Thursday, April 05, 2007

Rif Moed Katan 16b {Moed Katan 26b continues; 27a}

16b

{Moed Katan 26b continues}

עד היכן הוא קורע ומוסיף עד טיבורו הגיע לטיבורו מרחיק שלש אצבעות וקורע נתמלא קרעים מלפניו מחזירו לאחוריו נתמלא מלמעלה הופכו למטה מלמטה הופכו מלמעלה
והקורע מלמטה והקורע מן הצדדין לא יצא ידי חובתו אלא שכהן גדול פורם מלמטה

כל ז' קורע לאחר שבעה מוסיף
Until how far does he rip and add {to the rip}? Until his navel. If he reached his navel, he distances three finger widths and tears. If it is full of rips on the front, he turns his clothing around. If it is full {of rips} from the top, he turns it upside down. From the bottom, he turns it to the top. And one who rips from the bottom or from the sides does not fulfill his obligation, except for the Kohen Gadol who should rend {his garment} from the bottom.

All seven he rips {on a new death}. After seven, he adds.

ת"ר היוצא בבגד קרוע לפני המתים הרי זה גוזל את החיים ואת המתים
רשב"ג אומר האומר לחבירו השאילני חלוקך ואלך ואבקר את אבא שהוא חולה והלך ומצאו מת קורע ומאחו וכשיבא לביתו מחזיר לו את חלוקו ונותן לו דמי קרעו ואם לא הודיעו ה"ז לא יגע בו
ת"ר חולה שמת לו מת אין מודיעין אותו שמא תטרף דעתו עליו ואין מקרעין לו ומשתקין הנשים מפניו
ומקרעין לקטן מפני עגמת נפש וקורע על חמיו ועל חמותו מפני כבוד אשתו
The Sages learnt {in a brayta}: If one goes out in an already ripped garment {such that he does not wish to lose money}, he is stealing from the living and from the dead.
Rabban Shimon ben Gamliel says: If one says to his friend, "lend me your cloak and I will go and visit father, who is sick," and he goes and discovers that he {the father} has died, he tears and resews it, and when he comes to his house he returns him the cloak and gives his the danges in money for the rip; and if he does not inform him {that he is going to visit his ailing father}, he may not touch it {the cloak to rip it}.

The Sages learnt {in a brayta}: If someone is ill and a relative dies, we do not inform him, lest it tear apart his thought, and they do not rip for him, and the women are silent in front of him.
And they tear on behalf of a {mourning} child {of the child's clothing} because of grief. And he tears for his father-in-law and for his mother-in-law because of the honor of his wife.

תניא באבל רבתי הגוסס הרי הוא כחי לכל דבר אין קושרין לחייו ואין פוקקין את נקביו ואין מניחין כלי מתכות וכלי מיקר על טבורו עד שעה שימות שנאמר עד אשר לא ירתק חבל הכסף ואין סכין אותו ואין מדיחין אותו ואין מטילין אותו על החול ולא על גבי המלח עד שימות ואין מעמצין את עיניו והנוגע בו הרי זה שופך דמים למה הדבר דומה לנר המטפטף שכיון שנוגע בו אדם מיד נכבה
They learnt in Evel Rabbati: One who is dangerously ill {and is on the brink of death} he is like a living person for every matter. They do not tie his cheeks or stop up his orifices, nor do they place a metal vessel or a cooling vessel on his navel, until the time that he dies. For it is stated {Kohelet 12:6}:
ו עַד אֲשֶׁר לֹא-ירחק (יֵרָתֵק) חֶבֶל הַכֶּסֶף, וְתָרוּץ גֻּלַּת הַזָּהָב; וְתִשָּׁבֶר כַּד עַל-הַמַּבּוּעַ, וְנָרֹץ הַגַּלְגַּל אֶל-הַבּוֹר. 6 Before the silver cord is snapped asunder, and the golden bowl is shattered, and the pitcher is broken at the fountain, and the wheel falleth shattered, into the pit;
And they do not anoint him or wash him, and they do not move him upon sand, nor upon salt, until he dies. And they do not close his eyes. And one who touches him {thus potentially hastening his death}, he is shedding blood. To what is the matter comparable? To a sputtering lamp, that when a man touches it, it immediately goes out.

ואין קורעין ולא חולצין ולא מספידין עליו ואין מכניסין עמו ארון בבית עד שימות

אמר רב פפא תניא באבל רבתי אבל לא יניח תינוק בתוך חיקו שמא יביאנו לידי שחוק ונמצא מתגנה על הבריות

ואין מברין אלא על מטות זקופות
ת"ר ההולך לבית האבל אם היה לבו גס בו יברוהו על מטות כפויות ואם לאו יברוהו על מטות זקופות
And they do not tear for him and they do not doff {expose the arm and shoulder} for him, and they do not eulogize him, and they do not bring the casket into the house with him, until he dies.

Rav Pappa said: They learnt in Evel Rabbati: A mourner should not place an infant in his lap, lest it bring him to merriment, and thus will not appear to be behaving appropriately in the eyes of others.

"And they only serve the mourner's meal while seated on upright beds":
The Sages learnt {in a brayta}: If one goes to a mourner's house, if he in a familiar acquaintance, then he serves the meal while on overturned beds, and if not, then he serves the meal while on upright beds.

{Moed Katan 27a}

ת"ר ההולך ממקום למקום אם יכול למעט בעסקו ימעט ואם לאו יגלגל עמהם
כלומר יקנה כל צרכי הדרך שיש בהן צרכי חיי נפש

ת"ר מאימתי כופין את המטות משיצא מפתח ביתו דברי רבי אליעזר
רבי יהושע אומר משיסתם הגולל
וקי"ל כרבי יהושע דאין אבילות אלא משיסתם הגולל
The Sages learnt {in a brayta}: If one goes from place, if he is able to reduce his work in this regard, he should reduce, and if not, he rolls along with them.
That is to say, he purchases all the needs of the road which are necessary to sustain life.

The Sages learnt {in a brayta}: From when do they overturn the beds? When he leaves from the entrance to his house. These are the words of Rabbi Eliezer.
Rabbi Yehoshua says: From the time they seal the coffin. {or, according to Tosafot, when they erect the tombstone.}
And we establish like Rabbi Yehoshua that there is no mourning until they seal the coffin.


ת"ר מאימתי זוקפין את המטות בערב שבת מן המנחה ולמעלה
אמר רבה בר רב הונא ואעפ"כ לא ישב עליה עד שתחשך ולמוצאי שבת אף על פי שלא נשאר לו אלא יום אחד חוזר וכופה
The Sages learnt {in a brayta}: From when do they straighten the beds? On erev Shabbat from Mincha and on.

Rabba bar Rav Huna said: And even so, he should not sit upon it until it gets dark. And on the termination of Shabbat, even if he only has one day remaining, he should resume overturning it.

No comments: