Monday, November 17, 2008

Rif Kiddushin 13b {32a - 33a}

13b

{Kiddushin 32a}

ר' אלעזר בן מתתיה אומר אבא אומר השקני מים ומצוה לעשות מניח אני כבוד אבא ועושה אני את המצוה שאני ואבא חייבין במצוה
איסי בן יהודה אומר אם אפשר למצוה שתיעשה על ידי אחרים תיעשה על ידי אחרים
אמר רב אחא בר מתנא הלכה כאיסי בן יהודה
Rabbi Eleazar ben Matatia says: If father says "give me water to drink" and I have a commandment to perform, I set aside the honor to my father and perform the commandment, for both I and my father are obligated in the commandment.
Issi ben Yehuda says: If it is possible for the commandment to be performed by others, let it be performed by others.
Rav Acha bar Matna said: The halacha is like Issi ben Yehuda.

גרסינן במגילה
אמר רבא אמר ר' יצחק בר שמואל בר מרתא גדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם שכל אותן שנים שהיה יעקב אבינו בבית עבר לא נענש עליהן:
We learn in Megillah:
Rava cited R' Yitzchak bar Shmuel bar Marta: Great is learning Torah more than honoring one's father and mother, for all those years that Yaakov Avinu was in the academy of Ever, he was not punished for them.

{Kiddushin 32a resumes}
א"ר יצחק בר שילא אמר רב חסדא האב שמחל על כבודו כבודו מחול הרב שמחל על כבודו אין כבודו מחול
ורב יוסף אמר אפילו הרב שמחל על כבודו כבודו מחול
וסוגיין כרב יוסף אלא מיהו אע"ג דכבודו מחול הידור בעי למיעבד לי'
כי הא דרבא הוה משקי בי הלוליה דבריה ודלא להו כסא לרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע וקמו מקמיה לרב מרי ולרבי פינחס בני רב חסדא ולא קמו מקמיה ואיקפד
אמר הני רבנן רבנן והני רבנן לאו רבנן
וכן נמי נשיא שמחל על כבודו כבודו מחול
אבל מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול שנאמר שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך:
R' Yitzchak bar Shela cited Rav Chisda: The father who pardons his honor, his honor is pardoned. The Rav {teacher} who pardons his honor, his honor is not pardoned.
And Rav Yosef said: Even the rav who pardons his honor, his honor is pardoned.

And our sugya is like Rav Yosef. Howver, even though his honor is pardoned, hiddur {exaltation} he needs perform for him. Like this that {Kiddushin 32b} Rava was serving a wedding feast for his son, and he offered a cup to Rav Pappa and Rav Huna son of Rav Yehoshua, and they stood up before him; to Rav Mari and Rav Pinchas, the sons of Rav Chisda, and they did not stand up before him, and he was upset. He said, "these Sages are Sages, and these Sages are not Sages."
And so too, a prince who pardons his honor, his honor is pardoned. But a king who pardons his honor, his honor is not pardoned, for it is stated {Devarim 17:15}:
טו שׂוֹם תָּשִׂים עָלֶיךָ מֶלֶךְ, אֲשֶׁר יִבְחַר ה אֱלֹהֶיךָ בּוֹ: מִקֶּרֶב אַחֶיךָ, תָּשִׂים עָלֶיךָ מֶלֶךְ--לֹא תוּכַל לָתֵת עָלֶיךָ אִישׁ נָכְרִי, אֲשֶׁר לֹא-אָחִיךָ הוּא. 15 thou shalt in any wise set him king over thee, whom the LORD thy God shall choose; one from among thy brethren shalt thou set king over thee; thou mayest not put a foreigner over thee, who is not thy brother.
That his fear should be upon you.

ת"ר מפני שיבה תקום
יכול אפי' זקן אשמאי ת"ל זקן
ואין זקן אלא חכם שנאמר אספה לי שבעים איש [מזקני ישראל]
רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא שקנה חכמה שנאמר ה' קנני ראשית דרכו
יכול יעמוד מפניו ממקום רחוק
ת"ל תקום והדרת לא אמרתי אלא קימה שיש בה הידור
אי הידור יכול יהדרנו בממון
ת"ל תקום מה קימה שאין בה חסרון כיס אף הידור שאין בו חסרון כיס
יכול יעמוד מפניו בבית הכסא ובבית המרחץ תלמוד לומר תקום והדרת
לא אמרתי אלא קימה שיש בה הידור
(ואי זו היא קימה שיש בה הידור הוי אומר זה ארבע אמות)
יכול יעצים עיניו ממנו כדי שלא יראהו תלמוד לומר תקום ויראת דבר המסור ללב נאמר בו ויראת
ר' שמעון בן אלעזר אומר מנין לזקן שלא יטריח
ת"ל זקן ויראת
איסי בן יהודה אומר מפני שיבה תקום אפילו כל שיבה במשמע
רבי יוסי הגלילי היינו תנא קמא
איכא בינייהו יניק וחכים
תנא קמא סבר לא ורבי יוסי הגלילי סבר אפי' יניק וחכים נמי:
The Sages learnt {in a brayta}: {Vayikra 19:32}:
לב מִפְּנֵי שֵׂיבָה תָּקוּם, וְהָדַרְתָּ פְּנֵי זָקֵן; וְיָרֵאתָ מֵּאֱלֹהֶיךָ, אֲנִי ה. {ס} 32 Thou shalt rise up before the hoary head, and honour the face of the old man, and thou shalt fear thy God: I am the LORD. {S}
Perhaps even before a guilty elder {so Rashi; Tosafot: ignorant}. Therefore it informs us {later in the pasuk} zaken {an elder}. And a zaken is only a scholar, for it is stated {Bemidbar 11:16}:
טז וַיֹּאמֶר ה אֶל-מֹשֶׁה, אֶסְפָה-לִּי שִׁבְעִים אִישׁ מִזִּקְנֵי יִשְׂרָאֵל, אֲשֶׁר יָדַעְתָּ, כִּי-הֵם זִקְנֵי הָעָם וְשֹׁטְרָיו; וְלָקַחְתָּ אֹתָם אֶל-אֹהֶל מוֹעֵד, וְהִתְיַצְּבוּ שָׁם עִמָּךְ. 16 And the LORD said unto Moses: 'Gather unto Me seventy men of the elders of Israel, whom thou knowest to be the elders of the people, and officers over them; and bring them unto the tent of meeting, that they may stand there with thee.
Rabbi Yossi haGlili says: A zaken is only one who has aquired wisdom, for it is stated {Mishlei 8:22}
כב ה--קָנָנִי, רֵאשִׁית דַּרְכּוֹ: קֶדֶם מִפְעָלָיו מֵאָז. 22 The LORD made me as the beginning of His way, the first of His works of old.
Perhaps one should stand before him {even} from a great distance? Therefore it teaches us {Vayikra 19:32}:
לב מִפְּנֵי שֵׂיבָה תָּקוּם, וְהָדַרְתָּ פְּנֵי זָקֵן; וְיָרֵאתָ מֵּאֱלֹהֶיךָ, אֲנִי ה. {ס} 32 Thou shalt rise up before the hoary head, and honour the face of the old man, and thou shalt fear thy God: I am the LORD. {S}
Thus I only speak of rising up which has honor. If honor, perhaps honoring him with money? Therefore it informs us takum -- just as standing has no loss of money, so too honor which has no loss of money.
(* And what is the standing in which there is honor? Say this is within 4 cubits. *)
Perhaps he may shut his eyes from him so that he does not see him {and thus does not need to rise up}? Therefore it informs us takum - veyareita {stand up... and you shall fear}. Something which is given over to the heart is stated about it veyareita.
Rabbi Shimon ben Eleazar said: How do we know that a zaken should not cause unneccessary effort {of people standing up for him}? For it is stated zaken -- veyaraita.
Issi ben Yehuda says: {Vayikra 19:32}:
לב מִפְּנֵי שֵׂיבָה תָּקוּם, וְהָדַרְתָּ פְּנֵי זָקֵן; וְיָרֵאתָ מֵּאֱלֹהֶיךָ, אֲנִי ה. {ס} 32 Thou shalt rise up before the hoary head, and honour the face of the old man, and thou shalt fear thy God: I am the LORD. {S}
Even any type of "hoary head" {elderly person} is implied.

Rabbi Yossi haGelili -- this is the First Tanna! {No.} This is the distinction between them -- a young and wise person. The First Tanna maintains no, while Rabbi Yossi haGlili maintains that even a young and wise person as well.

{Kiddushin 33a}
מה קימה שאין בה חסרון כיס אף הידור שאין בו חסרון כיס
מכאן אמרו אין בעלי אומניות רשאין לעמוד מפני ת"ח בשעה שעסוקין במלאכתן
יכול יעמוד מפניו בבית הכסא ובבית המרחץ תלמוד לומר תקום והדרת
והני מילי בבתי גואי אבל בבתי בראי חייב לעמוד מפניו
יכול יעמוד מפניו ממקום רחוק תלמוד לומר תקום והדרת
לא אמרתי אלא קימה שיש בה הידור ואי זו היא קימה שיש בה הידור הוי אומר זה ארבע אמות

Just as standing has no loss of money involved, so too honor which has no loss of money involved. From here, they said that craftsmen are not allowed to stand before a Torah scholar at a time they are engaged in their work. Perhaps he should stand in the privy or in the bathhouse? Therefore it informs us takum {get up} vehadarta {and you shall honor}.

And these words are in the inner rooms {of the bathhouse}, but in the outer rooms, he is obligated to stand before him.

Perhaps he should stand before him from a distance. Therefore it informs us takum {get up} vehadarta {and you shall honor}. I only said standing which has honor, and what is this standing which has in it honor? Say this is within four cubits.

No comments: