Monday, June 11, 2007

Rif Yevamot 13a {Yevamot 39b continues; 40a}

13a

{Yevamot 39b continues}

ורב אחא בריה דרב אויא מסיים בה משמיה דרב יהודה ואקרינוה מה דכתיב בספר אורייתא דמשה מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל ואקרינוהו לא חפצתי לקחתה
מר זוטרא משרטט וכתב להני קראי והלכתא כוותיה:
And Rav Acha son of Rav Avya concluded in it in the name of Rav Yehuda: "And we read to him what is written in the sefer Torah of Moshe, namely {Devarim 25:7}:
ז וְאִם-לֹא יַחְפֹּץ הָאִישׁ, לָקַחַת אֶת-יְבִמְתּוֹ; וְעָלְתָה יְבִמְתּוֹ הַשַּׁעְרָה אֶל-הַזְּקֵנִים, וְאָמְרָה מֵאֵן יְבָמִי לְהָקִים לְאָחִיו שֵׁם בְּיִשְׂרָאֵל--לֹא אָבָה, יַבְּמִי. 7 And if the man like not to take his brother's wife, then his brother's wife shall go up to the gate unto the elders, and say: 'My husband's brother refuseth to raise up unto his brother a name in Israel; he will not perform the duty of a husband's brother unto me.'
And we read before him {next pasuk}:
ח וְקָרְאוּ-לוֹ זִקְנֵי-עִירוֹ, וְדִבְּרוּ אֵלָיו; וְעָמַד וְאָמַר, לֹא חָפַצְתִּי לְקַחְתָּהּ. 8 Then the elders of his city shall call him, and speak unto him; and if he stand, and say: 'I like not to take her';

Mar Zutra would underline and write these verses, and then write these verses.
And the halacha is like him.

ואישתמודענוהי דהדין פלוני אחוהי דמן אבוהי דמיתנא הוא פליגי רב אחא ורבינא
חד אמר בעדים וחד אמר בקרוב ואפי' אשה והלכתא גלויי מלתא בעלמא הוא ואפילו קרוב ואפילו אשה
וכיון דקיימא לן דאישתמודענוהי להדין פלניא גלויי מלתא בעלמא הוא ואפילו קרוב ואפילו אשה מהימנו דלאו אמילתא דאיסורא קמסהדי ולאו אממונא מסהדי אלא מלתא בעלמא הוא דמגלו דהדין ניהו גברא פלן והא ניהי איתתא פלניתא וכיון דמודעי ליה הכי הרי איתחזק גביה דההוא סהדא מפומא דהאי קרוב או מפומא דהאי איתתא דהאי ניהו פלניא והא ניהי פלניתא הלכך שרי ליה לסהדא למיסמך אפומייהו ולמיסהד עלויה דההוא גברא או עילוה דהך איתתא בין לענין איסורא בין לענין ממונא
ודוקא היכא דליכא חששא דחשדא אבל היכא דאיכא חששא דחשדא לא מיבעי ליה לסהדא למיסהד בין במילתא דאיסורא בין במילתא דממונא אלא עד דבדיק בהדי אחריני
And the ascertaining that this Ploni is the paternal brother of the deceased is a matter of dispute between Rav Acha and Ravina. One said: With witnesses and one said with a relative, and even a woman.
And the halacha is that it is merely revealing the reality, and thus even a relative, and even a woman.
And since we establish that the ascertaining about this Ploni is merely revealing the reality, such that even a relative and even a woman are believed, for they are not testifying about a matter of prohibition, and they are not testifying about monetary matters, but are rather simply revealing a simple fact that this one {person} is a particular person, and this is a particular woman. And once it is known to him this, it is assumed {itchazek} by this witness, from the mouth of this relative or the mouth of this woman {giving informal identification} that this is the particular person Ploni {the yavam} and that this is the particular person Plonit {the yevama}. Therefore it is permissible for the witness to rely on their mouths and later five testimony, whether for a matter of prohibition or a monetary matter.
And this is specifically where there is no worry about suspicion, but where there is worry about suspicion, we don't require the witness to testify, whether for a matter of prohibition or a monetary matter until it in investigated via others.
דאמרינן בגט פשוט ההוא תברא דהוה חתים עליה רבה בר רב חנן
אתא לקמיה דאביי אמר ליה לאו אנא הואי
אמר ליה אנא נמי אמרי להו לאו איהי היא ואמרו לי מקש הוא דקשא להו ובגר לה קלא
אמר אביי אע"ג דאמור רבנן כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד צורבא מרבנן לאו אורחיה למידק

ואמרינן נמי אמר אביי האי צורבא מרבנן דאזיל לקדושי איתתא נדבר עם הארץ בהדיה דלמא מחלפי לה מיניה אלמא היכא דאיכא חששא דחשדא בין באיסורא בין בממונא חיישינן ולא סמכינן אקרוב ואשה וכן הלכתא:
{note that there are many changes in girsa from our gemara}
For we say in {perek} get pashut {Bava Batra 16ba?}: There was a certain receipt upon which was signed Rabba bar Rav Chanan. It came before Abaye. She {J: change from he} said to him "It was not I." He {Rabba bar Rav Chanan} said to him: I too, told them that it is not she, and they told me that she has aged and her voice became rough." {Bava Batra 168a} Abaye said: Even though the Sages said "once he relates this, he cannot retract, a Torah scholar, it is not his way to take particular note {of a woman's face}.

And we say also: Abaye said: A Torah scholar who goes to betroth a woman should take with him a layman {am haAretz} lest they switch her from him.
Thus it is clear that where there is worry about suspicion, whether for prohibition of money matters, we worry, and do not rely on a relative or a woman.
And so is the halacha.

ועכשיו שאין מתכוין לשם מצוה אמרו מצות חליצה קודמת למצות יבום
אמר רב אסי בר אבא א"ר יוחנן (נסחא אחריתי אמר רמי בר חמא אמר רבי יצחק) חזרו לומר מצות יבום קודמת למצות חליצה ותמה רב נחמן אכשור דרי ופרקינן מעיקרא סברוה כאבא שאול ולבסוף סברוה כרבנן דתניא אבא שאול אומר הכונס את יבמתו לשם נוי לשם אישות לשם דבר אחר כאילו פגע בערוה וקרוב אני בעיני להיות הולד ממזר וחכמים אומרים יבמה יבא עליה מכל מקום וקי"ל כרבנן דאמרי יבמה יבא עליה מכל מקום:
"And now that they do not intend {at the time of intercourse} for the sake of the precept {of yibbum}, they say that the precept of chalitza is preferable to the precept of yibbum."
Rav Assi bar Abba cited Rabbi Yochanan (another textual variant: Rammi bar Chamma cited Rabbi Yitzchak): they returned {retracted} to say that the precept of yibbum is preferable to the precept of chalitza.
And Rav Nachman was astonished and said, did the generations become more kosher?
And we resolve: Initially, they held like Abba Shaul and in the end they held like the Sages. For they learnt {in a brayta}: Abba Shaul said: If one takes in {performs yibbum} on his yevama for the sake of her beauty, for the the sake of marriage, for the sake of some other matter, it is as if he infringed on a forbidden relation, and it is close in my eyes to say that the child is a bastard! And the Sages say {Devarim 25:}
ה כִּי-יֵשְׁבוּ אַחִים יַחְדָּו, וּמֵת אַחַד מֵהֶם וּבֵן אֵין-לוֹ--לֹא-תִהְיֶה אֵשֶׁת-הַמֵּת הַחוּצָה, לְאִישׁ זָר: יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ, וּלְקָחָהּ לוֹ לְאִשָּׁה וְיִבְּמָהּ. 5 If brethren dwell together, and one of them die, and have no child, the wife of the dead shall not be married abroad unto one not of his kin; her husband's brother shall go in unto her, and take her to him to wife, and perform the duty of a husband's brother unto her.
in any case. {thus, regardless of intent, he is fulfilling yibbum.}
And we establish like the Sages who say

ה כִּי-יֵשְׁבוּ אַחִים יַחְדָּו, וּמֵת אַחַד מֵהֶם וּבֵן אֵין-לוֹ--לֹא-תִהְיֶה אֵשֶׁת-הַמֵּת הַחוּצָה, לְאִישׁ זָר: יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ, וּלְקָחָהּ לוֹ לְאִשָּׁה וְיִבְּמָהּ. 5 If brethren dwell together, and one of them die, and have no child, the wife of the dead shall not be married abroad unto one not of his kin; her husband's brother shall go in unto her, and take her to him to wife, and perform the duty of a husband's brother unto her.
in any case.

{Yevamot 40a}
Mishna
:
החולץ ליבמתו הרי הוא כאחד מן האחים בנחלה ואם יש שם אב הנכסים של אב
הכונס את יבמתו זכה בנכסי אחיו ר' יהודה אומר בין כך ובין כך אם יש שם אב הנכסים של אב
If one performs chalitza on his yevama, he is like any other of the brothers as regards inheritance, and if there is a father {to the deceased} present the possessions {=inheritance} go to the father.
If one performs yibbum on his yevama, he acquires the possessions of his brother. Rabbi Yehuda says, regardless {of yibbum or chalitza being performed}, if there is a father present, the possessions go to the father.

Rif:
וקיימא לן כרבנן וליתא לדרבי יהודה:
And we establish like the Sages, and not like Rabbi Yehuda.

Mishna:
החולץ ליבמתו הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו
הוא אסור באמה ובאם אמה ובאם אביה בבתה ובת בתה ובבת בנה ובאחותה בזמן שהיא קיימת והאחים מותרין
היא אסורה באביו ובאבי אביו בבנו ובבן בנו באחיו ובבן אחיו
מותר אדם בקרובת צרת חלוצתו ואסור בצרת קרובת חלוצתו
If he performs chalitza to his yevama, he is forbidden to her relatives and she is forbidden to his relatives:
{Yevamot 40b}
He is forbidden to her mother, to her mother's mother, to her father's mother, to her daughter, to her daughter's daughter, to her son's daughter, and to her sister so long as she alive. And the brothers are permitted {to all of these}.
She is forbidden to his father, to his father's father, to his son, to his son's son, to his brother and to his brother's son.

A man is permitted to the relatives of the rival of the woman upon whom he performed chalitza, but if forbidden to the rival of the relative of the woman upon whom he performed chalitza.

No comments: