Tuesday, December 18, 2007

Rif Ketubot 63b {Ketubot 107b - 109a}

63b

{Ketubot 107b}


תנן התם המודר הנאה מחבירו
שוקל לו שקלו ופורע לו חובו ומחזיר לו אבידתו ובמקום שנותנין עליה שכר תפול הנאה להקדש
בשלמא שוקל לו שקלו מצוה קעביד
דתנן תורמין על האבוד ועל הגבוי ועל העתיד לגבות
ומחזיר לו אבידתו נמי מצוה קא עביד
אלא פורע לו חובו הא קא משתרשי ליה
אמר ליה רב הושעיא הא מני חנן היא דאמר הניח מעותיו על קרן הצבי:
We learnt {in a Mishna} there: If one vows off benefit from his friend,
{Ketubot 108a}
he may still pay his shekel {contribution to the Temple for korbanot}, pay off his debt {owed to a third party}, return his lost article, but where a reward is offered {for the return of the lost article}, that benefit is to hekdesh.
It is well and good in terms of paying his shekel, for he is performing a precept. For we learned {in a Mishna}: It is lawful to withdraw {from the Temple funds} on the account of that which was lost, collected, or about to be collected.
And {the ruling that he may} restore to him any object he may have lost' {is also intelligible since thereby} also he is performing a precept.
But paying his debt, he certainly causes him to root {=benefit him}!
Rav Hoshaya said: Who is this? It is Chanan, who said that he is placing his money on the horn of a stag.

ירושלמי
רבה בר ממל הפורע שטר חוב לחברו שלא מדעתו פלוגתא דחנן ובני כהנים גדולים
א"ר יוסי טעמא דבני כהנים גדולים התם לא עלתה בדעתו שתמות אשתו ברעב ברם הכי מצי אמר ליה מפייס הוינא ליה ומחיל לי ואע"ג דהוה משכון
רבי יהושע בן לוי אמר אין לך נתפס על חבירו וחייב ליתן לו אלא בארנון או בגולגולת
רב אמר כל הנתפס על חבירו חייב ליתן לו
חיליה דרב מהדא הגוזל שדה ומכרה לחבירו ונטלוה מסיקין כופין להחזיר את מעותיו ולא שמע דרבי יוחנן דאמר רבי יוחנן קנס קנסו בגזלן
Yerushalmi:
Rabba bar Mamal {said}: If one pays a bond of indebtedness to {=of} his friend without his {friend's} knowledge, it is a dispute between Chanan and the sons of the Kohanim Gedolim.
Rabbi Yossi said: The reason of the sons of the Kohanim Gedolim over there, is that it did not enter his mind that his wife will starve to death. But here, he can find to say that "I would have placated him, and he would have forgiven me the debt," and even though there was a pledge.

Rabbi Yehoshua ben Levi said: You do not find someone who is placated on his friend who owes him money except for the produce tax and the head tax.
Rav said: Whatever is seized because of his fellow, he is obligated to repay him.
The strength of Rav is from here: If one stole a field and sold it to his friend, and the authorities took it away from him, they force him {=the thief} to return the money. And he did not hear the statement of Rabbi Yochanan, for Rabbi Yochanan said: They imposed a fine on the thief.

{Ketubot 108b}
Mishna:
אדמון אומר שבעה מי שמת והניח בנים ובנות בזמן שהנכסים מרובין הבנות יזונו והבנים יורשין ובזמן שהנכסים מועטים הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים
אדמון אומר בשביל שאני זכר הפסדתי
אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון
ADMON LAID DOWN SEVEN RULINGS:
IF A MAN DIES AND LEAVES SONS AND DAUGHTERS, IF THE ESTATE IS LARGE THE SONS INHERIT IT AND THE DAUGHTERS ARE MAINTAINED {FROM IT}.
AND IF THE ESTATE IS SMALL THE DAUGHTERS ARE MAINTAINED FROM IT, AND THE SONS CAN GO BEGGING.
ADMON SAID, 'AM I TO BE THE LOSER BECAUSE I AM A MALE!?
RABBAN GAMLIEL SAID; ADMON'S VIEW HAS MY APPROVAL.

ולית הלכתא כאדמון
{Rif:} And the halacha is not like Admon.

Mishna:
הטוען את חבירו כדי יין וכדי שמן והודה לו בקנקנים
אדמון אומר הואיל והודה ממין הטענה ישבע
וחכמים אומרים אין ההודאה ממין הטענה
אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון
IF A MAN CLAIMED FROM ANOTHER JARS OF OIL AND [THE LATTER] ADMITTED HIS CLAIM TO [EMPTY] JARS, ADMON RULED: SINCE HE ADMITTED A PORTION OF THE CLAIM HE MUST TAKE AN OATH.
BUT THE SAGES SAID: THE ADMISSION OF THE PORTION [OF THE CLAIM] IS NOT OF THE SAME KIND AS THE CLAIM.
RABBAN GAMLIEL SAID; ADMON'S VIEW HAS MY APPROVAL.

Gemara:
היכא דאמר ליה מלא עשרה כדי שמן יש לי בידך שמן טעין ליה קנקנים לא טעין ליה
עשרה כדים מלאים שמן יש לי אצלך שמן וקנקנים קא טעין ליה
Where he said to him, "the fullness of ten jugs of oil I have in your hand," then he is claiming the oil but not claiming the jugs.
"Ten jugs full of oil I have by you," he is claiming both oil and jugs.

כי פליגי היכא דא"ל עשרה כדי שמן יש לי אצלך
אדמון סבר יש בלשון הזה לשון קנקנים והוה ליה מודה מקצת הטענה וישבע
ורבנן סברי אין בלשון הזה לשון קנקנים ואין כאן הודאה ממין הטענה אלא מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו
דהוה ליה כמו שטענו חטים והודה לו בשעורים דפטור
וקי"ל כאדמון דאמר יש בלשון הזה לשון קנקנים והוה ליה מודה מקצת הטענה
Where do they argue? Where he said to him, "ten jugs of oil I have by you."
Admon holds that there is in this language the language of jugs, such that he {who admits the jugs} admits to part of the claim, and thus swears.
And the Sages hold that there is not in this language the language of jugs, and so this is not admission to part of the claim, but rather that which he claimed, he did not admit to him, and that which he admitted to him, he did not claim.
For it is like where he claimed wheat and he admitted to him barley, that he is exempt.

And we establish like Admon who said there there is in this terminology the language of jugs, and so he is admitting to him part of the claim.

{Ketubot 109a}
דאמרינן אמר רבי זירא אמר רבה בר ירמיה ב' דברים שאמר חנן הלכה כמותו וכיוצא בו שבעה דברים שאמר אדמון יש מהן שהלכה כמותו וכיוצא בו יש מהן שאין הלכה כמותו ולא כיוצא בו
כל מקום שאמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון הלכה כמותו ואינך לא
ודאמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון תלתא אינון
מי שמת והניח בנים ובנות והטוען את חבירו כדי שמן והפוסק מעות לחתנו
מי שמת והניח בנים ובנות נפקא ליה מהלכתא וקיימא לן כרבנן דאמרי בנכסים מועטין הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים פשו להו תרתי דהלכתא בה כאדמון
For we say: Rabbi Zera cited Rabba Bar Yirmeya: Two things which Chanan said, the halacha is like him and like those like him. The seven things said by Admon, there are some of them in which the halacha is like him, and those like him; there are some of them in which the halacha is not like him and those like him.
Wherever Rabban Gamliel said I see the words of Admon, the halacha is like him, and if not, no.
And those of which Rabban Gamliel said "I see the words of Admon," they are three -- (a) one who died and left sons and daughters; (b) and one who claimed from his fellow jugs of oil; (c) and one who allocates money for his son-in-law.
Now, one who died and left sons and daughters, we take it out of this halachic conclusion, and we establish like the Sages, who say that for a small estate, the daughters are supported and the sons beg at doorways.
We are thus left with two, in which the halacha is like Admon, and those like him.

כיוצא בו דחנן הא דאמרינן לעיל
אמר רב הושעיא הא מני חנן היא דאמר הניח מעותיו על קרן הצבי
Those like Chanan, is that which we said earlier: Rav Hoshaya said: Who is this? This is Chana , who said that he placed his money on the horns of a stag.

כיוצא בו דאדמון הא דאמרינן בשבועות טענו שור ושה וחמור והודה לו באחד מהן חייב
ואמר רבי חייא בר אבא תלמוד ערוך הוא בפי' ר' יוחנן הא מני אדמון היא וכבר ברירנא בשבועות שהלכה היא טענו שור שה
וחמור והודה לו באחד מהן חייב
Those like Admon is that which we said in Shevuot: If he claimed an ox, a sheep and a donkey, and he {=the other} admitted to him in one of them, he is obligated.
And Rabbi Chiyya bar Abba said: It was a laid out teaching, in the explanation of Rabbi Yochanan - Who is this? It is Admon.
And we have already explained it in Shevuot, that the halacha is that if he claimed an ox, a sheep and a donkey, and he admitted to him in one of them, he is obligated.

No comments: