Monday, May 14, 2007

Rif Yevamot 2b {Yevamot 11a continues; 11b; 12b - 13a}

2b

{Yevamot 11a continues}

מותיב רב יוסף נכנסה עמו לסתר או לחורבה ושהתה עמו כדי טומאה אסורה לבעלה ואסורה לאכול בתרומה ואם מת חולצת ולא מתיבמת
א"ל אמינא לך אנא סוטה ודאי ואת אמרת לי סוטה ספק
Rav Yosef objected {by citing a brayta}: If she entered with him to a private location or to a ruin, and stayed with him there a duration sufficient to be rendered impure, she is forbidden to her husband and forbidden to eat Terumah, and if he {her husband} dies, she must undergo chalitza and not yibbum.
He said to him: I am speaking to you about a certain sotah, and you are telling me about a doubtful sotah {for we do not know for certain she had intercourse}.

{Yevamot 11b}

תניא רבי יוסי בן כיפר אומר משום רבי אליעזר בן עזריה המחזיר גרושתו מן הנשואין אסורה מן האירוסין מותרת שנאמר אחרי אשר הוטמאה
וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה אסורה אלא מה אני מקיים אחרי אשר הוטמאה לרבות סוטה שנסתרה
They learnt {in a brayta}: Rabbi Yossi ben Kipper cites Rabbi Eliezer ben Azarya: If one remarries his ex-wife, where there was an intervening marriage {in full, with nisuin}, she is forbidden; where there was an intervening betrothal, she is permitted, for it is stated {Devarim 24:4}:
ד לֹא-יוּכַל בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן אֲשֶׁר-שִׁלְּחָהּ לָשׁוּב לְקַחְתָּהּ לִהְיוֹת לוֹ לְאִשָּׁה, אַחֲרֵי אֲשֶׁר הֻטַּמָּאָה--כִּי-תוֹעֵבָה הִוא, לִפְנֵי ה; וְלֹא תַחֲטִיא, אֶת-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר ה אֱלֹהֶיךָ, נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה. {ס} 4 her former husband, who sent her away, may not take her again to be his wife, after that she is defiled; for that is abomination before the LORD; and thou shalt not cause the land to sin, which the LORD thy God giveth thee for an inheritance.
And the Sages say: Both this and that {either intervening nisuin or intervening kiddushin} is forbidden. If so, how do I establish "after that she is defiled"? To include a sotah who secluded herself {with the man}.

וקי"ל כרבנן דאמרי בין מן הנשואין בין מן האירוסין אסורה ואם החזירה הולד כשר דכתיב כי תועבה היא היא תועבה ואין בניה תועבין
והני מילי ישראל אבל כהן הולד חלל ואפילו לא נתארסה
וגרושה שזינתה לאחר שנתגרשה מותרת לחזור לבעלה מאי טעמא הויה ואישות כתיבה בה:
And we establish like the Sages who say that whether from marriage or from betrothal, she is forbidden, and if he retakes her as a wife, the child born is valid {and is not a mamzer}, for it is written
ד לֹא-יוּכַל בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן אֲשֶׁר-שִׁלְּחָהּ לָשׁוּב לְקַחְתָּהּ לִהְיוֹת לוֹ לְאִשָּׁה, אַחֲרֵי אֲשֶׁר הֻטַּמָּאָה--כִּי-תוֹעֵבָה הִוא, לִפְנֵי ה; וְלֹא תַחֲטִיא, אֶת-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר ה אֱלֹהֶיךָ, נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה. {ס} 4 her former husband, who sent her away, may not take her again to be his wife, after that she is defiled; for that is abomination before the LORD; and thou shalt not cause the land to sin, which the LORD thy God giveth thee for an inheritance. {S}
{toevah hi} - she is an abomination, but her children are not abominations.
And these words are regarding a {regular} Israelite, but if a kohen, the child is a chalal -- end even if she did not betroth another {for the divorce from the kohen renders her a divorcée, and a divorcée may not [re-]marry a kohen}.
And a divorcée who played the harlot after she was divorced is permitted to return to her husband.
What is the reason? Being {married} and marriage is written by it {for the prohibition of machzir gerushato, and these are missing in this case}.

{Yevamot 12b}

ואי אתה יכול לומר בחמותו וכו':
תני רב ביבי קמיה דרב נחמן שלש נשים משמשות במוך ואלו הן קטנה מעוברת ומניקה קטנה שמא תתעבר ושמא תמות מניקה שמא תגמול את בנה וימות מעוברת שמא יעשה עוברה סנדל
ואי זו היא קטנה מבת אחת עשרה שנה ויום אחד ועד שתים עשרה שנה ויום אחד
פחות מכן או יותר על כן משמשת כדרכה והולכת דברי ר"מ
וחכמים אומרים זו וזו משמשות כדרכן והולכות ומן השמים ירחמו שנאמר שומר פתאים ה'
"And you are not able to say regarding his mother in law ...":
Rav Bibi taught {a brayta} before Rav Nachman: Three women have intercourse while using a cloth {to prevent pregnancy; alternatively, as per Tosafot, use the cloth afterwards to prevent pregnancy}, and these are they: A minor, a pregnant woman, and a nursing mother.
A minor lest she become pregnant and lest {as a result} she die.
A nursing mother, lest she wean her child and the child die.
A pregnant woman, lest her fetus become {flattened like} a sandal.
And who is considered a minor {for this law}? From 11 years and 1 day until 12 years and one day. Less than this or more than this, she has intercourse in the normal way. These are the words of Rabbi Meir.
And the Sages say: This and that {throughout the entire span} have intercourse in the normal way, and from Heaven they will have mercy, for it is stated {in Tehillim 116:6}:
ה חַנּוּן ה וְצַדִּיק; וֵאלֹהֵינוּ מְרַחֵם. 5 Gracious is the LORD, and righteous; yea, our God is compassionate.
ו שֹׁמֵר פְּתָאיִם ה; דַּלֹּתִי, וְלִי יְהוֹשִׁיעַ. 6 The LORD preserveth the simple; I was brought low, and He saved me.
{though I included the previous verse in the citation, for that might be the source of the language of ומן השמים ירחמו}

מדקאמר שמא תתעבר ושמא תמות מכלל דאיכא קטנה דמיעברה ולא מתה
א"כ מצינו חמותו ממאנת
ותנן אי אתה יכול לומר בחמותו ובאם חמיו שנמצאו אילונית או שמיאנו
ופריק רב ספרא בנים הרי הן כסימנין כלומר קטנה שילדה כנערה שהביאה סימנין דמיא ואינה ממאנת ואיכא דאמרי אמר רב ספרא בנים עדיפי מסימנין למאי נפקא מינה אפי' לר' יהודה דאמר עד שירבה השחור על הלבן בבנים מודה
ורב זביד אמר אין בנים בלא סימנין ונבדוק חיישינן שמא נשרו ואפילו למאן דאמר אין חוששין משום צער לידה חוששין:
From the fact that it states "lest she become pregnant and lest she die," it would appear that there is an instance of a minor who becomes pregnant and does not die. If so, we have found a case where his mother-in-law may refuse {as a minor}!
And yet we learn {in a Mishna}: You are not able to say regarding his mother-in-law or the mother of his father-in-law that they were found to be an aylonit {infertile} or that they refused.
And Rav Safra resolves it: Children are like signs of majority {usually two pubic hairs}.
That is to say, a minor who gives birth is like a naarah who brought forth signs, and is not able to perform refusal.
And some say: Rav Safra said: Children are better than signs.
To what practical distinction? Even according to R' Yehuda who said "until the black is more than the white {she has many hairs} {she may perform refusal} outnumber the light ones," by children he would admit.

{Yevamot 13a}
And Rav Zevid said: There are no children without {first having} signs.
So let us check {for them}!
We consider the possibility that they fell off.
And even according to the one who says we do not consider {this possibility}, because of the the pain of giving birth, we do consider {in this case}.

No comments: