Sunday, August 09, 2009

Rif Bava Kamma 41b {114b - 115b; 115a}

41b


See the Rif inside here, courtesy of HebrewBooks.org.
{Bava Kamma 114b}
דהוה קמיה דרבי מעשה באדם אחד שהיה מסיח לפי תומו ואמר אני ואימא נשבינו לבין האומות יצאתי לשאוב מים ודעתי על אימא ללקט עצים ודעתי על אימא והשיאה רבי לכהונה על פיו משום דבשבויה הקילו רבנן:
which was before Rabbi, an incident about a certain person {our gemara: child} who spoke in all innocence and said "I and mother was taken captives among the gentiles. I went out to draw water and my thoughts {=attention} were on mother; to collect wood, and my thoughts were on mother." And Rabbi married her off to a kohen on his word. Because in cases of a woman taken captive, the Sages were lenient.

הא דתניא דרבי ישמעאל ברבי יוחנן בן ברוקה אומר תנאי ב"ד הוא שיהא זה יורד לשדה חבירו וקוצץ סוכה של חבירו ומציל נחילו ונותן דמי סוכה מתוך נחילו
וכן תנאי ב"ד הוא שיהא זה מפרק את עציו ומציל פשתנו של חבירו ונוטל דמי עציו מתוך פשתנו של חבירו
וכן תנאי בית דין שיהא זה שופך את יינו ומציל דבשנו של חבירו ונוטל דמי יינו מתוך דבשנו של חברו
חזינן מאן דאמר הני כולהו הלכתא נינהו
ואנן לא סבירא לן הכי דקי"ל כמתני' דתנן אין לו אלא שכרו
וגרסי' נמי בס"פ מרובה בענין עשרה תנאין שהתנה יהושע
ותו ליכא
הא איכא הא דא"ר יהודה בשעת הוצאת זבלים אדם מוציא זבלו וצוברו כל ל' יום ברה"ר כדי שיהא נישוף ברגלי אדם וברגלי בהמה שע"מ כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ
והא איכא הא דרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה וכו'
ופרקינן דיחידאה לא קאמרינן דביחידאה לא קא מיירי דשמעת מינה הא דר' יהודה והא דר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה כולהו לאו הלכתא נינהו:
This that they learnt {in a brayta}:
Rabbi Yishmael the son of Rabbi Yochanan ben Beroka says: It is a stipulation of Bet Din that this one may descend to his fellow's field and cut off a bough that belongs to his fellow and thus save his swarm, and pay the amount of the bough from {the value of} his swarm. And so too, it is a stipulation of Bet Din that this one may unload his wood {from his donkey} and save his fellow's flax, and take the cost of his wood from the flax of his fellow. And so too, it is a stipulation of Bet Din that this one may pour out his wine {to have a container available} and save the honey of his fellow, and take the cost of his wine from the honey of his fellow.
We have seen one who said that all of these are the halacha. But we do not maintain this to be so, for we establish like our Mishna which taught "he only has his wages." And also, we learn in the end of perek Merubah {Bava Kamma 81b}:
There were ten stipulations which Yehoshua stipulated. And are there not more? Behold, there is that that Rabbi Yehuda said: At the time of the taking out of dung, a person may take out his dung and pile it up for a period of 30 days in the public domain such that it be trodden upon by the legs of people and the legs of animals, for on this condition Yehoshua gave over the land to Israel as an inheritance. And behold, there is that of Rabbi Yishmael the son of Rabbi Yochanan ben Beroka, etc.?!
And we answer that those which are positions of individuals we do not say {in the brayta}, for something which is of an individual we don't say. And we deduce from this that this of Rabbi Yehuda and this of Rabbi Yishmael the son of Rabbi Yochanan ben Beroka, all of them are not the halacha.

Mishna:
המכיר כליו וספריו ביד אחר אם יצא לו שם גניבה בעיר ישבע כמה הוציא ויטול
ואם לאו לא כל הימנו שאני אומר מכרן לאחר ולקחם זה ממנו
IF A MAN IDENTIFIES HIS ARTICLES OR BOOKS IN THE POSSESSION OF ANOTHER PERSON, AND A RUMOR OF BURGLARY IN HIS PLACE HAD ALREADY BEEN CURRENT IN TOWN, THE PURCHASER {WHILE PLEADING PURCHASE IN MARKET OVERT} WOULD HAVE TO SWEAR HOW MUCH HE PAID AND WOULD BE PAID ACCORDINGLY {WHILE THE OWNER GETS BACK HIS POSSESSIONS}.
BUT IF THIS WAS NOT SO, HE COULD NOT BE BELIEVED, FOR I MAY SAY THAT HE {THE ORIGINAL OWNER} SOLD THEM TO ANOTHER PERSON FROM WHOM THE DEFENDANT PURCHASED THEM.

{Bava Kamma 115a}
זה בא בחביתו של יין וזה בא בכדו של דבש
נסדקה חבית של דבש ושפך זה את יינו והציל את הדבש לתוכה אין לו אלא שכרו
ואם אמר לו אציל את שלך ואתה נותן לי דמי שלי חייב ליתן לו:
THIS ONE WAS COMING WITH HIS BARREL OF WINE AND THIS ONE WAS COMING WITH HIS BARREL OF HONEY, AND THE BARREL OF HONEY CRACKED, AND THIS ONE POURED OUT HIS OIL AND SAVED THE HONEY WITHIN IT,
{Bava Kamma 115b}
HE ONLY HAS HIS WAGES. AND IF HE SAID TO HIM "I WILL SAVE YOURS AND YOU WILL GIVE ME THE VALUE OF MINE," THEN HE IS OBLIGATED TO GIVE IT TO HIM.

שטף נהר חמורו וחמור חבירו שלו יפה מנה ושל חבירו יפה מאתים הניח את שלו והציל את של חבירו אין לו אלא שכרו ואם אמר לו אציל את שלך ואתה נותן לי דמי שלי חייב ליתן לו:
A RIVER SWEPT AWAY HIS ASS AND HIS FELLOW'S ASS, HIS ASS BEING WORTH A MANEH {=100 zuz} AND HIS FELLOW'S ASS BEING WORTH 200 {zuz}, AND HE LEFT HIS OWN {TO ITS FATE} AND SAVED THAT OF HIS FELLOW, HE ONLY HAS HIS WAGES. AND IF HE SAID TO HIM "I WILL SAVE YOURS AND YOU WILL GIVE ME THE VALUE OF MINE," THEN HE IS OBLIGATED TO GIVE IT TO HIM.

{Bava Kamma 114b}
Gemara:
וכי יצא לו שם גניבה בעיר מאי הוה דלמא זבוני זבנינהו והוא ניהו דקא מפיק שמא
אמר רב יהודה אמר רב הכא במאי עסקינן כגון שבאו בני אדם ולנו בתוך ביתו ועמד והפגין בלילה ואמר נגנבו כלי נגנבו כלי ודלמא עילה מצא
רב כהנא מסיים בה משמיה דרב כגון שהיתה מחתרת חתורה ובני אדם שלנו בתוך ביתו יצאו ואבונקראות של כלים על כתפיהם והכל אומרים נגנבו כליו של פלוני
ודלמא כלים שקול ספרים לא שקול
ואסיקנא א"ר אבהו באומרים הללו כליו של פלוני והללו ספריו של פלוני:
And if there went out a rumon of the theft in city, what of it? Perhaps he indeed sold it, and he himself was the one who put out the rumor!
Rav Yehuda cited Rav {what follows is as the statement has been modified}: Here, we are dealing with a case such that people come and lodged in his house, and he stood and called out in the night, saying "my vessels have been stolen, my vessels have been stolen!"
And perhaps that he merely found a pretext?
Rav Kahana completed the statement in the name of Rav as: Such that there was a tunnel dug and the people who lodged there had left, with bundles of articles on their shoulders, and all say that the vessels of Ploni were stolen.
And perhaps vessels were taken but books were not taken?
And we conclude: Rabbi Abahu said: Where they said 'these are the vessels of Ploni and these are the books of Ploni.'


אמר רבא לא שנו אלא בבעל הבית העשוי למכור את כליו אבל בבעל הבית שאינו עשוי למכור את כליו לא צריך כולי האי
ודלמא איצטריך ליה זוזי וזבין
אמר רב אשי הרי יצא לו שם גניבה בעיר:
Rava said: They only learned this regarding a houseowner who was accustomed to sell his vessels, but regarding a houseowner who was not accustomed to sell his vessels, {Bava Kamma 115a} we do not need all of this.
And perhaps he needed the money and sold?
Rav Ashi said: Behold, there is the rumor of the theft in the city {supporting this other assumption that the homeowner would not sell his vessels}.

ש [אתמר] גנב ומכר ואח"כ הוכר הגנב
רב משמיה דרבי חייא אמר הדין עם הראשון
ר' יוחנן משמיה דר' ינאי אמר הדין עם השני
אמר רב פפא דכ"ע גלימא למריה הדר והכא בעשו בו תקנת השוק קא מיפלגי
ומאי הדין הדין [עם דין] הלוקח
רב משום ר' חייא אמר הדין עם הראשון דינא דלוקח למישקל זוזיה מגנב סבר לא עשו בו תקנת השוק
ר' יוחנן אמר הדין עם השני דינא דלוקח למישקל זוזיה מבעל הבית
It was stated {by Amoraim}: If he stole and sold, and then the thief was identified:
Rav in the name of Rabbi Chiya said: The lawsuit is against the first one {=the thief}.
Rabbi Yochanan in the name of Rabbi Yannai said: The lawsuit is against the second one {=the purchaser}.
Rav Pappa said: All agree that the garment itself returns to its owner. But here, the dispute is about the restoration of the extra money paid in the market. And what is the "din?" The din is regarding the law of the purchaser:
Rav in the name of Rabbi Chiya said that the law is with the first one, that the law of the purchaser to take his {extra} money from the thief. He maintains that they did not set for him the extra money paid in the market.
Rabbi Yochanan said that the law is with the second one, that the law of the purchaser is to take his extra money {that he paid} from the owner {of the stolen item}.

No comments: