Monday, August 31, 2009

Rif Bava Batra 6b {8b - 9a; 10a; 9b; Ketubot 67b; Bava Batra 8a}

6b

See the Rif inside here.

{Bava Batra 8b}
כיון דשמעה להא דתניא ורשאין בני העיר לעשות קופה תמחוי ותמחוי קופה ולשנותן לכל מה שירצו הוה יתיב
Once he heard this that they learnt {in a brayta}, "and he townspeople make a charity fund as a soup kitchen and a soup kitchen as a charity fund, and can apply it to any purpose they choose," he did sit.

אמר אביי מריש הוה עביד מר תרי כיסי חד לעניי מתא וחד לעניי עולם
כיון דשמעה להא דא"ל שמואל לרב תחליפא בר אבימי עביד ואתני איהו נמי עביד ומתני
אמר רב אשי אנא אפילו אתנויי לא צריכנא כיון דכל דאתי אדעתא דידי אתי מאי דבעינא עבידנא ביה:
Abaye said: Initially, Master {=Rabba} used to keep two purses, one for the poor from outside and one for the poor of the town. When, however, he heard of what Shmuel said to Rav Tachlifa bar Avmi, "Make {one purse only} and stipulate {with the people that it may be used for both},
{Bava Batra 9a}
he too made and stipulated.
Rav Ashi said: I do not even need to stipulate, since whoever comes {to give me money for charity} relies on my judgment, and leaves it to me to give to whom I will.

הנהו טבחי דאתנו בהדי הדדי דכל דעביד ביומא דחבריה ניקרעינו למשכיה
אזל חד מינייהו עבד ביומא דחבריה קרעינהו למשכיה
אתא לקמיה דרבא חייבינהו
איתיביה רב יימר בר שלמיא לרבא ולהסיע על קיצותן
לא אהדר ליה
אמר רב פפא שפיר עבד דלא אהדר ליה
ה"מ היכא דליכא אדם חשוב אבל איכא אדם חשוב לאו כל כמינייהו דאתנו
There were butchers who made an agreement with one another that if either killed on the other's day, the skin of his beast should be torn up. One of them actually did kill on the other's day, and the other went and tore up the skin.
This came before Rava, and he obligated him {to make restitution}.
Rav Yemar bar Shelemya objected to Rava {from the brayta, that gives the townpeople authorization} "to inflict penalties for breach of their regulations".
He {=Rava} did not respond to him.
Rava Pappa said: He was quite right not to answer him; this regulation holds good only where there is no distinguished man in the town, but where there is a distinguished man, they certainly have not the power to make such stipulations.

ת"ר אין מחשבין בצדקה עם גבאי צדקה ולא בהקדש עם הגזברין
ואע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנא' ולא יחשבו את האנשים אשר יתנו את הכסף על ידם לתת לעושי המלאכה כי באמונה הם עושים
The Sages learnt {in a brayta}: The collectors for charity are not required to give an account of the moneys entrusted to them for charity, nor the treasurers of the Sanctuary of the moneys given for holy purposes. There is no actual proof of this, but there is a hint to it, for it is written {II Melachim 12:16}
טז וְלֹא יְחַשְּׁבוּ אֶת-הָאֲנָשִׁים, אֲשֶׁר יִתְּנוּ אֶת-הַכֶּסֶף עַל-יָדָם, לָתֵת, לְעֹשֵׂי הַמְּלָאכָה: כִּי בֶאֱמֻנָה, הֵם עֹשִׂים.16 Moreover they reckoned not with the men, into whose hand they delivered the money to give to them that did the work; for they dealt faithfully.
אמר רב הונא בודקין למזונות ואין בודקין לכסות
איבעית אימא סברא ואב"א קרא
סברא דהאי קא מיבזי והאי לא קא מיבזי
קרא דהכא כתיב הלוא פרוס לרעך לחמך
פרוש כתיב
התם כתיב כי תראה ערום וכסיתו לאלתר
Rav Huna said: Applicants for food are examined but not applicants for clothes. This rule can be based, if you like on common sense, or if you prefer, on Scripture.
Common sense -- because the one {who has no clothing} is exposed to contempt, but not the other is not exposed to contempt. Scripture, for here is is written {Yeshaya 63:7}:
ז הֲלוֹא פָרֹס לָרָעֵב לַחְמֶךָ, וַעֲנִיִּים מְרוּדִים תָּבִיא בָיִת: כִּי-תִרְאֶה עָרֹם וְכִסִּיתוֹ, וּמִבְּשָׂרְךָ לֹא תִתְעַלָּם.7 Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house? when thou seest the naked, that thou cover him, and that thou hide not thyself from thine own flesh?
Paros {with a sin rather than a samech} is written {which means "examine; we have it with a samech}. There {by clothing}, it is written {same pasuk}:
ז הֲלוֹא פָרֹס לָרָעֵב לַחְמֶךָ, וַעֲנִיִּים מְרוּדִים תָּבִיא בָיִת: כִּי-תִרְאֶה עָרֹם וְכִסִּיתוֹ, וּמִבְּשָׂרְךָ לֹא תִתְעַלָּם.7 Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house? when thou seest the naked, that thou cover him, and that thou hide not thyself from thine own flesh?
{meaning} immediately.

ורב יהודה אמר בודקין לכסות ואין בודקין למזונות
אבע"א סברא ואבע"א קרא
סברא האי קא מצטער והאי לא קא מצטער
קרא הכא כתיב הלוא פרוס לרעב לחמך פרוס והב ליה לאלתר
והתם כתיב כי תראה ערום כי יראה לך בעדים

תניא כוותיה דרב יהודה אמר כסוני בודקין אחריו פרנסוני אין בודקין אחריו:

And Rav Yehuda said: We investigate for clothing but do not investigate for food. If you prefer, as logic, and if you prefer, from Scripture. As logic, this one {lacking food} is suffering while this one {lacking clothing} is not suffering. As Scripture, here, it is written {same pasuk}:

ז הֲלוֹא פָרֹס לָרָעֵב לַחְמֶךָ, וַעֲנִיִּים מְרוּדִים תָּבִיא בָיִת: כִּי-תִרְאֶה עָרֹם וְכִסִּיתוֹ, וּמִבְּשָׂרְךָ לֹא תִתְעַלָּם.7 Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house? when thou seest the naked, that thou cover him, and that thou hide not thyself from thine own flesh?
Deal {paros} and give to him, immediately. While there it is written {same pasuk}:
ז הֲלוֹא פָרֹס לָרָעֵב לַחְמֶךָ, וַעֲנִיִּים מְרוּדִים תָּבִיא בָיִת: כִּי-תִרְאֶה עָרֹם וְכִסִּיתוֹ, וּמִבְּשָׂרְךָ לֹא תִתְעַלָּם.7 Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house? when thou seest the naked, that thou cover him, and that thou hide not thyself from thine own flesh?
when you have seen -- with witnesses {/evidence}.

There is a brayta in accordance with Rav Yehuda: If he says "clothe me," they investigate after him; "Feed me," they do not investigate after him.

תנן התם אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום מככר בפונדיון מארבע סאין בסלע
לן נותנין לו פרנסת לינה שבת נותנין לו מזון שלש סעודות

מאי פרנסת לינה
אמר רב פפא פוריא ובי סדיא
ואם היה עני המחזיר על הפתחים אין נזקקין לו למתנה מרובה אבל נזקקין לו למתנה מועטת
The learned {in a Mishna} there: The minimum to be given to a poor man who is on his way from one place to another is a loaf which costs a pundion when four se'ahs of wheat are sold for a sela'. If he stays overnight, he is given his requirements for the night.

What are the 'requirements for the night'?
Rav Pappa said: A bed and a pillow.
And {this too from Rav Pappa:} if he is a pauper who begs from door to door, we do not listen to his request for a large gift, but we do listen to his request for a small gift.

אמר רב אסי לעולם אל ימנע אדם עצמו משלישית השקל בשנה שנאמר והעמדנו עלינו מצות לתת עלינו שלישית השקל בשנה וגו'ש
ואמר רב אסי שקולה צדקה כנגד כל המצות שנאמר והעמדנו עלינו מצות
מצוה לא נאמר כאן אלא מצות
Rav Assi said: A man should never neglect to give the third of a shekel {for charity} in a year, for it is stated {Nechemiah 10:33}:
לג וְהֶעֱמַדְנוּ עָלֵינוּ מִצְו‍ֹת, לָתֵת עָלֵינוּ שְׁלִישִׁית הַשֶּׁקֶל בַּשָּׁנָה, לַעֲבֹדַת, בֵּית אֱלֹהֵינוּ.33 Also we made ordinances for us, to charge ourselves yearly with the third part of a shekel for the service of the house of our God;
And Rav Assi said: Charity is equivalent to all the mitzvot, for it is written {same pasuk}:
לג וְהֶעֱמַדְנוּ עָלֵינוּ מִצְו‍ֹת, לָתֵת עָלֵינוּ שְׁלִישִׁית הַשֶּׁקֶל בַּשָּׁנָה, לַעֲבֹדַת, בֵּית אֱלֹהֵינוּ.33 Also we made ordinances for us, to charge ourselves yearly with the third part of a shekel for the service of the house of our God;
Mitzvah {singular} is not stated but mitzvot {plural}.

אמר רב אסי יותר כח המעשה מן העושה שנאמר והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם
רבי אלעזר הוה יהיב פרוטה לעניא והדר מצלי דכתיב אני בצדק אחזה פניך (וגו') מאי אשבעה בהקיץ תמונתך
אמר רב נחמן ברבי יצחק אלו תלמידי חכמים שמנדדין שינה מעיניהם הקב"ה משביען מזיו השכינה לעולם הבא
כלומר משכר הקיצה שמקיצין את עצמן מן השינה זוכה לשבוע מתמונתו של הקב"ה
Rav Assi {our gemara: Rabbi Eleazar} said: He who causes others to do good is greater than the doer, for it is stated {Yeshaya 32:17}:
יז וְהָיָה מַעֲשֵׂה הַצְּדָקָה, שָׁלוֹם; וַעֲבֹדַת, הַצְּדָקָה--הַשְׁקֵט וָבֶטַח, עַד-עוֹלָם.17 And the work of righteousness shall be peace; and the effect of righteousness quietness and confidence for ever.
{Bava Batra 10a}
Rabbi Eleazar used to give a coin to a poor man and afterwards pray, for it is written {Tehillim 17}:

טו אֲנִי--בְּצֶדֶק, אֶחֱזֶה פָנֶיךָ; אֶשְׂבְּעָה בְהָקִיץ, תְּמוּנָתֶךָ.15 As for me, I shall behold Thy face in righteousness; I shall be satisfied, when I awake, with Thy likeness. {P}
{with tzedek as tzedaka}.
What is meant by {the end of the pasuk}, אֶשְׂבְּעָה בְהָקִיץ, תְּמוּנָתֶךָ?
Rav Nachman son of Rabbi Yitzchak said: These are Torah scholars who banish sleep from their eyes in this world, and whom the Holy One, blessed be He, feasts with the resplendence of the Divine presence in the future world.
That is to say, from the reward of the wakening that they awake themselves from sleep, they merit to be satisfied from the likeness of Hashem.

ש(אמר ר' יצחק הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות
דכתיב הלוא פרוס לרעב לחמך אז יבקע כשחר אורך וארוכתך מהרה תצמח והלך לפניך צדקך וכבוד ה' יאספך אז תקרא וה' יענה תושע ויאמר הנני
והמפייסו בדברים מתברך בי"א ברכות שנאמר ותפק לרעב נפשך ונפש נענה תשביע וזרח בחושך אורך ואפלתך כצהרים ונחך ה' תמיד וגו' ובנו ממך חרבות עולם מוסדות דור ודור תקומם וקרא לך גודר פרץ משובב נתיבות לשבת ע"כ): ש
(*
{Bava Batra 9b}
R' Yitzchak said: He who gives a small coin to a poor man obtains six blessings. For it is written {Yeshaya 63:7}:

ז הֲלוֹא פָרֹס לָרָעֵב לַחְמֶךָ, וַעֲנִיִּים מְרוּדִים תָּבִיא בָיִת: כִּי-תִרְאֶה עָרֹם וְכִסִּיתוֹ, וּמִבְּשָׂרְךָ לֹא תִתְעַלָּם.7 Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house? when thou seest the naked, that thou cover him, and that thou hide not thyself from thine own flesh?
{and the next pesukim}
ח אָז יִבָּקַע כַּשַּׁחַר אוֹרֶךָ, וַאֲרֻכָתְךָ מְהֵרָה תִצְמָח; וְהָלַךְ לְפָנֶיךָ צִדְקֶךָ, כְּבוֹד ה' יַאַסְפֶךָ.8 Then shall thy light break forth as the morning, and thy healing shall spring forth speedily; and thy righteousness shall go before thee, the glory of the LORD shall be thy rearward.
ט אָז תִּקְרָא וַה' יַעֲנֶה, תְּשַׁוַּע וְיֹאמַר הִנֵּנִי: אִם-תָּסִיר מִתּוֹכְךָ מוֹטָה, שְׁלַח אֶצְבַּע וְדַבֶּר-אָוֶן.9 Then shalt thou call, and the LORD will answer; thou shalt cry, and He will say: 'Here I am.' If thou take away from the midst of thee the yoke, the putting forth of the finger, and speaking wickedness;

And {R' Yitzchak continues} he who addresses to him words of comfort obtains eleven blessings. For it is written {the next pesukim}:
י וְתָפֵק לָרָעֵב נַפְשֶׁךָ, וְנֶפֶשׁ נַעֲנָה תַּשְׂבִּיעַ; וְזָרַח בַּחֹשֶׁךְ אוֹרֶךָ, וַאֲפֵלָתְךָ כַּצָּהֳרָיִם.10 And if thou draw out thy soul to the hungry, and satisfy the afflicted soul; then shall thy light rise in darkness, and thy gloom be as the noon-day;
יא וְנָחֲךָ יְהוָה, תָּמִיד, וְהִשְׂבִּיעַ בְּצַחְצָחוֹת נַפְשֶׁךָ, וְעַצְמֹתֶיךָ יַחֲלִיץ; וְהָיִיתָ, כְּגַן רָוֶה, וּכְמוֹצָא מַיִם, אֲשֶׁר לֹא-יְכַזְּבוּ מֵימָיו.11 And the LORD will guide thee continually, and satisfy thy soul in drought, and make strong thy bones; and thou shalt be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters fail not.
יב וּבָנוּ מִמְּךָ חָרְבוֹת עוֹלָם, מוֹסְדֵי דוֹר-וָדוֹר תְּקוֹמֵם; וְקֹרָא לְךָ גֹּדֵר פֶּרֶץ, מְשֹׁבֵב נְתִיבוֹת לָשָׁבֶת.12 And they that shall be of thee shall build the old waste places, thou shalt raise up the foundations of many generations; and thou shalt be called the repairer of the breach, the restorer of paths to dwell in.
Until here {the gloss in the Rif}.
*)

{Ketubot 67b}
ת"ר די מחסורו אתה מצווה עליו לפרנסו ואי אתה מצווה עליו לעשרו
אשר יחסר לו אפילו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו וכו'ש
כדכתיבנן בפרק מציאת האשה
The Sages learnt {in a brayta}:
{based on Devarim 15:8:
ח כִּי-פָתֹחַ תִּפְתַּח אֶת-יָדְךָ, לוֹ; וְהַעֲבֵט, תַּעֲבִיטֶנּוּ, דֵּי מַחְסֹרוֹ, אֲשֶׁר יֶחְסַר לוֹ.8 but thou shalt surely open thy hand unto him, and shalt surely lend him sufficient for his need in that which he wanteth.
}

'Sufficient for his need' -- you are commanded to maintain him, but you are not commanded to make him rich;
'in that which he wanteth' -- even a horse to ride upon and a slave to run before him, etc., as we write in perek Metziat HaIsha {in Ketubot}.

איפרא הורמיז אימיה דשבור מלכא שדרה ד' מאה (ארנקי) דדינרי לקמיה דרבי אמי ולא קבלינהו שדריתינהו
לקמיה דרבא וקבלינהו
שמע רבי אמי ואיקפד אמר לית ליה ביבוש קצירה תשברנה נשים באות מאירות אותה
ורבא משום שלום מלכותא הוא דעביד
ורב אמי סבר אי משום שלום מלכותא איבעי ליה למיתבינהו לעניי עכו"ם
ורבא נמי לעניי עכו"ם יהבינהו
ור' אמי דאיקפד לא סיימוה קמיה

איפרא הורמיז שדרה ארנקי דדינרי לקמיה דרב יוסף
א"ל תהוי הא למצוה רבה
יתיב רב יוסף וקא הוי בה מצוה רבה מאי היא
אמר אביי הא מדתני רב שמואל אין פוסקין צדקה על היתומים אפילו לפדיון שבויים
ש"מ פדיון שבויים מצוה רבה היא
{Bava Batra 10b}
Ifra Hormiz the mother of King Shapur sent four hundred dinarim (* in a chest *) to Rabbi Ammi, and he did not accept it. Before Rava, and he accepted it. Rabbi Ammi heard and was upset. He {=Rabbi Ammi} said: Does he not have {the pasuk, Yeshaya 27:11}:
יא בִּיבֹשׁ קְצִירָהּ, תִּשָּׁבַרְנָה, נָשִׁים, בָּאוֹת מְאִירוֹת אוֹתָהּ: כִּי לֹא עַם-בִּינוֹת, הוּא--עַל-כֵּן לֹא-יְרַחֲמֶנּוּ עֹשֵׂהוּ, וְיֹצְרוֹ לֹא יְחֻנֶּנּוּ. {פ}11 When the boughs thereof are withered, they shall be broken off; the women shall come, and set them on fire; for it is a people of no understanding; therefore He that made them will not have compassion upon them, and He that formed them will not be gracious unto them. {P}
And Rava acted as he did because of peace with the government.
And Rav Ammi maintained that if because of peace with the government, he ought to have distributed the money to the heathen poor.
And Rava, as well, distributed it to the heathen poor. And R' Ammi, who was upset, they did not explain it fully before him.

{Bava Batra 8a}
Ifra Hormiz the mother of King Shapur sent a chest of gold coins to Rav Yosef. She said to him, it should be for a great mitzvah. Rav Yosef sat and considered, what is a great mitzvah? Abaye said: This from what Rav Shmuel taught: money for charity is not to be levied from orphans even for the redemption of captives, we may conclude that redemption of captives is a great mitzvah.

No comments: