Shmuel argue, the halacha is like Rav for prohibitions.

{Yevamot 55b}
אין לי אלא יבמה דקני לה יבם בהעראה אשה לבעלה מנין אתיא קיחה קיחה וכו'
ואי קשיא לך הך דגרסינן בפרק האשה נקנית לענין קידושי ביאה איבעיא להו תחלת ביאה קונה או סוף ביאה קונה
ואמר אמימר משמיה דרבא כל הבועל דעתו על גמר ביאה דאלמא לא קני לה בהעראה אלא בגמר ביאה הוא דקני לה
התם בביאה דאירוסין עסקינן דלא הוי ליה קידושין בגופה מעיקרא אבל הכא בביאה דבתר קידושין עסקינן כגון דבא עליה בתר דקדיש לה ועדיין לא נכנסה עמו לחופה ומשום הכין קני לה בהעראה ליורשה וליטמא לה וכל מילי דאישות דהא אית ליה בגוה קנין מעיקרא דומיא דיבמה מה יבמה אית ליה ליבם זיקה בגוה אף אשה לבעלה דאית ליה קנין בגוה מעיקרא אבל הך דלית ליה קנין בגוה מעיקרא אלא השתא הוא דבעי מיקנא לה לא סגיא אלא בגמר ביאה דכל הבועל דעתו על גמר ביאה
This only informs me of a yevama, that the yavam acquires her {in levirate marriage} with the first stage of intercourse. A {regular} wife to her husband, from where? It comes from a connection of kicha kicha {stated by regular marriage in Devarim 24:1 and in terms of relations whose penalty is karet}.
And if it is a question to you this that we learnt in perek haIsha nikneit in terms of betrothal via intercourse:
It was a question to them: Does the beginning of intercourse acquire or the end of intercourse acquire?
And Amemar said in the name of Rava: Anyone who has intercourse, his intent is on the end of intercourse.
Thus it follows that he does not acquire her with the first stage of intercourse, but rather it is with the final stage of intercourse that he acquires her!
{The answer is that} Over there, we are dealing with the intercourse for effecting betrothal, such that he does not have betrothal take effect in her from the start. However, here we are dealing with an intercourse after betrothal, such as he had intercourse with her after he betrothed her and he had not yet brought her in with him to the bridal canopy; and because of this, he acquires her with the first stage of intercourse, in terms of inheriting her, becoming impure to her corpse {if she dies}, as well as all matters of marriage, for he has in her an acquisition from before {namely, betrothal}, similar to a yevama who has a levirate bond to the yavam, so too a woman to her husband, where he has in her an acquisition from before. However, this, where he does not have an acquisition in her from before, but rather it is now that he wishes to acquire her, only completion of intercourse suffices, for anyone who has intercourse, his mind is on the completion of intercourse.

{Yevamot 53b}
Mishna:
וכן הבא על אחת מכל העריות האמורות בתורה או פסולות אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין פוסל ולא חילק בין ביאה לביאה:
And so too if someone had intercourse with one of the arayot {forbidden relations} stated in the Torah, or with those ineligible {to marry him, but where the acquisition is effective} such as a widow to a kohen gadol or a divorcee or chalutza to a regular kohen, a female bastard of a Netina {of the Gibeonites} to an Israelite, a female Israelite to a bastard or a Netin, he renders her ineligible {to marry a kohen or eat teruma}, and we do not distinguish between one intercourse and another.

No comments: