Wednesday, August 12, 2009

Rif Bava Kamma 42b {116a - b; 117a; 116b}

42b


See the Rif inside here.

{Bava Kamma 116a}
כי אפקריה אדעתא דאריה אפקריה אדעתא דכ"ע לא אפקריה
א"ל לרווחא דמילתא הוא דעבד:
When he declared it ownerless, he did so with respect to the lion, but he did not declare it ownerless with regard to the entire world!"
He {=Ravina} said to him {Rav Acha miDifti}: He did so as an extra precaution {so as not to get into arguments about it}.

בעא מיניה רב מרבי ירד להציל ולא הציל מהו
א"ל זו שאלה היא אין לו אלא שכרו
איתיביה השוכר את הפועל להביא לו כרוב ודורמסקין לחולה ומצאו שמת או שהבריא נותן לו שכרו משלם
א"ל התם עביד שליח שליחותיה הכא לא עביד שליח שליחותיה:
Rav inquired of Rabbi: If he descended to save {the other fellow's donkey, under that stipulation}, but he did not save {despite his efforts}, what is the law?
He {=Rabbi} said to him: Is this a question? He only gets his wages {for his efforts, but not the value of his own lost donkey}.
An objection was raised: "If one hired a laborer
{Bava Kamma 116b} to bring a cabbage or damascene plums to a sick person, and {when he arrived} he found that he died, or that he became well, he is paid in full."
He said to him: There, the agent performed his agency, whereas here the agent did not perform his agency.

תנו רבנן שיירא שהיתה מהלכת במדבר ועמד עליה גייס לטורפה מחשבין לפי ממון ואין מחשבין לפי נפשות ואם שכרו תייר לפניהם מחשבין אף לפי נפשות.
ולא ישנו ממנהג החמרין.
ורשאין החמרין להתנות כל מי שתאבד לו חמור מעמידין לו חמור אחר אבדה בכוסיא פירוש בפשיעה אין מעמידין לו שלא בכוסיא מעמידים לו ואם אמר תנו לי ואני אשמור אין נזקקין לו

פירוש אם אמר תנו לי דמי חמור שלי שאיני רוצה ליקח חמור ואני אשמור עמכם כבראשונה אין נזקקין לו

פשיטא
לא צריכא דאית ליה חמרא אחרינא
מהו דתימא אמר להו הא אית לי חמרא אחרינא בהדייכו
קמ"ל דאמרי ליה אתרי מסרת נפשך טפי [אחד לא מסרת נפשך טפי]:ק
The Sages learnt {in a brayta}: If a caravan was traveling in the wilderness, and a band of robbers came upon it to plunder it {and they are going to bribe the band of robbers to go away}, they calculate {each person's contribution} in accordance with the money involved and do not calculate in accordance with the souls {people}. And if they hired a guide to go before them {so that they do not get lost in the desert, in paying his wages} they calculate even in accordance with the souls. But they do not deviate from the custom of donkey-drivers {in determining payment}. And the donkey-drivers are entitled to stipulate that whoever loses a donkey, that they should furnish him with another donkey. If it was lost by negligence, they do not furnish him with another one. Not by negligence, they furnish him with another one. And if he said "Give me and I will guard," they do not heed him.

To explain: If he said "give me the money for my donkey, for I do not wish to take a donkey, and I will guard with you just as at first," they need not heed him.

This is obvious! No, it is necessary, such as where he has another donkey. I would have said that he could say to them "behold I have another donkey among you." Therefore it informs us that they may say to him "upon two, you will commit yourself more, while upon one, you will not commit yourself more."

תנו רבנן ספינה שהיתה מהלכת בים ועמד עליה נחשול לטובעה והקלו ממשאה מחשבין לפי משוי ואין מחשבין לפי ממון.
ולא ישנו ממנהג הספנין.
ורשאין הספנין להתנות ביניהן כל מי שתאבד לו ספינה מעמידין לו ספינה אחרת אבדה בכוסיא אין מעמידין לו שלא בכוסיא מעמידין לו ואם פירש למקום שאין הספנין הולכין אין מעמידין לו
The Sages learnt {in a brayta}: If a boat was traveling on the sea, and a gale arose to sink it, and they lightened its load, they calculate {how much each must surrender} in accordance with the weight, and do not calculate according to the monetary calue. And they do not deviate from the custom of the sailors. And the sailors are entitled to stipulate among themselves that whoever loses a boat, they furnish him with another boat. If it is lost through negligence, they do not furnish him with one, but if not through neglicence, they furnish him. And if he went off to a place the sailors do not go, they do not furnish him.

ת"ר שיירא שהיתה מהלכת במדבר ועמד עליה גייס וטרפה ועמד אחד והציל הציל לאמצע
ואם אמר לעצמי אני מציל הציל לעצמו
The Sages learnt {in a brayta}: If a caravan was traveling in the wilderness, and a band of robbers came upon it and plundered it, and one arose and saved, he saved for all {such that they all split what he saved}. And if he said "I am saving for myself," he saves for himself.

היכי דמי אי דיכולין להציל אפי' אמר נמי ולא כלום הוא ואי דאינן יכולין להציל אפי' לא אמר נמי
אמר רמי בר חמא הכא בשותפין עסקינן וכגון זה שותף חולק שלא מדעת חבירו אמר מיפלג פליג לא אמר לא פליג
ורבא אמר הכא בפועל עסקינן וכדרב
דאמר רב פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום אמר מהדר הדר ביה לא אמר לא הדר ביה
רב אשי אמר הכא ביכולין להציל ע"י הדחק לא אמר אמרי ליה אי אמרת לן הוה מסרינן נפשין אמר ניתיבו אינהו אסוחי אסחו דעתייהו:
הני תלתא פירושי הלכתא נינהו:
How so? If they are able to save, even if he said as well, it is not worth anything! And if they are not able to save, even if he does not say, also {he is saving for himself}.
Rami bar Chama said: Here, we are dealing with partners, and in a case such as this, this partner can break up {the partnership} against the will of his fellow. If he said, then he is severing {the partnership}, but if he did not say, then he did not sever.

And Rava said: Here, we are dealing with a laborer, and like Rav.
For Rav said: A laborer is able to withdraw even in the middle of the day. If he {who saved from the robbers} said, then he is withdrawing, but if he did not say, then he is not withdrawing.

Rav Ashi said: Here, where they are able to save with great difficulty. If he did not say, then they would say to him, "If you would have said to us, we would have committed ourselves." If he said, then they have removed their intent from it.

These three explanations are {all} halacha.

תוספתא
בני חבורה שמחלו עליהן מוכסין מחלו לאמצע ואם אמרו משום פלוני מחלנו מה שמחלו מחול לו:
Tosefta:
The members of a company upon which was forgiven customs, it was forgiven towards the middle {such that they all split}. And if they said that they were forgiving it because of Ploni, that which they forgave is forgiven to him {only}.

Mishna:
הגוזל את השדה ונטלוהו מסיקין אם מכת מדינה היא אומר לו הרי שלך לפניך ואם מחמת הגזלן חייב להעמיד לו שדה אחרת
שטפה נהר אומר לו הרי שלך לפניך:
IF ONE ROBBED A FIELD AND MASSIKIN CONFISCATED IT, IF THIS BLOW BEFELL THE WHOLE PROVINCE HE {=THE ROBBER} MAY SAY TO HIM {THE MAN ROBBED}, 'HERE IS THINE BEFORE THEE'; BUT IF IT WAS CAUSED THROUGH THE ROBBER HIMSELF HE WOULD HAVE TO PROVIDE HIM WITH ANOTHER FIELD.

{Bava Kamma 117b}
IF A RIVER FLOODED {THE A MISAPPROPRIATED FIELD, THE ROBBER} IS ENTITLED TO SAY TO THE OTHER PARTY, 'HERE IS YOURS BEFORE YOU'.

{Bava Kamma 116b}
Gemara:
אם מחמת הגזלן חייב להעמיד לו שדה
היכי דמי אילימא דאנסוהו לכולהו ארעתא [דידיה ולא אנסיה לכולהו ארעתא] ואנסוהו להא נמי בהדייהו מרישא שמעת מינה אם מכת מדינה היא אומר לו הרי שלך לפניך הא לאו מכת מדינה היא חייב להעמיד לו שדה
הכא במאי עסקינן כגון דאנסוהו ואמרי ליה אחוי ארעתך ואחוי נמי ההיא בהדייהו:
"BUT IF IT WAS CAUSED THROUGH THE ROBBER HIMSELF, HE WOULD HAVE TO PROVIDE HIM WITH ANOTHER FIELD":
How so? If they confiscated all the land [of his and did not confiscate the entire land], and they confiscated this one {field} as well among them, then we derive from the resha: "IF THIS BLOW BEFELL THE WHOLE PROVINCE HE {=THE ROBBER} MAY SAY TO HIM {THE MAN ROBBED}, 'HERE IS THINE BEFORE THEE'." Thus, if it is not so, he is required to furnish him with a field.
With what are we dealing? Such as where they confiscated from him, and they said to him "show us your land," and he showed them this one as well among them. {but did not first steal the field}

ההוא גברא
There was a certain person

No comments: