Sunday, April 01, 2007

Rif Moed Katan 14a {Moed Katan 22b; Avodah Zarah; Moed Katan 23a}

14a

{Moed Katan 22b}

על כל המתים כולן מספר לאחר ל' יום על אביו ועל אמו יגדל פרע עד שיגערו בו חביריו
For all the dead, he is permitted to cut his hair after 30 days; for his father and for his mother, he lets his hair grow wild until his friends shout at him.

אמר רב חסדא ולשמחת מרעות אינו צריך לשהות לאחר שלשים יום אלא לאלתר מותר ליכנס
והנ"מ בפורענא אבל בארישתא לאחר שלשים יום
ועל אביו ועל אמו בין כך ובין כך לאחר י"ב חדש
Rav Chisda said: And for a celebration which is a mere social gathering, he need not wait until after 30 days, but rather it is immediately permitted for him to enter.
And these words are where it is repayment {of an invitation earlier}, but an initial invitation, after 30 days.
And for his father and for his mother, regardless it is after 12 months.

על כל המתים כולן קורע טפח על אביו ועל אמו עד שיגלה את לבו
For all the dead, he tears a handbreadth; for his father and for his mother, until he exposes his heart.

א"ר אבהו מאי קראה ויחזק דוד בבגדיו ויקרעם
ואין אחיזה פחותה מטפח
Rabbi Abahu said: What is the verse? {II Shmuel 1:11}:
יא וַיַּחֲזֵק דָּוִד בִּבְגָדָו, וַיִּקְרָעֵם; וְגַם כָּל-הָאֲנָשִׁים, אֲשֶׁר אִתּוֹ. 11 Then David took hold on his clothes, and rent them; and likewise all the men that were with him.
and grabbing {= וַיַּחֲזֵק} is no less than a handbreadth.

על כל המתים כולן אפילו לבוש עשרה חלוקים אינו קורע אלא עליון על אביו ועל אמו קורע את כולן
ואפרקיסתו אינה מעכבת אחד האיש ואחד האשה דברי ר"ש בן אלעזר
שר"ש בן אלעזר אומר האשה קורעת את התחתון ומחזירתו לאחוריה וחוזרת וקורעת את העליון
For all the dead, even if he is wearing ten cloaks, he only tears the top one; for his father and for his mother he tears all of them. And his scarf {/underwear etc. machloket what this is} is not obligatory. Both men and women. These are the words of Rabbi Shimon ben Eleazar. For Rabbi Shimon ben Eleazar says: A woman tears the bottom {underneath} garment, turns it around, and then tears the top garment {because of tzniut}.

על כל המתים כולן רצה מבדיל קמי שפה רצה אינו מבדיל על אביו ועל אמו מבדיל
For all the dead, if he wishes he may separate {begin the tear} from the neck hole, and if he wishes he does not separate. For his father and for his mother, he separates.

על כל המתים כולן שולל לאחר שבעה ומאחה לאחר ל' יום על אביו ועל אמו שולל לאחר שלשים יום ואינו מאחה לעולם
והאשה שוללת לאלתר מפני כבודה
For all the dead, he may roughly sew it {with uneven stitches} after 7 and rejoin it neatly after 30 days. For his father and for his mother, he may roughly sew it after 30 days and may never rejoin it neatly.
And the woman roughly resews it immediately because of her honor.

כי אתא רבין א"ר יוחנן על כל המתים כולן קורע בכלי על אביו ועל אמו קורע ביד
אמר ר' חייא בר אבא אמר רבי יוחנן על כל המתים כולן קורע מבפנים ועל אביו ועל אמו קורע מבחוץ
אמר רב חסדא וכן לנשיא
When Rabin came {from Eretz Yisrael}, he cited Rabbi Yochanan: For all the dead, he may tear using an instrument {such that rejoining it will be easier and neater}; for his father and for his mother, he tears by hand.
Rabbi Chiyya bar Abba cited Rabbi Yochanan: For all the dead, he rips inside {either the inside garment, or else indoors}; for his father and for his mother, he rips outside.
Rav Chisda said: And so too for the Nasi {Prince}.

נשיאה שכיב
אמר ליה רב חסדא לרב חנן בר רבא כפי אסיתא וקום עלה ואחוי קריעה לעלמא
אמר ליה רב אשי לאמימר קריעה מעומד מנלן דכתיב ויקם איוב ויקרע את מעילו
ודילמא מלתא יתירא הוא דעבד אלא מהכא ויקם המלך ויקרע את בגדיו
The Nasi died. Rav Chisda said to Rav Chanan bar Rava: Turn over a mortar, stand on it, and show the rip to the world.
Rav Ashi said to Amemar: Tearing while standing, from where do we know? For it is written {Iyyov 1}:
כ וַיָּקָם אִיּוֹב וַיִּקְרַע אֶת מְעִלוֹ, וַיָּגָז אֶת רֹאשׁוֹ; וַיִּפֹּל אַרְצָה, וַיִּשְׁתָּחוּ. 20 Then Job arose, and rent his mantle, and shaved his head, and fell down upon the ground, and worshipped;

And perhaps it is an extraneous matter which he did. But rather from here: {II Shmuel 13:31}
ל וַיְהִי, הֵמָּה בַדֶּרֶךְ, וְהַשְּׁמֻעָה בָאָה, אֶל-דָּוִד לֵאמֹר: הִכָּה אַבְשָׁלוֹם אֶת-כָּל-בְּנֵי הַמֶּלֶךְ, וְלֹא-נוֹתַר מֵהֶם אֶחָד. {פ} 30 And it came to pass, while they were in the way, that the tidings came to David, saying: 'Absalom hath slain all the king's sons, and there is not one of them left.' {P}
לא וַיָּקָם הַמֶּלֶךְ וַיִּקְרַע אֶת-בְּגָדָיו, וַיִּשְׁכַּב אָרְצָה; וְכָל-עֲבָדָיו נִצָּבִים, קְרֻעֵי בְגָדִים. {ס} 31 Then the king arose, and rent his garments, and lay on the earth; and all his servants stood by with their clothes rent. {S}

על חכם חולץ מימין ועל אב בית דין משמאל ועל נשיא מכאן ומכאן

תנו רבנן חכם שמת בית מדרשו בטל אב בית דין שמת כל בתי מדרשות שבעירו בטילין ובני בית הכנסת נכנסין לבהכ"נ ומשנין את מקומם היושבין בצפון יושבין בדרום בדרום יושבין בצפון
נשיא שמת כל בתי מדרשות בטלין ובני בהכ"נ נכנסין בבהכ"נ וקורין שבע' ויוצאין
ר' יהושע בן קרחה אומר לא שיצאו ויטיילו בשוק אלא יושבין ודוין
ואין אומרים שמועה והגדה בבית האבל
אמרו עליו על חנינא בן גמליאל שהיה אומר שמועה והגדה בבית האבל
For a sage, he exposes from the right, and for the head of bet Din, from the left. And for the Nasi, from here and there.

The Sages learnt {in a brayta}: If a sage died, his study hall stops {learning}. If the head of bet din dies, all the study halls in his city stop and the people of the synagogues {who go to shul} gather to the synagogues and change their place: those who usually sit in the north sit in the south; in the south sit in the north.
If a Nasi died, all study halls stop and the people of the synagogues gather to the synagogues and read seven {aliyot} and leave.
Rabbi Yehoshua ben Korcha says: Not that they leave and stroll in the market, but rather they sit around sadly.
And they do not say a shemua {some halachic saying} or haggada in the house of the mourner.
They said about Chanina ben Gamliel that he would say a shemua or haggada in the house of the mourner.

{Avodah Zarah}


גרסי' בע"ז בפ"ק
ת"ר שורפין על המלכים ולא מדרכי האמורי שנא' בשלום תמות ובמשרפות אבותיך המלכים הראשונים ישרפו לך
וכשם ששורפין על המלכים כך שורפין על הנשיאים ומה הן שורפין עליהם מטותיהן וכל כלי תשמישן

מעשה ומת רבן גמליאל הזקן ושרף עליו אונקלוס הגר במאה מנה צורי
We learn in the first perek of Avodah Zarah:
The Sages learnt {in a brayta}: They burn {funeral pyres} for kings, and it is not from the ways of the Emorites {superstition}. For it is written {Yirmeyahu 34:5}:

ד אַךְ שְׁמַע דְּבַר-ה, צִדְקִיָּהוּ מֶלֶךְ יְהוּדָה; כֹּה-אָמַר ה עָלֶיךָ, לֹא תָמוּת בֶּחָרֶב. 4 Yet hear the word of the LORD, O Zedekiah king of Judah: Thus saith the LORD concerning thee: Thou shalt not die by the sword;
ה בְּשָׁלוֹם תָּמוּת, וּכְמִשְׂרְפוֹת אֲבוֹתֶיךָ הַמְּלָכִים הָרִאשֹׁנִים אֲשֶׁר-הָיוּ לְפָנֶיךָ כֵּן יִשְׂרְפוּ-לָךְ, וְהוֹי אָדוֹן, יִסְפְּדוּ-לָךְ: כִּי-דָבָר אֲנִי-דִבַּרְתִּי, נְאֻם-ה. {ס} 5 thou shalt die in peace; and with the burnings of thy fathers, the former kings that were before thee, so shall they make a burning for thee; and they shall lament thee: 'Ah lord!' for I have spoken the word, saith the LORD. {S}
There was an incident, in which Rabban Gamliel the elder died and Onkelos the convert burned for him equivalent to 100 Tyrian maneh.

{Moed Katan 23a}
ת"ר אבל שבת ראשונה אינו יוצא מפתח ביתו שנייה יוצא ואינו יושב במקומו שלישית יושב במקומו ואינו מדבר רביעית הרי הוא ככל אדם

ת"ר כל ל' יום לנישואין מתה אשתו אסור לישא אשה אחרת עד שיעברו עליו שלשה רגלים רבי יהודה אומר רגל ראשונה ושנייה אסור ושלישית מותר
The Sages learnt {in a brayta}: A mourner on the first week does not leave the entrance to his home; on the second, he leaves but does not sit in his {regular} place; on the third, he sits in his place but does not speak; on the fourth, he is like everyone.

The Sages learnt {in a brayta}: All 30 days for marriage {he should not do}. If his wife died, he is forbidden to do nisuin on another woman until three Festivals have passed. Rabbi Yehuda says: The first and second Festival it is forbidden, and the third it is permitted.

No comments: