Monday, April 02, 2007

Rif Moed Katan 15a {Moed Katan 23b continues; 24b - 25a}

15a

{Moed Katan 23b continues}

ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה ובשבת מיסב ואוכל בשר ושותה יין ומברך ומזמן ומברכין עליו ומזמנין עליו וחייב בכל המצות האמורות בתורה
ר"ג אומר מתוך שנתחייב באלו נתחייב בכולן
אר"י תשמיש המטה איכ' בינייהו
דת"ק סברי חייב בכל המצות האמורות בתורה חוץ מתשה"מ ור"ג סבר חייב נמי בתשה"מ
וקי"ל כת"ק
and {is exempt} from tefillin and from all commandments stated in the Torah. And on Shabbat he reclines and eats meat and drinks wine, blesses {hamotzi} and leads the mezumin, and the bless for him and make a mezuman including him, and he is obligated in all commandments stated in the Torah.
Rabban Gamliel says: Once he is obligated in these, he is obligated in all of them.

{So what is the practical difference between the Tanna Kamma and Rabban Gamliel?}
Rabbi Yochanan said: Marital relations is between them. That the Tanna Kamma holds that he is obligated in all commandments stated in the Torah except for marital relations, and Rabban Gamliel holds that he is also obligated in marital relations.

And we establish like the Tanna Kamma.

{Moed Katan 24b}
Mishna:
אין קורעין ולא חולצין ולא מברין אלא קרוביו של מת ואין מברין אלא על מטות זקופו':
ואין מוליכין לבית האבל לא בטבלא ולא באסקוטלא ולא בקנון אלא בסלין ואין אומרים ברכת אבלים במועד אבל עומדין בשורה ומנחמין ופוטרין את הרבים:
They do not tear nor doff {=bare the shoulder} nor have the meal served by others {for mourners} except for the relatives of the dead. And the consolers only sit on upright beds for this mourners meal.
{Moed Katan 27a}
And they don't bring {the meal} to the house of the mourner not with a tablet nor with a flat tray, nor with a reed basket, but rather with a simple basket.
And they do not say the blessing for mourners on the {chol ha}Moed, but rather stand in a line and comfort, and the public leaves.

{Moed Katan 25a}
Gemara:
מתני' דקא תני אין קורעין ולא חולצין וכו' בדליתא לא חכם ולא אדם כשר ולא קאי בשעת יציאת נשמה אבל על חכם קורעין וחולצין ומברין
דתניא חכם שמת הכל קרוביו הכל קורעין עליו והכל חולצין עליו הכל מברין עליו ברחבה
ועל אדם כשר נמי חייב לקרוע
דתניא מפני מה בניו ובנותיו של אדם מתים כשהן קטנים מפני שלא בכה ולא התאבל על אדם כשר שכל הבוכה ומתאבל על אדם כשר מוחלין לו על כל עונותיו בשביל כבוד שעשה
The Mishna which taught "They do not tear nor doff, etc.," is where he was not a sage or a kosher {righteous} person, and was not going on the time of the leaving of the soul, but for a sage, they rip, doff, and serve the meal.
For they learnt {in a brayta}: A Sage who died, all are his relatives: all rip for him, all doff for him, all are served a mourner's meal for him in the street.
And on a righteous person one is also obligated to tear, for they learnt {in a brayta}: For what cause do a man's sons and daughters die when they are young? Because he did not cry nor mourn on a righteous person. For all who cry and mourn for a righteous person, all his sins are forgiven because of the honor that he did.

גרסינן בשבת בפ' ר' אליעזר אומר האורג
א"ר שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיו שנא' נודי ספרתה אתה שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך
א"ר ירמיה אמר רב כל המתעצל בהספד של אדם כשר ראוי לקוברו בחייו דכתיב ויקברו אותו בגבול נחלתו מצפון להר געש מלמד שגעש עליהם ההר לקוברן
אמר ר' חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים מדה כנגד מדה וכו'
We learn in Shabbat, in perek Rabbi Eliezer Omer haOreg {Shabbat 105b}:
Rabbi Shimon ben Pazi cited Rabbi Yehoshua ben Levi who cited bar Kappara: Anyone who sheds tears on a righteous man, Hashem counts them and puts them in his treasury, for it is stated {Tehillim 56:9}:
ט נֹדִי, סָפַרְתָּה-אָתָּה: שִׂימָה דִמְעָתִי בְנֹאדֶךָ; הֲלֹא, בְּסִפְרָתֶךָ. 9 Thou has counted my wanderings; put Thou my tears into Thy bottle; are they not in Thy book?
Rabbi Yirmeya cited Rav: Anyone who is lazy in the eulogizing of a righteous man, he is fit to be buried alive, for it is written {Yehoshua 24:30}:
כט וַיְהִי, אַחֲרֵי הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, וַיָּמָת יְהוֹשֻׁעַ בִּן-נוּן, עֶבֶד יְהוָה--בֶּן-מֵאָה וָעֶשֶׂר, שָׁנִים. 29 And it came to pass after these things, that Joshua the son of Nun, the servant of the LORD, died, being a hundred and ten years old.
ל וַיִּקְבְּרוּ אֹתוֹ בִּגְבוּל נַחֲלָתוֹ, בְּתִמְנַת-סֶרַח אֲשֶׁר בְּהַר-אֶפְרָיִם, מִצְּפוֹן, לְהַר-גָּעַשׁ. 30 And they buried him in the border of his inheritance in Timnath-serah, which is in the hill-country of Ephraim, on the north of the mountain of Gaash.
This teaches them that the mountain raged {gaash} upon them to bury them.
Rabbi Chiyya bar Abba cited Rabbi Yochanan: Anyone who is lazy about the eulogy of a sage will love live long, as measure for measure, etc.

{Moed Katan 25a resumes}

ואי קאי בשעת יציאת נשמה חייב אדם לקרוע ואפילו אשאר איניש
דתניא ר' שמעון בן אלעזר אומר בשעת יציאת הנפש חייב לקרוע למה זה דומה לס"ת שנשרף שחייב לקרוע
And if he is present at the time of the soul's leaving, one is obligated to tear, even on other people {even a non-kasher}.
For they learnt {in a brayta}: Rabbi Shimon ben Eleazar says: At the time of the leaving of the soul, one is obligated to tear. To what is this comparable? To a sefer Torah that is burned, that he is obligated to tear.

כי נח נפשיה דרב ספרא לא קרעו רבנן עליה אמרי לא גמרינן מיניה
אמר להו אביי מי תניא הרב שמת חכם שמת תניא
סבור מאי דהוה הוה
אמר להו תניא חכם שמת כל זמן שעוסקין בהספד
סבור למקרע לאלתר
אמר להו אביי חכם כבודו בהספדו
When Rav Safra's soul rested, the Sages did not tear for him. They said, "we did not learn from him."
Abaye said to them, "do they learn {in a brayta} 'the teacher who dies?' 'The Sage who dies,' they learned!"
They thought that what was, was.
He said to them: They learned {in a brayta}: If a Sage died, the entire time they engage in eulogies {they may tear}.
They thought to tear immediately.
Abaye said to them: A Sage, his honor is in his eulogy.

כי נח נפשיה דרב הונא סבור רבנן לאותובי ס"ת אפורייה
אמר להו רב חסדא מלתא דבחייה לא ס"ל אנן ניקום ונעביד ליה דאנא חזיתיה לרב הונא דבעי למיתב אפורייה והוה יתיב עליה ס"ת וכף כדא אארעא ואותיב עליה ס"ת
אלמא קסבר אסור לישב במטה שס"ת עליה
לא הוה נפיק פורייה מבבא סבור לשלשוליה דרך גגות
אמר להו רב חסדא הכי גמירנא מיניה חכם שמת כבודו דרך פתחים סבור לאשנוייה מפורייה לפורייה
אמר להו רב חסדא הכי גמירנא מיניה חכם כבודו במטה ראשונה
When Rav Huna's soul rested, the Sages thought to place a sefer Torah on his bier.
Rav Chisda said to them: Something which in his life he would not abide by, we are going to do now? For I saw Rav Huna wished to sit on a bed, and there was a sefer Torah sitting upon it, and he turned a pitcher over on the floor, and placed the sefer Torah on it.
This it is clear that he holds that it is forbidden to sit on a bed that a sefer Torah is upon.
The bier would not go out of the gate {door}. They thought to hoist it out via the roofs.
Rav Chisda said to them: So I have learned from him: A Sage who died, his honor is via the entrances.
They thought to transfer him from that bier to a different bier.
Rav Chisda said to them: So did we learn from him: The honor of a sage is in his first bier.

גרסינן בפרק בני העיר
ת"ר מבטלין ת"ת להוצאת המת ולהכנסת כלה אמרו עליו על רבי יהודה ברבי אלעאי שהיה מבטל ת"ת להוצאת המת ולהכנסת כלה
במה דברים אמורים בשאין לו כל צרכו אבל יש לו כל צרכו אין מבטלין
We learn in perek Benei haIr:
The Sages learnt {in a brayta}: They cancel {mevatlin} learning of Torah for taking out the corpse {for burial} and for bringing in a bride. They said about Rabbi Yehuda beRabbi Illai that he canceled learning of Torah for taking out a corpse and for bringing in a bride.
Where are these words spoken? When it does not have all it needs, but if it has all it needs, they do not cancel.

No comments: