Wednesday, October 14, 2009

Rif Bava Batra 13b {25b - 26a}

13b

See the Rif inside here.

{Bava Batra 25b}
רבי יוסי במשרה וירק וכרישין ובצלין ליכא היזקא דלא מודה ביה רבי יוסי
דלא ליתיה להיזקא דהני אלא לאחר זמן כענין זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו
And if Rabbi Yossi admits by flaxwater and vegetables, and leeks and onions, then there is no damage in which Rabbi Yossi does not admit. In all [בכל] there is no damage to these except after a time, in the manner of this one digging within his own and this one

ולענין חרדל ודבורים נמי מסתברא לן דהלכתא כותיה
דהא אוקימנא למתני' בלוקח ולית חד מינייהו דקדים דמה נפשך
אי סבירא לן כרבנן דאמרי דבורים לחרדל לא מזקי אלא חרדל הוא דמזיק דבורים אפ"ה הלכה כר' יוסי דלאו גיריה הוא דהא ליכא חד מינייהו דקדים
ועוד אפי' בעל דבורים קדים לאו גיריה דבעל חרדל נינהו דכי שדי ביניתא בעפרא לא משכחא ליה ואי לבתר דסליק לאו גיריה נינהו ולאו גרמא דגיריה נינהו אלא גרמא בעלמא נינהו
והלכך הלכה כרבי יוסי בכולה מתניתין בין במשרה וירק בין בחרדל ודבורים
וכדקא פריש רבינא דהוא בתרא
אלא מיהו צריך ודאי לארחוקי משרה מירק כי היכי דלא להוי גיריה
כי היכי דמרחיק בור שיח ומערה ואמת המים וכו' דלא ליהוי גיריה
דכולי' פירקין מודה ביה ר' יוסי דמודה ר' יוסי בגיריה דאי לא מרחיק כי האי שיעורא גיריה נינהו או גרמא דגיריה הוא:
And in terms of mustard and bees as well, it is logical to us that the halacha is like him {Rabbi Yossi}. For behold we establish the Mishna as referring to a purchaser, and there is not one of them who precedes. For what have you? If we maintain like the Sages who say that bees do not damage mustard but that it is mustard which damages bees, even so the halacha is like Rabbi Yossi, for it is not his caused damage {girei}, because there is not one of them who preceded.

And furthermore, even if the owner of the bees preceded, it is not the girei of the owner of the mustard, for when he throws the grains in the dirt, they will not find it, and if after it is removed, it is neither caused girei or the gerama of girei, but rather mere gerama. Therefore, the halacha is like Rabbi Yossi in the entire Mishna, whether by flaxwater and vegetables or mustard and bees. And as Ravina, who is the latest position, explained.

However, he certainly needs to distance flaxwater from vegetables so that it will not be girei {his arrows -- direct action damaging}, just as one distances a pit, well, cistern and water channel, etc., so that it will not be his arrows {damaging}. For in all of our chapter, Rabbi Yossi admits, for Rabbi Yossi admits by his arrows, that if he does not distance this distance, they are his arrows of the indirect result of his arrows {and he is responsible for the damage}.

Mishna:
מרחיקין את האילן מן הבור עשרים וחמש אמה ובחרוב ובשקמה חמשים אמה בין מלמעלה בין מלמטה בין מן הצד
אם הבור קדמה קוצץ ונותן דמים
ואם האילן קדם לא יקוץ
ספק זה קדם וספק זה קדם לא יקוץ
ר' יוסי אומר אע"פ שהבור קדם לא יקוץ שזה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו:
A TREE MUST BE KEPT AWAY FROM A PIT [IN A NEIGHBOUR' S FIELD] TWENTY-FIVE CUBITS — A SYCAMORE OR A CAROB FIFTY CUBITS;
IT MAKES NO DIFFERENCE WHETHER THE TREE IS ON HIGHER OR LOWER GROUND OR ON A LEVEL WITH THE PIT.

IF THE PIT WAS THERE FIRST, THE OWNER CAN HAVE THE TREE CUT DOWN ON GIVING COMPENSATION.
IF THE TREE WAS THERE FIRST, HE CAN NOT HAVE IT CUT DOWN.
IF THERE IS A DOUBT WHICH WAS THERE FIRST, HE CANNOT HAVE IT CUT DOWN.
RABBI YOSSI SAYS THAT EVEN IF THE PIT WAS THERE BEFORE THE TREE THE OWNER CANNOT HAVE THE TREE CUT DOWN, BECAUSE THIS ONE DIGS IN HIS PROPERTY, THE OTHER PLANTS IN HIS.

Gemara:
אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי
Rav Yehuda cited Shmuel: The halacha is like Rabbi Yossi.

אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא הוה אמרינן מודה רבי יוסי בגיריה דיליה
רב פפי יוכנאה עני הוה והעשיר בנא אפדנא הוו הנך עצרי בשיבבותיה דכי הוו קא דייקי שומשמי הוה נאיד אפדניה
אתא לקמיה דרב אשי אמר להו כי הוינן בי רב כהנא הוה אמרינן מודה רבי יוסי בגיריה
וכמה כדנאיד נכתמא אפומא דחצבא
Rav Ashi said: When we were in the academy of Rav Kahana, we would say that Rabbi Yossi admits by his arrows {causing damage}.

Rav Papa Yochnaah was a pauper and became wealthy. He built a country-house. In his neighborhood were some sesame-oil makers who, when they crushed the sesame seeds, used to make his villa shake.
He came before Rav Ashi. He {=Rav Ashi} said to them: When we were in the academy of Rav Kahana, we would say that Rabbi Yossi admits by his arrows.
{Bava Batra 26a}
And how much must it shake {to constitute damage}? Enough to make the lid of a pitcher rattle.

דבי בר מריון בריה דרב אבין כי הוו נפצי כיתנא הוה קא אזלא רקתא דכיתנא ומזקי אינשי
אתו לקמיה דרבינא
אמר להו כי אמרינן מודה רבי יוסי בגיריה הני מילי דקא אזלא מכחו אבל הכא זיקא הוא דקא ממטי ליה
מתקיף ליה מר בר רב אשי מאי שנא מזורה ורוח מסייעתו
אמרוה רבנן קמיה דמרימר
אמר להו היינו זורה ורוח מסייעתו
וכן הלכה
When the people in the house of Bar Marion the son of Rav Avin used to beat flax, the dust used to fly about and damage people. They came {in a courtcase} before Ravina.
He said to them: When we say that Rabbi Yossi admits by his arrows, these words are where where he himself sets the cause of the damage in motion. Here it is the wind which carries the dust about.
Mar bar Rav Ashi objected to him: How do these man differ from a man winnowing {on Shabbat} when the wind aids him?
The Sages said this before Mereimar. He said to them: This is the same as the man winnowing {on Sabbath} when the wind comes and helps him.
And so is the halacha.

וה"מ לענין איסורא דאסור למגרם היזקא לאינשי כדאמרינן גרמא בנזקין אסור
אבל לענין תשלומין פטור דגרסינן בפרק הכונס צאן לדיר אמר רב אשי כי אמרינן זורה ורוח מסייעתו ה"מ לענין שבת דמלאכת מחשבת אסרה תורה אבל הכא גרמא בעלמא הוא וגרמא בנזקין פטור:
And these words are in terms of the prohibition, for it is forbidden to cause damage to people, as we have said that indirect cause in damages is prohibited. But in terms of recompense, he is exempt, for we learn in perek Hakones Tzon LaDir: Rav Ashi said: When do we say that this is the same as a man winnowing and the wind helping him? In terms of Shabbat, for it is a melechet machshevet {an act carried out with thought or intention} which the Torah forbids. But here, it is mere indirect cause, and indirect cause by damages, he is exempt {from paying}.

Mishna:
לא יטע אדם אילן סמוך לשדה חברו אא"כ הרחיק ממנו ארבע אמות
אחד גפנים ואחד כל האילן
היה גדר בינתים זה סומך לגדר מכאן וזה סומך לגדר מכאן
היו שרשין יוצאין לתוך שדה חבירו מעמיק ג' טפחים כדי שלא יעכב את המחרישה
היה חופר בור שיח ומערה קוצץ ויורד והעצים שלו:
A MAN SHOULD NOT PLANT A TREE [IN HIS OWN FIELD] CLOSE TO HIS NEIGHBOR'S FIELD UNLESS HE KEEPS IT AT A DISTANCE OF FOUR CUBITS; THIS APPLIES BOTH TO A VINE AND TO ALL OTHER TREES.
IF THERE IS A FENCE BETWEEN THE TWO FIELDS, EACH MAY PLANT CLOSE UP TO THE FENCE ON HIS OWN SIDE.
IF THE ROOTS {OF ONE MAN'S TREE} SPREAD INTO HIS NEIGHBOR'S FIELD, HE {=THE LATTER} CAN CUT THEM AWAY TO A DEPTH OF THREE HANDBREADTHS SO THAT THEY SHOULD NOT IMPEDE THE PLOW.
IF HE DIGS A PIT, DITCH, OR CAVE, HE CAN CUT RIGHT DOWN {TO ANY DEPTH}. AND THE WOOD BELONGS TO HIM.

Gemara:
תניא ד' אמות שאמרו כדי עבודת הכרם

אמר שמואל לא שנו אלא בארץ ישראל אבל בבבל שתי אמות
תניא נמי הכא לא יטע אדם אילן סמוך לשדה חברו אא"כ הרחיק ממנו שתי אמות
והא אנן תנן ד' אמות
They learnt {in a brayta}: The four cubits of which they spoke are to allow working the vineyard.

Shmuel said: They only learned this in the land of Israel. But in Babylonia, two cubits.
A brayta also says so:
A man should not plant a tree nearer than two cubits to his neighbour's field.
But we learned {in the Mishna} four?

No comments: