Friday, January 11, 2008

Rif Nedarim 6b {20a; 23a; 21a - b}

6b

{Nedarim 20a continues}

כדתניא מי שנדר ועבר על נזירותיו אין נזקקין לו עד שינהוג איסור כימים שנהג בהם היתר דברי ר"י א"ר יוסי בד"א בנזירות מועטת אבל בנזירות מרובה דיו שלשים יום א"ר יוסף הואיל ואמרי רבנן אין נזקקין לו האי בי דינא דמזדקיק ליה לאו שפיר עביד רב אחא בר יעקב אמר משמתינן ליה:
As they learnt {in a brayta}: One who vowed {our gemara: nazar} and violated his nezirut, they do not examine his case until he practices prohibition equal to the days which he practiced permission. These are the words of Rabbi Yehuda.
Rabbi Yossi says: Where are these words said? By a short nezirut {=30 days}, but by a long nezirut, 30 days are sufficient.

Rav Yosef said: Since the Sages said that they do not examine his case, a bet din which does examine his case {before this} is not acting properly.
Rav Yaakov bar Yaakov said: We place in under a ban {shamta}.

פותחין לו פתח ממ"א: ת"ר לעולם אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועות ואל תהי רגיל אצל ע"ה שסופו להאכילך טבלים ואל תהי רגיל אצל כהן ע"ה שסופו להאכילך תרומה ואל תרבה שיחה עם האשה שסופך לבוא לידי ניאוף
"They suggest an opening from another place":
The Sages learnt {in a brayta}: You should not generally be accustomed to make vows, for your end will be to trespass oaths. You should not frequent amei haAretz {as opposed to a chaver -- thus, someone who is not careful about teruma and maaser, rather than any connotations of ignorance}, for his end will be to feed you tevel {untithed produce}. You should not increase talk with a woman, for your end will be to come to unchastity.


ר' אחא ב"ר יאשי' אמר כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירה וכל המסתכל בעקבה של אשה הויין ליה בנים שאינן מהוגנים
א"ר יוסף ובאשתו נדה
אמר ר"ל עקב דקתני מקום התורף שהוא מכוון נגד העקב
תניא בעבור תהיה יראתו על פניכם
זו הבושה
לבלתי תחטאו זו יראת חטא
מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא
מכאן אמרו סימן יפה לאדם שהוא ביישן
אחרים אומרים כל המתבייש לא במהרה הוא חוטא וכל שאין לו בושה בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני
Rabbi Acha beRabbi Yoshiya said: Anyone who gazes at women, his end is to come to sin. And anyone who looks at the heel of a woman will have children who are degenerate.
Rav Yosef said: This was talking about his wife who was a menstruant.
Resh Lakish said: The heel about which they taught is really the genital area {our gemara: במקום הטנופת}, which is directly opposite the heel.

They learnt {in a brayta}: {Shemot 20:16, at Har Sinai}:
טז וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל-הָעָם, אַל-תִּירָאוּ, כִּי לְבַעֲבוּר נַסּוֹת אֶתְכֶם, בָּא הָאֱלֹהִים; וּבַעֲבוּר, תִּהְיֶה יִרְאָתוֹ עַל-פְּנֵיכֶם--לְבִלְתִּי תֶחֱטָאוּ. 16 And Moses said unto the people: 'Fear not; for God is come to prove you, and that His fear may be before you, that ye sin not.'
{lit: on your faces}
This is shamefacedness.
לְבִלְתִּי תֶחֱטָאוּ -- this is fear of sin.
This teaches that shamefacedness brings one to fear of sin.
From here that said that a good sign for a man to be shamefaced.
Others say: Anyone who experiences shame will not readily sin, and anyone who has no shame, it is known that his ancestors did stand at Har Sinai.
END PEREK TWO
הדרן עלך ואלו מותרים

BEGIN PEREK THREE
Mishna:
ארבעה נדרים התירו חכמים נדרי זרוזין ונדרי הבאי נדרי שגגות ונדרי אונסין. נדרי זרוזין כיצד היה מוכר חפץ לחבירו ואמר קונם שאיני פוחת לך מן הסלע והלא אומר קונם שאיני מוסיף לך על השקל שניהם רוצים בשלשה דינרים:
FOUR TYPES OF VOWS HAVE THE SAGES PERMITTED {=INVALIDATED}: VOWS OF INCENTIVE, VOWS OF EXAGGERATION, VOWS IN ERROR, AND VOWS [BROKEN] UNDER PRESSURE.
VOWS INCENTIVE: E.G., IF ONE WAS SELLING AN ARTICLE AND SAID, KONAM THAT I DO NOT LET YOU HAVE IT FOR LESS THAN A SELA''; AND THE OTHER REPLIED, KONAM THAT I DO NOT GIVE YOU MORE THAN A SHEKEL -- BOTH ARE AGREED UPON THREE DENARII.

{Nedarim 23a}
ר"א בן יעקב אומר אף הרוצה להדיר את חבירו שיאכל אצלו יאמר כל נדר שאני עתיד לידור יהא בטל ובלבד שיהא מכיר בשעת הנדר
RABBI ELIEZER BEN YAAKOV SAYS: ALSO HE WHO WISHES TO SUBJECT HIS FRIEND TO A VOW TO EAT WITH HIM, SHOULD DECLARE: 'EVERY VOW WHICH I MAY MAKE IN THE FUTURE SHALL BE NULL'. [HIS VOWS ARE THEN INVALID,] PROVIDING THAT HE REMEMBERS THIS AT THE TIME OF THE VOW.

{Nedarim 21a}
Gemara:
א"ל רבינא לרב אשי אמר טפי מסלע והלה אמר בציר משקל מאי נדרא הוי או זרוזין א"ל תנינא היה מסרב בחבירו שיאכל עמו וא"ל קונם ביתך שאני נכנס טיפת צונן שאני טועם לך מותר לכנוס לביתו ולשתות אצלו צונן שלא נתכוון זה אלא לשום אכילה ושתיה
ואמאי הא טיפת צונן קאמר אלא משתעי אינשי הכי
ה"נ משתעי אינשי הכי
מי דמי התם גבי צונן צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה אבל הכא ספיקא הוי דלמא פחות מסלע ויתר משקל קאמר וזירוזין הוי או דלמא דוקא ונדרא הוי.
תבעי:

Ravina said to Rav Ashi: If he said {=demanded} more than a sela {=e.g. 1 sela + 1 peruta}. and the other one said less than a shekel {e.g., 1 shekel - 1 peruta}, what? Is it really a vow or is it incentive?
He said to him: We learned it {in a Tannaitic source}: "If he was urging his friend to eat with him, and he said {in response} to him, "konam your house that I enter," or "a drop of cold water that I taste," he is permitted to enter his house and to drink cold water by him, for this one only intended eating and drinking." But why? After all, he said "a drop of cold water?!" Rather, this is how people speak. So too here, this is how people speak.
{Nedarim 21b}
{our gemara: "He said to him:"} Is it really comparable? There, by cold water, righteous people say {/promise} little and do a lot. But here, it is a doubt, for perhaps he implied he would take less than a sela and {the buyer would give} more than a shekel, and so it is {a vow of} incentive, or perhaps he truly meant it, and it was a vow.
It is unresolved.

אר"י א"ר אסי ארבעה נדרים הללו צריכין שאלה לחכם
כי אמריתה קמיה דשמואל אמר תנא תני מותרין ואת אמרת צריכין שאלה לחכם.
Rav Yehuda cited Rav Assi: These four vows require absolution from a Sage.
When he said this before Shmuel, he {=Shmuel} said: The tanna recited "they permitted" and you say "they require absolution from a Sage?"

רב יוסף מתני להא שמעתתא בהאי לישנא
אר"י אמר רב אסי אין חכם רשאי להתיר אלא כעין ד' נדרים הללו
קסבר אין פותחין בחרטה
ורב הונא סבר פותחין בחרטה
דההיא אתתא דאתאי לקמיה דר"ה
א"ל לבך עלך
א"ל לא ושריוה
Rav Yosef recited this discussion in the following language:
Rav Yehuda cited Rav Assi: A Sage is only allowed to permit where it is like these four vows. Thus he holds that they do not absolve with mere regret.
And Rav Huna held that they do absolve with regret.
For there was a certain woman {our gemara: a man} who came before Rav Huna. He said to her: Are you in the same mind? She said to him: No. And he absolved her.

ההיא דאתאי לקמיה דרבה ב"ר הונא
א"ל אילו היו עשרה בני אדם שיפייסוך באותה שעה מי נדרת אמרה לו לא ושריוה קסבר אין פותחין בחרטה
There was a woman {our gemara: a man} who came before Rabba bar Rav Huna. He said to her: If there were 10 men present who would have appeased you at that time, would you have vowed?
She said to him, "No," and he absolved her.
He held that we do not release with mere regret.

תניא רבי יהודה אומר אומרין לו לאדם לבך עלך אם אמר לא מתירין לו
ר' ישמעאל בר ר' יוסי אמר משום אביו אומרים לו אילו היו עשרה בני אדם שיפייסוך באותה שעה מי נדרת אם אמר לא מתירין לו
They learnt {in a brayta}:
Rabbi Yehuda says: We say to a man, "are you of the same mind?" If he says "no," we release him.
Rabbi Yishmael bar Rabbi Yossi said in the name of his father: We say to him: If there had been ten men who had appeased you at that time, would you have vowed?" If he says "no," we release him.

No comments: