Sunday, November 23, 2008

Rif Kiddushin 19a {45a - b}

19a

{Kiddushin 45a}

לא עשה בה מאמר אינה צריכה אלא חליצה בלבד
מאי אמרת תיבעי נמי מיאון גזירה שמא יאמרו אין קדושין תופסין באחותה
הכל יודעין דאחות חלוצה דרבנן
דאמר ריש לקיש כאן שנה רבי אחות גרושה אסורה מדברי תורה אחות חלוצה אסורה מדברי סופרים וכל שאסורה מדברי סופרים תופסין בה קדושין וצריכה גט
הלכך לא בעיא מיאון בהא
If he did not perform maamar upon her, she only requires chalitza. What are you saying? Let her also need refusal, as a decree lest they say that betrothal would not take hold of her sister?! {The answer:} All know that the sister of a chalutza is Rabbinic {and therefore that kiddushin would be tofes}. For Resh Lakish said: Here Rabbi said: The sister of one's divorcee is prohibited from the words of the Torah while the sister of a chalutza is from the words of the scribes, and anyone whose probition is from the words of the scribes, betrothal takes hold of her and she requires a get.
Therefore, we do not require refusal for this one.

עולא אמר קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה אפי' מיאון אינה צריכה
Ulla said: A minor girl who was betrothed without her father's knowledge, she does not even need refusal.

הנהו בי תרי דהוו שתו חמרא תותי ציפי בבבל
שקל חד מינייהו כסא דחמרא יהב ליה לחבריה אמר ליה מיקדשא ברתך לבראי
אמר רבינא אפילו למאן דאמר חוששין שמא נתרצה האב שמא נתרצה הבן לא אמרינן
אמרו ליה רבנן ודלמא שליח שוייה
לא חציף איניש לשווייה לאבוה שליח
ודלמא ארצויי ארצי קמיה ושתיק
אמר להו רבא בר שימי בפירוש מר לא סבירא ליה להא דרב ושמואל
There were two people who were drinking beer underneath mats {providing shade} in Bavel. One of them took a cup of beer and gave it to his friend. He said to him: Let your daughter be betrothed to my son.
Ravina said: Even according to the ones {Rav and Shmuel} who say that we worry lest the father desired this, we would not say "lest the son desired this."
{Kiddushin 45b}
The Sages said to him: And perhaps he {=the son} appointed him as an agent?
A person would not be so chutzpadik as to appoint his father an agent.
And perhaps he expressed his willingness before him and was silent. {our gemara lacks "and was silent." We might need to redefine the actor here as the father, with the son being silent.}
Rava bar Shimi said: Master {=Ravina} explicitly does not hold like this of Rav and Shmuel.

ומדאשכחינן לרבינא דהוא בתרא לא סבר ליה להא דרב ושמואל שמעינן מינה דלית הלכתא כרב ושמואל
וכולהו רבוואתא קמאי ז"ל הכי פסקו כגון רב אחא משבחא ובעל הלכות גדולות ורבינו האי בתשובותיו הני כולהו פסקו הלכתא כרבינא [דהוא בתרא] ודחו להא דרב ושמואל בין קטנה בין נערה
דהיכא דקידשה קטנה או נערה נפשה בלא דעתא דאבוה דלא הוו קדושיה קדושין בין נתרצה האב בין לא נתרצה האב
And from the fact that we find that Ravina, who is a later position {batra}, does not hold like this of Rav and Shmuel, we derive from this that the halacha is not like Rav and Shmuel. {See Tosafot on the daf, who discusses this.} And all the post-Talmudic Rabbis, za"l, rules such, such as Rav Acha of Shabcha and the Baal Halachot Gedolot, and Rabbenu Hai in his teshuvot -- all of them ruled that the halacha is like Ravina [for he is a batra], and they push off this of Rav and Shmuel, whether she is a minor girl or a naarah {rather than bogeret}. For when a minor girl, or a naarah betroths herself without the knowledge of her father, her betrothal is not a valid betrothal, whether the father then desires it or whether the father does not then desire it.

ואיכא מאן דחש להא דרב ושמואל משום דאשכח לאביי ורבא דשקלי וטרו אליבא דרב ושמואל
דאמרינן איהי אמרה לקריבאי ואיהו אמר לקריבאי כפתיה ואמר לה תהוי לקריבך אדאכלו ושתו אתא קריביה באיגרא וקידשה
אמר אביי שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב
רבא אמר חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה
מאי בינייהו איכא בינייהו דלא טרח
And there is one who does concern himself with Rav and Shmuel, because he finds Abaye and Rava who ask and answer according to Rav and Shmuel. For we say: If she {=the mother} says {that the daughter should be wedded} "to my relatives" and he says "to my relatives," and she persuaded him, and he said to her "she shall be to your relatives." While they were eating and drinking {celebrating the kiddushin}, his relative came in the attic and betrothed her.
Abaye said: {Tzefaniah 3:13}
יג שְׁאֵרִית יִשְׂרָאֵל לֹא-יַעֲשׂוּ עַוְלָה, וְלֹא-יְדַבְּרוּ כָזָב, וְלֹא-יִמָּצֵא בְּפִיהֶם, לְשׁוֹן תַּרְמִית: כִּי-הֵמָּה יִרְעוּ וְרָבְצוּ, וְאֵין מַחֲרִיד. {פ} 13 The remnant of Israel shall not do iniquity, nor speak lies, neither shall a deceitful tongue be found in their mouth; for they shall feed and lie down, and none shall make them afraid. {P}

{so the father does not consent}
Rava cited Chizkiya: A person would not exert himself for a festive meal and then cause it to be lost.
What is the difference between them? This is the difference between them? Where he did not exert himself.

ואנן מסתברא לן דלא שייכא הא דאביי ורבא אליבא דרב ושמואל
אלא הכי קאמרי לא חיישינן שמא לדעת האב נתקדשה וקא משדר ליה לקדשה בחשאי לאביי כדאית ליה ולרבא כדאית ליה
ואי אפילו תימא ברב ושמואל שייכא הא רבינא דהוא בתרא לא סבירא ליה הא דרב ושמואל
וקיימא לן הלכתא כבתראי:
And to us it is logical that this of Abaye and Rava is not relevant according to Rav and Shmuel. Rather, this is what they are saying: We do not worry lest in accordance with the wishes of the father she was betrothed and that he sent him to betroth her quietly -- according to Abaye, as he has, and to Rava as her has. And if we even say that this is relevant to Rav and Shmuel, behold that Ravina, who is a batra, does not hold like this of Rav and Shmuel. And we hold that the halacha is like the batrai.

נתקדשה לדעת אביה והלך אביה למדינת הים ועמדה ונשאת
אמר רב אוכלת בתרומה עד שיבא אביה וימחה
רב אסי אמר אינה אוכלת בתרומה שמא יבא אביה וימחה ונמצאת זרה למפרע
הוה עובדא וחש לה רב להא דרב אסי
איכא מאן דאמר הלכתא כרב דהא לא אמרינן דהדר בה רב
ואיכא מאן דאמר כיון דחש לה רב להא דרב אסי הלכתא כרב אסי
והכי מסתברא
If she was betrothed with her father's knowledge, and then her father traveled to an overseas country, and she stood and was married {nisuin} --
Rav said: She eats teruma until her father comes and protests.
Rav Asi said: She does not eat teruma, for perhaps he father will come and protest, and she will be found to be a "stranger" initially.
There was such an incident, and Rav concerned himself with this of Rav Asi.

There is one who said that the halacha is like Rav, for behold, we do not say that Rav retracted. And there is one who said that since Rav held this of Rav Asi in consideration, the halacha is like Rav Asi.
And so {the latter position} is logical.

No comments: