Friday, April 06, 2007

Rif Moed Katan 17a {Moed Katan 27a continues; 27b}

17a

{Moed Katan 27a continues}

ת"ר הכופה את מטתו לא מטתו בלבד הוא כופה אלא כל המטות שיש לו בתוך ביתו הוא כופה ואפילו עשר מטות בעשרה מקומות כופה את כולן ואפי' חמשה אחין ומת אחד מהן כולן כופין מטותיהן ואם היתה מטה מיוחדת לכלים אינו צריך לכפותה
דרגש אינו צריך לכפותו אלא זוקפו
רשב"ג אומר דרגש מתיר את קרביטיו והוא נופל מאליו

א"ר יהושע בן לוי הלכה כרשב"ג
The Sages learnt {in a brayta}: If one overturns his bed, it is not just his bed that he overturns, but rather all the beds in his house, even ten beds in ten places, he overturns them all. And even five brothers and one of them died, all of them overturn their beds. And if there was a bed designated for vessels, he does not need to overturn it.
A dargash {= a leather mattress tied to a frame}, he does not need to overturn it, but rather may leave it upright.
Rabban Shimon ben Gamliel says: A dargash, he releases its straps and it falls by itself.

Rabbi Yehoshua ben Levi said: The halacha is like Rabban Shimon ben Gamliel.

אמר ר' יעקב בר אחא א"ר אסי מטה שנקליטיה יוצאין ממנה זוקפה ודיו
Rav Yaakov bar Acha cited Rabbi Assi: A bed whose poles come out from it, it is straightened and that is sufficient.

ת"ר היה ישן ע"ג מטה ע"ג כסא ע"ג אודייני גדולה מכולן אמרו אפי' ע"ג קרקע לא יצא ידי חובתו
אמר רבי יוחנן שלא קיים כפיית המטה
The Sages learnt {in a brayta}: If he was sleeping on a bed, on a seat, on a large pedestal, about all of they said -- even on the ground, he has not fulfilled his obligation.

Rabbi Yochanan said: For he has not fulfilled overturning of the bed.

ת"ר מכבדין ומרביצין בתוך בית האבל ומדיחין קערות וכוסות וקיתוניות וצלוחיות ואין מביאין את המוגמר ולא את הבשמים בבית האבל
The Sages learnt {in a brayta}: They sweep and sprinkle within the mourner's house, and wash dishes, cups, flasks and jugs, and they do not bring the incense of the nice-smelling spices into the house of the mourner.

ואין מוליכין לבית האבל וכו'
ת"ר בראשונ' היו מוליכין לבית האבל עשירים בקלתות של כסף ושל זהב עניים בסלי נצרים של ערבה קלופה והיו עניים מתביישין
התקינו שיהו הכל מביאין בסלי נצרים של ערבה קלופה מפני כבודן של עניים
בראשונה היו משקין בבית האבל עשירים בזכוכית לבנה עניים בזכוכית צבועה והיו עניים מתביישין
התקינו שיהו הכל משקין בזכוכית צבועה מפני כבודן של עניים
בראשונה היו מגלין פני עשירים ומכסין פני עניים שהיו פניהם משחירין בשני בצורת והיו עניים מתביישין
התקינו שיהו מכסין פני הכל מפני כבודן של עניים
בראשונה היו מוציאין העשירים בדרגש ועניים בכליבה והיו עניים מתביישין
התקינו שיהיו הכל מוציאין בכליבה מפני כבודן של עניים
בראשונה היתה יציאתו של מת קשה לקרוביו ממיתתו עד שהיו מניחין אותו ובורחין עד שבא ר"ג ונהג קלות ראש בעצמו לצאת בכלי פשתן ונהגו כל העם אחריו לצאת בכלי פשתן

אמר רב פפא והאידנא נהוג עלמא אפילו בצרדא בר זוזא
"And they do not bring to the house of the mourner...":
The Sages learnt {in a brayta}: At first they brought to the house of the mourner, for a rich man, in containers of silver and gold, and for poor people in weaved willow baskets, and the poor people were ashamed. They enacted that all bring in these simple weaved willow baskets, because of the honor of the poor people.
At first they served drinks in the house of the mourner, for rich people in white glass and for poor people in dyed {stained} glass, and the poor people were ashamed. They enacted that all serve drinks in dyed glass, because of the honor of the poor people.
At first the would expose the face of the rich {dead} and cover the face of the poor {dead}, for their faced were blackened in years of want, and the poor people were ashamed {because of this distinction}. They enacted that they cover the faces of all, because of the honor of the poor people.
{Moed Katan 27b}
At first they would take the rich {dead} out on a dargash {a leather mattress stretched out on a frame} and the poor {dead} in a normal stretcher, and the poor people were ashamed. They enacted that all be taken out on a normal stretcher, because of the honor of the poor.
At first the taking out of the corpse was harder on his relatives more than his death {because of the costs involved}, until the situation was such that people often placed him down and ran away! Until Rabban Gamliel came and practiced less solemnity for himself, that he should go out with flax {linen} clothing, and all the people practiced as well in his example to be taken out {for burial} in linen clothing.

גרסינן בפרק נגמר הדין
ולא זו בלבד אמרו אלא כל המלין את מתו עובר בלא תעשה הלינו לכבודו להביא לו ארון ותכריכין אינו עובר עליו
אמר רבי יוחנן משום רשב"י מנין למלין את מתו שעובר בל"ת ת"ל כי קבור תקברנו מה ת"ל תקברנו מכאן למלין את מתו שעובר בל"ת
We learn in perek Nigmar haDin {in Sanhedrin perek 6, 46b}:
And not only that did they day, but rather all who let a corpse stay overnight unburied violates a negative commandment; if they left him unburied overnight for his honor, to bring him a casket and shrouds, he does not violate upon him.
Rabbi Yochanan said in the name of Rabbi Shimon bar Yochai: How do we know that if one leaves a corpse unburied overnight, that he violates a negative commandment? Therefore it informs us {Devarim 21:23}:
כג לֹא-תָלִין נִבְלָתוֹ עַל-הָעֵץ, כִּי-קָבוֹר תִּקְבְּרֶנּוּ בַּיּוֹם הַהוּא--כִּי-קִלְלַת אֱלֹהִים, תָּלוּי; וְלֹא תְטַמֵּא, אֶת-אַדְמָתְךָ, אֲשֶׁר ה אֱלֹהֶיךָ, נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה. {ס} 23 his body shall not remain all night upon the tree, but thou shalt surely bury him the same day; for he that is hanged is a reproach unto God; that thou defile not thy land which the LORD thy God giveth thee for an inheritance. {S}
What does it teach with תִּקְבְּרֶנּוּ {for there is duplication inherent in it, where we already had קָבוֹר}? From here that if one leaves a corpse unburied overnight, he violates a negative commandment.

וגרסינן התם היו אביו ואמו מזרקין לו כלים מצוה על אחרים להצילן
אמר רשב"ג במה דברים אמורים שלא נגעו במטה אבל נגעו במטה אסורין
ודוקא דנגעו במטה הנקברת עמו משום דמיחלפא בתכריכין של מת
And we learn over there {Sanhedrin 48a}: If his father or mother throw upon him vessels {/clothing} it is incumbent upon others to save them {the vessels}.
Rabban Shimon ben Gamliel said: Where are these words said? Where they did not touch the bier, but if they touched the bier, they are forbidden.
And specifically that they touched the bier which is buried with him, because it would be like exchanging the shrouds of the corpse.

ותניא באבל רבתי כל המציל כלים מן המת הרי זה גוזל את המתים ויש מצילין ויש אין מצילין מה שלא הגיע לארון מציל משהגיע לארון אין מצילין אבל מלמדים את האדם שלא יהא חובלן מפני שאמרו כל המרבה כלים על המת עובר בבל תשחית דברי רבי מאיר
ר' (יהודה ברבי) אלעזר ברבי צדוק אומר מנוולו
רשב"ג אומר מרבה עליו את הרמה
רבי נתן אומר כסות היורדת עם המת לשאול היא באה עמו לע"ל שנאמר תתהפך כחומר חותם ויתיצבו כמו לבוש
And they learn {in a brayta} in Evel Rabbati: Whoever saves vessels from the corpse, he is stealing from the dead. And there is what they may save and there is what they may not save. That which does not touch {/reach} the casket may be saved. Once it reaches the casket, they do not save. But they teach the person that he should not be a destroyer, for they said: whoever increases vessels for the corpse violates Bal Tashchit. These are the words of Rabbi Meir. Rabbi (Yehuda beRabbi) Eleazar beRabbi Tzadok says: He disgraces it. Rabban Shimon ben Gamliel says: He increases for him the maggots. Rabbi Natan says: Clothing which goes down with the corpse, in comes with him to Sheol {the netherworld} {??}, for it is stated {Iyyov 38:14}:
יד תִּתְהַפֵּךְ, כְּחֹמֶר חוֹתָם; וְיִתְיַצְּבוּ, כְּמוֹ לְבוּשׁ. 14 It is changed as clay under the seal; and they stand as a garment.

וגרסינן בסוף כתובות
אמר רבי חייא בר יוסף עתידין הצדיקים שיעמדו בלבושיהן קל וחומר מחטה ומה חטה שנקברת ערומה יוצאה בכמה לבושין צדיקים שנקברין בלבושיהן על אחת כמה וכמה
And we learn at the end of Ketubot {111b}:
Rabbi Chiyya bar Yosef said: The righteous will, in the future, get up in their clothing, as a kal vachomer from wheat. If wheat is buried naked and comes out with much clothing, righteous people who are buried in their garments, all the more so!

No comments: