Friday, October 20, 2006

beitza 7a draft


7a

{Beitza 14b}

והא מתניתא אוקימנא לבני ארץ ישראל
אבל לדידן כותשין במכתשת קטנה
דתניא אין כותשין במכתשת גדולה אבל כותשין במכתשת קטנה ואוקימנא לבני בבל:

And this brayta we establish as being for residents of Eretz Yisrael {since they had servants who would disregard and use a large mortar}, but for us, we may crush with a small mortar, for they learnt {in another brayta}: We may not crush with a large mortar but we may crush with a small mortar. And we establish {this brayta} as being for the residents of Bavel.

רב פפי איקלע לבי מר שמואל אייתו ליה דייסא ולא אכיל ודילמא במכתשת קטנה עבדוה חזייה דהוה דייק טפי ודילמא מאתמול עבדוה חזייה דהוה קליף ציהריה טפי ואי בעית אימא שאני בי מר שמואל דאיכא פריצותא דעבדי:

Rav Papi visited the house of Mar Shmuel. They brought him some daysa {also wheat grits, just like tisni, but not crushed so finely. tisni is broken into four pieces each, and this into less bits} and he did not eat it.
And perhaps it was made with a small mortar?
He saw that it was fine{ly crushed, meaning that a large mortar was used}.
And perhaps it was made the previous day?
He saw that it was streaked {white, and thus had been just made}.
And if you wish I will say that the house of Mar Shmuel is different because there is the lack of care by the servants {who may have used a large mortar -- the same as in Eretz Yisrael}.

Mishna:

הבורר קטניות ביום טוב בש"א בורר אוכל ואוכל ובה"א בורר כדרכו בקנון ובתמחוי אבל לא בטבלא ולא בנפה ולא בכברה
רבן גמליאל אומר אף מדיח ושולה:
If one separates legumes on Yom Tov:
Bet Shammai say he must separate the food {from the impurities} and eat.
And Bet Hillel say: He may separate in his usual manner, {the Mishna in our gemara adds: in his lap,} with a funnel, or a plate, but not with a board, a fine sieve, or a coarse sieve.
Rabban Gamliel says: He may even rinse and skim.

Gemara:

תניא רשב"ג אומר בד"א בזמן שהאוכל מרובה על הפסולת אבל פסולת מרובה על האוכל דברי הכל נוטל את האוכל ומניח את הפסולת
פסולת מרובה על האוכל פשיטא מי איכא מאן דשרי
לא צריכא דנפיש בטירחא וזוטר בשיעורא:
They learnt {in a brayta}: Rabban Shimon ben Gamliel says: Where are these words said? When the food is more that the impurities. But if the impurities are more than the food, all say that one takes the food and leaves the impurities.
If the impurities are more than the food -- this is obvious! Would there be any one who would permit?
No, it is needed -- where it is more in terms of effort but less in terms of measure.

Mishna:

ב"ש אומרים אין משלחין ביו"ט אלא מנות ובה"א משלחין בהמה חיה ועוף חיין ושחוטין:
משלחין יינות שמנים וסלתות וקטניות אבל לא תבואה
ר"ש מתיר בתבואה

Bet Shammai say: One may only send {prepared} portions on Yom Tov.
And Bet Hillel say: One may send domesticated animals, wild animals and fowl alive and slaughtered. {the Mishna in our Gemara: whether alive or slaughtered}

One may send wines, oils, flours, and legumes, but not grain. {since one cannot do anything with grain, since because one could have ground it before Yom Tov, one cannot grind it on Yom Tov}
Rabbi Shimon permits with grain.

Gemara:

תני רב יחיאל ובלבד שלא יעשה כשורה תנא אין שורה פחותה מג' בני אדם:

Rabbi Yechiel taught {tnei}: So long as he does not do it in a line {of giftbearers, for then it would look like he is taking it to the marketplace}.

A tanna taught {tna}: A "line" is no less than three men.


ר"ש מתיר בתבואה: של חטים לעשות מהם עססיות שעורים ליתן לפני בהמתו עדשין לעשות מהן רסיסים


"Rabbi Shimon permits with grain": wheat, to make pounded wheat {assasit; our gemara has ludiyot, a wheat dish}; barley, to place before his animal; lentils, to make groats.

Mishna:
משלחין כלים בין תפורין ובין שאינן תפורין אע"פ שיש בהן כלאים והן לצורך המועד
אבל לא סנדל מסומר ולא מנעל שאינו תפור
רבי יהודה אומר אף לא מנעל לבן מפני שהוא צריך אומן
זה הכלל כל שנאותין בו ביו"ט משלחין אותו:
We may send clothing {on Yom Tov}, whether sewn up or unsewn, even though they have shaatnez in them, and they are for the needs of the festival; but not a sandal with spikes or an unsewn shoe.
Rabbi Yehuda says: Not even a white shoe, because it needs a craftsman {to blacken it}.

This is the general rule: Whatever may be used, on Yom Tov we may send it.

Gemara:

בשלמא תפורין חזו למלבוש שאינן תפורים נמי חזו לכסויי אלא כלאים למאי חזו
וכ"ת חזו למזגא עלייהו והתניא לא יעלה עליך אבל אתה מציע תחתיך אבל אמרו חכמים אסור לעשות כן גזירה שמא תכרך נימא אחת על בשרו
וכי תימא דמפסיק מידי ביני ביני והאמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יוסי בן שאול משום קהלא קדישא שבירושלים אפי' עשר מצעות זו על גבי זו וכלאים ביניהן אסור לישן עליהן
Sewn {clothing} is fine {and understandable} -- they are fit for wearing. Unsewn also -- they are fit for covering. But shaatnez -- for what is it fit?
And if you say that it is fit for folding underneath you {need textual emendation here}? But they learnt {in a brayta}:
{Vayikra 19:19}:
יט אֶת-חֻקֹּתַי, תִּשְׁמֹרוּ--בְּהֶמְתְּךָ לֹא-תַרְבִּיעַ כִּלְאַיִם, שָׂדְךָ לֹא-תִזְרַע כִּלְאָיִם; וּבֶגֶד כִּלְאַיִם שַׁעַטְנֵז, לֹא יַעֲלֶה עָלֶיךָ. 19 Ye shall keep My statutes. Thou shalt not let thy cattle gender with a diverse kind; thou shalt not sow thy field with two kinds of seed; neither shall there come upon thee a garment of two kinds of stuff mingled together.
but you may spread it underneath you. But the Sages said that it is forbidden to do so as a decree lest a single thread wrap upon his flesh.
And if you say that {this is a case where} something separates in between {the shaatnez and ihs flesh}. But Rabbi Shimon ben Pazi cited Rabbi Yossi ben Shaul in the name of the holy congregation in Yerushalayim that even ten {bed}spreads one atop the other, and shaatnez between them {emend to: underneath them} it is forbidden to sleep upon them.

No comments: