Friday, August 28, 2009

Rif Bava Batra 4a {7a - b}

4b


See the Rif inside here.

{Bava Batra 7a}
לא מצינא דאטרח
לא קא מיתדר לי
אמר ליה חוק לך בארעא או שוף אכריסך עול ושוף ופוק
אמר רב חמא דינא קאמר ליה
והני מילי דלא מטו כשורי למטה מעשרה אבל מטו כשורי למטה מעשרה מצי א"ל למטה מעשרה רשותא דידי היא ולא משעבידנא לך
והני מילי דלא אתנו אהדדי אבל אתנו אהדדי סתר ובני
"I do not wish to be bothered."
"I have no place to live."
He {=upper} said to him: 'You can crawl on your belly to get in, and crawl on your belly to get out.' {despite the sinking of the doorway}
Rav Chama said: He told him the law. {that he can stop him from rebuilding}
And these words are if the beams did not sink lower than ten handbreadths, but if the beams sank lower than ten handbreadths, he {=lower} can say to him, "Below ten handbreadths is my property and is not subject to you."
And these words are if they had not made an agreement with one another, but if they had made an agreement with one another, then they must take down the house and rebuild it.


ועד כמה
אמר רב הונא בריה דרב יהושע כד נקיט איניש איסורייתא דמחוזא והדר.
And until how much {must it sink before the agreement kicks in}?
Rav Huna son of Rav Yehoshua said: Big enough for one to bring in a bundle {of reeds} of Mahuza and turn round with them.

ההוא גברא דהויא קא בני אשיתא אחורי כוי דחבריה
א"ל קא מאפילת עלי
א"ל סכרינא להאי ועבדינא לך כוי מלעיל
מרעת לה לאשיתאי
קסתרנא לה עד הכא ובנינא לה ועבדינא לך כוי מלעיל
א"ל אשיתא פלגא חדתא ופלגא עתיקא לא קיימא
א"ל סתרנא ליה לכוליה ביתא ובנינא ליה ועבדינא לך כוי מלעיל
לית לי דוכתא דדיירנא בה
אוגרנא לך
לא מצינא דאיטרח
אמר רב חמא דינא קאמר ליה ואע"ג דדייר ביה לתיבני וציבי
There was a certain individual was building a wall facing his fellow's windows.
He {=the window owner} said: 'You are shutting out my light.'
He {=wall builder} said: 'Let me close up your windows here and I will make you others above the level of my wall.'
{The reply:} 'You will damage my wall by so doing.'
{Wall builder:} 'Let me then take down your wall as far as the place of the windows and then rebuild it, fixing windows in the part above my wall.'
He {=window owner} said to him: 'A wall of which the lower part is old and the upper part new will not be firm.'
{skipping one part of the exchange.}
He {=wall builder} said to him: 'Let me take down the whole house and put windows in the new building.'
{Window owner:} 'Meanwhile I have no place wherein to live.'
{Wall builder:} 'I will rent a place for you.'
{Window owner:} 'I don't want to bother.'

Rav Chama said: He said the {correct} law to him; and even if he only uses it for storing straw and wood.


הנהו [בי] תרי אחי דפליגי חד מטייה אספלידא וחד מטייה תרביצא
אתא ההוא דתרביצא קא בני אשיתא אפומא דאספלידא
א"ל קא מאפילת עלי
א"ל בדידי קא בנינא
אמר רב חמא דינא קאמר ליה
א"ל רב אחא לרב אשי ומ"ש מהא דתניא האחין שחלקו אחד נטל שדה פרדס ואחד נטל שדה לבן יש לבעל פרדס ארבע אמות בשדה הלבן שע"מ כן חלקו
א"ל התם דעלו להדדי
הכא דלא עלו אהדדי
אטו בשופטני עסקינן דעלו באשיאתא והורדי ולא עלו באוירא
There were two brothers who divided, the one taking as part of his share a verandah open at one end and the other the front garden. The one who obtained the garden went and built a wall in front of the opening of the verandah.
He {=the brother who obtained the verandah} said to him: 'You are taking away my light.'
He {=the brother who obtained the garden} said to him: 'I am building on my own ground.'

Rav Chama said: He told him the law. {that he was allowed to build, since it was on his own ground}
Rav Acha {our gemara: Ravina} said to Rav Ashi: And how is this different from this that they learnt:
'If two brothers divide an inheritance, one taking a vineyard and the other a cornfield {adjacent}, the owner of the vineyard can claim four cubits in the cornfield, since it was understood that on that condition they divided'?
He {=Rav Ashi} said to him: There, because they struck a balance with one another. Here, that they did not strike a balance with each other.
"Are we dealing with idiots?"
"That they struck a balance in terms of walls and small beams, but they did not strike a balance in terms of airspace.

ולימא ליה עד האידנא הוה לי אספלידא השתא אית לי אינדרנא
אמר רב שימי בר רב אשי שמא בעלמא פליג ליה
מי לא תניא
האומר בית כור אני מוכר אע"פ שאין לו אלא לתך אחד הגיעו שלא מכר לו אלא שמא והוא דקרו בית כור
הכי השתא התם שמא בעלמא מזבנא ליה
הכא מצי א"ל דיירנא ביה כי דדיירי ביה אבהתא
And let him say to him: Until now, I had a verandah, while now I only have a dark room!
Rav Shimi bar Rav Ashi said: He only got a portion of something named so. Do we not learn {in a brayta}:
If a man says, I sell you a beth kor of ground, even if it subsequently prove to be only a lethek the sale is valid, since he sold him only something designated a beth kor, provided always that the land in question is commonly called a beth kor.
Let us see now. There, he only sold him something by that name. Here, he {verandah owner} can say to him, "{I only took this as my share on condition} that I should be able to live in it as our father lived."

{Bava Batra 7b}

נהרדעי לטעמייהו
דאמר רב נחמן אמר שמואל האחין שחלקו אין להם דרך זה על זה ולא חלונות זה על זה ולא סולמות זה על זה ולא אמת המים זה על זה והזהרו בהן שהלכות קבועות הן
ורב אמר יש להן
The Nehardeans {such as Rav Chama} are consistent {with each other}.
For Rav Nachman cited Shmuel {a Nehardeans}:
If brothers divide {property which they have inherited}, neither has the right of way against the other, nor the right of 'windows' against the other, nor the right of 'ladders' against the other, nor the right of a watercourse against the other; and take good heed of these rulings, because they are firmly established.
And Rav {our gemara: Shmuel} said: They do have.

ההוא שטרא דיתמי דנפק תברא עליה
אמר רב חמא לא מקרע קרעינן ליה ולא אגבויי מגבינן ביה
אגבויי לא מגבינן ביה דהא נפק תברא עליה ומקרע לא קרעינן ליה דילמא לכי גדלי יתמי מייתי ראיה ומרעי ליה לתברא
שלחה רב אחא בר רב לקמיה דרבינא הלכה מאי
שלח ליה הלכתא כוותיה דרב חמא לבר מתברא דאחזוקי סהדי בשקרי לא מחזקינן
מר זוטרא בריה דרב מרי אמר בהא הלכתא נמי כרב חמא דאם איתיה דתברא מעליא הוא איבעי ליה לאפוקי בחיי אבוהון ומדלא אפקיה בחיי אבוהון ש"מ ציורי ציירי
וכן הלכתא:
There was a certain bond of orphans {that they inherited} against which a receipt was produced.
Rav Chama said: We neither enforce payment on the strength of the bond, nor do we tear it up.
'We neither enforce payment', because a receipt is produced against it, 'nor do we tear it up', because it is possible that when the orphans grow up they will bring evidence invalidating the receipt.
Rav Acha bar Rav {our gemara: Rava} send before Ravina: The halacha is what?
He send {back} to him: The halacha is like Rav Chama {in all these cases}, except for the receipt, since we do not presume the witnesses {who have signed the receipt} to have been guilty of a falsehood.
Mar Zutra son of Rav Mari said: In this as well, the halacha is like Rav Chama, for if the receipt were genuine the defendant ought to have produced it in the lifetime of the father. We deduce from here that it was forged.
And so is the halacha.

Mishna:
כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר
רשב"ג אומר לא כל החצרות ראויות לבית שער
HE [A RESIDENT OF A COURTYARD] MAY BE COMPELLED [BY THE REST] TO [CONTRIBUTE TO] THE BUILDING OF A PORTER'S LODGE AND A DOOR FOR THE COURTYARD.
RABBAN SHIMON BEN GAMLIEL SAYS: NOT ALL COURTYARDS ARE FIT TO HAVE A PORTER'S LODGE.

No comments: