Friday, October 10, 2008

Rif Gittin 50b {89b-90b}

50b

{Gittin 89b}

ואמר רב אשי כל קלא דבתר נישואין לא חיישינן ליה
הא דבתר אירוסין חיישינן ליה
רב חביבא אמר אפילו לבתר אירוסין נמי לא חיישינן ליה
והילכתא לא חיישינן ליה:
And Rav Ashi said: Any report after marriage {nisuin}, we do not worry about it.
{The implication is} -- thus, after betrothal, we do worry about it.
Rav Chaviva said: Even after betrothal, we also do not worry about it.
And the halacha is that we do not worry about it.

א"ר ירמיה בר אבא שלחו מבי רב לשמואל ילמדנו רבינו יצא קול ובא אחר וקידשה קידושי מעליא מהו
שלח להו תצא והעמידו דבר על בוריו והודיעני מאי היא דאי מיגליא מילתא דקידושי קמא קידושי מעליא נינהו לא צריכה גט משני.
לא מצאו דבר על בוריו מהו
אמר רב הונא מגרש ראשון ונושא שני אבל מגרש שני ונושא ראשון לא
מ"ט אתי למימר מחזיר גרושתו מן האירוסין
רב שישא בריה דרב אידי אמר אף מגרש שני ונושא ראשון מ"ט אמרי עיינו רבנן בקידושיה וקידושי טעות הוו.
Rabbi Yirmeyah bar Abba said: They sent from the academy of Rav to Shmuel: Let our master teach us -- if a rumor went out {that a woman was betrothed} and then another man came and betrothed her with a fine betrothal, what is the law?
He sent to them: She should leave {her husband}, but {first} ascertain the facts and let me know what they are.
{To explain}: For if the matter is revealed that the first betrothal was a perfectly fine betrothal, she does not require a get from the second one.
If they did not {or were unable} to ascertain the facts, what is the law?
Rav Huna said: The first one divorces and the second could marry her, but for the second one to divorce and the first one to marry, no.
What is the reason? They will come to say that he was remarrying his divorcee from betrothal.
Rav Shisha son of Rav Iddi said: It is even so that the second one may divorce and the first one may marry.
What is the reason? They will say that the Sages looked into his betrothal and it was an erroneous betrothal.

יצא עליה קול מזה ומזה מהו
אמר רב פפא אף זו מגרש ראשון ונושא שני
אמימר אמר מותרת לשניהן
והלכתא מותרת לשניהן

ומדאמר רב פפא אף זו מגרש ראשון ונושא שני שמעינן דהך קמייתא נמי הכין היא ולאו כדקאמר רב שישא בריה דרב אידי
If a report went out about this one and that one {that she betrothed each of them}, what is the law?
Rav Pappa said: Even this one, the first one divorces and the second one may marry.
Amemar said: She is permitted to either of them {for them to marry}.
{Gittin 90a}
And the halacha is that she is permitted to either of them.

{Rif:} And from the fact that Rav Pappa said: Even in this case, the first one divorces and the second may marry, we deribe that that first one as well is such, and not as Rav Shisha son of Rav Iddi said.

Mishna:
בית שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו אא"כ מצא בה ערות דבר שנאמר כי מצא בה ערות דבר
ובית הלל אומרים אפי' הקדיחה תבשילו שנאמר כי מצא בה ערות דבר
ר"ע אומר אפי' מצא אחרת נאה הימנה שנאמר והיה אם לא תמצא חן בעיניו:
BET SHAMMAI SAY: A MAN SHOULD NOT DIVORCE HIS WIFE UNLESS HE HAS FOUND HER GUILTY OF SOME UNSEEMLY CONDUCT, AS IT SAYS {Devarim 24:1}:
א כִּי-יִקַּח אִישׁ אִשָּׁה, וּבְעָלָהּ; וְהָיָה אִם-לֹא תִמְצָא-חֵן בְּעֵינָיו, כִּי-מָצָא בָהּ עֶרְוַת דָּבָר--וְכָתַב לָהּ סֵפֶר כְּרִיתֻת וְנָתַן בְּיָדָהּ, וְשִׁלְּחָהּ מִבֵּיתוֹ. 1 When a man taketh a wife, and marrieth her, then it cometh to pass, if she find no favour in his eyes, because he hath found some unseemly thing in her, that he writeth her a bill of divorcement, and giveth it in her hand, and sendeth her out of his house,
{with emphasis on ervat.}
BET HILLEL, HOWEVER, SAY [THAT HE MAY DIVORCE HER] EVEN IF SHE HAS MERELY SPOILT HIS FOOD, SINCE IT SAYS, {Devarim 24:1}:
א כִּי-יִקַּח אִישׁ אִשָּׁה, וּבְעָלָהּ; וְהָיָה אִם-לֹא תִמְצָא-חֵן בְּעֵינָיו, כִּי-מָצָא בָהּ עֶרְוַת דָּבָר--וְכָתַב לָהּ סֵפֶר כְּרִיתֻת וְנָתַן בְּיָדָהּ, וְשִׁלְּחָהּ מִבֵּיתוֹ. 1 When a man taketh a wife, and marrieth her, then it cometh to pass, if she find no favour in his eyes, because he hath found some unseemly thing in her, that he writeth her a bill of divorcement, and giveth it in her hand, and sendeth her out of his house,
{with emphasis on davar.}
RABBI SAYS, [HE MAY DIVORCE HER] EVEN IF HE FINDS ANOTHER WOMAN MORE BEAUTIFUL THAN SHE IS, AS IT SAYS, {Devarim 24:1}:
א כִּי-יִקַּח אִישׁ אִשָּׁה, וּבְעָלָהּ; וְהָיָה אִם-לֹא תִמְצָא-חֵן בְּעֵינָיו, כִּי-מָצָא בָהּ עֶרְוַת דָּבָר--וְכָתַב לָהּ סֵפֶר כְּרִיתֻת וְנָתַן בְּיָדָהּ, וְשִׁלְּחָהּ מִבֵּיתוֹ. 1 When a man taketh a wife, and marrieth her, then it cometh to pass, if she find no favour in his eyes, because he hath found some unseemly thing in her, that he writeth her a bill of divorcement, and giveth it in her hand, and sendeth her out of his house,

Gemara:
א"ל רב פפא לרבא לא מצא בה לא דבר ולא ערוה מהו
א"ל מדגלי רחמנא גבי אונס לא יוכל לשלחה כל ימיו [כל ימיו] בעמוד והחזיר קאי מכלל דהכא מאי דעבד עבד.
ש"מ דהיכא דלא מצא בה לא דבר ולא ערוה לכתחלה לא יגרש
א"ל רב משרשיא לרבא חישב בלבו לגרשה ויושבת תחתיו ומשמשתו מהו קרי עליה אל תחרוש על רעך רעה וגו'
Rav Pappa said to Rava: If he did not find in her a davar {as per Bet Hillel} nor erva {as per Bet Hillel and Bet Shammai, and yet he divorced her} what is the law {in accordance with Bet Hillel}?
He {=Rava} said to him: From the fact that the All-Merciful revealed by a raped woman {Devarim 22:19}
יט וְעָנְשׁוּ אֹתוֹ מֵאָה כֶסֶף, וְנָתְנוּ לַאֲבִי הַנַּעֲרָה--כִּי הוֹצִיא שֵׁם רָע, עַל בְּתוּלַת יִשְׂרָאֵל; וְלוֹ-תִהְיֶה לְאִשָּׁה, לֹא-יוּכַל לְשַׁלְּחָהּ כָּל-יָמָיו. {ס} 19 And they shall fine him a hundred shekels of silver, and give them unto the father of the damsel, because he hath brought up an evil name upon a virgin of Israel; and she shall be his wife; he may not put her away all his days. {S}
That [all his days] he stands to be required to take her back; we may then derive that here, what he did was done.
We derive from this that where he did not find in her either davar nor erva, ab initio he should not divorce.

Rav Mesharshia said to Rava: If he decided in his heart to divorce her, yet she is still living with him and waits upon him {ומשמשתו}, what? {The reply:} We apply to him the verse {Mishlei 3:29}:
כט אַל-תַּחֲרֹשׁ עַל-רֵעֲךָ רָעָה; וְהוּא-יוֹשֵׁב לָבֶטַח אִתָּךְ. 29 Devise not evil against thy neighbour, seeing he dwelleth securely by thee.

תניא היה ר"מ אומר כשם שהדעות במאכל כך הדעות בנשים
יש לך אדם שזבוב נופל לתוך כוסו וזורקו ואינו שותהו וזו היא מדת פפוס בן יהודה שנועל דלת בפני אשתו ויוצא
ויש לך אדם שזבוב נופל לתוך כוסו וזורקו ושותהו זו היא מדת כל אדם שרואה את אשתו מדברת עם כל שכניה ועם קרוביה ומניחה
ויש לך אדם שזבוב נופל לתוך התמחוי מוצצו ואוכלו וזו היא מדת אדם רע שרואה את אשתו יוצאת וראשה פרוע ופרומה משני צדדיה ורוחצת עם בני אדם
עם בני אדם סלקא דעתך אלא במקום שבני אדם רוחצין
ואינו חושש
זו מצוה מן התורה לגרשה שנאמר
כי מצא בה ערות דבר
וכתיב ויצאה מביתו
They learnt {in a brayta}: Rabbi Meir would say: Just as there are different attitudes in consumption of food, so are there different attitudes towards women.
There is a man where, if a fly falls into his cup, he throws it out and does not drink it. And this is the trait of Papus son of Yehuda, who locked his wife indoors before leaving.
And there is a man where, if a fly falls in his cup, he throws it {the fly} out and then drinks it. This is the trait of any man who sees his wife speaking with all her neighbors and all her relatives and leaves her to do it.
And there is a man where, if a fly falls into the plate, he crushes it and eats it. And this is the trait of a bad man who sees his wife go out with her head uncovered {Rif leaves out: and spins cloth in the market},
{Gittin 90b}
and open on both sides {Rashi: that he underarms are exposed} and that she bathes with the men.
{Gemara interjects: } With the men, does it enter your mind? Rather, in a place where men bathe.
And he does not worry. This is a precept in the Torah to divorce her, for it is stated {Devarim 24:1}
א כִּי-יִקַּח אִישׁ אִשָּׁה, וּבְעָלָהּ; וְהָיָה אִם-לֹא תִמְצָא-חֵן בְּעֵינָיו, כִּי-מָצָא בָהּ עֶרְוַת דָּבָר--וְכָתַב לָהּ סֵפֶר כְּרִיתֻת וְנָתַן בְּיָדָהּ, וְשִׁלְּחָהּ מִבֵּיתוֹ. 1 When a man taketh a wife, and marrieth her, then it cometh to pass, if she find no favour in his eyes, because he hath found some unseemly thing in her, that he writeth her a bill of divorcement, and giveth it in her hand, and sendeth her out of his house,
and it is written
ב וְיָצְאָה, מִבֵּיתוֹ; וְהָלְכָה, וְהָיְתָה לְאִישׁ-אַחֵר. 2 and she departeth out of his house, and goeth and becometh another man's wife,
{J: it is unclear to me whether this citation is part of this past derasha of the beginning of the next derasha.}

No comments: